Veenendaals dagblad l urken willen geweld tegen wapenschip Macao capituleert voor Chinese eisen Buiten Wateroverlast in Limburg en deel van Gelderse Vallei Engeland jaagt op uitbreker Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Makarios legt protesten naast zich neer Tsjechische geweren naar Cyprus Man in badcel omgekomen Waarom gaan PTT-tarieven zo sterk omhoog? Treinen vertraagd door botsingen op overwegen Nieuwe was van de Maas verwacht Gevaarlijk en zeer gemeen Malik belooft .referendum Grieks schip omgeslagen Overstromingen in België Met auto tegen boom gereden Syrië snijdt olie uit Irak af Sov jet-diplomaat' zoek Vogelkalender Sp aanse arbeider in Zaan verdronken Eisenhower werd geopereerd Noord-Limburg onvast Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757.en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Dinsdag 13 december 1966 - 40e jaargang no. 130 1ST AN BOEL Turkije heeft maandagavond gedreigd met geweld om een schip te beletten een lading Tsjechoslowaakse wapens te brengen naar Cyprus. De woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde naam noch nationaliteit van het schip, maar hij zei dat als dit zijn koers in de richting van Cyprus niet veranderde, „wij het zullen dwingen zulks te doen". Ali Binkaya, directeur-generaal van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, legde een bezoek bij de Amerikaanse ambassadeur in Ankara, Parker Hart, af, om diens aandacht te vragen voor de „potentiële gevaren" van de situatie. Binkaya verklaarde, dat hij had geprotesteerd tegen de wapenlading. Hij noemde deze een schending van een VN-resolutie van 4 maart 1964. Prins Bernhard woont in Rome de uitvoerende vergadering bij van het Internationaal Hippisch Verbond. Hier verlaat de prins het Grand Hotel in de Italiaanse hoofdstad na een bijeen komst. BÈIROET Syrië heeft de pijplei dingen voor Noordiraakse olie naar de Middellandse Zeehaven Banias in Syrië afgesneden, zo is uit betrouwbare bron nen in Beiroet vernomen. Dit nadat Syrië donderdag alle bezittingen met inbegrip van de pijpleiding van Iraq Petroleum Company (IPC) in beslag had genomen als gevolg van een con flict om royalty's voor het deel van de IPC-pijpleiding dat over Syrisch grond gebied loopt. Het afsnijden van de lei ding kwam niet onverwacht. Wapentransporten naar Cyprus die geacht worden ten goede te zullen komen aan de Grieks-Cypriotische po litie zijn een bedreiging voor de vre de in het Middellandse Zeegebied, ver klaarden functionarissen van het Turk se ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij weigerden te speculeren overTur- kije's eventuele ingrijpen. Een hun ner verklaarde dat „politiële actie" zou worden ondernomen tegen het betrok ken schip, „zowel als andere maatre gelen." Maandag heeft Turkeije bij de rege- SYDNEY Russische ambassade functionarissen in Australië wachten nog steeds op de komst van de nieuwe Rus sische ambassadeur in Australië, Ni kolai Tarakanof, die gisteren per vlieg tuig uit Londen in Sydney had moeten aankomen. Toen hij niet in het toestel bleek te zitten, waarin de talrijke op hem wachtende Russen hem verwacht hadden, zei een Russisch woordvoerder laconiek: „Ja, onze ambassadeur wordt vermist maar ik denk allejen maar voor vandaag. Misschien is hij gaan winkelen in Rangoon of Bangkok." Maar ook vanmorgen was Tarakanof nog niet gearriveerd. Het commen taar van de tweede Russische ambas sade-secretaris op het vliegveld van Sydney was: „Ja, misschien heeft hij de ambassadeur veel inkopen te doen." MACAO De regering van de Por tugese enclave Macao op Chinees grondgebied heeft maandagavond laat een