Veenendaals dagblad N.K.V. bepleit nieuw beleid voor industrialisatie „Reis om de wereld duurde 1500 dagen Treinbotsing in mist in Spanje; 27 doden Bulten Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Auto met jongelui reed tegen boom: twee doden Brandt naar Moskou Veertien Ned. bedrijven in twee jaar naar België ORGANISATIE TEGEN REGIME-SMITH „ONDERNEMERSKLIMAAT MOET VERBETEREN 1 Aanhoudend j zacht weer Chinees slaal voor Y.S.? liegongeluk bij Bogota 0 Zaterdagavond is de 73-jarige me vrouw T. van der Leest uit Nieuw- Roden aangereden door een auto en om het leven gekomen. Zij liep met haar zoon rechts van de weg, buiten de be bouwde kom, toen zij van achteren werd aangereden door een personen auto. Meisjes ontsnapt uit tehuis Onderzoek Busrampen in Iran: 49 doden ZONDEBOK VEROUDERD Schipper verdronken na aanvaring Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600. Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad ..De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Maandag 19 december 1966 - 40e jaargang no. 135 (Van een onzer redacteuren) UTRECHT De voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond, de heer P. J. J. Mertens. acht een nieuw industrialisatiebeleid nodig, dat gericht moet zijn op een kwalitatieve verbetering van de bestaande bedrijven en op het ontstaan van nieuwe hoogwaardige industrieën. De overheid zal, volgens hem, steun moeten verlenen bij de snelle technische ontwikkeling en aan het stimu leren van wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke infra-structurele werken zullen, naar zijn mening, snel moeten worden uitgevoerd. De heer Mertens, die dit vanmorgen verklaarde in zijn rede bij de opening van de verbondsraadsver- gadering van het NKV, was verder van mening, dat er ook iets zal moeten ge beuren aan het verbeteren van het ondernemingsklimaat in ons land. BAKHUIZEN In het ziekenhuis te Sueek zijn zondagmorgen vroeg, als ge volg van een verkeersongeluk, overleden de heren B. IJ. van der Wal en IJ. 1). Kuipers, belden 20 Jaar oud en afkomstig uit Bakhuizen. Zij zaten 's nachts met twee meisjes in een auto; de meisjes voorin, de jongens achterin. Op de weg Rys-Bakhuizen (gem. (ïaasterland) is de auto in een bocht geslipt en met de achterzijde van de kap tegen een boom gebotst. Ernstig gewond werden de jongens naar het ziekenhuis overgebracht De meisjes mankeerden na genoeg niets. 0 Op de Verlengde Oosterweg in Gro ningen is zaterdagmiddag de vier jarige Anne Visser door een personen auto overreden, toen hij plotseling de rijweg ging oversteken. 0 Tengevolge van een verkeersonge luk, is zaterdagavond in de Willem Anton Bosgrastraat te Oude Pekela de 75-jarige G. Smit uit die plaats om het leven gekomen. De man, die op zijn fiets reed, is door onbekende oorzaak in botsing gekomen met een auto. Hij was op slag dood. 0 De 61-jarige heer J. Haas uit Wezep is zaterdagmiddag om het leven ge komen, toen hij in de Voskuilersteeg in zijn woonplaats op zijn bromfiets plot seling naar links uitweek. Hij kwam in botsing met een uit de andere richting komende personenauto en was op slag dood. 0 De 27-jarige H. B. J. Stoolhuis uit Weerselo is vrijdagavond op de rijksweg Lochem-Goor met zijn perso nenauto tegen een vrachtauto gebotst, die hij raakte toen hij bij een inhaalpo- ging begon te slippen. De man was op slag dood. 0 Vrijdagavond is op het kruispunt in de buurtschap Fleringen de 36-jari- ge automobilist G. J. Evers uit Voor burg met dodelijk gevolg tegen een vrachtauto gebotst. 0 Op de provinciale weg Haaksber- gen-Enschede is zaterdagavond de 54-jarige S. Zilberberg uit Enschede met zijn auto tegen een boom gereden en omgekomen. 