Veenendaals dagblad N.A.V.O. streeft naar verdere ontspanning Buiten 4 Bij „De Bazuin" moet de redactie weg In Ede dit jaar al 23 doden in het verkeer Zuid-Afrika wilde 4 duikboten in Nederland laten bouwen Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei i Ook Engeland verklaart zich akkoord RIJDEND BIJKANTOOR NUTSSPAARBANK Verenigde Naties besluiten tot sancties Scheepsjongen verdronken Nahum Goldman bij Kiesinger Z.-Afrika maakt aketten Vormt wapenembargo een belemmering? Iedere DINSDAG VEENENDAAL Bejaarde akker Van ladder gevallen ONTSPANNINGS- KERSTWIJDINGSAVOND VOOR BEJAARDEN W eer van de Oeeaan Ronw drdifct r.k. weekblad W im Kan gaal „lachend over de loongrens" Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321800. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1.5C, ieder woord meer 15 cent Zaterdag 17 december 1966 - 40e jaargang no. 134 OLIE-EMBARGO TEGEN t RHODE SIE AFGEKONDIGD Onbekenden hebben gisternacht op het oude gedeelte van de Arnhemse begraaf plaats „Moscowa" meer dan 25 grafstenen omver geworpen. Andere stenen, die men liet staan, werden beklad met hakenkruisen, S.S.-tekens en andere opschriften. ADVERTENTIE STANDPLAATSEN DAVIDSPLEIN - 9.30—10.30 uur SCHRIJVERSPARK - 11.00—12.30 uur SLOT. BRUÏNEPLEIN - 13.30—15.00 uur BOSLAANPLEIN - 15.30—17.00 uur PARUS. De Ministerraad van de 15 NAVO-landen heeft zyn tweedaagse winterzitting beëindigd. Waarschyniyk was het de laatste in Parys. Verbetering van de betrekkingen met Oost-Europa, het voorkomen van een verdere versprei den van kernwapens en de toekomstige tactiek, waren de voornaamste onder werpen van gesprek. Het belangrijkste besluit was de in stelling van een vaste commissie voor de nucleaire politiek, waardoor Duits land en de andere leden zonder kernwa pens, meer zeggenschap krijgen, maar geen vinger aan de trekker. Frankrijk ^yie de ogen de kost geeft, ontgaat stellig in de omgeving van oude Gelderse hei dorpen niet, dat bouw land zich vaak bol en verhoogd, ge sneden door holle wegen aan hem voordoet. Het ziet er wat vreemd uit, maar de verklaring is eenvoudig. Jaar na jaar en zelfs eeuw na eeuw werd nl. de bovenkorst der heide geregeld onder de opperste grondlaag van zo'n akker gebracht; de plantaardige delen uit de plaggen verteerden erin tot hu mus en veroorzaakten allengs een ge ringe verhoging. Landbouwdeskundi gen van de vorige eeuw berekenden, dat 1 bunder land in 3 jaar tijds met 80 voeren zoden bemest werd en dat deze (na vergaan te zijn) 40 ellen zwarte grond achtelaten, waarmee deze telkens vier streep wordt ver hoogd. Derhalve duurt het 750 jaar, vóór de akker één el hoger is gewor den. Sindsdien heeft men echter aan gevoerd, dat bij zo'n berekening van de humuslaag te weinig rekening is gehouden met de aard der plaggen, die immers van onderen voor 't grootste deel uit zand bestaan, door wortels en vezels bijeen gehouden. Dit komt in de stallen, zodat de meststoffen nóg meer bindend werken. Zodoende komt er 2/3 heigrond en 1/3 plantendelen in de akker, de humus vormt slechts een klein deel der plantenstoffen maar het zand in de zoden, blijft vol ledig aanwezig. We mogen derhalve aannemen, dat de bolle bouwlanden in de heidestreken minder lang be werkt zijn geweest, dan men eertijds placht aan te nemen, hoewel ze toch een eerwaardige leeftijd bezitten. 17-12-'66 A. B. WIGMAN doet aan deze commissie niet mee. Het is tegen militaire integratie in welke vorm dan ook. Men hoopt dat Rusland er nu op ver trouwt dat Duitsland niet de beschik king over kernwapens krijgt en dat de weg nu vrij is voor een verdrag tussen Oost en West over het niet verder ver spreiden van zulke wapens. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Willy Brandt, zei dat zijn rege ring actief 2al streven naar uitbreiding van de contacten met de landen van Oost-Europa. Dat is naar zijn mening de beste manier om de hereniging van Duitsland naderbij te brengen. Met zijn ambtgenoten uit Amerika, Engeland en Frankrijk is hij van oordeel, dat het Duitse vraagstuk slechts langs vreed zame weg kan worden opgelost, op basis van het recht tot zelfbeschikking door het scheppen van een sfeer van ont spanning en op een wijze die de veilig heid van alle landen waarborgt. KARLSRUHE Een 18-jarige Rot terdamse jongen, Bert Visserman, op varende van het motorschip „Suzanne V", is vrydagraiddag om het leven ge komen, toen het schip op de Ryn in Duitsland, nabij Greffern, in botsing kwam met een Belgisch binnenvaart schip. Een scheepsjongen van het Belgische schip sprong overboord om de drenke ling te reden, maar verdronk eveneens. HAARLEM Vrydagmorgen is de 58-jarige huisschilder P. Bloemer uit Zwanenburg om het leven gekomen door een val van 8 nieter hoogte op straat. Hy was, staande op een tegen de gevel geplaatste ladder, werkzaam aan een flatgebouw aan de Engelandlaan te Haarlem, ter hoogte van de derde ver dieping. ADVERTENTIE MAANDAGAVOND 7.30 uur, in gebouw Eltheto m.m.v. de heer J. M. Meyer, meditatie. Koortje „WEERKLANK" van de heer R. Valkenburg. Programma's worden by de ingang uitgereikt. Dit jaar worden er geen uitnodigingen verstuurd. NEW YORK De Veiligheidsraad heelt vrijdagavond dwingende econo mische sancties bevolen tegen Rhodesië. Elf landen stemden voor, vier ont hielden zich. De onthouders waren de Sovjet-Unie, Frankrijk. Mali en Bul garije. Een twaaltal produkten mag niet van Rhodesië worden betrokken en geleverd mogen niet worden: olie, wapens, vliegtuigen, motorvoertuigen en onderdelen. Engeland aanvaardde de toevoeging van olie, op aandringen van Afrikaanse leden. Verder komt het besluit van de raad in hoofdzaak overeen met wat Engeland had verzocht. Frankrijk onthield zich, omdat het van oordeel is dat de kwestie-Khodesië een Britse aangelegenheid is, waarmee de V.N. niets te maken hebben. De Franse afgevaardigde verklaarde echter, dat zyn land zich gehouden heeft aan de onver plichte sancties die de raad een jaar geleden aanbeval en het nieuwe voorstel In overweging zal nemen. De raad verwierp een Afrikaans voor stel waarin de Britse weigering geweld te gebruiken om het regime-Smith op de knieën te dwingen, werd veroordeeld. Ook een amendement waarin landen die Rhodesië steunen, zoals Portugal en Zuid-Afrika, werden veroordeeld, is ver worpen. Voorts stemde de raad tegen 'n embargo op de export van kolen en fa- brieksprod u k te n Groot-Brittannië heeft ingestemd met eisen van Afrikaanse landen volgens welke een verbod op de uitvoer van olie en olieprodukten naar Rhodesië moet worden toegevoegd aan de lijst van sancties om dat land te dwingen de een zijdig verklaarde onafhankelijkheid op te geven. De Britse afgevaardigde, Lord Cara- don, had eerder op de dag al voorgesteld een verbod op de uitvoer van vliegtuigen en motorvoertuigen en materialen daar voor aan de lijst toe te voegen. Engeland wil daarmee hot vervoer in Rhodesië ont wrichten en voorkomen dat buitenlandse firma's vestigingen in Rhodesië oprich ten. Lord Caradon wees een Afrikaans voorstel van de hand, volgens hetwelk Engeland „met alle middelen zou moe ten verhinderen dat olie en olieproduk ten naar Rhodesië worden vervoerd". Engeland stemt ook in met de oproep aan alle landen Rhodesië geen financiële of economische steun te verlenen. Deze maatregel zou niet van invloed mogen zijn op de betaling van pensioenen, mis sie en medische en liefdadige organisa ties. Engeland gaat niet in op