Veenendaals dagblad Werkgevers en -nemers op belangrijke punten eens Buiten Goede basis gevonden voor Joongesprek Wilson ontmoet Ian Smith VERBITTERDE ERHARD NAM AFSCHEID Goedkeuring van wezenlijke programpunten niet zeker Kosygin in Parijs Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Storm maakte beperkte dijkbewaking nodig S.E.R. DOORKRUIST PLANNEN VAN KABINET Vier doden in het verkeer KAMER VERZET ZICH TEGEN „EIGEN RISICO" Nieuwe storm Grens van Laatste van vijfling kreeg transfusie Veel nieuwe huizen in oktober IN GIBRALTAR OF OP KRUISER CDU en SPD geven fial „Lieverdje" vervangen „Buurtnummers" in Nijmeegse wijk V Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28, Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Reci.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad ..De Vallei". Opge richt in 1926 Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent; Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Donderdag 1 december 1966 - 40e jaargang no. 120 Het in de richting van de stad gaande verkeer op de weg naar de Coentunnel in Amsterdam is gisteravond geruime tijd gestremd geweest als gevolg van een kettingbotsing, waarbij circa twintig auto's waren betrokken. De botsing ontstond doordat een van de tunnel komende wagen op het natte wegdek slipte. De materiële schade was groot. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De storm die vannacht tijdelijk met windkracht 10 vooral het kustgebied heeft getroffen, heeft in alle districten een beperkte dijkbewaking noodzake lijk gemaakt, in verband met de hoge waterstanden Vanmorgen vroeg kon deze maatregel weer worden ingetrok ken. Het Panamese liberty-schip Hum boldt, dat vannacht omstreeks half een tijdens een sleepreis van Antwerpen naar Spanje door het breken van de tros voor de Zeeuwse kust aan de grond was gelopen, is weer vlot. Het schip lag vanochtend in het Westgat, ongeveer acht mijl uit de kust van Schouwen voor anker. In een vliegende storm, met uitschie ters tot orkaankracht, is de reddingboot „Koningin Juliana" uit Hoek van Hol land er woensdagavond in geslaagd de 26-jarige hulpmachinist K. Campfens van het lichtschip „Goeree", dat 18 mijl buiten Hoek van Holland ligt, aan boord te nemen. De man moest in ver band met een acute blindedarmontste king dringend in een ziekenhuis wor den opgenomen. De stormschade in de Rotterdamse haven leek woensdagavond erg mee te vallen. Het enige min of meer ernstige 'l/'oor menigeen valt aan de slot- maand van het jaar zó weinig te beleven, dat zij er nauwelijks een oog aan wagen. In het stille woud bemer ken we inderdaad weinig leven en vertier, maar langs de kust, de wad den, in vele polders en het waterland zijn overal vogelbenden present; wan neer de vorst invalt, zien we er nieuwe gezichten. De eenden beginnen in voor jaarskleed te paraderen. In het lezens waardige boekje „Vogeltrek en Trek vogels" van wijlen Jan Drijver staan voor december 'n kleine vijftig soor ten genoteerd, en die zouden nog wel te vermeerderen zijn. Voorts is de laatste maand des jaars een belang rijke termijn in onze mechanische tijd- indeling, want het vergt slechts enke le weken, of het licht zal weer in duur winnen. Immers het dieptepunt der duistere dagen nadert snel en spoedig breekt het nieuwe jaar aan. Onderwijl beleven we tal van huiselijke feesten, het ene meer, het andere minder ge vierd: Sinterklaas, Kerst, Silvester, St. Lucia (de 13e), St. Barbara (de 4e dec, patronis der ambachtslui), St. Elooi, de op vandaag vallende herden kingsdag der smeden en van het paard, Joël, de XII Nachten, Advent, Onnoze le kinderendag, Midwinter en noemt U maar op. Ge moet echter niet ver wachten, dat nog een keur van bloe men oog en-hart verkwikt, neen, we vinden buiten vrijwel geen bloeiend gewas meer. In warme kassen en bloe menwinkels geurt en kleurt het surro gaat van de lente al in boeiende varia tie van royaal veelvoud. 