Veenendaals dagblad Lonen mogen in '67 hooguit 4 en 1,5 procent stijgen Op één dag in het verkeer 8 doden Buiten B Zambia vraagt Britten om militair optreden Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Kabinet verwerpt meeste werknemers-voorstellen Geruchten in Ingen rond „de schat van R usten hurg „De partijen maken de dienst uiU\ vindt 27 van alle Nederlanders RIJDEND BIJKANTOOR NUTSSPAARBANK STICHTING VAN DE ARBEID BUKT VOOR REGERING i Geen illusies f Tempeest MAANDAG BERAAD MINDER STIJGING NIET DE VLAG IT Autobanden-Import VEENENDAAL Pasjes alleen voor „progressie ven" Militaire dollar in Duitsland Friese dor door •pen bol bliksem getroffen Sovjet-falsaris in Bonn Deed prins Charles geen examen Verduistering van 110.000 gulden l Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces ..Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Zaterdag 10 december 1966 - 40e jaargang no. 128 Op de Dam in Amsterdam staat sinds gisteren weer de traditionele kerstboom. Ook het Leger des Heils is weer present met zijn kerstpotten, zodat de hoofdstad langzamerhand al aardig in kerstsfeer te komen. PAPENDRECHT Vrijdagavond heeft op de kruising Rembrandtlaan-Ja- cob Catslaan-Jan Steenlaan in Papen- drecht een botsing plaats gehad tussen een busje en een personenauto, waar door een man om het leven kwam en drie anderen ernstig werden gewond. Het busje verleende geen voorrang aan de personenuto. De naast de bestuurder van het busje zittende 49 - jarige uit voerder M. van Willigen uit Hardinx- yyanneer de wind gierend en ruk kend door het bos holt, lijkt het wel of moeder Natuur aan de schoon maak is, want zij kamt de kronen van de bomen echt uit, sleurt het dode hout van de takken en haalt de bezem door veel onnutte herfst- en winter tooi. Doch ze veegt de vloer niet aan: overal op het strooisel liggen later loot, rank en spruit. Kan zij evenwel haar eigen krachten niet breidelen en loopt de storm haar joelend en bul derend onder de handen uit, dan be ginnen eigenaar en boswachter be denkelijk naar de wilde lucht te kijken. De berken op de hei, zonder luwte en schut, lijken zich nauwelijks staande te kunnen houden, doch hun magere, loverloze lijven bieden ge lukkig weinig aangrijpingspunten, want het dunne rijs laat veel wind door. Overigens is het interessant te zien, hoe de bomen zich teweer stel len, met de wortels in de bomen ver ankerd staan en meedeinen op de vlagen. Hebben ze een lange, stevige penwortel, des te beter. Sparren kun nen zich bijv. door hun onpraktische vlakstrijkend wortelgestel moeilijk op de been houden. Grillige windworpen met afgescheurde bruine spinnekop- wortels tonen aan, welk een massa grond uit de bodem werd gereten. Er moet na zulk een flink stormgeweld veel door menselijke hulp worden ge fatsoeneerd, doch vaak genoeg zien we, dat men zich van het residu weinig aantrekt en het rustig laat wegsterven in de kringloop der sei zoenen met lucht en vocht, dierlijk en bacterieleven, kalkverbindingen, oxydatie en uiteindelijk humificatie. Dan praat geen mens meer over de storm van toen 10 dec. '66 A. B. WIGMAN veld-tiiessendam werd door de botsing op straat geslingerd en overleed ter plaatse. De bestuurder zelf, alsmede de twee Inzittenden van de personenwagen werden ernstig gewond. 0 Tussen de Nederlands-Duitse grens overgang van Maalbroek en Elmpt, vijf km ten oosten van Roermond, is vrijdagmorgen een personenauto met vier grondwerkers door de gladheid van de weg geslipt en onder een tegemoet komende vrachtauto terecht gekomen. De 53-jarige H.A. van Veldhoven uit Weert werd hierbij gedood. De drie an dere grondwerkers werden naar huis vervoerd, na in het ziekenhuis te Roer mond te zijn behandeld. 