0 Zondagmorgen is de 60-jarige J. E. Smeenk uit Eibergen op de Ruiter- weg in zijn woonplaats met zijn fiets, waarschijnlijk door een windstoot, te gen een boom gereden. Daarna kwam de man in een greppel terecht, waarin een klein laagje water stond. Vermoe delijk versuft door de val. is de man niet in staat geweest op te staan. Hij is verdronken. 0 De 2-Jarige Jeroen Zwier» is zon dagmiddag voor de ogen van zijn ouders op de Willem Buijtewechstraat in Rotterdam door een personenauto overreden en enkele uren later in het Dijkzigtziekenhuis aan ernstig hersen letsel overleden. De automobilist, die het jongetje overreed, bracht de ouders met het kind zelf naar het ziekenhuis. Het jongetje stond met zijn ouders op het trottoir, maar liep toen opeens de rijweg op. 0 Op de Van Heeinstraweg in Bene den-Leeuwen is zaterdagmorgen de auto van de 82-jarige P. J. Smeets uit Gorkum door onbekende oorzaak uit de bocht geraakt. De heer Smeets was op slag dood. In het Academisch Ziekenhuis in Utrecht is de 31-jarige mevrouw F. Sloof-van der Ven uit Moordrecht over leden aan de verwondingen, die zij vrij dagavond bij een verkeersongeluk op de M. A. Reinaldaweg in Benschop op liep. Mevrouw Sloof zat naast haar man in een bestelauto, die op nog onver klaarde wijze in een flauwe bocht eerst tegen drie bomen botste en tenslotte in een sloot terecht kwam. De heer Sloof liep enkele lichte verwondingen op. 0 In hetzelfde ziekenhuis is zondag ochtend de 73-jarige weduwe N. van Beek-Molenaar uit Santpoort overleden aan ernstig hersenletsel, dat zij vorige week bij een verkeersongeluk in Utrecht had opgelopen. Zij werd toen uit een personenauto geslingerd bij een botsing. PARIJS De nieuwe Duitse minis ter van Buitenlandse Zaken, Willy Brandt zal binnenkort een bezoek brengen aan Moskou aldus gezagheb bende zegslieden in Parijs. Volgens de zegslieden, heeft Brandt reeds een boodschapper naar de Rus sische hoofdstad gezonden om een even tueel bezoek te regelen, en zou dit bezoek positieve resultaten hebben op geleverd. Een datum voor dit bezoek werd volgens de zegslieden niet ge noemd. AMSTERDAM Zondagmiddag zijn zes meisjes ontsnapt uit een gesloten huis voor vrouwen en meisjes aan de Keizersgracht in Amsterdam. In dit te huis worden meisjes en vrouwen on dergebracht, die op last van de Justi tie ter beschikking zijn gesteld zonder zich evenwel aan criminele delicten te hebben schuldig gemaakt. Via een zolderraam en een afdakje, zagen de zes meisjes kans het huis te verlaten. Zij waren in de leeftijd tussen de 14 en 18 jaar. De snel gealarmeer de politie wist vijf van hen weer te grij pen. De zesde, een 18-jarige, kon ech ter niet worden opgespoord. Zij is nog steeds voortvluchtig. j De diepe depressie, die zich tydens j het weekeinde van de omgeving van S IJsland naar Midden-Scandinavië verplaatste, begint nu op te vullen. Met de krachtige westelijke winden van deze storing drong oceaanlucht ver Europa binnen. Het overwegend zachte weer houdt nog aan. Ten wes ten van Schotland is een nieuwe de pressie aangekomen, die de komende 24 uur het weer in ons land gaat be ïnvloeden met veel bewolking en af en toe regen of motregen. Aan de zuidkant van deze storing stroomt opnieuw een hoeveelheid zachte oceaanlucht naar onze streken. (Van onze correspondent) KOEDIJK Na een reis van 1500 dagen om de wereld, zyn Jack Langedijk en Klaas Sloof zaterdagmorgen in Koedijk teruggekeerd. Trots als een pauw, maar tegelijkertijd vermoeid, omdat zy een etmaal niet hadden geslapen, vertel den vrachtwagenchauffeur Langedyk (80) en televisiemonteur Sloof (29) hun vlaggende dorpsgenoten de familieleden en kennissen hadden hun op Schiphol al een groots welkom bereid wat