Veenendaals dagblad Kans op kleine meerderheid voor Kabinet-Zijlstra Willy Lages nog in levensgevaar Bulten .S. bereid tot een langer bestand Rotterdammer in zijn slaapkamer overvallen en neergestoken Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Belastingdehat verliep uiterst mat Deel artsen in België staakt Ajax loot tegen Dukla-Praag Meerderheid voor Franco Neers/agzone komt nader Minister Struycken in Tweede Kamer: Turkse marine in alarm Wild en jacht (1) Auto reed onder vrachtwagen man omgekomen Door Troonrede geïnspireerd tot diefstal Ai hertz hurgemeester van Wcst-Berlijn SLAG OM DE ARM y i ÊÊMÊ Chinese ambassade in Hanoi getroffen Nederland te^en regime-Smith Wilson en Brown naar Bonn Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad ..De Vallei", opge richt in 1926 Uitg Wegener's Couranten Concern n.v Advert losse mm-prijs 17 cent Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di do en za 1-10 woorden 1.5C. ieder woord meer 15 cent Donderdag 15 december 1966 - 40e jaargang no. 132 De heer P. Voogd (links) zit niet meer op zijn oude plaats in de Tweede Kamer, nu hij gebroken heeft met de Boerenpartij en haar vertegenwoordigers Koekoek en Harmsen in de Kamer. Hij heeft nu een plaatsje gekregen in de bank, waar de heer Jongeling van het Geref. Politiek Verbond zit (rechts). (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. In de ziektetoestand van de oorlogsmisdadiger WUly Lages Is geen wezenlijke verandering inge treden, al is er tijdelijk verbetering. Levensgevaar is nog steeds aanwezig. De onderbreking van de levenslange ISTANBOEL Twee bases van de Turkse marine zijn' voor 24 uur in staat van paraatheid gebracht, nadat twee es kaders Turkse oorlogsschepen hun ha vens hadden verlaten in de richting van de Middellandse Zee voor 'n mogelijke confrontatie met een schip dat wapens vervoert naar Cyprus. Turkije heeft al in het begin van de week aangezegd dat het verdere zee transporten van wapens voor Cyprus zal onderscheppen. De twee bases die in staat van pa raatheid zijn gebracht, zijn die van Gol- chuk aan de Zee van Marmora en Is- kenderun aan de Aegeïsche Zee V7'eel mensen tonen in hun binding met de natuur een ongewone, doch wel verklaarbare hang tot het weinige grofwild, dat nog enige le vensruimte in Nederland verkreeg en behield. Hoe lang, kan geen sterveling zeggen, maar wèl weten wij, dat het niet aan de jagers zal liggen, wanneer het eens gedoemd zou wezen uit onze bossen en velden te verdwijnen. Onze jagers, die roodwild in hun revier rijk zijn, behandelen dit stellig met égards en hebben een weidelijke instelling. Dit blijkt uit het fraai uitgevoerde boek, dat P. Fentener v. Vlissingen schreef jonge telg van een gere nommeerd jagersgeslacht en dat verscheen bij Roelofs v. Goor (Amers foort) onder de suggestieve titel „Roodwild op de korrel". De niet- jagende natuurvriend kan dit opschrift zonder bezwaar in overdrachtelijke zin gebruiken. De auteur beschrijft uit eigen ervaring op de Veluwe (vooral Imbos) zowel het edelhert, voorkomen, levenswijs en gedrag als de weidelijke bejaging in het belang van 't voortbe staan. De 26 duidelijke, vaak sugges tieve tekeningen van Rien Poortvliet ondersteunen de tekst op prettige, ar tistieke wijs en maken meer indruk dan de 41 zelden geheel technisch ver antwoorde foto's van R. Pfeijffers, die maar enkele keren echt uit de slof schiet. Hoe het óók kan, bewijst F. F. Hazelhoff met zijn imponerende werk (eveneens bij Roelofs v. Goor) „Leven in vrijheid". Dit is een documentair oeuvre van bijzondere standing. Niet temin zullen velen v. Vlissingen's boek met vrucht raadplegen. Het is voor f 17,90 niet te duur en trekt door de twaalfender in kleur op het stofom slag (Hazelhoff) dadelijk al verdiende aandacht. 