Veenendaals dagblad Rhodesië moet beslissing over toekomst nemen De bruidsdagen in zicht Buiten Wilson spreekt met de leiders van de E.Y.A. Proces-Omar Dhani in Djakarta begonnen Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Nonchalante automobilist veroorzaakte ongeluk Smith: een ultimatum Brits kabinet: akkoord Wilson legde voorwaarden op Enige regen Water in Italië blijft hoog Relletjes in Macao December-memorie Populariteit van Johnson steeg Consternatie door brand in kerk Gevangenisoproer in V.S. Conferentie begon hedenmorgen Zeven doden Taxi-overvallers aangehouden Viët-Cong-aanval op vliegveld J luchtdruk in West-Europa aanzienlijk J I langzaam tempo naar het oosten en J J zal morgen in ons land aanleiding Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op dl. do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Maandag 5 december 1966 - 40e Jaargang no. 123 SALISBURY Het Rhodesische kabinet is vanochtend opnieuw om acht uur bijeengekomen om te beslissen over al dan niet aanvaarden van het werk document dat is opgesteld aan boord van de kruiser „Tiger", tijdens de be sprekingen van premier Wilson en Ian Smith. Gisteren na Smiths terugkeer begon men met confereren. Smith, de leider van de rebellenregering, zei toen hij het regeringsgebouw betrad, op een vraag of hij het werkdocument als een ultimatum van de Brit se regering beschouwde: „Een dergelijk woord kan naar mening worden ge bruikt". Bij zijn terugkeer van Gibraltar deelde de Britse premier op een persconfe rentie op het vliegveld mee, dat met Smith geen volledig akkoord is bereikt en dat n g twee punten om een oplossing vragen. Hij voegde hier echter aan toe, dat deze niet zullen worden opgelost door er wijzigingen in aan te brengen. „Het is een kwestie van aannemen of verwerpen. Alles wat wij nodig hebben is een telegrafisch „ja" of „nee", aldus Wilson. In verband met de ondertrouw van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollen hoven, aanstaande zaterdag te Baarn, maakte Max Koot onlangs deze foto van het jonge paar. UTRECHT Een plotseling wegrijdende automobilist heeft zaterdagmiddag In Utrecht een verkeersongeluk veroorzaakt, dat het leven heeft gekost van de 17- jarige kantoorbediende Johanna I. M. Hogerhorst uit Houten. Het meisje reed omstreeks half twee op haar bromfiets in de Kanaalstr., in de richting van de stad. Aan de rechterkant van de weg stond een auto geparkeerd van een 52-jarige Utrechtse metselaar, die zonder uit te kijken plotseling wegreed. Het meisje botste tegen de auto, werd van de bromfiets op de andere rijbaan geslingerd en kwam terecht onder de wielen van een uit tegenovergestelde richting komende personenauto. Aan haar zware verwondingen is het meisje later op de middag in een ziekenhuis overleden. Tegen de metselaar is proces-verbaal opgemaakt we gens dood door schuld. 0 Nabij Monnikendam heeft gisternacht een dronken automobilist een ver keersongeluk veroorzaakt, waarbij een dode en een gewonde vielen. Omstreeks 01.00 reed de man, A. J. H. M. P. uit Geldrop, in beschonken toestand over de provinciale weg in Oosthuizen. Hier reed hij een auto aan, die in de sloot langs de weg terecht kwam. De bestuurder van Ur fladdert uit de wal wat bronzen blad van de elzen over de hard groene knollenakker, welke de enige is, die thans full-colour in het agra rische landschap brengt. Zij is echter vergankelijk, want het reeds geoogste gedeelte zien wij de boer alweer bezig te bemesten. Komt er sneeuw, dan glijdt er een bijzondere toets over het bijna geheel kale land, maar eerder zijn we in de wintermaanden, buiig, mistig, z.g. „los weer" te verwachten. Dan vertoont zowaar 't dappere win terkoren nog kiem- en krachtgroei, de weilanden groenen hoopvol boven de grauwe vervrozing en het knollenland behoudt zijn harde nalachiet In de stille hoek van de boerenhof wordt karige fleur opgewekt door een paar prachtige fletse goudsbloemen, herfst- asters, viooltjes en krachtige loze ro zen, maar dc echte gevoelige planten zijn alle zorgzaam gedekt De vogels krijgen het pas