1. wintermaand 1966, A. B. WIGMAN ongeluk deed zich voor toen in de Waalhaven een binnenschip van 392 ton, geladen met pek, zonk. Dit ge beurde nadat het schip, de „Vios", door de storm tegen een meerpaal was gesmeten. Het schip sloeg lek, maar de Amsterdamse eigenaar/schipper slaag de er nog in het vaartuigje naar de kant te manoeuvreren. Onmiddellijk daarna echter zonk de „Vios". De schipper kon bijtijds aan wal stappen. Het motormosselvaartuig Harlingen 27 van schipper H. Jumelet, is door de storm in het Volkerak, oostelijk van de Galatheese haven, op de schorren van het Hellegat geslagen. CP PITTSBURGH (Pennsylvanië) Ro- ni Sue Aranson, enige overlevende ba by van de vorige week zaterdag in Pittsburgh geboren vijfling, heeft woensdag voor 75 procent nieuw bloed gekregen. De huisarts van de Aransons, dr. Lee Bass, deelde na de bloedtransfusie mee, dat de baby haar goed doorstaan had, en dat men hoopte op een gunstig re sultaat. Tot de transfusie was besloten met het oog op gevaar voor geelzufcht en hersenletsel bij de frêle baby. Dr. Paul Gaffney, hoogleraar in de leer der kin derziekten aan de universiteit van Pitts burgh, verrichtte de bloedtransfusie. HUISSEN In de Karstraat in Huissen is woensdagmorgen de 20-ja- rige H. Tap uit Eist met zijn bromfiets van achteren tegen een wirlrijder gere den. Hij werd zodanig gewond, dat hij ter plaatse overleed. De wielrijder reed zonder licht. 9 In het ziekenhuis te Tilburg is de 44-jarige C. Fens uit Oudenbosch overleden aan de verwondingen, die hij dinsdag bij een ongeluk opliep. De heer Frens reed toen omstreeks zes uur op zijn bromfiets op het langs de rijksweg Roosendaal-Etten gelegen fietspad. Bij een verkeerde inhaalma noeuvre, slipte hij, waarna hij met zijn hoofd op het betonnen fietspad terecht kwam. Q Twee slachtoffers van verkeersonge lukken zijn in het Marinehospitaal in Overveen overleden. Woensdag over leed daar de 25-jarige Leidse student L. J. Boon uit Aerdenhout, die zondag avond door tot nu toe onbekende oor zaak op de Zandvoortseweg tussen Aerdenhout en Zandvoort, met zijn auto tegen een boom was gereden. Daarna tolde de auto weer de weg op en werd door een naderende ande re personenauto aangerden. De student liep ernstig hoofdletsel op. 0 Dinsdag is in het hospitaal overle den de 66-jarige heer N. Leemans uit Bloemendaal. Hij was vorige week donderdag eveneens door onbekende oorzaak, op de Westelijke Randweg in Haarlem met zijn personenauto ach terop een vrachtauto gereden, die bij verkeerslichten stond te wachten. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De Sociaal-Economische Raad heeft aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het negend.e halfjaarlijkse economische rapport uitgebracht, waarin werkgevers en werknemers het op belangrijke punten met elkaar eens zijn geworden. Het rapport doorkruist bepaalde wezen lijke plannen van het kabinet-Zijlstra, met name betreffende de voorgenomen invoering van de omzetbelasting op 1 juli 1967 en de bestemming van de gel den, die verkregen worden door uitstel van de verlaging van de loon- en in komstenbelasting. Voorts wordt het „eigen risico" bij de ziekenfondsverzeke ring afgewezen, omdat dit leidt tot een stijging van de kosten van levensonder houd. 2. 3. Het standpunt van de Sociaal-Eco nomische Raad houdt het volgende in: 1. Het sociaal-economische beleid moet in het bijzonder gericht wor den c»p drie doeleinden: een herstel van het evenwicht op de betalings balans; een terugdringen van de in flatoire kosten- en prijsontwikkeling en een handhaving van de werkge legenheid, met name ook op lange re termijn gezien. Het tempo van de loonkostenstij ging dient te worden omgebogen, ook met het oog dp de onzekerheid ten aanzien van de toekomstige af zetmogelijkheden van onze produk- ten in het buitenland. In de Stichting van de Arbeid be ginnen vandaag de besprekingen over de lonen in 1967. De vakbewe ging staat op het standpunt, dat er in 1967 in elk geval een verhoging van het reële loon mogelijk zal moe ten zijn. De werkgevers stellen zich zo dicht mogelijk op bij de geraam de produktiviteitsstijging van 3,5 pet., maar dat wil niet zeggen, dat zij In het overleg niet bereid zouden zijn in te stemmen met een hoger percentage. Werkgevers en werJcrté- mers zijn daarom van oordeel, dat een basis voor een loongesprek is gevonden. De prijsstijging, die in 1967 onver mijdelijk zal optreden, dient zoveel mogelijk te worden beperkt.