verklaring uitgegeven die erop neerkomt, dat ze toegeeft aan Chinese druk en akkoord gaat met een reeks eisen die tijdens de heftige politieke crisis van vorige week door linkse ex tremisten gesteld zijn. Het toegeven van de regering was vervat in een verklaring die Macao's kabinetschef, Manuel Mesquita, om TAe Vereniging van Vogelbescher ming mag zich toch maar ge lukkig prijzen, dat de machtige hand van „De Olveh van 1879" te 's-Gra- venhage zich zegenend over haar blijft uitstrekken, want zoveel maal de door deze verzekeringsmaatschap pij uitgegeven vogelkalender wordt gekocht, zoveel maal krijgt Vogel bescherming maar eventjes f 1,50 in de pot. Dit is een waardige en origi nele wijze van propaganda, die al ettelijke jaren een hoge bate heeft afgeworpen. Voorts is de reclame uiterst bescheiden en dit siert de Olveh. Zo'n aanwijzer van dag en datum past aan iedere wand en in mijn eigen huis werd hij reeds lang een vertrouwde vriend. Die voor 1967 zal dit stellig ook worden, want ik vind er met deskundige onderschrifr ten van Ko Zweeres weer een 25 plezierige typen uit het vaderlandse natuurleven, vogels, door geroutineer de fotografen in de geduldige camera gevangen. Die opnamen zijn uit hon derden met zorg geselecteerd door een jury onder voorzitterschap van prof. dr. K. H. Voous en het doet mij genoegen, dat aan dokter P. C. Dwars- huis, arts te Vlaardingen evenals het vorig jaar de le prijs werd toegekend voor zijn inzending van zeven echte oorkonden uit het vogel leven, die op zichzelf al de prijs van f 1,50 ten volle waard zijn, en daar mee wil van de opnamen waarmee de anderen (ook niet-prijswinnaars) uit de bus komen geen kwaad zijn gezegd. Voor dit juweeltje van een kalender uitverkocht zal wezen, dient ge er een te bestellen via giro 486000 van de Olveh, postbus 1879 te Den Haag. 13 dec. '66 A. B. WIGMAN middernacht voor de microfoons van radio-Macao voorlas. In de verklaring heette het, dat men de goede verstandhouding tussen Portu gezen en Chinezen wilde handhaven en verbeteren en dat men wilde toegeven aan de wens van het volk. Daarom stemt men in met de eisen die op 10 decem ber zijn gesteld door de overheid van de Chinese provincie Kwangtoeng die aan Macao grenst. Een van de eisen is uitlevering door Macao van zeven nationalistisch-Chine- se agenten aan de Chinese communis ten die momenteel in Macao gevange nisstraffen uitzitten. De Chinezen eisten ook dat de verze kering zou worden verstrekt dat natio- nalistisch-Chinese agenten niet meer zouden mogen opereren vanuit Macao. Voorts verlangden ze bestraffing der militairen en politiemannen die tegen de betogers waren opgetreden, veront schuldigingen tegenover en compensa tie voor de slachtoffers, en waarborgen tegen toekomstige mishandeling van Chinese ingezetenen. In Macao is de sfeer nog steeds ge drukt, in het bijzonder onder de Portu gezen. Niettemin is het openbare leven weer vrijwel normaal voor wat het za kendoen betreft. Gewapende Chinese militairen heb ben de wacht betrokken aan de grens met de kleine Portugese Enclave. Vier Chinese kanonneerboten kruisen voor de havenmond en volgens sommige be richten trekken de Chinezen aan de grens troepen samen. ASTEN De 28-jarige verkoopreizi ger G. A. Munninks uit de Brabantse gemeente Asten is, naar eerst thans be kend werd, zondagmiddag, toen hij een bad nam, buiten bewustzijn geraakt en in het bad verdronken. In de badcel brandden een geiser en een kacheltje, op butagas. Er ontstond vermoedelijk een gebrek aan zuurstof, doordat er geen ventilatie in de badcel aanwezig was. De verloofde van het slachtoffer vond het ontzielde