Veenendaals dagblad Plannen kabinet-Zijlstra dubbeltje op zijn kant W ilson en Smith, op de Tiger in gesprek Buiten Kwestie van eigen risico wordt nader bekeken Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Bloemenzaak bijna geheel door brand verwoest Vermoedelijk slechts met de hakken over de sloot Florence weer bedreigd melis-optiek Mei auto tegen een boom Beslissing over de belasting voorstellen valt 15 december Kamer bleek eensgezind „tegen" te zijn De Gaulle sprak met Kosygin Stormperiode houdt aan Prettige kameraad HOORTOESTELLEN CHIRURGISCH ONMOGELIJK Andere vorm y Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telet. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Vrijdag 2 december 1966 - 40e jaargang no. 121 A Dit is de Britse kruiser „Tiger" waarop het geheime overleg tussen de Engelse eerste minister Wilson en de premier van Rhodesië, Smith, plaats heeft. LONDEN Premier Harold Wilson van Engeland en de leider van de blan ke minderheidsregering Ian Smith van Rhodesië hebben vanmorgen vroeg aan hoord van de ter hoogte van Gibraltar gelegen kruiser „Tiger" hun eerste per soonlijke gesprek over de onafhanke lijkheidskwestie gehad. Volgens de desbetreffende aankondi ging in Londen, betrad Smith de Ti ger een uur nadat Wilson er gouver neur Sir Humphrey Gihbs en procu reur-generaal Beadle had verwelkomd. Het eerste onderhoud werd in Londen omschreven als „kort en verwelko mend." Na met zijn voltallige kabinet ruim een uur te hebben vergaderd liet Wil son gisteren een verklaring uitgeven waarin wordt gezegd dat Engeland nog steeds de zes voorwaarden hand haaft om te verzekeren dat de 4,5 mil joen Afrikanen ongehinderd naar een meerderheidsbewind kunnen blijven streven. Zoals bekend zullen de staats lieden een laatste poging doen het ge schil door middel van onderhandelin gen uit de weg te ruimen. De Britse regering is van plan de Verenigde Na ties strengere dwangmaatregelen voor te stellen, als de kwestie niet wordt opgelost. ADVERTENTIE Tn het grijs verleden, toen er nog be- ren, oerstieren en kapitale evers omzwierven, bediende de mens zich van doggen, mastiffs e.a. vechthon- den met hun strijdlustige eigenschap pen. Zij deden voorts mee in oorlogen en vochten in arena's tegen geduchte tegenstanders of tegen vervaarlijke soortgenoten. Er bleef tot in onze da gen de met de prehistorische volks verhuizers meegekomen Boxer van over, een min of meer pathologische vorm van een oud ras, dat in de overmatige vechtlust en jachtpassie reeds lang gebreideld werd. Men kan evenwel de oude Adam niet zo gauw onderdrukken en de eigenaar van dit ras bemerkt vaak genoeg tempera ment, aanvalsdrift, moed en brutali teit, al overheerst een vredelievende instelling, betrouwbaarheid, prettige levenslust en een voorname houding. Liefhebbers van deze populaire hon den zullen met plezier op Sinterklaas avond het zeer fraai uitgevoerde boek, dat twee Zweden (Wintzell en Knut- son) voor de uitgeverij Zomer en Keu- ning schreven: „De Boxer", ontvan gen, al was het alleen maar om de vele bijzonder mooie diepdruk-illus traties, welke alle emoties van hun huisgenoten uitbeelden. Het is meer een kijk-, dan een leesboek, hoewel niettemin de tekst tal van interessante bijzonderheden openbaart, die menig een van zijn viervoeter wellicht niet eens weet. En omdat ik meer en meer mensen met een boxer zie wandelen en er inderdaad een toenemende inte resse voor bestaat, meende ik U even op deze uitgave te moeten wijzen. 2-12-'66 A. B. WIGMAN De zes principes waarop de Britse regering haar voorwaarden heeft geba seerd voor oplossing van het onafhan- kelijkheidsvraagstuk zijn: 1. De garantie dat onverminderd zal worden gestreefd naar een meerder heidsbewind, zoals is vastgelegd in de grondwet van 1961. 2. Er moet een waarborg komen tegen wijzigingen van de grondwet na de onafhankelijkheid. 3. Er moet een onmiddellijke verbete ring komen in de status van de vier miljoen zwarte Afrikanen. 