- De SER doet daarom een beroep op de ondernemers om daadwerkelijk me dewerking te verlenen aan een prijs beleid, dat de stijging van het con sumptieprijspeil vermindert. De SER wijst op de aan een ver hoging van de omzetbelasting met 20 opcenten verbonden gevaren voor een opstuwing van het prijs- en loonpeil. Invoering van het „eigen risico" maakt het moeilijker de loonkosten stijging binnen aanvaardbare gren zen te houden. Beperking van de to tale stijging van de sociale lasten voor werkgevers en werknemers kan worden bereikt door een bijdra- 4. 5. 6. DEN HAAG In oktober jl. zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, 12.168 nieuwe woningen ge reedgekomen. In oktober 1965 werden 10.577 nieuwe woningen opgeleverd en in de jaren I960 t/m 1964 kwamen in de maand oktober gemiddeld 8618 wo ningen gereed. Het aantal in de eerste tien maan den van 1966 gereedgekomen wonin gen, bedraagt 94.101, tegen 89.614 in de overeenkomstige periode van 1965. Ge middeld kwamen in de overeenkomsti ge periode van 1960 t/m 1964 66.501 wo ningen gereed. Van de in oktober vol tooide woningen werden er 1390 uitge voerd in systeembouw. In de eerste tien maanden van 1966 kwamen 14.368 systeemwoningen gereed. In oktober 1966 werd een aanvang ge maakt met de bouw van 9866 woningen (in oktober 1965 met 10.835 woningen). In de eerste tien maanden van 1966 werd begonnen met de bouw van 96.905 woningen, tegen 101.739 woningen in de overeenkomstige periode van 1965. Daar het aantal gereedgekomen wo ningen in oktober groter was dan dat van de in aanbouw genomen woningen, daalde het aantal in aanbouw zijnde woningen tot 150.850 op het einde van die maand. ge uit de algemene middelen, zoals door de ziekenfondsraad is geadvi seerd ten aanzien van de bejaarden verzekering. 7. Met het oog gericht op een werkge legenheidsbeleid, dient er voldoen de ruimte op het overheidsbudget aanwezig te zijn. Mede tegen deze achtergrond, stelt de SER voor de tweede tranche van de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting- uit te stellen tot 1 juli 1967, tenzij de algemene conjuncturele situatie een vervroeging van deze datum wenselijk maakt. 8. De SER acht het gewenst, dat door een versoepeling van de versnelde belastinginning tegemoet wordt ge komen aan de liquiditeitsmoeilijk heden met name voor de kleine en middelgrote bedrijven. 9. Een deel van de SER, bestaande uit de werknemers, is van mening, dat dividenden en tantièmes naar verhouding geen grotere verhoging mogen ondergaan dan de inkomens uit loon in de betreffende bedrijfs takken en ondernemingen. Andere vormen vay. inkomen, dor con trole vatbaar 'zijn, dienen op over eenkomstige wijze te worden beoor deeld. 10. Het spaarloon is praktisch van de baan, maar afgesproken is, dat als in een bepaalde bedrijfstak een loonsverhoging wordt overeengeko men, die hoger is dan de algemene toetsingsnorm, het loondeel, dat daarboven uitgaat, in de vorm van een niet te verteren deel (b.v. in 'n geblokkeerd loon) voor de betrok ken werknemers zal blijven gereser veerd. )Men zie verder elders in dit num mer. HetAmerikaanse bureau voor de ruimtevaart heeft vandaag een ge detailleerde foto van de grote maan- krater Copernicus gepubliceerd, welke is genomen door Lunar Orbiter 2. Geleerden spraken van „de foto van de eeuw". Dr. Martin J. Swetnick,, een geleerde van het Lunar Orbiter pro gram, zei: „Het is de mooiste foto die de mens ooit van Copernicus heeft verkregen. De geleerden krijgen er nieuwe gegevens door die stellig zul len leiden tot beter begrip van de processen en structuur van de maan". De bergen zijn 300 meter hoog met hellingen van 30 graden. De 1000 meter hoge berg aan de horizon is de Gay-Lussac, voorgebergte van de Karpaten. Afstand van onderkant foto tot horizon ca. 250 km. SAIGON. Een Amerikaanse mili taire woordvoerder in Saigon heeft meegedeeld, dat Amerikaanse artille risten drie Vietnamese burgers gedood en 19 gewond hebben bij een beschie ting per abuis van een dorp op 30 km van Saigon. De fout zou een gevolg zijn van verkeerd kaartlezen^. LONDEN De Britse premier Ha rold Wilson vertrekt heden uit Londen voor een ontmoeting met de Rhodesi- sche rebellenleider Ian