Veenendaals dagblad Loonbesprekingen mislukt; regering moet beslissen Cals en Bogaers geen stembus-kandidaten Buiten Werkgevers tegen vrijheid in de bedrijfstakken Nieuwe strip: Rechter Tie „Fondspremie van 6,6 pet moet „eigen risico vervangen SMITH SLOEG AANBOD TOT UNIE AF 800 ontslagen bij lliiiika Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Geen akkoord in Stichting van de Arbeid Weer nieuwe depressie Voor sier en dis Ernstig ongeluk te Willist wezel KOMENDE EISEN In mijn verongelukt Stagnatie door brand in goederentrein Barzel blijft leider van C.D.U. Kamercommissies tot minister Veldkamp: 99 99 Wilson voor radio en T. V. Nog geen zekerheid over uitstel van belastingverlaging Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Woensdag 7 december 1966 - 40e jaargang no. 125 De woning aan het Rustenburg te Zaandam, die aan de omstreden beeldhouwer Miletic en zijn vrouw onderdak bood, moet net als de rest van de omgeving plaats maken voor een kantoorgebouw. Toen de slopers gisteren met hun werk begonnen, was het echtpaar Miletic niet aanwezig. Enkele beelden werden zolang maar buiten gezet. DEN HAAG Oud-minister-presi- dent Cats en oud-minister Bogaers wensen niet als kandidaten voor de Katholieke Volkspartij in aanmerking te komen hij de komende Kamerver kiezingen. Zoals bekend zullen zij wei hun medewerking verlenen bij de sa menstelling van het verkiezingspro gram van de K.V.P. Zo blijkt uit een verklaring, die het partijbestuur van de '"Poen de Grieken en Romeinen door drongen tot Klein-Azië en Kauka- sië, maakten zij o.m. kennis met de fazant, die zij vooral in het gebied Phasis aantroffen, waarnaar de vogel wetenschappelijk nog altoos Phasianus heet. Volgens een verhaal uit het grijs verleden voeren de Argo- nauten onder Jason naar Colchis, om er het Gulden Vlies te veroveren en zij zouden toen meteen het opvallend schone, oriëntalisch gevogelte hebben meegebracht, zowel om de Oosterse vederpracht als wegens het kostelijke wildbraad. De fazant schijnt eeuwen lang in Griekenland te zijn gebleven, want pl.m. 400 v. Chr. vinden wij de eerste vermelding erover in de litera tuur. Aristophanes zegt alsdan, dat hij weliswaar algemeen bekend is, maar tot consumptie schier onbetaal baar zou wezen, zodat hij slechts bij de zeer luxeuze maaltijden der rijken op de dis prijkte. Geleidelijk voerde zijn weg naar het Romeinse Rijk en weldra bevonden zich in de aviariën der welgestelde inwoners van Rome e.a. steden, talrijke exemplaren der veel bewonderde hoenders. Op de overdadige orgiën en slemppartijen in de keizertijden, ontbraken pauw noch fazant als delikaat, licht-verteerbaar wildvlees, dal, met het kunstig ge arrangeerde veerkleed omgeven, de gasten in grote staatsie werd voor gezet. Ook hield men de soort gaarne als parkdecoratie, ja, men onder scheidde precies de gemeste vogel (Ph.pastus) van de echte wilde (Ph. agrestis), waarbij de eerste de voor keur der lekkerbekken genoot. 7 dec. '66 A. B. WIGMAN Katholieke Volkspartij gisteravond heeft uitgegeven. Minister Luns zal misschien bij de komende verkiezingen de lijsttrekker zijn van de K.V.P. in het Westen van het land. Een beslissing hierover zal aanstaande zaterdag door de verkie- zingsraad van de partij worden geno men. Zoals reeds eerder bekend werd heeft het partijbestuur van de K.V.P. besloten met vier lijsttrekkers aan de verkiezingen deel te nemen. Verwacht wordt, dat mej. dr. Klompé, minister van C.R.M., in het Oosten van het land nummer een zal worden op de K.V.P.