15-12 '66 A. B. WIGMAN gevangenisstraf van Lages kan alleen worden beëindigd door zijn overlijden of door gratie. Een andere manier is er niet. Zijn terugkeer naar Nederland kan niet worden afgedwongen. De minister van Justitie, mr. Struy cken. heeft dit vanochtend in de Twee de Kamer meegedeeld in antwoord op mondelinge vragen van mr. dr. Berk houwer (VVD). De minister zei, dat zijn ministerie omstreeks 24 november een rapport van de behandelende arts van Lages in Braunlage heeft ontvangen. Op grond daarvan hebben de geneeskundig in specteur van het ministerie en de ge neesheer-directeur van het Centraal Ziekenhuis voor het Gevangeniswezen in Vught waar Lages enige tijd werd verpleegd geconcludeerd, dat het ziektebeeld niet wezenlijk is veranderd sinds 9 juni de strafonderbreking in ging. Waarschijnlijkmoet Lages nog een of meer keren worden geopereerd. Mr. Struycken vond het, evenals drs. Peschar, een lugubere zaak in de Ka mer te spreken over de ernst van de ziekte van wie dan ook. Daarom wilde hij zijn uiteenzetting erover beperkt houden. UTRECHT De 22-jarige timmer man C. A. M. van Kappel uit Kaams- donksveer is woensdag by oen verkeers ongeluk op de Rijksweg van Utrecht naar Amsterdam, ter hoogte van de gashouder in Utrecht, om het leven ge komen. Hij zat naast een door de 24- jarige onderaannemer H. C. van der E. uit Oosterhout bestuurde personenauto, die bij een inhaalmanoeuvre met een snelheid van ongeveer 100 km/uur te gen de linkerachterzijde van een vracht wagen botste. De personenauto kwam klem te zit ten onder de vrachtwagen, die met een snelheid van ongeveer 50 km reed. De bestuurder van personenauto en de 17- jarige timmerman D. M. M. van Kap pel uit Raamdonksveer. die achter in de auto zat, liepen een hersenschudding en verschillende kneuzingen' op. 0 Waarschijnlijk tengevolge van een hartverlamming botste de 65-jarige automobilist B. C. Quick woensdag bij Geldermalsen tegen twee langs de Rijks straatweg staande bomen. In de zwaar beschadigde auto werd de man dood aangetroffen. Bij een verkeersongeluk op de Mid denweg in de Beemster is woens dagmorgen de 69-jar. IJ. Schuitemaker uit Alkmaar om het leven gekomen. De man slipte met zijn auto op de door op vriezen gladgeworden weg en kwam in de naast de weg gelegen sloot terecht. Hij raakte bekneld achter het stuur en verdronk. 0 Woensdagmorgen is op de Rivier- weg te Angerlo de 79-jarige heer J. Bernds, toen hij op zijn fiets de weg overstak, aangereden door een perso nenauto en om het leven gekomen. 0 Woensdag is de 16-jarige B. Neurink uit Geesteren, toen hij plotseling met zijn bromfiets de Rijksweg te Vriezen- veen overstak, door een auto gegrepen. Hij was op slag dood. De auto kwam 80 meter verder op de kop in de berm- sloot terecht. De bestuurder en een bij hem zittende metsedaar werden licht gewond. Zij werden overgebracht naar een ziekenhuis te Almelo. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het is een dubbeltje op zyn kant, als het kabinet-Zylstra er van daag in slaagt de Tweede Kamer mee te krygen met het voorstel de verlaging van de tweede tranche van loon- en inkomstenbelasting 'n half jaar tot 1 juli 1967 uit te stellen. De medewerking van de hele C.H.U.