z(j op hun reis door vier werelddelen zoal hadden beleefd en dat was niet gering Het was 15 augustus 1962, toen het tweetal het dorp langs het Noordhollands- kanaal uitreed om een grote, nog onbekende wereld te gaan verkennen. Met hun wagen een Renault doorkruisten zij eerst West-Europa, overwinterden in München en begonnen toen aan de grote sprong naar Australië. Vla Griekenland en Perzië, waar reischèques en enkele fototoestellen werden gestolen, bereikten de Koedijkers Nepal, waarna zij hun wagen verkochten en per trein en boot hun weg vervolgden. Eind 1963 arriveerden zy in Australië (Darwin) en ze zouden er om financiële redenen twee jaar blijven. Het contact met de Australiërs was niet zo plezierig („We moesten als slaven werken"), maar toen zij in 1965 op de boot naar Hong kong stapten, waarmee ze ook later naar Tokio zouden reizen, was veel leed ver geten. Van Japan gingen zij naar de westkust van de Verenigde Staten. In Los Ange les, waar zij aanvankelijk werk vonden, kochten ze een auto en bezochten hier mee vier maanden de mooiste plekjes in de States. Om de overtocht naar Neder land te kunnen financieren, bemoeide Klaas zich in een voorstad van Washington mTori teVvlMp-snnarflteTt. terwttl Tank 'n verhuur» A De thans 64-jarige en zieke ex-koning van Saoedi-Arabië, Ibn Saoed, is uit Athene in het Shepherds Hotel in Cairo aangekomen waar hij voor zichzelf en zijn 'familie 50 kamers had besproken. Wegens zijn slechte gezondheid wehste de ex-vorst naar Cairo te verhuizen en zal in het hotel blijven wonen totdat hij een geschikt paleis heeft gevonden. VILLA FRANCA DEL CAMPO Bij een botsing tussen een dieselsnel trein en een goederentrein bij Villa- franca Del Campo in Noordoost-Span- je zijn zondag zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk deed zich voor op enkel spoor tijdens een dichte mist. Een slechts uit twee wagons bestaan de dieseltrein, die van het 45 km van Villa Franca gelegen Teruel op weg was naar Saragossa reed een tegemoet komende goederentrein die in zuidelijke richting naar Valencia ging. In de wrakstukken brak brand uit. Doordat de verwarming in het tweede rijtuig van de sneltrein niet goed functioneer de, waren vele passagiers overgestapt in de voorste wagon, die geheel werd vernield. Slechts elf van de ruim 35 in zittenden van dit rijtuig ontsnapten aan de dood. Dosbeheerders, plantsoenendiensten en particulieren geven er zich niet steeds voldoende rekenschap van, om in de naherfst de onder hun hoede staande nestkasten te reinigen. Ik houd mezelf niet voor beter dan anderen en heb heus zelf ook wel gefaald, al wist ik uit praktijk en literatuur dat alle oude vogel-, wespen-, hommel- en hoornnesten c.qraten), vlooien, lui zen, mijten, larven en verdroogde mui zen moeten worden verwijderd. De kasten bieden anders het a.s. seizoen nog nauwelijks ruimte voor een nieuwe bewoning en kunnen weldra door vo gels, die in woningnood verkeren, niet meer worden betrokken, want steeds plegen ze zich immers opnieuw te in stalleren. Niet alleen doen als spreeuw en draaihals, die 't oude nestmateriaal verwijderen. Mees of roodstaart zou den trouwens de taai-vervilte nestprop niet door het vlieggat kunnen krijgen. Een erge kwaal vormen de vlooien, iedereen, die vogeikasten reinigt, kan ervan opaan, dat honderden van deze pijnigers door het vlieggat naar buiten springen, zodra er een hand nadert. Ze zitten er in een krans omheen, loe rend op aankomende gevederde logeer gasten. Jonge vlooien verschijnen in augustus, de 2 mm grote witgele ma den kruipen onder het thans onge bruikte nest en leven van stof, vuil en verenstof. Men heeft er weieens over de 2500 geteld en tevens vastge steld, dat zo'n kast vol kwelgeesten het volgende voorjaar onbewoonbaar blijft. Overnachtende vogels kunnen voorts licht nieuwe kastjes infecteren. Morgen kijken we verder bij het win terse onderdak. 