- kandidatenlijst. Drs. Schmelzer, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, zal in Limburg de K.V.P. aanvoeren, terwijl ir. Lardinois, lid van de Twee de Kamer, waarschijnlijk in Noord- Brabant de lijsttrekker wordt van de K.V.P. De naam van ir. Lardinois, die land- bouwspecialist is, wordt in Noord- Brabant als lijsttrekker genoemd, nu oud-minister Bogaers geweigerd heeft, een plaats op de kandidatenlijst van de K.V.P. te aanvaarden. Drs. Bogaers was als hij gewild zou hebben de lijstaanvoerder van de K.V.P. in Noord- Brabant geworden. BRUSSEL Op de Bredabaan te VVuustwezel, na by de Nederlands-Belgi sche grens, zyn dinsdag in de late na middag twee mensen om het leven ge komen en een tiental gewond bij een auto-ongeluk. Een autobus, die met Belgische arbei ders uit Rotterdam kwam, werd aan een kant opengereten door de aanhanger van een vrachtauto, die aan het slippen was geraakt. De autobus raakte daar door ook zelf in een slip, verpletterde een bromfietser uit Wuustwezel, die op het fietspad reed, en kwam in de 'oerm tot stilstand. In de bus zelf zijn een inzittende om het leven gekomen en werden er tien gewond, o.w. de Neder landse chauffeur P. T. 9 Dinsdagmiddag is de 20-jarige mej. J. den Hartog uit Est op een niet- beveiligde overweg in de Groenstraat even buiten Tiel met haar bromfiets tegen een trein gereden en om het leven gekomen. 0 Dinsdagmiddag heeft op de Rijks weg 58 bij Kruiningen een verkeers ongeluk plaats gehad, waarbij de 36- jarige automobilist J. J. Lindenbergh uit 's-Heer-Hendrikskinderen om het leven kwam. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De besprekingen in de Stichting van de Arbeid over de lonen in 1967 zijn dinsdag mislukt. Werkgevers en werknemers konden niet tot overeenstemming.komen. Het woord is thans aan de regering, die ook deze keer weer een beslissing zal moeten nemen. De meningsverschillen betreffen zowel de hoogte van de loonstijging als het systeem van loonvorming. De werkgevers waren niet bereid partijen bij de onderhandelingen in de bedrijfs takken de vrijheid te geven eventueel een loon vast te stellen, dat uitging bo ven het op centraal niveau overeengekomen percentage. De voorstellen van de werknemers waren: 0 Een loonsverhoging van 4 procent bij de herziening van de c.a.o.-lo- nen op 1 januari of daarna. 0 Een loonsverhoging van twee pro cent op 1 juli 1967, inclusief de huurcompensatie. 0 Een indexerings-clausule, dat wil zeggen een extra-loonsverhoging in geval het reële loon door stijging van de kosten van levensonderhoud in de loop van 1967 zou worden aangetast. De indexerings-clausule zou ver vallen, indien werkgevers en werk nemers er gezamenlijk in zouden sla gen bij de regering te bereiken, dat 100 miljoen gulden uit de algemene middelen zou worden aangewend ter dekking van het tekort in de zieken fondsverzekering en de premie daar door binnen de perken zou kunnen wor den gehouden. Indien bij de loononderhandelingen in de bedrijfstakken een hogej- per centage dan 4 zou worden overeengeko men, dan zou dat meerdere loon als niet-besteedbaar loon ter beschikking van de werknemers komen, in de vorm van spaarloon of als bijdrage in hun pensioenverzekering. Een verhoging van hët minimum loon voor gemengde functies, dus ook voor vrouwen, per 1 januari 1967 tot 126 gulden en per 1 juli 1967 tot 130 gulden. Bij de niet gemengde functies zou het minimumloon op 95 procent van deze bedragen worden gesteld. De werkgevers wilden daartegenover niet verder gaan dan: O Een loonsverhoging van 3% procent bij de herziening van de c.a.o.