het voorstel om categorisch te verklaren, dat de Brit se regering Rhodesië geen onafhanke lijkheid zal verlenen tot er een meer derheidsbewind is. Dit is een kwestie van soevereiniteit van het Britse parlement en mag derhalve niet als deel van de re- sulutie worden aanvaard. President dr. Hastings-Banda van Ma lawi heeft het parlement gewaarschuwd, dat het gebruik van geweld tegen het blanke bewind in Rhodesië zou kunnen leiden tot oorlog op grote schaal in Afrika. Voorts zei hij, dat het Rhodesi- sche leger te machtig is en dat geen on afhankelijk Afrikaans land met succes het Zuidafrikaanse leger kan uitdagen in het belang van Zuidwest-Afrika. In dien men de communisten te hulp roept, zullen zij in Afrika blijven en de teugels van de regeringen overnemen, zo waar schuwde Banda. Van het Amsterdamse Centraal station vertrok gisteren de eerste trein met Spaanse gastarbeiders, die de kerstdagen en de jaarwisseling thuis gaan doorbrengen. Duizenden zullen hen nog volgen. (Van onze weerkundige medewerker) yyanneer er in deze tijd geen droog en koud winterweer heerst, is onbestendigheid het enige alternatief. De eerstkomende dagen zal er een afwisseling zijn van oceaanstoringen, met regen, en zwakke ruggetjes van hoge druk, die opklaringen brengen, maar ook de vorming van mist be vorderen. vooral 's avonds en 's nachts. Vanmiddag zal er zo'n droge rug passeren, maar morgen manifesteert zich alweer een nieuwe storing. Het weer wordt vooral over dag^ zachter, met maxima van 6 tot 9 graden. "V (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Wim Kan heeft zyn oudejaarsconference, die hij voor de VARA-radlo zal houden, de titel gege ven: „Lachend over de loongrens. Een potje op het vuur voor het laatste uur". De uitzending begint om tien uur en duurt een uur. Op de televisie is dan op Nederland 1 een circusprograinma en op Nederland 2 een Verdi-opera. Wim Kan gebruikt deze keer niet uit sluitend eigen teksten. Er is weer een tekstbijdrage van Seth Gaaikema en er zijn er ook van de fin-de-siècle-cabara- tier drs. Jan Wassenberg en Wout van Liempt. Zoals te doen gebruikelijk, is de radio uitzending een compilatie van drie con ferences, die Wim Kan in zalen houdt. De drie voorstellingen zijn dit jaar in Leiden en in Scheveningen. Wim Kan kiest zelf de gedeelten, die zich het best voor het radioprogramma lenen. Phonogram maakt een plaat van de conference. De plaat wordt de nacht na de laatste zaalvoorstelling geperst, op dat hij op oudejaarsdag al in de winkels kan zyn. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG. Het R.-K. weekblad „De Bazuin" wordt het voortbestaan moeilyk gemaakt. Het blad. dat een uit gave is van de Orde der Dominicanen in Nederland, mag, volgens de hoogste ge zagsdrager van de Orde in Rome, pater Fernandez, niet meer onder dezelfde re- dartie. verschynen. Bezwaren zouden be staan tegen het te links-progressieve karakter van „De Bazuin". De Nederlandse overste, de pater-pro- vinciaal Van Waesberge te Nijmegen, aarzelt, naar verluidt, de order uit Rome letterlijk uit te voeren. Onderhan delingen zijn aan de gang tussen de di rectie, die gevormd wordt door dr. Van Waesberge, en de redactie te Amster dam. Deze bestaat uit de pater R. W. Tepe, Th. Janssen, J. van Dyk en J. Nieuwenhuis. Een complicatie is het voornemen van pater Van Dyk per 1 januari 1967 uit de orde te treden. In deze vacature zal in ieder geval voorzien moeten worden, wil het blad regelmatig verder kunnen verschijnen. De overige drie paters heb ben, naast het redigeren van „De Ba zuin" hun handen vol met het leiden van hun kerk aan de Spuistraat te Amster dam. De order van de Dominicaner generaal, pater Fernandez, dateert al van vier