0 Op de Luikerweg te Valkenswaard heeft vrijdagmorgen omstreeks half acht een aanrijding plaats gehad, waar bij de 29-jarige mevrouw H.J. de Pon uit Lommei België vrijwel op slag dood was. De vrouw zat naast haar echtgenoot in een personenauto, die op onverklaarbare wijze tegen een lang zaam rijdende autobus reed. 0 De 9-jarige André Stuijts uit Mierlo is vrijdagmiddag om half vijf, toen hij vlak voor een naderende personen auto de Mierloseweg in Geldrop over stak, door deze auto geschept en om het leven gekomen. 0 Op het kruispunt ds. Nahuyslaan- Joost van den Vondellaan te Zeist heeft zich vrijdagmorgen omstreeks half twaalf een verkeersongeluk voorgedaan, dat het leven heeft gekost aan de 55- jarige wielrijder H. Korving. 0 Vrijdagmorgen omstreeks kwart voor acht is de 15-jarige W.A. Kerreman8 op de Swifterringweg van oostelijk Flevoland op zijn fiets van achteren door een bestelauto aangere den en omgekomen. 0 De 10-jarige Gepke Zijlstra uit Drachtstercompagnie is vrijdagmor gen in het ziekenhuis van Drachten overleden aan de verwondingen, die zij opliep, toen zij op de fiets door een auto werd aangereden. De 6-jarige Jille Pui trum, eveneens uit Drachtstercompagnie, die naast haar fietste, werd zeer ernstig gewond. 0 Vrijdagmorgen is de 64-jarige heer H.J. Meijer uit Borgercompagnie op de Kiel8terachterweg in Hoogezand-Sap- pemeer door een personenauto, be stuurd door P.H. uit Groningen, aange reden. De man overleed enige ogenblik ken later. Dodelijke val Vrijdag is de 21-jari- ge ongehuwde timmerman J. van de Gevel uit Tilburg van een negen meter hoge steiger gevallen en om het leven gekomen. De jongeman was bezig met het stellen van een raamkozijn aan een flatgebouw aan de Ringbaan-West in Tilburg. Vermoedelijk is dit kozijn door een rukwind los geraakt en heeft het in zijn val het slachtoffer meegesleurd. (Van onze Haagse redactie) DEN HAACi De Stichting van de Arbeid heeft zich vrijdagavond neer gelegd bij de wens van het kabinet-Zijlstra, dat de loonkosten in 1967 maxi maal 5l/2 procent mogen stijgen, namelijk 4 procent bij herziening van de col lectieve arbeidsovereenkomsten op 1 januari 1967 of daarna en 1 y2 procent op 1 juli. In deze verhogingen is begrepen de compensatie van de huurver hoging op 1 juli 1967, alsmede compensaties voor hogere ziekenfondspremie en voor de hogere premies voor andere sociale verzekeringswetten Het kabinet heeft de meeste werk- nemersvoorstellen van de hand gewezen. Alleen op twee punten is het kabinet de werknemers een eind tegemoet geko men, nl. wat betreft het minimumloon en de sociale verzekeringsuitkeringen. Het minimumloon wordt per 1 januari 1967 verhoogd van 120 tot 126 gulden en per 1 juli 1967 tot 128 gulden. De vakcentrales hadden jl. dinsdag, tijdens het overleg In de Stichting van de Ar beid, de werkgevers voorgesteld het mi nimumloon op 1 januari te verhogen tot 126 gulden en op 1 juli dit loon te brengen op 180 gulden. De uitkeringen van de sociale verze keringswetten, zoals A.O.W., A.W.W., kinderbijslagen en de uitkeringen van de invaliditeitsrentetrekkers worden per 1 januari 1967 met 5 procent verhoogd. Ten aanzien van de overige wensen van de vakcentrales heeft het kabinet het volgende standpunt ingenomen: 0) Geen vrijheid voor partijen b(j loononderhandelingen in de bedrijfstak ken om de lonen eventueel met een ho ger percentage te verhogen dan op cen traal niveau is overeengekomen. Dit meerdere loon zou, volgens de werkne mers, dan de vorm moeten hebben van niet-besteedbaar inkomen, zoals spaar loon of pensioenverbeteringen. 