-lonen op 1 januari 1967 of daarna. Een loonsverhoging van 2 procent op 1 juli 1967 ter compensatie van de huurverhoging en eventueel andere kostenstijgingen. De werkgevers wezen af: 0 De erkenning van de vrijheid van partijen in de bedrijfstakken om eventueel een hoger loon vast te stellen en dat meerdere in de vorm van spaar loon of pensioenverbetering aan de werknemers ten goede te laten komen. 9 De indexerings-clausule. Ter zake van het minimum-loon hadden de werkgevers thans geen standpunt. *De hoogte daarvan wilden zij nader bezien op 1 juli 1967 lettende op de index van de loonontwikkeling. Die heer A. H. Kloos, de werkne mers-voorzitter van de Stichting van de Arbeid, verklaarde na afloop van de mislukte besprekingen, dat de werk nemers in de komende tijd zullen eisen: 4 pet. loosverhoging bij con tractherziening, 2 pet. loonsverhoging per 1 juli 1967, plus een indexerings- clausule, die zou worden toegepast als de kosten van levensonderhoud zo zou den stijgen, dat het reële loon wordt aangetast. De indexerings-clausule zal vervallen als de overheid een bijdrage geeft uit de algemene middelen. Voorts wees de heer Kloos er op, dat cte werknemers bereid waren rekening te houden met een onmiskenbaar slech ter wordende economische situatie en dat zij daarom voor 1967 genoegen wil den nemen met een vaste toetsings norm en een toetsende instantie. Maar als bij onderhandelingen in de bedrijfs takken een hoger percentage zou wor den bereikt, dan zou de toetsende in stantie dit niet mogen afwijzen. Een eventueel hoger loon zou aan de werk nemers in niet-besteedbare vorm ter beschikking komen, maar met de werkgevers viel hierover niet te pra ten. Een ander punt, waarover met de werkgevers niet te praten was, had betrekking op de wijze, waarop eventueel een arbeidstijdverkorting zou kunnen worden bereikt. De werk gevers wilden thans geen herziening van de arbeidstijd. Verder wilden de werknemers de so ciale uitkeringen per 1 januari bepa len op basis van de zgn. voor-indexe ring. Dat wil zeggen, dat deze uitke ringen bij voorbaat zouden worden verhoogd met de te verwachten verho ging der regelingslonen in 1967. De heer Kloos deelde mee, dat de vakcen trales er bij de regering op zullen aan dringen. dat in 1967 ook andere inko mens zullen worden beperkt. Volgens de vakcentrales zullen de dividenden en tantièmes in 1967 niet meer om hoog mogen gaan dan de lonen. De voorstellen van de vakcentrales komen neer op een gemiddelde loon kostenstijging van 7,7 pet. in 1967 te genover 10,5 pet., -in 1966. De heer Kloos meende, dat rU' v akcentrales op deze wijze voldoen a!dü de wens van de regering om de loonstijging in 1967 beperkt te houden. A Men zie verder elders in dit mim- 0 De 23-jarige houwer G. H. Veer uit Heerlen is dinsdagmorgen in een pijler op de zevenhonderd-meterverdie ping van de staatsmijn „Emma-Hendrik" door beknelling verongelukt. De heer Veer was gehuwd en vader van één kind. A Het langste verkeersviaduct van Duits land in de autoweg tussen Düsseldorf en Essen is voor het verkeer openge steld. Men is 2 jaar bezig geweest met de bouw. UTRECHT B(j Barendreclit is van nacht om kwart over een door nog on bekende oorzaak brand uitgebroken in een met textiel geladen wagon van een goederentrein, die op weg was van Salz burg naar Rotterdam-Zuid. Het was de eerste wagen achter de locomotief. De brandweer bluste het vuur. Door de hitte brak de bovenleiding het geen tot gevolg had, dat er van één tot zes uur vanmorgen geen treinverkeer mogelijk was tussen Barendrecht en Rotterdam en omgekeerd. Het was voor namelijk het goederenverkeer dat hinder ondervond van de stremming. De eerste reizigerstreinen van vanmorgen kregen vertraging. BONN Met 183 tegen 122 stemmen hebben de CDU/CSU-afgevaardigden in de Duitse Bondsdag Rainer Barzel be vestigd