slechter bij ijs, sneeuw, rijp of ijzel, want dan worden de na tuurlijke voedselbronnen verstopt. Zo dra de weilanden hard bevroren zijn, kunnen de zachte kievitsnavels niet in de zode doordringen en zien we de vogels snel zuidwaarts trekken. Kraai en en eksters houden het langer vol, zoeken in de uitgestrooide of in hopen staande mest of verhuizen naar belt, grofwildvoerplaatsen, wad en strand. De meeste vogels trotseren de zelden sterk strengende dagen van de slot- maand des jaars zonder al te veel in spanning. St. Nicolaas '66 A. B. WIGMAN Smith had direct na zijn aankomst gisteren een gedachtenwisseling met zijn kabinet. Na een vergadering van een uur ging men uiteen. De ministers weigerden toen mee te delen, of zij al dan niet met het werkdocument ak koord gingen. Het Britse kabinet heeft zondagavond het „werkdocument" aanvaard, dat door Engeland en Rhodesië is opge steld en volgens premier Wilson van Engeland een basis zou kunnen zijn voor een regeling van het geschil tus sen beide landen. Volgens een door het bureau van de Britse premier uitgegeven verklaring, heeft het Britse kabinet de voorgestel de gedragslijn ten volle onderschreven na een uitvoerig verslag van de Britse premier, de minister van Gemenebest zaken en de Britse procureur-generaal over hun besprekingen met Ian Smith. Toen hem naar de zes punten werd gevraagd, waaraan Groot-Brittannië in ieder geval wil vasthouden, zei premier Wilson, dat zij in het document waren verdisconteerd. Een hoge Britse functionaris die naar Washington en Ottawa is geweest om daar over de kwestie-Rhodesië te pra ten, heeft in Londen verklaard, dat En geland op de steun van de V.S. en Ca nada kan rekenen, als het zich tot de V.N. mocht wenden voor krachtiger strafmaatregelen tegen Rhodesië. In september beloofde Wilson de pre- deze wagen bleef ongedeerd. Zwaar slin gerend vervolgde P. zijn rit. Onder Mon nikendam kwam h$j op het linkerwegge deelte terecht, waar hjj in botsing kwam met een personenauto, bestuurd door de 39-jarige J. J. P. Hartong uit Warder. De heer Hartong, vader van drie kinde ren, was vrijwel op slag dood. Zijn echt genote werd uit de wagen geslingerd en ernstig gewond naar het St. Liduina- ziekenhuis in Purmerend overgebracht. Daar is ook de dronken bestuurder op genomen. Gisternacht is in het Wilhelmina- Gasthuis te Amsterdam overleden de 40-jarige J. J. Schemmekes uit Haarlem- Noord, die zaterdagavond in de Keizer straat te Haarlem door een auto was aangereden. In Muiderberg stak zaterdagavond de 71-jarige weduwe Hogerhout-Nie- wöhner de Badlaan over. Midden op de weg bleef zij plotseling even stil staan, waardoor de uit Muiderberg afkomstige automobilist H. haar niet meer kon ont wijken. In het ziekenhuis te Busseum is dc vrouw aan haar verwondingen over leden. 9 Op de Ceintuurbaan in Bussum is za terdagavond de 52-jarige, uit Laren afkomstige, broodbezorger J. M. Baars bij een verkeersongeluk van zijn bakfiets met hulpmotor geslingerd. Hij is zondag ochtend aan de hierbij opgelopen ver wondingen bezweken. De heer Baars ver leende geen voorrang aan een van rechts komende scooter, bestuurd door de heer K. uit Bussum. Laatstgenoemde liep, evenals zijn duopassagier, een lichte hersenschudding op. Q Op de Provincialeweg te Bunnik is zaterdagavond de 34-jarige automo bilist M. Veenvliet uit Utrecht met hoge snelheid uit de bocht gevlogen en daar- bq verongelukt. 9 Zaterdagmorgen is de 25-jarige J. van Watersloot, afkomstig uit Valken burg, op de Provincialeweg in Valken burg-Heerlen met zijn auto tegen een boom gereden en kort daarop overleden. 