lichaam. Het is voor de derde maal in een jaar tijd, dat zich in de gemeente Asten een dergelijk on geluk heeft voorgedaan. WORMERVEER —De 27-jarlge on gehuwde Spaanse arbeider Rafael Go mes Rodriquez uit Cordoba, werkzaam bij Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V., is maandag bij het lossen van een schip in de Zaan gevallen en ver dronken. ring van aartsbisschop Makarios in Ni cosia geprotesteerd tegen de wapenzen ding. Geëist werd dat ze onder VN-toe- zicht zou worden geplaatst, naast de verzekering dat niet nog meer wapens in Cyprus worden ingevoerd. In de resolutie van 1964 legden de Verenigde Naties de voorwaarden vast van een bestand tussen de Griekse en Turkse gemeenschappen op Cyprus. In Nicosia werd vernomen dat de Cypriotische regering de Turkse pro testen zou afwijzen. De wapens zouden nodig zijn en de regering zou het recht hebben haar politie te bewapenen. Zondag heeft Turkije, Griekenland, En geland en de Verenigde Staten ge waarschuwd dat het aan de Turkse Cyprioten dezelfde hoeveelheid wapens zou zenden, als die uit Tsjecho-Slowa- kije de Griekse Cyprioten zou bereiken. Wapenaankopen hebben de betrekkin gen tussen Nicosia en Athene ook al moeilijk gemaakt. De Grieken zouden boos zijn op de Cyprische regering omdat ze wapenaankopen heeft ge daan in Oost-Europa zonder voorkennis van Athene. Generaal George Grivas, opperbevel hebber van de Grieks-Cypriotische strijdkrachten, is naar Athene gevlogen om de zaak te bespreken. WASHINGTON Bij de thans 76- jarige voormalige Amerikaanse presi dent, generaal Dwight D. Eisenhower is maandag in het Walter-Reed hospi taal te Washington de galblaas verwij derd. De operatie werd uitgevoerd door een groep van vier geneesheren onder leiding van lt.-generaal L. D. Heaton, de chef-chirurg van het leger, die in 1956 bij Eisenhower een ingewands operatie verricht heeft. Eisenhower is president geweest van 1953 tot 1961. In 1955 had Eisenhower een hartaanval en ook vorig jaar. In 1957 kreeg hij een beroerte. Een woordvoerder van het Walter Reed-hospitaal noemde de toestand van Eisenhower later „goed". Verdere bij zonderheden werden niet gegeven. DEN HAAG Hoe is het te verde digen, dat de P.T.T.-tarieven op een zo dramatische manier als aangekondigd moeten worden verhoogd, terwijl het bedrijf in zijn totaliteit zeer redelijke winsten oplevert, zo willen de leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat weten in het verslag over de vaststelling van de begroting van het staatsbedrijf der P.T.T. voor 1967. In het bijzonder trekken de aan dacht de stijging van het nieuwsblad tarief binnen één jaar met honderd pet en meer, die van het drukwerktarief sinds 1963 met 150 tot 200 pet en die van de briefport in dezelfde periode periode met 66 pet. De leden vragen voorts of ook kosten besparende alternatieven zijn overwo gen, zoals afschaffing van de tweede postbestelling of een of andere vorm van reorganisatie van de P.T.T. Is de minister bereid, eventueel met onderlinge verschuivingen in de P.T.T.- tarieven, de verhoging van het druk werktarief te laten rusten, zodat het nieuwe kabinet in deze zaak zal kun nen beslissen? aldus de leden van de commissie. Op Rijksweg 4 onder Hoofddorp (Haarlemmermeer) bij de afrit naar de Kruisweg, is maandagmiddag een verkeersongeluk gebeurd, dat het leven heeft gekost van de 69-jarige religieuze M. uit Heemstede. De vrouw zat in een personenauto met nog twee andere nonnen, welke auto bestuurd werd door de 78-jarige L. B. Nabij de afrit heeft deze bestuurder vermoedelijk afgeremd. Een vlak ach ter hem rijdende vrachtauto kon niet tijdig meer afremmen en