in zijn functie van fractievoor zitter. Barzel had om deze stemming verzocht, hoewel hij pas in 1965 voor vier jaar was gekozen. Tijdens de rege ringscrisis was Barzel een van de kan didaten voor het Duitse Bondskanse lierschap. Wandaag wordt in ons blad een begin gemaakt met de publicatie van een nieuwe strip, genaamd „Rechter Tie", geschreven door dr. R. H. van Gulik, de huidige ambassadeur van Neder land in Tokio. Toen de heer Van Gulik in 1950 begon met de publicatie van zijn Chinese detectiveromans, genoot hij reeds internationale reputatie als auteur van een tiental werken over cultuur, kunst en geschiedenis van Oost-Azië. Deze wetenschappelijke achtergrond biykt ook uit zijn „Rechter Tie"-romans, waarin Chine se zeden en gewoonten en China's gedachtenwereld zo nauwkeurig wor den weergegeven dat deze boeken ook al daarom in de Chinese pers in Hongkong en Singapore uitbundig worden geprezen. Met deze authen tieke ingrediënten uit het oude China weet dr. Van Gulik intriges te schep pen die ons evenzeer boeien als de eigentijdse problemen. Dat is het geheim van Robert van Gulik's recept De bijzondere kwaliteiten die de „Rechter Tie"-roinans in tien talen het miljoen exemplaren deden over schrijden, geven ook aan deze „Rech ter Tie"-strips een geheel eigen ka rakter. Zij tonen ons het bontgescha- keerde beeld van de oude Chinese z wereld en de menigvuldige harts- tochten in het oude levenspatroon. De gebaarde Rechter Tie weet met i zijn bekende scherpzinnigheid en diepe mensenkennis de meest inge- wikkelde zaken op te lossen. DR. R. H. VAN GULIK Tiiiiiiiii IIMaMHHIIIIIMHIHIIIIIIIIIIMHIIIMIMlIHMMIMMMMHIlIHMMIMItlMMIMIHIMflIIHHIMHIMMIHHHHHHHMIfHMItMMIIMIMMMIIM (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De betrokken commissies uit de Twee de Kamer hebben minister Veldkamp van Sociale Zaken en Volksgezondheid meegedeeld, dat naar hun oordeel de maatregelen inzake het „eigen risico", volgens welke bij ziekenhuisverpleging de verplicht verzekerden tien gulden per dag moeten bijbetalen tot een maximum van dertig da gen, dient te worden i ngetrokken. Deze maatregel zou moeten worden vervangen door verhoging van de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering per 1 januari a.s. niet van 5,8 tot 6,2 pet. zoals aanvankelijk was bepaald, maar tot 6,6 pet. Minister Veldkamp heeft de commissie toegezegd, dat hij dit standpunt op korte termijn aan het kabinet zou meede len, waarna de beslissing van het kabinet zo mogelijk nog vandaag mondeling of schriftelijk zou worden bekend ge maakt. Dinsdagmiddag kwamen, zoals vorige week donderdag in de Tweede Kamer, na een bewogen en soms fel debat, was beslist, de commissie voor Sociale Zaken en Volksgezond heid en de commissie voor de Volksgezondheid in gemeen schappelijke vergadering bijeen. Minister Veldkamp en staatssecretaris Bartels waren hierbij tegenwoordig. In deze vergadering hebben de beide commissies hun standpunt aan de beide bewindslieden ter kennis gebracht. Daarbij hebben de commissies gesteld, dat de ziekenfonds premie tot 6,6 pet. dient te worden verhoogd, in afwachting van nadere adviezen over het dragen van „eigen risico" door ziekenfondsverzekerden en over de toekomstige pre mie. Deze adviezen zijn gevraagd, resp. in mei aan de Cen trale Raad voor de Volksgezondheid en in juni aan de Zie kenfondsraad. De huidige premie bedraagt, zoals gezegd, 5,8 pet. en wordt in gelijke delen betaald door de werkge vers en werknemers. De Kamercommissies waren unaniem tot hun standpunt gekomen. Alleen in de commissie voor de Volksgezondheid was er een lid, dat pleitte voor een hogere bijdrage uit de