0 De 65-jarige A. Brandsen uit Amers foort is zaterdag bfl een verkeerson geluk om het leven gekomen. H(j stak per fiets de Amsterdamseweg in zfln woonplaats over en werd geschept door een personenauto. De heer Brandsen liep een schedelbasisfractuur op en over leed ter plaatse. WASHINGTON Uit de zondag in de „Washington Post" gepubliceerde Gallup-onderzoek blijkt dat de popula riteit van president Johnson door zijn reis naar het Verre Oosten gestegen is, na het dieptepunt van oktober. In no vember keurde 48 procent van de vol wassen Amerikanen zijn beleid goed, tegen 44 procent de maand daarvoor. Dit jaar werd Johnsons beleid het best gewaardeerd in januari, met 63 pro cent. Sinds in juli de Amerikanen de olieopslagplaatsen bij Hanoi en Hai phong bombardeerden, was het met de populariteit van Johnson alleen berg afwaarts gegaan. De opiniepeiling werd verricht na de reis door het Verre Oosten, maar voor de operatie van de president. Volgens de poll wordt de dalende po pulariteit van de president sterk be- invloed door de houding van de volwas een Amerikaan ten opzichte van de oor log in Viëtnam. In de jongste opinie peiling verklaarde 43 procent der onder vraagden Johnsons oorlogsbeleid goed te keuren, terwijl 40 procent het afkeur de. De afkeuring wordt volgens Gallup niet ingegeven door de mening dat Johnson „te ver" of „niet ver genoeg" gaat, maar door algemene ontmoediging over het verloop van de oorlog. miers der Gemenebestlanden plechtig, dat als Smith zijn rebelse houding niet zou laten varen en zou weigeren naar een oplossing te streven, de Verenigde Naties nog dit jaar zou worden ver zocht verplichte sancties in te stellen tegen Rhodesië. Op 30 november werd tot de jongste ontmoeting besloten. Het was de laatste datum waarop Smith zijn bereidheid tot een overeenkomst kon laten blijken. De twee principes die tot nu toe voor namelijk een regeling in de weg heb ben gestaan, zijn: 1. De 250.000 blanken in Rhodesië mogen niets doen wat de evolutie naar een meerderheidsbewind van de vier miljoen negers in het land kan tegen gaan en 2. Elke overeenkomst inzake het be stuur van Rhodesië, moet voor alle Rhodesiërs aanvaardbaar zijn. RIJPERKERK In het Friese dorp- ju Rijperkerk nabij Leeuwarden ont stond zondagmorgen paniek onder en kele tientallen schoolkinderen, toen de koster van de kerk onder de uitroep „de kerk staat in brand" het kerkge bouw binnenstormde. Toen de meisjes en jongens buiten kwamen sloegen de vlammen al uit 't dak van het 400 jaar oude kerkgebouw. De brandweer uit Giekerk kon het ho ge vuur aanvankelijk niet bereiken. En kele spuitgasten legden echter slangen door de consistoriekamer, waarna men via een luik de kerktoren kon inklim men. Het vuur, dat tussen de zolde ring en het dak woedde, kon toen snel worden bedwongen. Behalve een groot gat in het dak, ontstond in het interieur van 't kerk gebouw veel waterschade, doordat de brandweer bluswater moest putten uit een bermsloot, die meer modder dan water gaf. De oorzaak van de brand ligt in het feit, dat de ouderwetse kachel met een rechtstreekse pijp door het dak de ge hele week had gebrand in verband met enkele huwelijksinzegeningen. Daar door was het hout kurkdroog geworden. PORTLAND Zondagavond hebben de 300 gevangenen van de Rocky Butty gevangenis in Portland 90 minuten ge rebelleerd. Een plv. Sheriff werd als gijzelaar vastgehouden, terwijl men een ander met een schaar in de buik stak. Na door een geestelijke te zijn toege sproken en met traangas en vuurwa pens te zijn bedreigd, keerden de ver oordeelden uiteindelijk in hun cellen te rug. Geen hunner ontsnapte. De gijze laar lieten zij vrij. Twee verschillende foto's van resp. de Britse premier Harold Wilson en eerste minister Ian Smith van Rhode sië, aan boord van de Engelse kruiser „Hr. Ms. Tiger" in de Middellandse Zee. ROME In de rivieren en beken van Centraal-Italië die na de grote overstromingen de afgelopen dagen op nieuw sterk gezwollen waren, is het wa ter weer aan het zakken. Er staan echter nog duizenden hec taren bouwland en bebouwde grond on der water, terwijl verscheidene dorpen nog door het water worden bedreigd. De nieuwe dreiging ontstond door zware regens in de nog steeds onder water staande Po-vlakte tot ge bieden ten zuiden van Rome, terwijl de Adriatische Zee, opgezweept door hevige stormen, de toestand in de Po- delta niet bepaald verbeterd heeft. Zondagavond bereikte het water in de rivier de Marrana, die door de noordelijke buitenwijk Prima Porta van Rome stroomt, het gevaarpeil en langs