botste op de personenauto. UTRECHT —Botsingen op een be veiligde overweg tussen Gouda en Woerden en op een onbewaakte over weg bij Bunnik hebben gisteravond ve le treinen vertragingen bezorgd. Bij de botsing in de buurt van Bunnik kwam de bestuurder van een personenauto om he leven. Het was de 48-jarige W. M. Popma uit Zeist. De man, die onder wijzer was Artheniusschool in Zeist, was nruVzyn auto op weg naar de ouders van enkele leerlingen. Meer dan een uur lang moest tussen Utrecht en Driebergen over enkel spoor worden gereden. Een spoor tussen Gouda en Woerden raakte tegen acht uur versperd, nadat een vrachtauto op een met automati sche knipperlichten beveiligde overweg tegen een trein was gebotst. De treinen reden geruime tijd met flinke vertra gingen over een lengte van ongeveer 16 kilometer over enkel spoor. RIJKER DAN MEN DACHT De bewoners van Rexpoede, die reeds plannen hadden gemaakt om de begra fenis van een oude vrouw in het dorp te bekostigen, hebben deze plannen schielijk laten varen, nadat de politie gouden munten en aandelen ter geza menlijke waarde van 243.000 gulden in het huis van het arm gewaande oudje had aangetroffen. i Door de aanhoudende zware regenval van de laatste dagen, heeft de waterstand in de Maas op tal van plaatsen een onrustbarend hoog peil bereikt. Ook op som mige plaatsen in de Gelderse Vallei ondervindt men weer veel hinder van de grote hoeveelheden afvoerwater van het hogere deel van de Veluwe, dat zich in de „kom van Barneveld" verzamelt. Op verscheidene punten toont de Vallei weer het trieste beeld van ondergelopen landerijen. In de Noordlimburgse gemeente Bergen werd de situatie vanmorgen van uur tot uur meer kritiek. Volgens de door Rijkswaterstaat van morgen meegedeelde waterhoogten, no teerde men langs de Maas te Borgharen een val van 23 cm, maar te Belfeld een was van 79 en te Grave van 75 cm. Bo vendien verwachtte men, dat de Maas bjj Maastricht het komende, etmaal weer enkele decimeters zal stijgen. Ook langs Rjjn en Waal registreerde men hoge waterstanden: te Lobith een was van 123 cm, te Arnhem 92 en te Nijmegen 112 cm hoger dan gisteren. Het water in het laaggelegen gebied van het waterschap van de Barneveld- se Beek was gisteren reeds aanzienlijk gestegen. In Zwartebroek en in de om geving van Terschuur en Hoevelaken, Barneveld, Voorthuizen, Achterveld en Scherpenzeel staan weilanden blank en zijn wegen onder water gelopen. Hier en daar staat het water 20 cm boven het wegdek. De landbouwers kampen met grote moeilijkheden doordat sommige wegen onbegaanbaar zijn. Enkele boerderijen zijn door het water ingesloten. Bij Otterlo, Wekerom, Harskamp en Lunteren staan eveneens weilanden on der water. Gistermiddag stond 'n paar decimeter water op de weg langs het nationale park „De Hoge Veluwe", tus sen Arnhem en Otterlo. Het komt niet vaak voor, dat er zo'n wateroverlast is Alle vier bemanningsleden van de Engelse kustvaarder „Eldo- rita" zijn maandag door de reddingboot Koningin Juliana" veilig in Hoek van Holland aan wal gebracht. De bemanning van de „Eldorita" ging in een reddingvlot van boord, toen het schip op de Noordzee lek sloeg. De Duitse vrachtvaarder „Friesland" pikte hen uit zee op. De 20 ton metende „Eldo rita" is gezonken. DARTMOOR (Engeland) 200 man van de Engelse politie is maandag avond een klopjacht begonnen op een uitgebroken gevangene, die een van 's lands gevaarlijkste misdadigers wordt genoemd. Ook de BBC is ingeschakeld. Op het publiek is een beroep gedaan te helpen bij de opsporing van de 37-jarige Frank Mitchell, die levenslang uitzat wegens diefstal en geweldpleging. Mensen die in