Smith „op een overeengekomen plaats van samen komst." Wilson zal worden vergezeld door zijn minister van Gemenebestza ken, Herbert Bowden, en procureur-ge neraal Sir Elwyn Jones. Smith komt samen met de gouverneur van Rhode- sië, Sir Humphrey Gibbs, naar de afge sproken plaats, volgens betrouwbare berichten Gibraltar. De BBC deelt mee, dat premier Ian BONN Kanselier Ludwig Erhard heeft gisteravond afscheid genomen van het Duitse volk in een verbitterde redevoering waarin hij waarschuwde, dat de democratische staat wordt be dreigd door „politieke charlatans" en „professionele opportunisten". In zijn toespraak op de televisie, De pakketpostafdelingen van de P.T.T. draaien op volle toeren, zoals hier bij het Centraal Station in de hoofdstad, om de overstelpende hoeveelheid St.-Nicolaaspakjes weg te werken. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het kabinet-Zijlstra zou misschien vandaag in de Tweede Kamer een motie te incasseren krijgen tegen het voornemen een „eigen risi co" voor ziekenfondsleden in te voe ren, zo verwachtte men vanmorgen. De P.v.d.A.-fractieleider, drs. G. M. Nederhorst dreigde woensdag een der gelijke motie in te dienen, wanneer de regering vandaag geen bevredigend antwoord zou geven op zijn bezwaren. Drs. Nederhorst vond het onbegrijpe lijk, dat de minister tot deze on-sociale maatregel was gekomen. Tegen de invoering van een „eigen risico" kwamen woensdag, tijdens de debatten over de dinsdag afgelegde re geringsverklaring, ook van andere frac ties grote bezwaren. Mr. H. K. J. Beer- nink, de fractieleider van de C.H.U., zei, dat zijn fractie voorlopig niet posi tief stond tegenover dit voornemen. Ook drs. W. K. N. Schmelzer, de fractieleider van de K.V.P., was met de maatregel niet gelukkig. „Dit plan van de regering heeft ons met zorg ver vuld", zei drs. Schmelzer, die om een nadere toelichting vroeg. Verder merk te drs. Schmelzer op, dat dit eigen risi co misschien bij andere verstrekkingen tot uiting zou kunnen komen. De heer B. Roolvink, de fractieleider van de A.R.P., vond, dat premieverho ging de voorkeur zou verdienen, om dat daardoor de kosten over veel meer verzekerden worden gespreid. De V.V.D. liet zich er niet over uit, maar de kleinere fracties als P.S.P. en C.P.N. spraken zich ook tegen het „eigen risi co" uit. Meer nieuws over de Kamerdebatten van gisteren, vindt u elders in deze editie. deed Erhard een beroep op het volk om de koers van politieke zelfvernietiging af te wijzen, die sommigen dat zolk willen laten gaan. Tot zijn opvolgers in de regering richtte Erhard de waarschuwing geen snelle successen te verwachten wat opheffing van de verdeeldheid der na tie betrof en adviseerde hij tegen een poging tussen Parijs en Washington te kiezen. De 69-jarige kanselier heeft formeel zijn ontslag ingediend bij president Lübke. Erhard ventileerde zijn woede tegen degenen binnen en buiten zijn chris ten-democratische unie die zijn vertrek hadden verhaast, door meer actie te eisen en te beweren dat de economie, die het onder zijn leiding 18 jaar uit stekend heeft gedaan gevaar liep in te storten. Bovenal viel hij degenen aan die de Duitse staat en het democra tisch systeem zelf verwerpen. Erhard zei dat degenen die geloven, dat de economie op het punt van in storten staat dom zijn. „Na achttien jaar van een vaak stormachtige expansie", zo vervolgde hij, „moeten wij thans de weg vinden naar een normale economische ontwik keling. Het is onverantwoordelijk en verkeerd, dat de moeilijkheden om schreven worden als staatsbankroet. De grondslag voor onze economie en sociale orde is vast", aldus Erhard. Erhard sprak zijn ongerustheid uit over toenemende pogingen om de staat omlaag te halen. Het succes van de uiterst-rechtse nationaal-demoeratische partij in Hessen en Beieren had aange toond in hoeverre bepaalde ontevreden heid was uitgebuit. Maar deze sympto men hebben niets te maken met een wedergeboorte van het nationaal-socia- lisme en zij zijn ook niet het gevolg van ellende en nood. Zij behoren voor alle democratische krachten een aansporing te zijn onze democratie met overtuiging te verdedigen, aldus de scheidende Bondskanselier. In Bonn is woensdagavond de laatste beslissing genomen welke nog nodig was om tot een grote coalitie van CDU en SPD te komen. Na de parlementsfractie van de chris ten-democraten hechtte ook de socialis tische fractie haar goedkeuring aan het voorstel van haar partijbestuur om een zwart-rode regeringscoalitie onder Kurt Georg Kieslnger te vormen. 