de oevers zijn brandweerlieden en politie-eenheden met amfibie- en rupsvoertuigen gestationeerd om in ge val van overstromingen de bevolking zo snel mogelijk te evacueren. LONDEN Vandaag om 11.00 uur begon in het Lancaster House in Lon den de conferentie van premiers en ministers van Economische Zaken uit de landen der Economische Vryhan- delsassociatie (EVA). Voor premier Harold Wilson van En geland is het hoofddoel van de confe rentie de steun te krijgen van de ze ven andere EVA-landen, Denemarken, Finland, Noorwegen, Oostenrijk, Portu gal, Zweden en Zwitserland - om zelf uit te vorsen hoe de kansen op aan sluiting hij de EEG voor Engeland en de andere EVA-landen liggen. Vorige maand verklaarde Wilson in beginsel bereid te zijn Engeland in de Euromarkt te brengen, als aan enige, voor Engeland vitale, voorwaarden vol daan wordt. Ook kondigde hij toen aan, dat hij na raadpleging ve.n de EVA- partners zelf de regeringsleiders van de Euromarktlanden zou gaan polsen over de kansen op een Brits toetreden tot de EEG. Van bijzonder belang is de ontmoeting met de Franse president Charles de Gaulle, die voor begin vol- SINGAPORE In Djakarta is van ochtend het proces begonnen tegen Omar Dhani, de voormalige stafchef van de Indonesische luchtmacht, die be schuldigd wordt van verraad in ver band met de mislukte opstand van ruim een jaar geleden. Naar radio-Djakarta bekendmaakte, zullen in het proces 44 getuigen wórden gehoord, onder wie misschien president Soek ar no. Hem zou men willen vragen, of hij ten tijde van de opstand op de luchtmachtbasis Halim was geweest. De thans 42-jarige vice-luchtmaar- schalk zou zich toen op deze basis heb ben opgehouden. Volgens de tenlasteleg ging had hij zich in een dagorder ach ter de actie van de opstandelingen ge steld. Hij bevindt zich al negen maan den in voorlopige hechtenis. Dhani is de 18de verdachte die in verband met de mislukte staatsgreep terechtstaat. Verscheidene vorige ver dachten zijn ter dood veroordeeld, on der wie oud-minister van Buitenlandse Zaken dr. Subrandio. Dhani werd in december vorig jaar gearresteerd na zijn terugkeer uit Cam- President Lyndon Johnson en mevrouw Diaz Ordaz, echt genote van de Mexicaanse president begroetten elkaar uitbundig op een brug aan de grens van Texas en Mexico. Het doel was een bezoek aan het gemeenschappelijk Ame rikaans-Mexicaanse stuwdamproject in de Rio Grande. bodja waarnaar hij zich een heenkomen had gezocht toen de staatsgreep tot mislukken bleek gedoemd. Aangenomen wordt, dat leden van het Indonesische leger hem hebben opgespoord en hem hebben gedwongen naar Djakarta te rug te keren om terecht te staan. Volgens sommige berichten, heeft Aidit Dhani destijds om twee vliegtui gen verzocht, een voor zichzelf en een voor Soekarno. Het plan was naar Mid- den-Java te vliegen en daar hun troe pen te verzamelen in een poging om de macht voort te zetten. MACCAO In de Portugese enclave .Vlacao in Zuid-China zijn in het week einde bij relletjes tussen leden van de plaatselijke „Rode Garde" en de poli tie volgens onofficiële gegevens zeven mensen om het leven gekomen en 35 ernstig gewond. De autoriteiten heb ben tot dusver geen officiële cijfers bekendgemaakt. Volgens ooggetuigen richtten de de monstranten, die rode boekjes met uit spraken van de Chinese partijleider Mao Tse-Toeng in de hand hadden, vernielingen aan. Onder het roepen van leuzen als „Doodt de Portugese duivels" vielen zij ook persfotografen aan en joegen alle blanken van de straat. De betogingen, die zaterdag en zondag duurden, waren bedoeld als pro test tegen het politie-optreden van vijf tien november jl., waarbij op het bij Macao behorende eiland Taipa, Chine zen zouden zijn mishandeld. De pas benoemde gouverneur, briga de-generaal Nobre de Carvalho, stelde een uitgaansverbod in, maar kondigde aan dat een vijftal eisen van de linkse demonstranten werden ingewilligd. De plaatsvervangende politiechef is al ge schorst. RIDDERKERK Samenwerking tus sen de Dordtse en de Ridderkerkse re cherche heeft er toe geleid, dat twee jeugdige