weken geleden. Het interne overleg hier in Nederland en tussen Nijmegen en Rome is tot nu toe niet in de publiciteit gekomen. De redactie, aldus pater Nieu wenhuis, voelde zich wel „midden ln het gesprek een beetje overvallen", maar had goede hoop dat dr. Van Waesberge er in zou slagen Rome tot andere ge dachten te brengen. Op den duur zou. zo meende pater j Nieuwenhuis, het blad losgemaakt moe ten worden van de orde, maar dit zou tqd vergen, ook al omdat „De Bazuin" financieel niet op gelijke voet als andere weekbladen bestaat. Wel heeft het blad een tienduizend betalende abonnees, maar vanzelfsprekend worden de hui dige redacteuren niet als journalisten gehonoreerd, zo werd te verstaan ge geven. BONN De president van het Joodse Wereldcongres. Nahum Goldman, heeft met de nieuwe Duitse Bondskanselier Kurt Kiesinger gesproken. Een regeringswoordvoerder deelde over het gesprek mee dat Goldman de Joodse bezorgdheid tot uiting had gebracht over de opkomst van de rechts-extremistische partij by de verkiezingen in Hessen en Beieren. Op zyn beurt had Kiesinger tegen Goldman gezegd, dat zijn regering met kracht tegen alle vijanden van de de mocratische constitutie van het land zou optreden. Kiesinger had eraan toege voegd dat ook zijn regering het beleid van „Wiedergutmachung" zal aanhou den. EDE Op de Lage-Valkseweg in Wekerom is donderdagavond de 39-jari- ge inotorryder J. Hol vlakbij zijn wo ning verongelukt, toen hij in volle vaart op een vrachtwagen botste, die dwars op de weg stond. De heer Hol kwam zwaar gewond in een naast de weg ge legen sloot terecht en overleed op weg naar het Julianaziekenhuis in Ede. I>e chauffeur van de vrachtwagen was bezig zijn auto in een garage te rijden. Toen dat mislukte, reed hij achteruit en kwam daardoor dwars op de weg te staan. In het donker kon de motorrijder het gevaarte niet zien. Hij was de 28ste verkeersdode van dit jaar in de gemeen te Ede. 0 Bij het op de fiets oversteken van de weg Raalte-Deventer, onder Die penveen, is vrijdagmorgen de 73-jarige B. van Essen uit Deventer door een auto aangereden en om het leven ge komen. 0 Tijdens hun werk, zijn twee spoor - •vet;.werkers door eey sneltrein ge- gegrepen en om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op het traject Aken- Mönchen-Gladbach in Duitsland. Een van de slachtoffers was een Nederlan der, de 17-jarige Hubert Moonen uit Kerk rade. 0 De 54-jarige sleepbootkapitein J. van der Laan is vrijdagmorgen vroeg bij een verkeersongeluk in Rotter dam om het leven gekomen. Op de krui sing Stadionweg-Olympiaweg in Rotter dam-Zuid botste de heer Van der Laan met zijn auto tegen een vrachtwagen. Door de aanryding werd de kapitein uit zijn auto geslingerd. Hij overleed ter plaatse aan zware hoofdwonden. 0 Gisternacht is de 45-jarige A. P. Kleppestö uit Brielle bij een auto ongeluk zodanig gewond, dat hij vrijdag aan de gevolgen ervan is overleden in het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis. Het slachtoffer was met zijn auto onderweg van Rotterdam naar Brielle. Op de Groene Kruisweg onder Vierpolders is hij in een flauwe bocht naar links in de berm geraakt, waarna de auto tegen een boom tot stilstand kwam. 0 De 58-jarige C. Pijnenburg uit Til burg is vrijdag met zijn bromfiets gevallen, waarbij hq dodelijk werd ge wond. Op de Spoorlaan in zijn woon plaats vergiste hij zich in de rijbaan, waardoor hij tegen het trottoir botste. 