algemene middelen. Van de zijde van de commissies werd na afloop van de vergadering meegedeeld, dat de zaak don derdagmorgen geregeld zal moeten zijn, omdat anders het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor, dat met de uit voering is belast, in technische moeilijkheden zal komen. LONDEN „De tyd voor een onder linge regeling van het Rhodesische vraagstuk is nu verstreken. Wij zijn tot het alleruiterste gegaan van wat on ze beginselen ons toestonden, maar Smith heeft een weg gekozen die be zaaid is met onoverzienbare conse quenties, en hy weet dat heel goed", zo verklaarde dinsdagavond de Britse premier Wilson in een toespraak voor radio en televisie, die hij oorspronke lijk maandag zou houden maar als ge volg van de kennelijk toch nog onver wachte verwerping door het Rhodesi sche kabinet van de jongste Britse voorstellen, een dag werd uitgesteld. Wilson onthulde, dat Engeland eer- UTRECHT Van de ongeveer 1150 werknemers van de Demka-Staqlfabriek in Utrecht, die voor de afvloeiingsrege ling in aanmerking komen, zullen er uit- eindelijk waarschynlyk 800 worden ont slagen. De verwachting bestaat, dat twee- a driehonderd werknemers binnen het Hoogovenconcern kunnen worden overgeplaatst, waarna nog een aantal functies binnen het concern kan worden vrijgemaakt. Dit heeft de heer A. Groene velt, dis trictsbestuurder van de Algemene Ne derlandse Metaalbedrijfsbond. meege deeld tijdens een ledenvergadering van de gezamenlijke werknemersorganisa ties, die het overleg met de Demka- directie over de afvloeiingsregelingen hebben gevoerd. Tot de categorie werknemers, die voor ontslag in aanmerking komen, behoren ongeveer 180 van de 250 buitenlandse arbeidskrachten. Voorts zijn daarbij in begrepen 130 boven-zestigjarigen, die in aanmerking komen voor een vorm van vervroegd pensioen. „Als de Hoogovens enkele jaren gele den Demka niet hadden overgenomen, was er geen gesprek mogelijk geweest over een afvloeiingsregeling, want dan hadden we te maken gehad met een failliete onderneming", zei de heer Groenevelt nog. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De Tweede-Kamer commissie voor Financiën heeft dinsdag de bijdragen van een aantal fracties voor de voorlopige verslagen over de belastingwetsontwerpen, die volgende week in de Kamer worden besproken, verzameld. Een conclusie over het lot van het voorstel tot verschuiving van de verlaging der loon- en inkomstenbe lasting valt er nog niet uit te trekken, zo vernemen wij. De fracties hebben zich voornamelijk beperkt tot het stellen van een aantal concrete vragen aan de minister van Financiën, prof. Zijlstra. De wetsontwerpen betreffen uitstel van de verlaging van de loon- en inkom stenbelasting tot 1 juli 1967, uitstel van de belastingverlaging voor ongehuwden van 40 jaar en ouder tot dezelfde da tum en vervroegde invoering van de hogere omzetbelasting, eveneens per 1 juli 1967. Voorts zijn er wetsontwerpen voor verhoging van de benzine-accijns met 4 cent per liter en van de accijns op gas- olie met 2,2 cent per liter, beide op 1 januari 1967. Voor deze verhogingen wordt een kamermeerderheid verwacht, bestaande uit KVP, P.v.d.A. en ARP. Tenslotte ligt er nog een voorstel voor de handhaving van de hogere vennoot schapsbelasting voor N.V.'s met een winst van meer dan f 100.000,-. De Kamer zal ook de verhoging van de wegenbelasting per 1 januari bespre ken, die dient om het Rijkswegenfonds bij te vullen. De raming van dit fonds over een periode van vier jaar, die f 2750 miljoen bedroeg, is met f 1250 miljoen overschreden. der dit jaar Rhodesië een samengaan in een unie had aangeboden ais moge lijke uitweg