4. Er moet worden gestreefd naar be ëindiging van de rassendiscrimina tie. 5. De Britse regering moet zich ervan verzekerd weten, dat elk voorstel waarop de onafhankelijkheid wordt gebaseerd de goedkeuring wegdraagt van het gehele Rhodesische volk. 6. De verzekering moet worden gege ven, dat er ongeacht het verschil in ras, geen onderdrukking zal ko men van de meerderheid door de minderheid of van de minderheid door de meerderheid. De nationalistische „Zapu"-be- weging heeft naar aanleiding van het gesprek tussen Wilson en Smith ver klaard, dat zij elk akkoord tussen deze twee over Rhodesië zal negeren en haar strijd tegen het bewind van Smith zal voortzetten. FLORENCE De Italiaanse stad Florence, zich langzaam herstellend van de overstromingsramp van de vorige maand, heeft een spannende nacht ach ter de rug. De Arno en een van haar zijrivieren, de Ombrone, traden niet ver van de stad na langdurige regen val opnieuw buiten hun oevers, waar door ongeveer zestig hectaren land on der water kwamen te staan. Het peil van de rivier steeg anderhal ve meter. Veel Florijnse winkeliers zijn al weer begonnen met de overbrenging van hun koopwaar naar veiliger plaat sen. Vanochtend vroeg hield de regen eindelijk op, maar een weersverbete- ring schijnt niet op komst. ADVERTENTIE met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER T«l. 3184 - Hoofdstr. 51 - Naast da apotheek ARNHEM In Doorwerth bij Arn hem is de 31-jarige ir. J. Vahner gis ternacht met zijn auto tegen 'n boom gebotst en 0111 het leven gekomen. Ir. Vahner, die werkzaam was op het Scheepvaartkundig Laboratorium in Wa- geningen, was op weg van Arnhem naar Wageningen. Bij het passeren van een flauwe bocht, raakte hij door nog onop gehelderde oorzaak op de linkerweg helft, waar op dat moment geen ver keer was. Daar botste hij vervolgens tegen een boom. 0 Op de provinciale weg nabij Roggel (Limb.) is gisteravond de 64-jarige wielrijder L. Coolen onder een auto ge komen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister-president Zijlstra heeft gisteren de Tweede Kamer met klem voorgehouden, dat men geen risico's mag lopen, die de kans op ver slechtering van de economische situatie en vooral van de werkgelegenheid zouden vergroten. Bij de debatten van gisteren bleek echter, dat de voornaam ste plannen van het nieuwe kabinet het in de Kamer vermoedelijk slechts met de hakken over de sloot kunnen halen. Het uitstel van de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting tot 1 juli 1967 zal voor het kabinet-Zijlstra een dubbeltje op zijn kant worden. Steun lijkt waarschijnlijk van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U., samen 76 van de 150 stemmen. Bij de K.V.P. zijn echter twee weifelaars, bij de A.R.P. is er een, en bij de C.H.U. eveneens. Premier Zijlstra scheen gisteren aanvankelijk nog enigszins te hopen op de drie S.G.P.-stemmen, maar ir Van Dis zei alleen te willen voorstemmen, als er anders „catastrofale gevolgen" zouden ontstaan en die verwachtte hij niet. De overige fracties zijn tegen, P.v.d.A. en V.V.D. voorop. Ook de P.S.I*., die zich indertijd te gen de belastingverlaging heeft uitge sproken ,zal het uitstel ervan niet steu nen, omdat het gekoppeld is aan de door haar verfoeide verhoging van de omzetbelasting. De eenling van het G.P.V., de heer Jongeling, zal zijn con fessionele collega's evenmin hulp bie den voor het uitstel van de belasting verlaging, zo liet hij gisteren blijken. Voor de invoering van de verhoogde omzetbelasting op 1 juli 1967 liggen de kaarten iets anders, omdat de V.V.D hiertegen wellicht geen bezwaar zal maken. Zeker is dit echter niet. Donderdag 15 december valt in de Tweede Kamer de beslissing over beide belastingvoorstellen, aan het einde van een tweedaags debat over deze en nog andere belastingvoorstellen, waaronder de verhoging van de benzineaccijns met vier cent per liter. Het standpunt van de C.H.