Veenendaals dagblad Engeland verzet zich niet tegen olie-sancties Praten met Smith heeft geen zin Buiten Losgeschoten vrachtauto oorzaak van ramp Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Kamerlid Voogd overweegt Boerenpartij te verlaten i%IÉ! Van bemanning gezonken kotter geen spoor Brown vraagt handelsboycot van Rhodesië Op Heraklion zeker 177 slachtoffers Tnelisr optiek. Wist formateur niets van plan-Bogaers Ruimte vrij van kernwapens Afnemende wind Bij de merels Op eigen houtje Kamerkandidaat Journalisten in Italië in staking Veertig ontslagen Plan tot federatie splinterpartijen Regering vraagt Djakarta om opheldering öostduits gezin naar rijheid HOORTOESTELLEN Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telet. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1,5C, ieder woord meer 15 cent Vrijdag 9 december 1966 - 40e jaargang no. 127 In opdracht van de gemeente Rotter dam maakt de beeldhouwster Char lotte van Pallandt een beeld van ko ningin Wilhelmina, dat een plaats zal krijgen aan de rand van het „Park", aan de Westerkade. De foto toont de schets van het beeld. Momenteel werkt de beeldhouwster aan het ontwerp op 1/3 van de ware grootteuiteindelijk wordt het beeld 3 m hoog. Men hoopt het definitieve beeld, dat in brons wordt vervaardigd, 31 augustus 1967 te kunnen onthullen. NEW YORK Engeland heeït donderdag aan de Veiligheidsraad der Verenigde Naties verlammende economische dwangmaatregelen op de han del met Rhodesië voorgesteld en verklaard dat het zich niet zal keren tegen een „aanvaardbaar voorstel" voor een olie-embargo om de blanke minder heidsregering in Salisbury op de knieën te dwingen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, George Brown, deelde in de Veiligheidsraad mee, dat als Engelands voorstel voor verplichte „selectieve" sancties op de een jaartotaal van 235.200.000 dollar omvattende handel met Rhodesië door de raad zou worden goedgekeurd, zijn regering daarna pas met onafhankelijkheid zou instemmen, 'als de negerbevolking meerderheids bewind zou zijn gewaarborgd. Brown, die een en ander in de vorm van een resolutie indiende, verzekerde Zuid-Afrika dat sinds de huidige vrijwillige sancties van kracht zijn, handel met Rhodesië aan de achterdeur gedreven heeft dat het optreden niet te gen zijn regering gericht was. De raad hoorde donderdagmiddag al leen Brown aan en ging daarna uiteen tot vijf uur vanmiddag, wanneer de Zambiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Kapwepwe, Afrikaanse eisen voor veel krachtiger optreden te gen Rhodesië zal formuleren, waaron der waarschijnlijk gebruik van geweld door Engeland. Zambia is een van de vijf niet-lidstaten van de Veiligheids raad die gevraagd hebben aan het de bat te mogen deelnemen als rechtstreek se belanghebbende. De Amerikaanse afgevaardigde, Ar thur J. Goldberg, heeft verklaard dat zijn land de Britse resolutie zal steu nen. Hij wilde evenwel niet zeggen, of Washington bereid was mee te gaan met een olie-embargo. Goldberg noemde Browns verklaring in de raad „moedig". Hij zei dat Ame rika van stonde af aan de grondwette lijke verantwoordelijkheid van Enge land had erkend, om te streven naar een oplossing met alle geëigende vreed zame middelen. De Verenigde Staten en Engeland hefcht-v 'bis nu beide ge- (Van onze Haagse redactie). DEN HAAG De heer P. Voogd, Tweede-Kamerlid voor de Boerenpartij, zal maandag beslissen of hij lid van de partij van de heer Koekoek zal blij ven en zo ja, of hij na de verkiezingen opnieuw Kamerlid wenst te worden. Hij is het oneens met de beide ande re leden van de Kamerfractie, die de vroegere omroepster van de REM, me vrouw Hetty Bennink, kandidaat voor de Tweede-Kamerverkiezingen willen stellen. Mevrouw Bennink is nu om roepster in de politieke uitzendingen van de Boerenpartij. De heer Voogd zei ons: „Op grond "E'en leraar in wiskunde, amateur- vogelaar, sprak