-fractie, alsmede van de heer P. Jongeling, de enige vertegenwoordiger van het Gereformeerd Politiek Verbond, werd daarvoor vanmorgen onontbeerlijk geacht. De K.V.P., de A.R.P., de C.H.U. en de heer Jongeling bezetten in de Tweede Kamer tezamen 77 van de 150 zetels. Bovendien zouden dan alle leden van deze fracties vandaag aanwezig moeten z.jjn en geen enkel lid zou een afwjjkend standpunt mogen innemen en dus niet, zoals men het in de Tweede Kamer noemt, „uit de boot mogen vallen". De fracties hadden maatregelen ge nomen om te verzekeren, dat al hun leden vandaag in de Kamer zouden zijn. De KVP heeft er nog vlug voor gezorgd, dat haar vacatures werden bezet. Woensdagmiddag werd voorzien in de laatste vacature van de uit 50 Je- den l»estaande KVP-fraetie. In de plaats van drs. L. J. M. van Son, die tol staatssecretaris van Economische Zaken is benoemd, werd woensdagmid dag als lid van de Kamer beëdigd dr. J. B. Sens, gemeentesecretaris van Heerlen. Tijdens het debat van woensdag, dat. in tegenstelling tot veler verwachting, een uiterst mat karakter droeg, is nog eens bevestigd wat in de achter ons lig gende weken al duidelijk was gewor den, namelijk dat het kabinet voor wat het uitstel van de belastingverla ging betreft, niet behoeft te rekenen op PvdA, VVD, CPN, PSP, SGP, de Boerenpartij en evenmin op de heer Voogd, die, nu hij de Boerenpartij heeft verlaten, als onafhankelijk lid van de Kamer tot 15 februari zitting zal hebben. Het zag er woensdag niet naar uit, dat er vandaag fractieleden „uit de boot zullen vallen. De woordvoerders van de verschillende fracties hebben namelijk gisteren niet verklaard, dat zij spraken namens „het overgrote deel" of namens „de grootst mogelij ke meerderheid" van hun fractie. Wel is er nog geen zekerheid over de houding van de CHU-fractie, al liet h^ar woordvoerder, mr. W. Scholten, woensdag niet het „non possumus" ho ren. Sprekend over de voorstellen tot uitstel van de belastingverlaging en tot verhoging van de omzetbelasting met 20 opcenten per 1 juli 1967, stelde ROTTERDAM. „Volgens de Troon rede, zouden de prijzen niet meer stij gen. Daar had iedereen de mond vol van. Toen ik in de winter kwam, zag ik, dat de prijzen van alle vleeswaren met vijftien procent waren verhoogd". Dit schreef een Rotterdamse huis vrouw in een brief aan de Maasstede- lijke politierechter, mr. A. R. Jolles, die dit epistel tijdens de zitting van woensdag ter sprake bracht. De Rot terdamse huisvrouw had terecht moe ten staan voor het stelen van enige pakjes vlees uit een grootwinkelbe drijf, maar door ziekte kon zij niet voor de Rotterdamse politierechter verschijnen. Via de brief aan mr. Jol les, liet de vrouw weten, dat zij door het niet nakomen van de volgens haar gedane beloften in de Troonrede - tot de diefstallen was gekomen. Mr. Jolles veroordeelde de Rotter damse vrouw bij verstek voor de win keldiefstallen, conform de eis van de officier van Justitie, tot f 40,- boete. BERLIJN Het Westberlijnse Huis van Afgevaardigden heeft met 86 tegen 39 stemmen en drie onthoudingen de so ciaal-democraat Heinrich Albertz tot burgemeester van West-Berlijn gekozen. De 51-jarige Albertz volgt Willy Brandt op, die vice-bondskanselier en minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland is geworden. Albertz zal tot maart van het volgend jaar in functie blijven. Dan zullen de Westberlijners een nieuw parlement kie zen. 0 Het Koninklijke Shell-laboratorium te Amsterdam heeft een methode ontwikkeld voor het ontdekken van lekken in ondergrondse oliepijpleidin gen, die gebaseerd is op het opsporen van het ultrasonisch geruis dat door een lek wordt veroorzaakt mr. Scholten voorop, dat zijn fractie tegen beide maatregelen grote bezwa ren heeft. Ten aanzien van het uitstel van de belastingverlaging zei mr. Scholten, dat aanvaarding van dit voorstel zijn politieke vrienden „bijzon der veel moeite" zou kosten. Na