de buurt van de deso late Dartmoor-gevangenis wonen is aangeraden de kinderen binnenshuis te houden en deuren van auto's en van huizen op slot te draaien. „Hebt ge een vuurwapen", luidde het advies, „plaats het bij uw bed". Mitchell heeft onlangs een staaltje van zijn brute kracht getoond, toen hij de voorkant van een politieauto optilde, waarin twee agenten zaten. Hij is ont snapt uit een groep gevangenen die werk moesten verrichten. Volgens de Britse politie is Mitchell een gevaarlijk en gemeen mens. In welke op de 1957 is hij al eens ontsnapt, bij gelegenheid hij mensen die hem hielen zaten, met een bijl heeft mishan deld. Hij werd gegrepen nadat hij een vrouw twee dagen als gijzelaarster had vastgehouden. Vijf jaar nadien brak Mitchell uit een andere gevangenis en viel twee perso nen met een bijl aan die hij als gijze laars hield. Nadat hij weer gepakt was werd hij tot levenslang veroordeeld en gegeseld met de zweep wegens een aan val op een politieman binnen de gevan genismuren. De politie zoekt naar een auto die in de buurt van Dartmoor is gezien. Er zaten drie mannen naar ze vermoedt handlangers van Mitchell in. rond „De Hoge Veluwe". Men heeft er nu waarschuwingsborden voor het ver keer geplaatst, maar bussen en auto's rijden er toch nog door, al zakken zij tot de assen toe in het water weg. Ook Noord-Limburg ondervindt nu de overlast van het snel gestegen Maaswa ter, als gevolg van de aanhoudende re gen van de laatste dagen. In Venlo is maandag de verkeersweg onder de nieu we Maasbrug onder water gelopen en door de gemeente voor het verkeer af gesloten. Het water stond maandag avond ook aan de rand van de Maas boulevard, die inmiddels is overstroomd. Alle pontveren op de Maas zijn nu uit de vaart genomen met uitzondering van het veer Mook-Katwijk in de kop van Noord-Limburg. In het Noordlim burgse land zijn de uiterwaarden over stroomd en is de rivier nu een schier onafzienbare watervlakte geworden. Alle stuwen in de rivier zijn gestre ken, waardoor de Maas een machtige snelle stroom is geworden. Met span ning wordt het verdere verloop van de grillige rivier door de bewoners van de Maasdorpen gevolgd. In de uitgestrekte gemeente Bergen worden steeds meer terreinen en wegen overstroomd. Men verwacht, dat in de loop van de dag de verbindingdweg tus sen de rijksweg Venlo-Nijmegen en de oude woonkern Bergen, waar het ge meentehuis staat, onder water komt te staan. In Zuid-Limburg is de zijrivier de Jeker, die vanuit België via Maastricht in de Maas terecht komt, buiten zijn oevers getreden en heeft landerijen en DJAKARTA De Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, Malik, heeft verklaard, dat Indonesië zich zal houden aan het akkoord met Neder land over West-Irian, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Minister Malik leverde commentaar op berichten, dat Nederland ophelde ring wil over een verklaring van minis ter van Binnenlandse Zaken Basuki Rachmat, die gezegd heeft dat Indone sië er niet aan denkt om in 1969 in West-Irian een volksstemming te hou den, over de vraag of het wel of niet bij Indonesië wil blijven, zoals in het Nederlands-Indonesisch akkoord is be paald. Minister Malik zei, dat de wensen van de bewoners van West-Irian zullen wor den gehoord. STOCKHOLM Van een omgesla gen Grieks schip „Finlandia" van 3400 ton zijn maandagavond alle 22 op varenden gered na een dramatische en gevaarlijke reddingsactie ter hoogte van de Zweedse kuststrook ten noorden van Stockholm. De laatste vijf zeelie den werden kort voor middernacht door een helikopter van de Zweedse marine van het brandende wrak gehaald. Zeventien