al veertig jaar geleden van stads- en buitenmerels in zijn schrifturen; hij had opgemerkt, dat de eerste vroeger beginnen met hun zang, daar ze in betere conditie verkeren, wijl ze minder van honger en dorst te lijden hebben, dan hun familieleden uit het bos, die om de zelfde reden ook later broeden. Er zijn goede natuurvrienden, die aan een paartje tuinmerels gedurende het koude seizoen meelwormen, miere eieren en ander krachtvoer verstrek ken; door zulk een bedenkelijke ver troeteling weten ze te bereiken, dat het mannetje al in de loop van januari begint te zingen. Een analoog geval vinden we bij kooivogels, die prima en geregeld worden gevoerd, daardoor weinig aan kracht en welbehagen in boeken, zodat ze dit luxe-leventje door hun zang moeten afreageren. Natuurlijk spelen rui en weersgesteld heid een belangrijke rol in het leven der stedelijke merels, doch hoofdzaak is het op krachten blijven door on verminderd proviand en water ge durende de winter. Nauwelijks weet zo'n vogel meer van honger, overal worden onze gevederde vrienden ge voerd; ze genieten veel meer bescher ming in tuin en park, dan door het vrije bestaan in het bos met de grote bedreiging aan ouders en broedsels door allerlei rooftuig. Slechts de katten bij onze huizen vormen nog een werkelijk gevaar, maar overigens vindt onze zwarte lijster in de dorpen mondkost bij de vleet. Hij volgde stap voor stap het rusteloze voortschrijden van cultuur en industrie, voegde zich naar de toenemende bevolking en alom wende, tierde en gedijde zijn geslacht. 9 dec. '66 A. B. WIGMAN van mijn beginselen en mijn opvoeding, kan ik niet achter deze kandidatuur staan". Bij zijn beslissing zullen ook andere moeilijkheden in de partij mee tellen. Hij wil dinsdag a.s. op een pers conferentie „open kaart spelen" over zijn beweegredenen. De heer Voogd gaf toe, dat hij het met zijn fractiegenoot E. J. Harmsen niet goed kan vinden. De verstandhou ding met de heer Koekoek noemde hij goed. Wel heeft hij een afwijzende hou ding ingenomen tegenover de partij voorzitter, toen deze ir. H. Adams als Eerste-Kamerlid de hand boven het hoofd hield. bruik van geweld om het bewind van Ian Smith in Salisbury ten val te bren gen, uitgesloten. Minister Brown zei dat Engeland zich bewust was van het feit, dat er landen waren, die vonden dat zijn voorstel voor een handelsembar go op tien van Rhodesië's belangrijk ste export-produkten onvoldoende was, en van mening waren dat gebruik van geweld het enige middel was om de regering in Salisbury ten val te bren gen. „Ik zou erop willen wijzen," zei de minister, „dat wij allen uit ervaring weten, dat het gemakkelijk is met ge bruik van geweld te beginnen, maar dat het zeer moeilijk is te overzien waartoe dit zal leiden of hoe men het in de hand kan houden of beëindigen." „Na twaalf maanden is de Rhodesi- sche export ondanks alle pogingen om aan de sancties te ontkomen met ongeveer 40 procent gedaald, van een plafond van 143 miljoen pond ster ling in 1965 tot een jaargemiddelde op dit ogenblik van ongeveer 80 miljoen. Het grootste deel van de tabaksoogst van dit jaar waar Rhodesië wat zijn verdiensten in het buitenland betreft voor één derde van afhangt ligt on verkocht in Rhodesische vemen en veel ervan neemt in kwaliteit af door geïmproviseerde opslag." Minister Brown gaf een overzicht van de laatste onderhandelingen die tussen Engeland en Rhodesië aan boord van de Britse kruiser „Tiger" zijn ge voerd, en waarop een door Engeland opgesteld document door premier Smith werd afgewezen. Deze afwijzing, zei Brown, heeft een nieuwe situatie ge schapen. De Rhodesiërs hebben aange toond dat ze willen volharden, niet al leen in hun opstand, maar ook in hun minachting voor de gehele beschaafde wereld. Brown zei dat als een amendement op de Britse resolutie zou worden in gediend om ook olie in het verplichte embargo te betrekken, zijn