het antwoord van de regering zou de frac tie haar standpunt bepalen. Over het uitstel van de belastingver laging zei de woordvoerder van de CHU onder meer, dat vele zelfstandi gen er op hebben gerekend, dat deze verlaging 1 januari 1967 zou ingaan. De heer P. Jongeling van het GPV hield ook een slag om de arm. Hij ver klaarde echter er toe te neigen zijn stem aan de meeste belastingontwerpen te geven. Sommige voorstellen noemde de heer Jongeling „hard". Hij zou zijn steun daarom geven aan alle amende menten, die verlichting van de maatre gelen beogen. Verder verklaarde de heer Jongeling, dat hij bij het uitbren gen van zijn stem ook zou overwegen of hij daardoor het kabinet niet „vleu gellam" zou maken. De heer G. A. Kieft (AR) die het debat had geopend, i had namelijk bij voorbaat de tegen stemmers van de belastingvoorstellen j verweten, dat zij door hun houding het kahinet-Zijlstra „vleugellam" maken. Drs. H. Peschar (PvdA) sloot zich aan bij de al eerder vertolkte opvatting van zijn fractieleider, volgens welke 't hoogtepunt van de overspanning in de economie achter de rug is. Het tempo van de verslechtering dk-r betalingsba lans is zeer aanzienlijk teruggelopen. De omslag van een tekort naar een overschot op de betalingsbalans in 1967, die het Centraal Planbureau verwacht, kondigt zich hierin, naar zijn mening, aan. In deze situatie kan een belasting- verzwaring meer werkloosheid veroor zaken, aldus betoogde drs. Peschar. De versnelde toeneming van de werkloos heid in de laatste tijd baart zorg, voor- al omdat deze in bepaalde provincies, i zoals Groningen, Friesland en Drente, zeer sterk wordt gevoeld. „Wij durven niet het risico te lopen door vermindering van de bestedingen de werkloosheid te vergroten". De PvdA-fractie zou daarom stemmen te gen het uitstel van de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en de ver vroegde invoering van de hogere omzet belasting, zo kondigde drs. Peschar aan. Men zie verder elders in dit num- iXR". Prinses Margriet en haar bruidegom hebben gisteren op paleis Soestdijk talrijke deputaties ontvangen, die hun geschenken kwamen aanbieden. Toen het cadeau van de gemeente Bent huizen werd overhandigd, kreeg het bruidspaar er een door de gevers ver vaardigd draaiboek bij, waarin ver meld staat hoe het geschenk tot stand is gekomen. Met een opgeruimd ge zicht, toonde mr. Van Vollenhoven het album, met een foto van burge meester Keijzer in ambtsgewaad, aan de fotografen. BRUSSEL Een deel van de Bel gische artsen aangesloten bij de artsen federatie Strekking-Henrard, is vandaag voor 48 uur in staking gegaan om zijn solidariteit tegenover de overheid te bewijzen. De staking schijnt vrij alge meen te zijn in de provincies Vlaande ren, Luik en Luxemburg. De federatie heeft wachtdiensten voor noodgevallen georganiseerd. De staking is uitgeroepen om een aantal redenen, die alle verband hou den met verzet onder de artsen tegen overheidsplannen voor reorganisatie van de ziekenfondsen en de geneeskun dige verzorging, die volgens hen zal leiden tot ..geplafonneerde geneeskun de" met bureaucratische omslag en vastgestelde prijzen. GENÊVE. Ajax, de Nederlandse voetbalkampioen, krijgt in de kwart finales van het toernooi om de Europese beker voor landskampioenen het Tje- chische Dukla Praag als tegenstander. Dukla kwam in de kwartfinale door overwinningen uit en thuis op Ander- leeht. WASHINGTON De Verenigde Sta ten zijn „bereid" om over een langere wapenstilstand tot na Kerstmis en Nieuw jaar in Viëtnam te onderhande len, aldus het Witte Huis. De woordvoerder van het Witte Huis, Bill I). Moyers, zei een en ander op vragen van verslaggevers omtrent het voorstel van de democratische Senaats leider Mike Mansfield, een langduriger staak t-het-vu ren in Viëtnam in acht te nemen. Moyers zei dat de V.S. bereid waren daarover te praten, indien beide partij en, waarmee hij de V.S. en Nrd.