19 dec. 1966 A. B.' WIG MAN De twee machinisten kwamen om het leven. De stoffelijke resten van de slachtof fers waren zo verminkt dat identifica tie in de meeste gevallen onmogelijk was. Precies een jaar geleden verongeluk ten bij een spoorwegongeluk in Spanje eveneens als gevolg van een dichte mist 29 mensen, terwijl er 54 werden gewond. Toen reed een sneltrein Parijs - Lissabon bij Villar de Los Alamos in de provincie Salamanca op een stop trein. Er waren ook verscheidene vrouwen en kinderen onder de slachtoffers wier identificatie overigens vrijwel onmoge lijk is geworden door de brand. TEHERAN, (Iran) In Iran hebben twee busrampen zondagavond een zwa re tol aan mensenlevens geëist. Op de snelweg van Teheran naar Isfahan kwamen twee bussen frontaal met el kaar in botsing. Bij dit ongeluk kwa men 25 personen om het leven en wer den 41 ernstig gewond. Op de snelweg van Heraz die vanuit Teheran naar de Kaspische-Zeekust loopt, sloeg een bus over de kop. Vol gens de eerste berichten zijn er bij dit ongeluk 24 doden te betreuren en wer den 16 personen zwaar gewond. Vele slachtoffers zitten nog in het buswrak bekeneld en moeten worden uitgezaagd. „Het moet toch als een hoogst merk waardige zaak worden beschouwd, dat in twee jaar tijd alleen al naar het Belgische Limburg veertien Nederland se industrieën vertrokken en dat in een tijd, dat men in ons Limburg met de zelfde moeilijkheden kampt als in dit Belgische gebied". Wij kunnen, zo zei de heer Mertens, wel allerlei grote rapporten schrijven over de werkgelegenheid in Limburg, maar wij moeten ook het klimaat scheppen, waarin deze werkgelegenheid kan gedijen. Wij moeten oppassen, dat wij door een starre bureaucratische opstelling, door een reeks van belemmeringen en door aanzienlijk minder faciliteiten voor de ondernemingen dan elders, geen onbewoond eiland binnen de EEG worden, waar de grond dor en droog is als gevolg van een geperfectioneerd ambtelijk beleid. Met alle waardering voor de inspan ning, die de overheid zich tot nu toe heeft getroost om de werkgelegenheid aan te pakken, zal wat meer improvi- sering, zoals dat door onze Zuiderburen geschiedt, ons zeker niet misstaan, al dus de heer Mertens. Er zal met name meer gecoördineerd moeten worden tussen instanties op ver schillende niveaus en terreinen, maar die uiteindelijk alle betrokken zijn bij het scheppen van een beter industrieel klimaat. In dit verband pleitte de heer Mer tens er voor, dat het onderwijs op de eisen van de toekomst wordt afge stemd. Her- en bijscholing is nood zakelijk en meer aandacht zal moe ten worden besteed aan de beroepen- voorlichting, vooral in de zich veran derende beroepenstructuur, die het gevolg is van de automatisering. AUe bedrijfssluitingen bij elkaar vor men, volgens de heer Mertens, niet het bewijs, dat de barometer van de Ne derlandse economie op slecht weer staat. Er zijn mensen, die op grond van de recente sluitingen paniekerig worden en by het zoeken naar de oor zaken de vakbeweging als zondel>ok de LONDEN Het Britse zondagsblad „The Observer" weet uit Singapore te melden, dat communistisch China via tussenpersonen in Singapore, duizenden tonnen staal heeft verkocht aan de Amerikanen in Zuid-Viëtnam. De Ame rikanen zouden dit staal nodig gehad hebben, voor de bouw van militaire ba ses. Midden 1966 nam deze „verdachte handel" af. Toen, aldus „The Obser ver", konden Japanse en Belgische le veranciers aan de eisen van de Ameri kanen op dit punt voor een groot deel