opvarenden van de Finlan- dia zijn gered door het Belgische olie schip „Belgulf Strength". Aanvanke lijk dacht men dat twee bemanningsle den zoek waren, maar dit bleek later niet zo te zijn. De Noorse motortanker Johs. Stove heeft zijn schroef verloren en drijft hulpeloos op de Noordzee rond, meldt Lloyds Shipping. De 13.718 ton metende tanker was op weg van Cardiff naar Norrköping. Vegere bijzonderheden ontbreken. weilanden in het Jekerdal ten zuiden van Maastricht blank gezet. Aan de zuidkant van Maastricht is het herten kamp onder water gelopen. Daar in de buurt hebben ook talrijke bewoners last van grondwater, waardoor de kelders vollopen. BRUSSEL De overstromingen In België houden aan. Zowel in Vlaan deren als in Wallonië staan uitgestrek te streken langs de rivieren de Schel de en de Leye, en de Maas en Sambre onder water. Zelfs de „weerman" vi.n de Vlaamse televisie riep maandag avond, toen hij nieuwe zware regen val voor de komende 24 uur moest aan kondigen: „Stop regen, hou op!" Toch is ondanks de nieuwe zware re genval van maandag de toestand ner gens werkelijk kritiek geworden. Wel vreest men met name in de omgeving van Gent het springtij van dinsdag en woensdag. In het stroomgebied van de Maas bij Luik is de toestand ernstig doch niet kritiek. De Belgische boerenbond heeft maan dag een communiqué uitgegeven, waar in de overstromingen geweten worden aan gebrek aan onderhoud van de dij ken en waterlopen en het ontbreken van een gecoördineerd waterbeleid in België. BEST Bij een verkeersongeluk op de rijksweg Eindhoven-Den Bosch, in de gemeente Best, is maandagmorgen de 24-jarige R. Vervoort uit Sterksel (genreente Maarheeze) om het leven gekomen. De personenauto, waar de heer Vervoort alleen in zat, draaide na een inhaalmanoeuvre om zijn lengteas en botste aan de rechterkant van de weg tegen een boom. De lieer Vervoort was op slag dood. 0 In het ziekenhuis „Ziekenzorg in Enschede overleed maandag de 35- jarige R. J. Witbreuk uit Haaksbergen, die zondagavond in Hengelo op e en merkwaardige manier ernstig gewond raakte. W. bereed een motorfiets, waar van de motor plotseling weigerde. Hij vroeg in een café aan een jongeman hem te willen duwen. De jongeman voldeed aan dat verzoek. Doordat hij achter de motor liep, zag de bestuur der van een achteropkomende auto in het donker het rode licht van de mo tor niet. De hulpvaardige jongeman kon op het laatste moment, toen hij de auto achter zich hoorde naderen, opzij springen, waarna de auto evenwel te gen de motor botste. W. liep daarbij 'n schedelbasisfractuur op. 0 Maandagmiddag is in het ziekenhuis te Drachten een jongetje uit Drachster Compagnie, de zesjarige Jil- le Puitrum, overleden aan de gevolgen van een aanrijding door een auto, waarbij hij vrijdag j.l. zwaai- werd ge wond. Een tienjarig meisje, dat naast hem fietste en eveneens zwaar werd gewond, bezweek dezelfde dag reeds aan haar verwondingen. Het centrum van een diepe depres sie kwam gistermiddag boven ons land aan en verplaatste zich vannacht naar de provincie Friesland. De lucht druk bedraagt ongeveer 975 mb. Bo ven de Noordzee, juist ten noorden van de Waddeneilanden, stormt het en valt er langdurig sneeuw. In ons land veroorzaakt de depressie daaren tegen veel regen. Tot vanmorgen 7 uur viel plaatselijk meer dan 30 mm. De depressie vult nu langzaam op en verwijdert zich langzaam naar het oosten. Morgen stroomt koudere lucht binnen van de Noordzee, die via een omweg uit Denemarken komt. Hierin zullen nog buien voorkomen, waar van sommige met natte sneeuw, al dus het K.N.M.I.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1