uit de crisis. Zij zouden dan. totdat in Rhodesië een meerderheidsregering was geves tigd, één land hebben gevormd waar bij Rhodesiërs, zowel blanken als Afri kanen, in het Britse parlement zouden zijn gekozen met volledig stemrecht, terwijl Rhodesië zelf gerechtigd zou zijn gebleven tot binnenlands zelfbe stuur. „Ik meen wel te mogen zeggen, dat dit een ongeëvenaard edelmoedig aanbod is geweest in de geschiedenis van Engeland en het Gemenebest", al dus de Britse regeringsleider. De Rho desische premier had dit echter ver worpen „zoals hij en zijn collega's nu ook ,de eervolle regeling hebben ver- •AQ :y)Ti die wij vorige week uitwerk ten' Het Rhodesische kabinet klemde zich vast aan „een onwezenlijke, on wettige, niet-erkende onafhankelijk heid, hoewel wij hem (Smith) een ge makkelijke en eervolle uitweg hebben geboden uit de moeilijke positie waar in hij zich door zijn roekeloze optre den heeft gebracht". Smith had na de besprekingen op de kruiser „Tiger" in Gibraltar als toe komstige premier van boord kunnen stappen, gemachtigd tot vorming van een regering op brede basis, waarvan niet alleen enkele van zijn huidige me dewerkers, maar ook verscheidene blanke en Afrikaanse Rhodesiërs van aanzien „over wier namen wij het eens waren geworden" deel zouden hebben uitgemaakt. Van de lange lijst van door Smith gemiste kansen, was deze wel de meest tragische, aldus Wilson. In een communiqué van het Britste ministerie van Gemenebest zaken wordt premier Smith uitgedaagd, de televi sierede van Wilson door de Rhodesi sche televisie te laten uitzenden. In elk geval zal de Britse televisie de re de van Smith op een persconferentie in Salisbury in haar geheel herhalen. De Rhodesische premier Ian Smith heeft op een persconferentie in Salis bury, die door radio en televisie werd uitgezonden, verklaard dat een onpar tijdige commissie een oplossing zou kun nen vinden voor de crisis. „Daarvan ben ik overtuigd", zo zei hij. Hoe zo'n commissie zou moeten worden gevormd en wie er deel van moesten uitmaken gaf hij echter niet aan. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, George Brown, is dinsdagavond in New York aangekomen om het Brit se verzoek aan de Veiligheidsraad toe te lichten om bepaalde sancties tegen Rhodesië dwingend voor te schrijven. Volgens Britse kringen in New York zal Engeland van zijn vetorecht gebruik maken, indien in de raad zou worden voorgesteld het minderheidsbewind van premier Ian Smith met krachtiger middelen aan te pakken. De bijeen komst van de Veiligheidsraad is vastge steld op donderdagavond 23 uur. Men verwacht dat minister Brown het debat zal openen. Over oliesancties werd niet gesproken. Premier Johannes Balthazar Vorster van Zuid-Afrika heeft in Pretoria her haald, dat zijn land niet zal meedoen aan door de Verenigde Naties tegen Rhodesië te ondernemen sancties. Overi gens vond hij het, „zelfs op dit late uur", nog mogelijk dat de Anglo-Rhode- sische crisis werd opgelost. Het komende etmaal komt ons land onder invloed van een nieuwe oceaandepressie, waarvan het cen- trum nabij IJsland zal zijn gelegen. Voorafgaande aan de nieuwe storing passeert eerst een gebied met wat hogere luchtdruk met weinig wind, maar in de loop van de nacht neemt de wind echter weer toe uit zuid west tot zuid. De mistvelden, die in het gebied van hogere luchtdruk voorkomen, zullen daardoor worden verdreven. Het neerslaggebied van de depressie zal ons land in de loop van de dag bereiken. De neerslag zal in hoofd zaak regen zijn, maar hier en daar kan vooraf wat natte sneeuw vallen, zo verwacht het K.N.M.I.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1