0) Geen loonindexering of na-calcula tie, waaronder wordt verstaan een extra-loonsverhoging in de loop van het jaar als het reële loonpeil van de werk nemers zou worden aangetast door stij ging van de kosten van levensonder houd. 0) Geen verkorting van de arbeidstijd in 1967. Geen 100 miljoen gulden uit de algemene middelen ten bate van de zie kenfondsen. Bij inwilliging van dit voor stel waren de vakcentrales bereid ge weest het voorstel van na-calculatie te laten vervallen. 0) Geen begrenzing van andere inko mens, zoals dividenden en tantièmes. Wel heeft de regering toegezegd, bij monde van de minister van Economi sche Zaken. drs. J. A. Bakker, in 1967 een „krachtig" prijsbeleid te zullen voeren. De heer A. H. Kloos, de werknemers- voorzitter van de Stichting van de Ar beid, heeft vrijdagavond na afloop van het gesprek met het kabinet verklaard, dat de vakcentrales zich maandag zul len beraden over de vraag of zij, nu hun voorstellen inzake na-calculatie en over schrijding van het op centraal niveau overeengekomen loonniveau zyn afge wezen, nog medewerking zullen geven aan de loonpolitiek. De heer Kloos liet min of meer door schemeren, dat dit niet het geval zal zijn, zodat verwacht moet worden, dat bij een weigering van de vakcentrales de regering een beslissing zal moeten nemen. De Stichting van de Arbeid moet in de huidige loonprocedure de nieuwe c.a.o.'s goedkeuren. Als de werk nemers weigeren, dan zal de regering waarschijnlijk een aanwijzing geven aan het College van Rijksbemiddelaars. De besprekingen tussen de delega tie van het kabinet en de Stichting van de Arbeid begonnen vrijdagmid dag om vier uur in het gebouw van het directoraat-generaal van de Ar beid te Voorburg. Minister-president Zijlstra nam als minister van Finan ciën ook aan het gesprek deel, maar was niet tegenwoordig bij de perscon ferentie, die na afloop omstreeks ne gen uur werd gehouden. Verder waren aanwezig de ministers dr. Veldkamp van Sociale Zaken en Volksgezond heid, drs. Bakker van Economische Zaken, prof. dr. Verdam van Binnen landse Zaken, mr. Biesheuvel van Landbouw en Visserij en ir. Witte van Volkshuisvesting en Ruimtelijke orde ning. Minister Veldkamp zei, dat het kabi net-Zijlstra, evenals het kabinet-Oals, van oordeel is, dat, met het oog op de noodzakelijkheid van een evenwichts herstel, de loonstijging in 1967 achter moest blijven bij die van de achter ons liggende jaren. De totale loonkosten stijging voor 1967 blijft nu wel belang rijk achter, maar het was ook zaak te kijken naar de gevolgen voor 1968. De stijging per 1 juli van 1 \'2 pet. komt voor 1967 neer op 0.7 pet., maar werkt in 1968 volledig door. Liever was het de regering geweest, aldus zei dr. Veldkamp, als de verhoging was beperkt tot 5 procent bjj contracts herziening. Maar het bedrijfsleven wilde de twee-deling houden. We zijn daarom van onze bezwaren afgestapt, mits het bedrijfsleven ons op andere punten tege moet wilde komen. Er moesten daarom duidelijke waar borgen zijn, dat in 1967 niet van de normen zou worden afgeweken. De re gering wilde de percentages daarom op vatten als een absoluut maximum en niet als een gemiddelde, zoals in vorige jaren het geval was. Het kabinet wees daarom overschrijding- a>. de toelaat bare loonstijging af; alsmede de na calculatie. De minister meende'; dat er desondanks sprake zal zijn van een reële loonstijging in 1967. Minister Veldkamp deelde verder mee, dat het kabinet het standpunt deelt, dat in de langlopende contrac ten. die eventueel een hogere loonsver hoging voor 1967 inhouden, niet mag worden ingegrepen. De heer Kloos noemde de uitspraak van minister Veldkamp, dat er een over eenstemming geconstateerd mocht wor- Vrijdagmiddag en in de vooravond heeft iti het gebouw van het directo raat-generaal van de Arbeid te Voorburg het overleg over het loonbeleid in 1967 plaats gehad tussen een delegatie van het kabinet en het bestuur van de Stichting