0 De 40-jarige M. A. van Oorschot uit Roosendaal is vrqdagmorgen in het Burgergasthuis te Bergen op Zoom overleden, als gevolg van een aanrijding op Rijksweg 18 nabq St. Philipsland. De heer Van Oorschot slipte woensdagmid dag tqdens een hagelbui met zijn auto en kwam dwars over de weg te staan, toen uit de richting van het veer een bestelwagen naderde, bestuurd door de 23-jarige J. Machielse uit Souburg. De bestelwagen botste op de personenauto en de beide bestuurders moesten door omwonenden uit de wrakstukken wor den bevrijd. t JOHANNESBURG. De Zuidafri kaanse minister van Defensie, Pieter Botha, heeft in Krugersdorp bij Johan nesburg verklaard, dat de strijdkrachten binnenkort een nieuw wapen krijgen, dat de veiligheid van het land zal waar borgen. Nadere bijzonderheden wilde de bewindsman niet meedelen. Wel zei hy, dat het wapen in Zuid-Afrika is ont worpen. Landen die met Zuid-Afrika willen samenwerken, zouden er ook de beschikking over kunnen krijgen. Wat het „geheime wapen" betreft kan worden gezegd, dat Zuid-Afrika in ok tober 1963 bekend maakte, dat er bij Pretoria een instituut voor raketonder- zoek zou worden opgericht. Sindsdien heeft Zuid-Afrika aandrang op de Wes telijke landen, met name Engeland en de V.S., uitgeoefend, om in afwijking van het wapenembargo, luchtdoelraketten te leveren. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De Zuidafrikaanse marine heeft in de loop van dit Jaar pogingen gedaan bij Nederlandse scheepswer ven een viertal onderzeeërs te laten bouwen. Met deze or der zou ongeveer 200 300 miljoen gulden gemoeid zijn ge weest, aldus vernamen wij van de zijde van het ministerie van Economische Zaken. Het is nooit tot een eigeniyke order gekomen, omdat de besprekingen in het oriënterend stadium zyn blijven steken. Volgens de bestaande regelin gen, is een speciale uitvoervergunning voor dit soort wa pentuig nodig, die het ministerie van Economische Zaken moet afgeven. De tv-rubriek „Achter het Nieuws" kwam gisteren met een waarschuwing, dat de regering-Zijlstra niet een der- geiyke vergunning zou kunnen geven zonder in strijd te ko men met de embargo-bepalingen van de V.N. Er kan aan getwyfeld worden of onderzeeboten onder dit embargo val len, omdat het hier niet gaat om wapens, die tegen de lokale bevolking ingezet kunnen worden. Overigens is de kwestie weinig actueel, omdat de Zuid afrikaanse marine van zyn aanvankelijk voornemen om in Nederland te bouwen is teruggekomen. Een bezoek, dat de Zuidafrikaanse marine-stafchef Bierman aan ons land zou gebracht hebben is afgezegd. Hij zou daarby gesprekken hebben gevoerd met vertegenwoordigers van Verolme's Scheepswerven. De heer Verolme zelf had geen commentaar op de be richten over eventuele aanbouw van onderzeeërs in Neder land. Een woordvoerder van Verolme's Scheepswerven gaf te kennen, dat er altijd talloze plannen en ontwerpen in overweging zijn en dat zoiets niet betekent, dat er van een werkelijke order ln ernst sprake is. Wel staat het vast. dat belanghebbende scheepswerven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken tot voor enige maan den de deur plat gelopen hebben om gedaan te krijgen dat op een uitvoervergunning gerekend kon worden. De Rot terdamse Droogdok Maatschappy en de werf Wilton Fijen- oord zijn het meest ervaren ln de bouw van onderzeeërs (de R.D.M. heeft er op het ogenblik twee in aanbouw voor de Nederlandse marine). Ook de scheepsbouwmaatschappy „De Schelde" zou in aanmerking kunnen komen. Geen van de drie scheepswer ven bleek bij navraag door de Zuidafrikaanse marine bena derd te zijn. Vrijdagochtend heeft zich in het Wetenschappelijk Centrum van het gebo. van de Vrije Universiteit in Amsterdam-Buitenveldert een ontploffing vo' gedaan: bij smeltwerkzaamheden ontplofte een gasfles, waardoor een klc brand ontstond. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Hier dra; twee brandweerlieden het overschot van de gasfles weg.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1