-fractie is gisteren duidelijker geworden. Mr. Beernink, de fractievoorzitter, z el dat de instelling van het kabinet-Zijlstra hem vertrouwen gaf dat er aan de uit gaven wat zou worden gedaan. Dit was een voorwaarde voor zijn „positieve benadering" van de belastingvoorstel len geweest. Minister-president Zijlstra legde er bij zijn verdediging van de voorgeno men maatregelen alle nadruk op, dat nu „met koele, chirurgische blik" de dreiging van het dilemma tussen stre ven naar evenwicht op de betalingsba lans en naar voldoende werkgelegen heid onder ogen moet worden gezien. Het dilemma is dat verbetering van het één oorzaak is van verslechtering van het ander. Hij vond drs. Nederhorst (P.v.d.A.) bij de beoordeling van de economische situatie ook in tweede instantie pal te genover zich: ,,Het is volstrekt onjuist om het voor te stellen of wij naar de afgrond hollen," zei deze. De betalingsbalans vertoont een ken tering ten goede, aldus de socialistische fractieleider. De teruggang van de ex port is het gevolg van de vermindering van de buitenlandse vraag naar Neder landse goederen, en niet in hoofdzaak van vermindering van de binnenlandse vraag. Als de binnenlandse bestedingen door zwaardere belastingen worden af geremd, dreigt grotere werkloosheid, meende hij. Prof. Zijlstra betoogde, dat o.m. de handelsbalans duidelijk aantoont, dat de betalingsbalans ten enenmale tekort schiet als basis voor het economisch evenwicht. „Laten wij nu niet beginnen de schuld van de verminderde export in het buitenland te zoeken" zei hij. „Het ië logisch, dat een land, dat een aantal jaren grote loonstijgingen heeft gehad en zo sterk met het buitenland te maken heeft, in zo'n situatie komt." De V.V.D.-fractieleider ,mr. Toxopeus, gesecondeerd door prof. Witteveen, ha merde opnieuw op de noodzaak van een verlaging van de rijksuitgaven. Hij diende een motie in om aan de weet te komen, wat de gevolgen voor de ver schillende departementen zouden zijn, als hun uitgaven met 1% of 3 procent zouden worden besnoeid. De motie werd verworpen. Voorstemmers waren de V.V.D. en de Boerenpartij, alsmede de C.H .-leden Mellema en Bos en Kamer voorzitter Van Thiel K.V.P. Premier Zijlstra bracht tegen de eis tot uitgavenverlaging in, dat het ge woon onmogelijk is, in de 2/i maand, die dit overgangskabinet te leven heeft, het uitgavenbeleid om y buigen. Bij het kritisch bekijken van de uitgaven, hetgeen hij had toegezegd, zal ook de defensiebegroting worden betrokken. Hy zal het resultaat van dit „kritisch bekijken" aan de Kamer meedelen. Andere punten, die bij het debat aan de orde kwamen, waren: De opdracht tot het uitkammen van de begrotingen snoeien waar te snoeien valt is nog niet gegeven, maar dat zal zeer spoedig gebeuren. 0 Over het loonbeleid wilde de pre mier niet veel zeggen. Eerst moet het halfjaarlijks rapport van de SER worden bestudeerd. Hij was verheugd, dat het voornemen voor een restrictief loonbeleid in de Kamer niet is bestre den. Q Verlaging van de belasting op over werk ligt niet voor de hand .gezien de conjunctuur, meende prof. Zijlstra. De kwestie wordt echter nog onder de loep genomen 0 De vraag of een wetsontwerp voor speculatiewinstbelasting moet wor den ingediend, moet het kabinet nog nader overwegen. 0 Prof. Zijlstra was het oneens met de opvatting van drs. Nederhorst, dat het kabinet geen beslissing moet nemen over de concessievoorwaarden voor opsporing en winning van olie en aardgas op de Noordzee: „Wij zullen De minister-president, prof. dr. J. Zijlstra, verdedigde gistermiddag in de Tweede Kamer met vuur de in voering van een eigen risico voor ziekenfondsverzekerden tegen de door de woordvoerders van vrijwel alle fracties daartegen ingebrachte beden kingen. ons laten leiden door het landsbelang", zei hij. 0 Het kabinet hoopt deze of volgende week de memorie van antwoord op de Omroepwet te behandelen. Gratieverlening aan oorlogsmisdadi gers. dus ook de drie in Breda, kan alleen voor elke veroordeelde indi vidueel worden overwogen. In een even tueel geval van een verzoek om gratie zal de minister van Justitie de mening van de ministerraad vragen. 0 De Kamer verwierp een motie van prof Witteveen (WD) om de ge raamde personeelssterkte van het Rijk voor 1967 terug te brengen. WD, Boe renpartij en SGP waren voor. Een motie van de communist Bak ker om de rijksstudietoelagen voor het hoger onderwijs voor het studie jaar 1966-1967 op de toelagenregeling van vorig jaar te baseren ,werd even eens verworpen. Alleen de CPN en de PSP steunden deze motie. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft zich gisterey eensgezind gekeerd tegen invoering van een eigen risico voor ziekenfondsverzekerden van 10 gulden per verpleegdag in een ziekenhuis, inet een maximum van 300 gulden. Dinsdag a.s. zal de regering met de betrokken Kamercommissies over de verdere gang van zaken overleggen. Een groot deel van de Kamer aanvaardt liever een premiever hoging van 0.4 0.5 procent dan een eigen risico. Vooral de laagstbetaalden zouden door het eigen risico zwaar kunnen worden getroffen, zo was de algemene opvatting. Minister Veldkamp (Sociale Zaken en Volksgezondheid) wilde de maatregel 1 januari laten ingaan, om de kasten voor ziekenhuisverpleging, die ten laste van de ziekenfondsen komen, te drukken en om de premies voor sociale lasten niet te hoog te laten oplopen. Na een verwarde, langdurige en bij tijden felle discussie en nadat drie moties, resp. van de heren Nederhorst (Pv.d.A.), Toxopeus (V.V.D) en Rool- vink (A.R.P.) ter tafel waren gekomen, deed de regering, bij nionde van mi- nister-president Zijlstra, de toezegging, dat de kant en klaar liggende maatre gel in geen geval zou worden uitge vaardigd voordat met de Kamercom missies was overlegd. Op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet, spitsten de uitspraken tegen het eigen risico zich zo toe, dat de ver dediging ervan door prof. Zijlstra de Kamer niet tot tegemoetkomendheid kon bewegen. De eerste en scherpste motie kwam van de socialistische fractileider drs. Neder horst. Het eigen risico werd in strijd met de belangen van de verzekerden, met name de laagstbetaalden, ge noemd. Bovendien zou het, volgen» de P.v.d.A., leiden tot onnodige adminis tratieve rompslomp en afbreuk kunnen doen aan de volksgezondheid. Men drong er bij de regering op aan de be slissing opnieuw in overweging te ne men. Drs. Schmelzer, fractievoorzitter van de K.V.P., bepleitte daarna eveneens een opnieuw bekijken van de maatre gel. Er is geen overleg met de Kamer commissies geweest, zei hij. Dat hoefde overigens niet, omdat de minister van Sociale Zaken zo'n maatregel op eigen gezag kan nemen. De K.V.P.-woordvoerder had de in druk, dat de premieverhoging van 0,4 of 0.5 procent van het loon, die het eigen' risic<# overbodig zou maken, in veel gevallen minder is dan een aan vullende verzekering om zich tegen dat eigen risico te dekken de ziekenfondsle den zou kosten. Hij sloot zich aan bij mr. Beernink (C.H.) en de heer Lank- horst (P.S.P.), die nu gean definitief standpunt over de maatregel wilden be palen door middel van de motie-Ne- derhorst. De tweede motie kwam hierna van V.V.D.-fractieleider Toxopeus, die voor stander is van een eigen risico, maar dan in een andere vorm. De patiënt zou bijvoorbeeld zelf wat kunnen bij dragen in de kosten van de huisartsen- hulp of van de geneesmiddelen. In zijn motie werd deze voorkeur voor een andere vorm van eigen risico uitgesproken en werd de regering ge vraagd de maatregel zo spoedig moge lijk te herzien. De heer Roolvink, fractieleider van de A.R.P., nam het standpunt in, dat een bepaald eigen risico, maar dan voor een kleiner bedrag, wellicht aan vaardbaar zou zijn in combinatie met een premieverhoging. Ook hij wilde nog geen beslissing over de invoering van de voorgenomen maatregel. De heer Jongeling (G.P.V.) sloot zich bij dit laatste aan. 0) Voor vervolg zie men elders in dit nummer. A President Liibke met de nieuwe Duitse regering. Eerste rij v.l.n.r: Paul Lücke (Binnenlandse Zaken); Her mann Höcherl (Landbouw); Kate Strobel (Volksgezondheid); president Heinrich Liibke; Bondskanseliers Kurt Georg Kiesinger; vice-kanselier Willy Brandt (Buitenlandse Zaken); Georg Leber (Verkeer). Tweede rij v.l.n.r: Bruno Heck (Gezinszaken); Carlo Schmid BondszakenWerner Döllin- ger (Posterijen); Kurt Schmücker (Staatsbezit); Kai-Uwe von Hossel (Vluchtelingenzaken); Karl Schiller (Economische