van de Arbeid. We zien hier de heer A. H. Kloos van het N.V.V. (links) in gesprek met ir. J. Bosman, de werkgeversvoorzit ter van de Stichting. den. „ongeclausuleerd". De heer Kloos zei: „.Misschien gaat morgen wel op de Kneuterdijk de vlag in top, maar bij ons in ieder geval niet". (Aan de Kneuter dijk is het kantoor gevestigd van het Verbond van Ned. Werkgevers, alsmede het ministerie van Financiën - Red.). Door de afwijzing van de na-calcula tie is er geen garantie, aldus de heer Kloos, dat het reële loonpeil in 1967 niet zal worden aangetast. Dit vond hij een belangrijke afwijking van de werkne- mersvoorstellen. De heer Kloos was van oordeel, dat de regering op de meeste punten voor het werkgeversstandpunt had gekozen. Meer tevreden was de heer Kloos over de beslissing inzake het minimum loon en de voor-verhoging met 5 pet. van de sociale verzekeringsuitkeringen. Hij rekende voor, dat de minimumlonen in 1967 met 6.7 pet. zullen worden ver hoogd, tegen 5Va pet. voor de lonen van de overige werknemers. Ir. J. Bosma, de werkgeversvoorzit ter van de Stichting van de Arbeid, zei vervolgens, dat ook bij de werkgevers „de vlag binnen blijft". „We hadden lie ver gezien, dat we het in de Stichting van de Arbeid eens waren geworden". Ir. Bosma constateerde, dat wat de lonen betreft, deze voor een-kwart af wijken van het werkgeversstandpunt, alsook voor een-kwart van het werk nemersstandpunt. ADVERTENTIE Onze NEL SERVICE een begrlpl Fluiterstraat 78 - Veenendaal Tel 08385-4395 INGEN Naar wij bij geruchte vernemen, is bij de verbouwing van boer derij „De Rustenburg" te lngen in de schoorsteen een bedrag gevonden van ruim f 20.000,Het geld heeft echter geen enkele waarde meer, aan gezien het dateert uit de jaren voor de oorlog. De huidige eigenaar van de boerderij, de heer S. H. van Wees, een kaashandelaar afkomstig uit Soest, wilde ons geen nadere inlichtingen verstrekken omtrent de in zijn pand gedane vondst. Men vertelde ons van vertrouwde zijde, dat de heer Van Wees ongeveer een jaar geleden „De Rustenburg" heeft gekocht van de nabestaanden van de vorige eigenaars, de gebroeders Van Ommeren. Naor mag worden aangenomen heeft het geld aan hen toebehoord. In het dorp Ingen gonst het op het ogenblik van de geruchten. Sommige in woners weten zelfs te vertellen, dat het hier een bedrag betreft van ruim 80.000, In het vredige Betuwse dorpje noemt men het al „de schat van Rustenburg", maar niemand is van de juiste toedracht op de hoogte. Bekenden van de eigenaar van „De Rustenburg" vertelden ons nog, dat het gevonden geld momenteel een prachtig plaatsje heeft gekregen in de boerderij, waar het ingelijst aan een van de muren hangt. UTRECHT De politieke partijen maken in ons land de dienst uit. De kiezers wensen meer invloed op de poli tieke partijen. Minister Luns is het meest populair bij de televisiekijkers, boer Koekoek ziet men het minst graag op de televisie en half Nederland ziet geen redder in de nood. Dit zijn enkele resultaten van een nationale enquête over het onderwerp „politiek in Nederland", dat Attwood Sta tistics (Nederland) N.V. te Rotterdam, in opdracht van de Geïllustreerde Pers N.V., heeft ingesteld. „De partyen maken de dienst uit", vindt 27 procent van van alle Nederlanders, maar 16 procent houdt het op de publiciteitsmedia en 14 procent denkt daarbij primair aan de ministers. De vakbonden kregen 12 procent. In absolute meerderheid (53 procent) verlangt het Ne derlandse volk, dat de kiezer veel meer invloed op de po litiek krijgt. Slechts 18 procent vindt, dat de politieke par tyen de meeste invloed zouden moeten hebben op de Ne derlandse politiek. Minister Luns is de politieke figuur, die zowel door mannen (28 procent) als vrouwen (30 