voldoen. O BLIKSUM In een dorp in Leso tho, het voormalig Basoetoland, zijn zaterdagavond veertien mensen tijdens een feest door de bliksem gedood. Ver scheidene mensen liepen verwondingen op. LONDEN Een machtige organisa tie, gefinancierd door een grote Ameri kaanse stichting en enkele Afrikaanse staten, heeft een geheime politieke en propagandistische campagne ingezet om het regime van Ian Smith in Rhodesië ten val te brengen en de santies daar tegen zo doeltreffend mogelijk te ma ken, aldus meldt de Londense „Daily Telegraph." Voor 1967 overweegt men een derge lijke campagne te voeren tegen Zuid- Afrika en Portugese gebiedsdelen in Afrika, aldus het blad in een artikel op zijn voorpagina van de hand van zijn correspondent Ian Colvin. Het consortium, dat zich de „Inter- form Organisation" noemt, schat dat het minstens f 2.250.000 nodig heeft om de gaten in de sancties te dichten en de publieke opinie tegen Smith-c.s. op te zetten.... De Zuidafrikaanse minister van Ver voer, Ben Schoeman, die beschouwd wordt als de meeste gezaghebbende re geringswoordvoerder na premier Vor- ster, heeft zaterdag verklaard, dat de Zuidafrikaanse politiek van niet-deelne- ming aan sancties ongewijzigd blijft na de afkondiging van een verplicht em bargo tegen Rhodesië vrijdag door de Johannesburgse zondagsbladen „we gaan op de oude voet verder." Er zou geen officiële regeringsverklaring over de maatregel van de V.N. komen, om dat „niets aan de vroegere gesproken woorden hierover toe te voegen valt." In Londen zijn officiële cijfers gepu bliceerd, die een beeld geven van de grote belangen die gemoeid zijn met de handel tussen Engeland en Zuid-Afrika en de eventuele ontwrichting daarvan. Engeland heeft in Zuid-Afrika meer dan een miljard pond geïnvesteerd en trekt jaarlijks ongeveer 65 miljoen pond uit die investeringen. Zuid-Afrika is de op drie na grootste klant van Engeland en wat de automobielen betreft zelfs de grootste. De Verenigde Staten vormen de op een na grootste buitenlandse belegger in Zuid-Afrika. doch met een investering van slechts 175 miljoen pond. Engeland is de grootste klant van Zuid-Afrika en neemt 34 procent van de export van dat land op. De Britse export naar Zuid-Afrika heeft een waarde van ongeveer 260 mil joen pond per jaar en de import van Engeland uit Zuid-Afrika komt neer op 180 miljoen pond per jaar. De goudzen dingen zijn buiten deze cijfers gehou- woestijn in sturen, niet de redenering, dat als de vakbeweging niet zulke hoge lonen had geëist, er geen vuiltje aan de lucht zou zijn geweest. De vakbeweging wordt gezien als de woesteling, die de kip met de gouden eieren de nek om draait. De oorzaken van de bedrijfssluitingen lopen, zo vervolgde de heer Mertens sterk uiteen en vinden zeker niet hun grond in een slechter worden van de economie. De N.K.V.-voorzitter wees op de invloed van de EEG en van de bui tenlandse concurrentie, de opkomst van de ontwikkelingslanden, de veranderin gen in het consumptiepatroon de snel le technische ontwikkeling, allemaal factoren, die van invloed kunnen zijn op de gang van zaken in ondernemin gen. Als deze ondernemingen zich dan niet tijdig aanpassen of omschakelen, lopen zij gevaar de aansluiting te missen. Vooral als de bedrijfsleiding de nood zaak van vernieuwing en aanpassing niet tijdig onderkent Het is een hard gelag, als een bedrijf moet sluiten en de ervaringen hebben ons wel geleerd, dat de werknemers dan in de hoek zit ten waar de meeste klappen vallen. Dat schept onbehagen ei onrust. Voor al omdat de werk j m vele geval len voorwon .iigév.