taxi-overvallers zaterdag z(jn ingerekend. Het zijn de 18-jarige chauf feur J. K. en de 19-jarige constructie- werker C. de S., beiden uit Ridderkerk, die begin vorige week In de Rotterdam se huurt Katendrecht een taxi namen naar Dordrecht. Daar sloegen zij de chauffeur, J. J. Koemans uit Rotterdam, in de Steur- straat op het hoofd en mishandelden hem ergerlijk. Tijdens de worsteling slaagde de chauffeur er in te «laxonne- ren. De aanvallers namen de vlucht. Ze zijn bij confrontatie in Ridderkerk door de chauffeur herkend. gend jaar op het programma staat, om te zien of deze bereid is het vier jaar oude veto tegen Britse toetreding in te trekken. Ook andere EVA-landen hebben te kennen gegeven, dat zij zich bij de Euromarkt willen aansluiten, met na me Denemarken en Oostenrijk. Maar de toekomst van de vrijhandelsassocia tie hangt vooral van de Britse stappen af. Wilson heeft zondag na zqn terug keer uit Gibraltar van het geheim overleg met de Rhodesische premier Ian Smith, de EV A-leiders te gast ge had op een diner in zijn officieel bui tenhuis Chequers. Verwacht wordt dat hij de Europese partners van Engeland zal inlichten over de motieven achter de verander de Britse houding ten aanzien van de EEG en over de strategie die hij bij zijn toekomstig'* bezoek aan de hoofd steden van „de zes" zal toepassón. De druk van de gehele conservatie ve partij, de liberalen en een deel der labourleden, om aansluiting bij de Euromarkt te zoeken, wordt steeds groter en nog dit weekeinde heeft de conservatieve oppositieleider Edward Heath er bij de regering op aange drongen, zonder verder geharrewar het verdrag van Rome te ondertekenen, om aldus de Britse toetreding te be spoedigen. Uit Parijs komen inmiddels aanwij zingen, dat president De Gaulle de prijs voor een Brits EEG-lidmaat- schap zou hebben verhoogd, en dat de ze thans zou neerkomen op slechting van de nauwe Britse banden met de Verenigde Staten en beëindiging van de positie van het Pond Sterling als een der twee reservevaluta in de we reld, naast de dollar. Concrete beslissingen werden niet verwacht voordat de onderhandelingen voor tariefsvermindering tussen Euro pa en de Verenigde Staten, in het ka der van de Kennedy-ronde, deze zo mer afgesloten worden. De vrees be staat, dat deze onderhandelingen kun nen lijden onder een te scherpe actie voor Brits EEG-lidmaatschap. zo me nen de functionarissen. SAIGON Bij een nieuwe aanval op de militaire vliegbasis Tan Sno Nhut bij Saigon zijn zondagavond elf leden van de Viët-Cong gedood, waar mee het aantal doden aan de zijde van de Viët-Cong bij twee aanvallen op 30 is gekomen. Naar een Amerikaanse woordvoerder meedeelde, zijn de ver liezen aan Amerikaanse zijde licht. Twee vliegtuigen werden op de grond beschadigd en een ander toestel werd geraakt toen het in de landing was. De Viët-Cong maakte bekend dat de aanvallen een vergelding zijn voor de Amerikaanse luchtaanvallen van vrij dag bij Hanoi, „die een buitengewoon ernstige uitbreiding van de oorlog bete kenen". „De guerrilleros zullen vijf- of tienmaal zo hard terugslaan". Vliegers die zondag terugkeerden van aanvallen op een spoorwegemplacement en olieopslagplaatsen bij Hanoi zeiden, dat zij door een zware luchtafweer had den moeten vliegen. I Gedurende het weekeinde is de J i gestegen. Tegelijkertijd verplaatst J zich echter een nieuwe zeer diepe J J depressie van de zuidpunt van j J Groenland langs IJsland naar het j t noordoosten. Een frontensysteem I' hiervan lag maandagmorgen juist ten j p westen van Ierland en Schotland. Dit verplaatst zich in een betrekkelijk j geven tot veel bewolking en enige I J regen, b(j tot matig of krachtig toe- I nemende winden tussen zuidwest en zuid, zo verwacht het K.N.M.I. Boven Noordoost-Rusland bevindt j J zich nu een groot hogedrukgebied, J i dat zich zeer langzaam nog wat ver- i I der in de richting van Scandinavië J uitbreidt. De vorst is daar de laatste j f dagen belangrijk toegenomen, maar J J beperkt zich momenteel nog tot j Rusland.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1