-Viët- nam bedoelde, daarover zouden kunnen praten. Het gebouw van de Chinese ambassa de in de Noordviëtnamese hoofdstad Ha noi is woensdag door een bom uit een Amerikaans vliegtuig getroffen, zo is uit goede bron in Hanoi vernomen. In Saigon heeft een Amerikaanse mi litaire woordvoerder meegedeeld, dat de Thunderchiefs die dinsdag doelen in de buitenwijken van Hanoi bombardeerden, in gevecht zijn geweest met Noordviët namese MIG's. Aan geen van beide kan ten waren verliezen geleden. Wel was een Amerikaans toestel vanaf de grond neergeschoten. Volgens radio-Hanoi kostte de luchtaanval de Amerikanen vier vliegtuigen. De correspondent van AFP in Hanoi meldt dat het bombardement van giste ren het langdurigste en zwaarste was, dat de Noordviëtnamese hoofdstad tot nu toe te doorstaan kreeg. Bij de luchtaan vallen van de laatste twee dagen op Ha noi zijn volgens een bekendmaking van het Noordviëtnamese ministerie van Buitenlandse Zaken meer dan honderd mensen gedood of gewond. Het Pekingse Volksdagblad schrijft volgens radio-Peking, dat de V.S. en de x*, --&M ■*T* Sovjet-Unie onder een hoedje gespeeld hebben om Noord-Viëtnam door bom bardementen tot vrédes" '.--handelin gen te dwingen. De Verenigde Staten overwegen de uitwisseling van twee zieke of gewonde krijgsgevangenen met Noord-Viëtnam. zo is vandaag in Washington bekend geworden. Woordvoerders ze;den dat de „mogelijkheid van uitwisseling wordt bestudeerd" van twee No~"""viëtname?' matrozen voor twee Amerikanen doo' bemiddeling van het Irtc "-"ona'e Rc de Kruis. Als dit doorgang zou vinder, zal het leiden tot een vec'vn'cMger uit wisseling. De V.S- hebben slechts 19 N^—dvië' namese krijgsgevangenen, allen ma trozen, die in de Golf van Tonkin krijgs gevangen zijn genomen. Nocrclviëtname- zen die te land door r1? Amerikanen we den gevangengenomen, worden aan Zuidviëtnamese regering overgedrag— NEW YORK De Veiligheids, der Verenigde Naties heeft om vijf mi nuten voor middernacht het debat over Rhodesië verdaagd tot hedenmiddag. In het debat van gistermiddag steun de de Nederlandse afgevaardigde bii de V.N.. dr. J. G. dc Er -:. r> Brit'- pi>o- desië-resolutie. Hij zei niets over het door Afro-Azië gevraagd olie-embargo. „Nederland betreurt", aldus dr. De Beus, „dat. het regime-Smith niet alleen blijft zitten, maar zelfbewuster lijkt dan een jaar geleden. De Nederlandse rege ring kan op geen enkele wijze de on wettige daden van dhr. Smith en zijn bewind goedkeuren. De Nederlandse re gering is van mening dat de souvereini- teit over Rhodesië nog steeds berust bij Engeland en dat de regering van dat land daarom de hoofdverantwoordelijk heid draagt voor de oplossing van het Rhodesische vraagstuk". MADRID Het Spaanse staatshoofd generaal Franco, heeft een overtuigend vertrouwensvotum gekregen, doordat 'n overgrote meerderheid der kiesgerechti- ge Spanjaarden zich positief heeft uitge sproken over de grondwetswijzigingen, die liberalisering van het staatsbestel inhouden. Toen vanmorgen 24,78 p;o -nt of 4.862.735 stemmen waren geteld, bleek, dat hiervan 95,88 procent voor generaal Franco's politieke toekomst van Spanje had gestemd Volgens officiële cijfers heeft van ge noemd percentage maar 1,89 procent of 82.079 stemgerechtigden tegen gestemd. Het totaal van degene die blanco heb ben gestemd of zich van stemming heb ben onthouden, is niet