land zich niet zou verzetten wanneer zulks „in aanvaardbare termen" gebeurde. Wat betekent dat de sancties niet zouden mogen ontaarden „in een economische confrontatie met derde landen." Premier Harold Wilson heeft woe dend geweigerd nog besprekingen met de Rhodesische rebellen te voeren. Hij vertelde het woelige Lagerhuis dat er in verdere besprekingen „geen toekomst" zat. Hij beweerde ook, dat premier Ian Smith „geen eigen baas" was, maar in de greep was van een groep mannen die zich tegen elke prijs aan de macht wilden vastklampen. Aan het einde van een vaak fel de bat van twee dagen keurde het Lager huis met 353 tegen 244 stemmen het regeringsbeleid goed. Een labourafge- vaardigde, Reginald Paget, maakte be kend dat hij aftrad als protest tegen de politiek van Wilson tegen Rhodesië. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De free-lance journa list Sj. F. Rodermond te Amsterdam heeft besloten als „onafhankelijk kandi daat" deel te nemen aan de verkiezin gen voor de Tweede Kamer. De heer Rodermond, die 31 jaar is, heeft gewerkt bij Elseviers Weekblad en was enkele jaren correspondent voor „De Telegraaf" te Parijs. De heer Rodermond kan zich nog kandidaat stellen, maar boven zijn lijst mag geen naam worden geplaatst. Dat moet uiterlijk zes weken voor de kandi daatstelling gebeuren. In elke kieskring fhet zijn er acht tien), waar de heer Rodermond aan de verkiezingen wil deelnemen, moet hij een waarborgsom van 1000 gulden beta len. Die som krijgt hij alleen terug, wanneer hij een aantal stemmen be haalt, dat minstens gelijk is aan drie vierde van de kiesdeler. Men schat, dat de kiesdeler bij de bomende kamerver kiezingen 45.000 zal $!ïjn. DEN HAAG De voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, de heer Nederhorst, heeft in schriftelijke vragen aan minister-president Zijlstra de kwestie aangesneden of de heer Zijlstra inderdaad niet op de hoogte was van een, „specifiek werkgelegen- heidsprogram van de heer Bogaers", zoals de minister-president bij de alge mene politieke beschouwingen over de regeringsverklaring op een nadrukkelij ke vraag uit de Kamer (van de PvdA- afgevaardigde de heer Roemers) heeft geantwoord. De heer Nederhorst vraagt dit n.a.v. -mededelingen van oud-minister Bo gaers, aan de pers verstrekt, waaruit blijkt, dat deze tijdens de kabinetsfor matie zeer concrete voorstellen ten aan zien van het werkgelegenheidsbeleid en de verhoging van het bouwprogramma heeft gedaan met de bedoeling, dat de ze aan de PvdA zouden worden voorge legd, om alsnog tot overeenstemming te geraken. „Waarom heeft de formateur de zeer concrete suggesties van de heer Bo gaers niet aan de PvdA voorgelegd?", zo vraagt de heer Nederhorst. ROME De Italiaanse journalisten die verbonden zijn aan de dagbladen en de radio en televisie zullen vandaag en zaterdag staken. De weekbladjournalis ten leggen volgende week het werk neer. Het gaat om hogere salarissen en kortere werktijden. Een passagier werd gedood en 25 ge wond, toen een deel van een stads- trein in Chicago van de hooggelegen baan viel. Het onderzoek naar de oor zaak van het ongeval is nog gaande, doch men houdt rekening met de mo gelijkheid dat de rails spiegelglad wa ren door slik tengevolge van hevige regens. ADVERTENTIE AUSTIN (Texas) r Amerika, Rus land en andere landen hebben overeen stemming bereikt over een ontwerp verdrag dat het gebruik van kernwa pens in de ruimte verbiedt, zo heeft president Johnson bekendgemaakt. Hij noemde dit verdrag, voorbereid door de ruimtecommissie van de Ver. Na ties, een belangrijke stap naar vrede en „de belangrijkste ontwikkeling in de bewapeningsbeperking sinds het beperk te kernstopverdrag van 1963." Bij dit akkoord zijn kernproeven in de dampkring, de ruimte daarbuiten en onder water verboden. Dit geldt echter niet voor ondergrondse proeven. Frank rijk en China behoren tot de weinige