procent) het liefst op de televisie wordt gezien, ook al zyn ze het niet met hem eens. Het minst graag op de televisie wordt boer Koe koek gezien (18 procent), gevolgd door de heer Vonde ling (11 procent). Van de ondervraagden wist 31 procent bq deze vraag geen antwoord. De „verguizers" van minister Luns zyn zo gering in aan tal, dat hun geen statische waarde kan worden toegekend. Koekoeks tegenstanders verguizen hem voor 43 procent, omdat zy hem een „warhoofd met rare ideeën vinden", Cals (voor 24 procent), omdat zy hem een opschepper vinden. Vondeling voor 31 procent, omdat zij hem onsympathiek vinden en Toxopeus voor 24 procent, omdat zij hem een op schepper vinden. Op de vraag „In welke Nederlander zou u, als ons land in een noodtoestand (bij voorbeeld doordat er oorlog uit brak) raakte, het meeste vertrouwen stellen Nederland er doorheen te helpen?", antwoordde 12 procent met het noe men van de naam van minister Luns, 10 procent kiest ko ningin Juliana, 8 procent kiest prins Bernhard en 7 procent dr. Drees. Van de ondervraagden had 24 procent in niemand ver trouwen en 25 procent weet het niet. Opvallend is, dat zo wel bij de P.v.d.A.- als bij de B.P.-stemmers dr. Drees als eer ste wordt genoemd en by de V.V.D.- en C.H.U.-stemmers koningin Juliana. Prins Bernhard is de favoriet bij de A.R.P.-stemmers. ADVERI EN'I IE voortaan iedere dinsdag ingaande 13 dec. a.s. standplaatsen DAVIDSPLEIN SCHRIJVERSPARK SLOT. BRUÏNEPLEIN BOSLAANPLEIN 9.3010.30 uur - 11.00—12.30 uur - 13.30—15.00 uur 15.3017.00 uur NEW YORK In het debat in de Veiligheidsraad over Rhodesië, heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Zambia, Simon Kapwepwe op Brits militair optreden aangedrongen, volgens hem de enige zekere weg om het be- wind-Smith omver te werpen. Naar de mening van Kapwepwe, vormen de door Engeland voorgestelde selectieve, bindende sancties alweer een formule die ondoeltreffend is. Kapwepwe was de eerste van de drie Afrikaanse ministers van Buitenlandse Zaken die hadden verzocht door de raad te worden gehoord. In een vraaggesprek met de Britse televisiemaatschappij Independant Tele vision, heeft rebellenpremier Ian Smith van Rhodesië verklaard, zich geen zor gen te maken voor het geval de Veilig heidsraad een olie-embargo tegen Rho desië zou afkondigen. BERLIJN De 6.000 leden van de Westberlijnse tak van de Oostduitse eenheidspartij SED en ongeveer 5.000 in West-Berlijn wonende „progressieve em ployés" van de onder Oostduits beheer staande Spoorwegen, zullen met Kerst mis en Nieuwjaar op speciale pasjes een bezoek kunnen brengen aan Oost-Berlijn, zo is in politieke kringen in het weste lijke stadsdeel vernomen. Vermoedelijk zullen de overige Westberlijners zich met de feestdagen voor het eerst sinds 1963 niet naar Oost-Berlijn kunnen be geven daar er geen akkoord is bereikt tussen de Westberlijnse senaat en Oost- Duitsland. MÜNCHEN De in West-Duitsland gelegerde Amerikaanse troepen zullen binnen afzienbare tijd weer met speciaal militair geld worden betaald, dat niet naar believen kan worden omgewisseld in Duitse Marken. Dit is meegedeeld door een hoge functionaris van een Amerikaanse beleggingsmaatschappij in Miinchen. Door middel van de invoering van de „script-dollar" hoopt men de af vloeiing van dollars door de troepen in West-Duitsland. die per jaar ongeveer 1(4 miljard bedraagt, te kunnen ver hinderen. In het begin van de Ameri kaanse bezetting van Duitsland, hadden de troepen ook speciaal geld, maar dit werd later ingetrokken. BERGUM Met een daverende knal heeft zich vrijdagavond onder de rook van Leeuwarden een bolbliksem ontla den. waardoor grote schade is veroor zaakt in de dorpen Giekerk, Oen kerk, Oudkerk, Roodkerk en Moleneind. Over I een afstand van zes bij twee kilometer werden door de zware geluidstrillingen honderden ruiten vernield. In tal van huizen viel het licht uit, sloegen t.v.