* zijn geplaatst. Het is nog steeds mogelijk, «lat enke le machthebbers in de ondernemingen zich maar nauwelijks over de sociale gevolgen van diep ingrijpende beslissin gen behoeven te bekommeren. Zij hel>- ben het ondernemingsrecht aan hun kant. De moderne onderneming komt voort uit het samenspel van kapitaalverschaf fers, ondernemingsleiding en de men sen, die hun arbeid inbrengen. Dan gaat het, volgens de heer Mertens, niet aan om het derde paneel van deze drie luik, de factor „Arbeid", steeds te ne geren, als het om essentiële beslissin gen gaat. Integendeel, zou men zeggen. Juist de mensen, die niet alleen met dood geld, maar met lijf en ziel bij de onderneming betrokken zijn, horen in het allereerste stadium mee te spelen als beslissingen op het spel staan, die hun belangen raken. In het huidige on dernemingsrecht is dit juridisch niet voorgeschreven. Dit recht is verouderd en dient met spoed te worden aange past aan de ontwikkelingen in het den ken over het eigendom en de positie van de werknemers binnen de onderne ming, aldus de heer Mertens Twee polders bij Pannerden aan de Rijn zijn tengevolge van dijkdoor braken geheel onder water komen te staan. 25 woningen en boerderijen en twee steenfabrieken zijn geïsoleerd. Er is echter verbetering in zicht, want vanmorgen werd op alle grote rivieren val geconstateerd. Hoewel nog niet gesproken kan worden van een algemeen gunstige si tuatie in verband met het hoge water op de Maas, is de toestand dit week einde op verschillende plaatsen al aanmerkelijk verbeterd. Zo is de scheiding in twee dorpshelften te lt- teren bij Maastricht thans opgeheven. Ook het personeel van de schutsluis in Roermond heeft weer normale ver bindingen met het vasteland. Ook de stuwwachter van de stuw te Linne is met zijn gezin, na zes dagen, uit zijn isolement verlost. De zeven Maasstu- wen blijven echter alle nog gestreken en de meeste pontveren zijn nog uit de vaart. BOGOTA Een gecharterde Ame rikaanse Constellation is zondagochtend kort voordat het toestel op de luchtha ven van de Columbiaanse hoofdstad Bogota zou landen, neergestort. Van de 59 inzittenden verloren er 21 het le ven, terwijl tien gewonden in een zie kenhuis moesten worden opgenomen. Onder de doden bevonden zich de ge zagvoerder, de tweede piloot en de boordwerktuigkundige allen Ameri kanen. De overige slachtoffers waren Columbianen, onder wie de directeur van de Columbiaanse luchtvaartmaat schappij „Aerovias Condor", die de Constellation van de in Miami geves tigde onderneming „Paassat" had ge huurd. De vlucht van Miami was normaal verlopen, totdat vlak voor de landing het toestel neerviel. Dat er betrekkelijk weinig slachtoffers zijn gevallen, wordt toegeschreven aan de omstandigheid dat er geen brand uitbrak. ANTWERPEN Op de Schelde tus sen Saaftinge en Bath, ter hoogte van boei 83, is zondag het Britse vaartuig „Cerdic Ferry" in aanvaring gekomen met een Nederlands binnenschip. De 24-jarige schipper Schouten uit Rotter dam is daarbij over boord geslagen. Hij is vermoedelijk verdronken. De 11-jarige Franca Viola heeft met een eeuwenoude Siciliaanse traditie ge broken en Filippo Melodia hier achter tralies) die haar ontvoerde voor het gerecht gebracht, in plaats van met hem te trouwen „om haar eer te redden", zoals talloze Siciliaanse meisjes voor haar deden. De 23-jarige Filippo werd zaterdag tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De familie van Franca leeft nu echter in grote angst. Het ouderlijk huis wordt door de politie bewaakt nadat al tijdens het proces een ander huis en enkele wijngaarden van de familie in vlammen opging en de Mafia liet weten, dat Franca of haar vader een ver- nnrdoltia \>an Mplnd'n wt do dnod ti'i .«pp i .«-tniWiTiiirifc.i..

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1