landen die het verdrag niet hebben on derschreven. In het nieuwe VN-verdrag wordt be paald, dat in de ruimte geen kernwa pens mogen worden gebruikt en dat al le landen vrije toegang hebben tot al le delen van de maan en andere hemel lichamen. Dit slaat ook op de door de mens vervaardigde ruimte-installaties. NIJMEGEN Hyster N.V. te Nij megen, dochteronderneming van de ge lijknamige moedermaatschappij in Port land, (USA) ziet zich als fabrikant van gespecialiseerde vorkheftrucks en an der transportmaterieel geplaats voor een naar verwachting tijdelijke terug gang in de verkoop van haar produk- ten op de Europese markt, aldus een communiqué. Om de personeelsbezet ting van het bedrijf in Nijmegen aan deze ontwikkeling aan te passen, zal aan ca. 40 personeelsleden ontslag wor den aangezegd. DEN HAAG Aan boord van de gis teren op de Noordzee gezonken kotter SCH 225 „Willem Senior" bevonden zich, volgens de havenautoriteiten, (de monsterrol was niet in orde) vermoe delijk de 44-jarige schipper J. Hoek uit Katwijk, zijn broer de 47-jarige A. Hoek, eveneens uit Katwijk; de 29-ja rige matroos Huibert Pronk uit Sche- veningen; de 26-jarige zoon van een van de eigenaren, W. Koning uit Den Haag; de 16-jarige M. Ginder uit Scheveningen en de 23-jarige P. Haas noot uit Katwijk. De KW-24, die de SCH-225, gistermor gen ondersteboven zag drijven, kort voordat het schip zonk, heeft gemeld, dat een reddingsboei en een ongeopend reddingvlot van de „Willem Senior" uit zee zijn opgehaald. Men koestert nog een flauwe hoop dat de bemanning van het gezonken schip er in geslaagd is tijdig in het tweede reddingvlot te gaan, doch tot op dit moment zijn geen over levenden gesignaleerd. Tamelijk veel vissersschepen zijn in de buurt van de plaats, waar de SCH- 225 is gezonken. De kapitein van de KW-24 heeft gemeld, dat het uit zee opgehaalde reddingvlot nog in de kist (Van onze Amsterdamse redacteur) AMSTERDAM „Een antwoord van rechts op de jongens van links", aldus kwalificeert Max Lewin zijn gisteren verschenen boekje „Tien tegen Rood". Als voorzitter van de door hem destijds gestichte Nieuw Democratische Partij, ontvouwt deze 47-jarige exporteur uit Diemen niet alleen een omvangrijk be ginselprogramma, maar ook het plan om te komen tot een federatie van tien splinterpartijen, die als „krachtige cen- trunigroep" zou kunnen deelnemen aan de komende verkiezingen. Volgende week wordt hierover beslist tijdens een „geheime vergadering". Indertijd heeft Max Lewin behoord tot de initiatiefnemers van Radio Vero nica. Hij werd aan de dijk gezet vanwe ge zijn politieke bijbedoelingen. In het voor eigen rekening uitgegeven schrif tuur oplaag 5000 exemplaren, prijs f2,90, niet verkrijgbaar via de erkende boekhandel doet de schrijver allerlei „onthullingen" over deze episode, grif gegarneerd met grove beschuldigingen van corruptie en smokkel tot en met valsheid in geschrifte. Pas achterin komen zijn politieke stellingen aan bod. Hoewel Max Lewin zich fel afzet tegen „Tien over Rood", moest hij gistermiddag toch bekennen deze brochure niet eens te hebben gele zen. Een groot aantal personen is omgekomen, toen de Griekse veerboot „Heraklion" in een zware storm zonk op een tocht van het eiland Kreta naar Piraeus, de haven van Athene. Op de foto verslagen familieleden van de opvarenden, die met spanning op nadere berichten wachten. ATHENE De 8922 ton metende Griekse veerboot Heraklion is met 226 opvarenden gezonken in de Aegeïsche Zee, waarvan de golven door de storm tot reusachtige hoogten werden opge zweept. Bij het vallen van de avond hadden de redders 49 overlevenden en twee lij ken gevonden. Aangenomen wordt dat de rest van de 156 passagiers en de 7» bemanningsleden, toen het schip zonk, in de slaap is verrast. De Heraklion een stoomboot die 17 jaar geleden in Schotland werd ge bouwd en vorig jaar tot veerboot is omgebouwd was ten tijde van de ramp bezig aan haar normale reis. Een groot aantal hysterische verwanten die in Piraeus, de haven van Athene, waren samengestroomd, gooiden stenen en trachtten het gebouw van de onder neming die de eigenaar van de Hera klion is, binnen te dringen. Hierop werden tientallen politieman nen ingezet, om te vermijden dat het gebouw werd vernield. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ruiten. De Griekse regering heeft de officier van justitie in Athene opdracht gegeven, met een commissie bestaande uit des kundigen een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de ramp. „Lloyds Register of Shipping" heeft Aegeïsche Stoomvaartmaatschappij klion ontnomen toen het schip aan de Aegeïsche Stoomvaartmaatschappij werd verkocht. Lloyds heeft echter niet willen meedelen, of dit het gevolg is geweest van een gebrekkige zeewaar digheid. Het verhaal dat een der drie stuur lieden van de Heraklion bij zijn aan komst in Piraeus heeft gedaan, werpt misschien enig licht over de oorzaak van de ramp met dit schip. De 35-jarige Alexander Stefadouros vertelde: „Ik was op de brug. Plotse ling hoorde ik een verschrikkelijk la waai en ik dacht dat een golf het hout werk kraakte. Ik stuurde iemand naar beneden om een onderzoek in te stel len. De man kwam terugrennen en ver telde dat een koelauto tegen een deur was geslagen en die had opengebroken en dat het water het schip binnen stroomde. Nauwelijks had de man zijn verhaal gedaan of het schip begon over te hellen. Vijf minuten later was alles gebeurd. Het schip was gezonken en zij die dat konden en geluk hadden waren in zee gesprongen. De meeste mensen aan boord sliepen en maar een paar za ten er aan de bar." Verhalen van passagiers dekken de ze theorie over de ramp. Verondersteld wordt dat de vrachtauto vlak voor het vertrek is ingeladen en daardoor niet in het ruim was vastgesjord. zat, waaruit men de conclusie trok, dat een en ander zo snel in zijn werk is ge gaan, dat niemand kans heeft gezien 't reddingvlot te gebruiken. De oorzaak is vermoedelijk het vast raken van het trawlnet. Het vissen met het ongeveer twaalf meter brede trawl- of korfnet heeft al meermalen tot on gelukken op zee geleid. O O v DEN HAAG De Nederlandse rege ring heeft met bevreemding en veront rusting kennisgenomen van de verkla ring van minister van Binnenlandse Zaken van Indonesië over het niet-hou- den van een plebisciet in West-Irian en heeft om onmiddellijke opheldering in Djakarta doen vragen, zo heeft het mi nisterie van Buitenlandse Zaken van ochtend in een communiqué meege deeld. BERLIJN Een uit vijf personen bestaand Oostduits gezin is door 'n prik keldraadversperring gekropen en heeft zo de Amerikaanse sector van Berlijn weten te bereiken. De Oostduitse grenswachten waren op de hoogte van de ontsnapping, dor- dat een alarmsysteem in werking was bestaand Oostduits gezin door een prik- niet op het gezin schieten. De vijf gezinsleden zijn naar een Westberlijns ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan wonden opge lopen bij de vlucht door het prikkel draad. ADVERTENTIE met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tel. 3134 - Hoofdstr. 51 - Naast de apotheek Onder invloed van een depressie- gebied boven het noorden van de Noordzee, waaien in onze omgeving krachtige en aan de kust stormach tige westelijke winden, waarmee ge leidelijk koudere lucht wordt aange voerd. In deze lucht komen regen-, hagel- en natte-sneeuwbuien voor. die door opklaringen worden afge wisseld. De kern van de depressie trekt in de richting van het Skagei- rak, waaardoor de wind bij ons tij delijk naar noordwest zal ruimen. Morgen neemt de wind af, doordat van de Oceaan een volgende depres sie in de richting van Ierland koerst. De buiigheid, die eerst nog tamelijk groot is, zal morgen ook wat afne men. ADV EP' ENT IE

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1