bekendgemaakt Zelfs in Barcelona is druk gestemd en voor vermoedelijk 80 procent gunstig voor Franco. In verband met de volksstemming zijn in de afgelopen week 21 personen gearresteerd. Dit is officieel in Madrid bekendgemaakt. ROTTERDAM. In Rotterdam is vannacht dc 22-jarige havenarbeider J. W. van der B. uit die stad gearres teerd, die kort tevoren in een huis in de Almondestraat de 34-jarige loswerk- man J. R. de Zwart met een stiletto twee steken in de hartstreek had toege bracht. De politie reed het slachtoffer direct naar een ziekenhuis, waar men, zoals het er nu uitziet, door snel In grijpen levensgevaar heeft bezworen. De jeugdige havenarbeider overviel het slachtoffer in diens slaapkamer met de bedoeling hem geld af te per sen. Eerder in de afgelopen nacht heeft hij twee anderen onder bedrei ging geld afhandig willen maken, in een geval met succes. De havenarbei der, geen onbekende van de politie, is kort na de gewelddaad in de Almonde straat aangehouden. Om drie uur vannacht overviel Van der B. de 66-jarige bordenwasser L. J. J. V., die, komende uit het café aan het Noordplein, in de Almondestraat plotseling stappen achter zich hoorde en direct daarop werd vastgegrepen en tegen een schutting gedrukt. Van der B. bedreigde hem met het mes en eiste geld. V. vertelde, dat hij dat niet bij zich had en liep naar zijn woning in de Al mondestraat, gevolgd door zijn bela ger, die kans zag met V. naar binnen te gaan. Deze wist echter in het huis zijn woongedeelte, dat aan een ge- j meenschappelijke trap ligt, af te slui- l ten- De havenarbeider vond toen echter in een andere kamer de heer J. R. de Zwart, die in bed lag te slapen. Van der B. eiste, met het stiletto steekklaar gereed, hem geld te geven. De Zwart zei, dat hij geen geld had en daarop stak de havenarbeider. De po litie, die intussen was gealarmeerd, wist hem nog in de Almondestraat te overmeesteren. Achteraf bleek, dat Van der B. eer der in de nacht op het Noordplein een loswerkman reeds het mes op de keel had gezet. Van hem kreeg Van der B. een bedrag van 25 gulden los. M De Commissie van Proefneming, die het nemen van schietproeven met artillerie-materieel als taak heeft, be staat honderd jaar. Op de Waals- dorpervlakte bij Den Haag werd gis teren een achtbronskanon uit 1S66 nog eens op zijn bruikbaarheid getest door zeven man „Gele Rijders". Men lette op de kogel geheel links in het beeld. BONN De Duitse kanselier Kurt Georg Kiesinger heeft zijn regering la ten weten, dat de. Britse premier Harold Wilson en de Britse minister van Buiten landse Zaken, George Brown, in februari naar Duitsland komen om de Britse toe treding tot de E.E.G. te bespreken. Staatssecretaris Karl Günther von Ha- se deelde dit op een persconferentie me de. Van Hase zei, dat Wilson en Brown van 14 tot en met 16 februari zullen be zoeken. Het weer in ons land is tijdelijk onder invloed gekomen van een rug van hoge luchtdruk. Een frontale neerslagzone, die gisteren de Ierse Zee bereikte, is vannacht nog maar enkele honderden kilometers naar het oosten opgeschoven. Vanmorgen reik te de neerslag tot de omgeving van Londen. Vermoedelijk komt er zuid westelijk van Engeland een storing tot ontwikkeling, die morgen de Ka naalzone bereikt. Daarbij komt de neerslagzone in de nanacht zo dicht bij ons land, dat er morgen overdag enige neerslag verwacht kan worden. Vanavond en vannacht zal op de meeste plaatsen weer lichte vorst voorkomen. Morgen, als de zachtere lucht achter het koufront verder ter rein wint. treedt een temperatuur stijging in, zo verwacht het K.M.N.I.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1