126 parlementsleden spraken zich voor, 53 ;egen samengaan met de CDU uit. Acht afgevaardigden onthielden zich van stemming. De Bondsdag heeft vandaag de CDU- kandidaat Kurt Georg Kiesinger geko zen tot kanselier. De uitslag van de stemming was 840 voor, 109 tegen en 23 onthoudingen. AMSTERDAM Op de lege sokkel, waarvan twee dagen geleden enkele Groningse studenten het Amsterdamse Lieverdje roofden, staat thans een klein bloemenmeisje. Aan het witte beeldje hangt een kaartje met de tekst: „Ter vervanging van het Lie verdje aangeboden door de Feministen Groningen". Smith, vergezeld van Britse functiona rissen vanmorgen Salisbury per vlieg tuig met „onbekende bestemming" ver laten heeft. De bekendmaking van de komende ontmoeting tussen Wilson en Smith heeft in de Britse hoofdstad de hoop doen stijgen dat de onafhankelijkheids crisis, nu ruim een jaar oud, tenslotte toch door onderhandelingen kan worden geregeld. Maar het schijnt nog lang niet zeker dat dit nu ook werkelijk gaat gebeuren. Afgewacht dient te worden of Engeland zijn plan om de Verenigde Naties afkondiging van dwingende eco nomische sancties tegen Rhodesië te vragen, als resultaat van het topoverleg laat varen. Toch moet er, volgens poli tieke waarnemers, een belangrijke wij ziging in de houding van Smith c.s. zijn gekomen, nu Wilson 'n persoonlijk ge sprek met de Rhodesische leider op prijs blijkt te stellen. De ontmoeting zal mogelijk plaats hebben op de Britse kruiser „Tiger", die woensdag een beleefdheidsbezoek aan de Marokkaanse havenstad Casa blanca afbrak met onbekende bestem ming uitvoer. PARIJS. De hamer- en sikkel-vlag wappert overal in de Franse hoofdstad ter ere van het bezoek dat de Russi sche premier Alexei Kosygin aan Frankrijk aflegt. Om elf uur vanoch tend arriveerde het Russische gezel schap op het Parijse vliegveld Orly. Kosygin beantwoordt met zijn bezoek dat van president De Gaulle in de laat ste week van juni dit jaar aan de Sov jet-Unie. Toen werd onder andere be sloten op velerlei gebied te gaan sa menwerken. Kosygin, die geen staatshoofd is, krijgt wel een protocollaire ontvangst die in overeenstemming is met die functie. De 62-jarige Russische regeringslei der wordt vergezeld van zijn dochter Ludmile Gvighiani, omdat zijn vrouw momenteel ziek is. Tot het Russische gezelschap behoort onder meer vice-premier Vladimir Ki- rilin, de minister van Buitenlandse Za ken Andrei Gromyko en een aantal ex perts op financieel en politiek gebied. Terwijl op het vliegveld Orly de Sov- jetvlaggen naast het Franse dundoek in een ijskoude wind vrolijk wapperden en er 101 saluutschoten ter verwelkoming- klonken, begroette president De Gaulle hartelijk de Russische regeringsleider. Nijmegen zal voor de nieuwe uit breidingsgebieden van de stad geen straatnamen meer vaststellen, doch overstappen op het Amerikaanse sys teem van huisnummering. De thans in opbouw zijnde wijk Du- kenburg, die veertigduizend bewoners krijgt, wordt onderverdeeld in negen buurten. Alle huizen krijgen een num mer van vier cijfers, waarbij het eer ste cijfer de buurt aangeeft. Woning Dukenburg 1001 wordt aldus het eerste huis in buurt numero 1. Het centrum van een diepe storm- depressie trok over het noordelijk deel van de Noordzee naar Denemar ken. Vannacht veroorzaakte de de pressie aan onze kust tijdelijk wind kracht 10. In de nanacht en ochtend nam de wind echter belangrijk in kracht af. Inmiddels was toen ten noorden van Ierland al weer een vol gende stormdepressie aangekomen. Deze wordt vrijdag op de Noordzee verwacht. Er moet daarom rekening worden gehouden met een sterke toe neming van de wind, mogelijk tot zware storm, uit zuidwest tot west. Aan de achterzijde van de stormde pressie stroomt morgen onstabiele polaire lucht Nederland binnen, zo dat er tal van buien zullen voorko-

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1