Zaken); Hans Katzer (Arbeid); Gerhard Schröder (Defen sie). Derde rij v.l.n.r.: Herbert Wehner (Zaken geheel Duitsland betreffende); Gustav Heinemann (Justitie); Hans Jürgen Wischnewski (Economische Samenw.); Lauritz Lauritzen (Volks huisvesting); Franz Josef Strauss (Fi nanciën) en Gerhard Stoltenberg (Wetenschappelijk Onderzoek). De ministers zijn door dr. Eugen Ger- stenmaier, president van de Bonds dag, beëdigd. PARIJS Premier Kosygin van de Sovjet-Unie, die donderdagochtend voor een officieel bezoek van acht da gen in Parijs aankwam, en president De Gaulle hebben twee uur lang ge sproken over Europa, waaronder de veiligheid in dit werelddeel, Duitsland, China en Viëtnam. Bij hun gesprek in het Elysée waren alleen tolken aanwe zig. Over hetbesprokene is niet» na ders meegedeeld. De ministers van Buitenlandse Za ken der beide landen, Gromyko en Couve de Murville, pleegden inmiddels afzonderlijk oveAeg op het Quai d'Or- say, het Franse ministerie van Buiten landse Zaken. De Franse president bood zijn gast 's avonds een diner aan in het Elysée. Hij sprak bij die gelegenheid zijn overtuiging uit dat vriendschappelijke samenwerking tussen Frankrijk en de Sovjet-Unie „evenwicht, vooruitgang en vrede" kan brengen in Europa en vervolgens in de gehele wereld. Europa is ondanks zijn verscheudrheid een ge heel. Frankrijk en de Sovjet-Unie heb ben goede reden er toe bij te dragen dat dit Europese geheel, altijd latent aanwezig in onze verwachtingen, gaan deweg een feit wordt. Daarvoor is al lereerst ontspanning en vervolgens een goede verstandhouding nodig, waarbij alle onderwerpen van gemeenschappe lijk belang objectief onder ogen kun nen worden gezien. Tot deze onderwer pen behoren het lot van Duitsland en de kwestie van de1 veiligheid. Zonder regeling van deze problemen, kan Europa noch harmonie noch sta biliteit vinden. Tenslotte zal Europa, wil het tot een geheel worden, ambities moeten hebben. De Franse president noemde in dit verband het bewaren van de wereldvrede en de bevordering van het welzijn der achtergebleven vol keren. Franse dagbladen zijn het in grote mate eens dat de huidige besprekingen tot weinig concreets zullen leiden. (Van onze weerkundige medewerker) Er is nog geen uitzicht op beëindi ging van de periode met stormach tig weer. Terwijl depressie nummer twee op de Noordzee is aangekomen en met haar trog vanmiddag en van avond in de kustprovincies wind kracht 810 en in het binnenland 89 kan veroorzaken, is op de Oceaan alweer een volgende depressie in de maak. Verwacht moet worden, dat deze tijdens 't komende weekein de 't weer in West-Europa zal beder ven. In de komende 24 tot 36 uur zyn opnieuw buien te verwachten en gaat de temperatuur in dalende lijn. Intussen staat de barometer bij zonder laag. In onze omgeving werd vanmorgen om 9 uur op verschillende plaatsen 970 millibar (727 mm) afge lezen. Leeuwarden had op dat moment 967,9 millibar, wat niet ver meer af was van het absolute laagterecord van 963,7 millibar, dat daar vorig jaar op 29 november werd bereikt. De allerlaagste luchtdrukwaarde se dert 1800, die wij in ons land heb ben kunnen vinden, is 950,5 millibar (713 mm), waargenomen in Zwanen burg op 25 december 1821. VEENENDAAL Hedenmorgen is in alle vroegte het Bloemenmagazijn Violet aan de Frans Halslaan grotendeels door brand verwoest. Slechts de huiskamer op de bovenverdieping en de winkel konden ten koste van veel waterschade voor totale vernietiging worden behoed. Brandweer en politie werden om ongeveer kwart over drie in de ochtend gealarmeerd. Het vuur bleek te zijn ontstaan in een ruimte achter de bloemen winkel waar ook een auto geparkeerd stond. Vandaar baande de brand zich een weg via het trappehuis naar de eerste etage, waar vrijwel alle vertwfcken met uitzondering van de huiskamer een prooi van de vlammenzee werden. Naar de oorzaak wordt een onderzoek ingesteld door de brandweerinspectie en de recherche van de gemeentepolitie. Ook de omvang van de schade is. hangende het onderzoek, nog niet bekend.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1