- toestellen kapot en raakte de telefoon onklaar. Ook trof het hemelvuur het dak van de kapitale boerderij van de heer A. van der Veen in Moleneind. Er ontstond brand die door de eigenaar snel kon worden bedwongen. In de schuur, waar enkele tientallen koeien waren gestald, werd een der beesten gedood. De koe heeft waarschijnlijk uit een drinkbak gedronken op het moment, dat deze dooi de inslag onder stroom kwam te staan. In het woongedeelte ontstond een grote ravage. Het verschijnsel was tot op grote af stand te zien. Het ging gepaard met een hel-blauw licht. In alle huizen rammel den deuren en ramen en de meeste radio's en t.v.-toestellen gingen even uit. In antwoord op de vraag of hij thans de republiek zou uitroepen, antwoordde Smith, dat hij niets zou kunnen doen zonder daartoe het mandaat van „het volk" te hebben gekregen. Smith doelde blijkbaar op toestemming van het bijna .volmaakt blanke minderheidsparlement. BONN De Russische ambassade in Bonn heeft vrijdag verontwaardigd een Duitse bewering tegengesproken, vol gens welke een van haar diplomaten een specialist van de Russische staats veiligheidsdienst in de verspreiding van valse berichten zou zijn. Het maande lijks bulletin van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken had gemeld dat het hier de 43-jarige Sergei Alexandro- vitsj Kondrasjef betrof, die aan het hoofd stond van een bureau voor de verspreiding van onjuiste mededelingen en vervalste documenten, dat o.a. amb telijke stukken had „vervaardigd" waar uit moest blijken dat president Lübke medeplichtig was geweest aan de bouw van concentratiekampen. Een woordvoerder van de Russische ambassade bestempelde de bewering als een klinkklare luegen". LONDEN Zeven leerlingen van een middelbare school in het Britse graaf schap Suffolk hebben schriftelyk bij de universiteit van Cambridge geprotes teerd tegen de toelating van kroonprins Charles van Engeland tot deze universi teit. Volgens de leerlingen heeft de prins niet de vereiste examens afgelegd. Prins Charles zal in oktober 1967 aan de universiteit van Cambridge gaan stude ren. Volgens de leerlingen maakt hij misbruik van zijn koninklijke privileges. VENLü De Venlo.se politie heett de 25-jarige W. uit Yenlo aangehouden, die verdacht wordt van oplichting op grote schaal. De man is naar het Huis van Bewaring in Roermond overge bracht. W. zou in drie jaar tijds 110.000 gul den hebben verduisterd ten nadele van zijn werkgever, een in Amsterdam ge vestigd expeditiebedrijf, dat zich onder meer bezighoudt met inklaringen aan de Duitse grens bij Venlo. De inklarings- gelden waren onder beheer van W. Verenigde Naties De voormalige Brits-Antilliaanse kolonie Barbados, 30 november onafhankelijk geworden, is vrijdag door de V.N.-assemblee by acclamatie als 122ste lid tot de V.N. toegelaten. (Van onze weerkundige medewerker) j Een randstoring van een gecom- pliceerde Noordzee-depressie bracht j J vrijdag in Noord-Nederland buien j J met hagel en sneeuw, waaruit te J Leeuwarden tussen half zes en zes uur tien felle bliksemontladingen werden waargenomen. Ook elders in het land regende het langdurig. Dit J weekeinde biyven we onder invloed van een westeiyk regime, waardoor J het onbestendige weer zal aanhouden. Polaire randstoringen geven vandaag j en morgen kans op nieuwe regen- en J hagelbuien. De temperatuur biyft J aan de lage kant, maar het wordt lang niet zo koud als in Moskou, j waar het gisteren 17 graden vroor. j Het Azoren-hogedrukgebied houdt deze Russische winter op een afstand J J

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1