Veenendaals dagblad Kabinet-Zij lstra handhaaft Vrolijk's omroep-plannen V.S. roepen hulp in van Oe Thant Buiten Australië wijst verzoek van Ian Smith af Dramatische ondergang in sneeuw en ijs Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Memorie van antwoord hij Tweede Kamer Kouder1 Recht versterkt op bezit van programmagegevens Wegener start met j Ede's Dagblad l Vrijstellingsregeling wordt herzien Blijvend bestand gewenst ir Onrustig verblijf Ontwikkelingspl an van V.N. Geen commissie van onderzoek Links front in Frankrijk EEG geeft Italië 4.2 mil joen dollar Vrouw van \idit in arrest Nederland in de i\ AVO-A-groep Toezicht Reclame Duitse kapitein veroordeeld Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad ,.De Vallei", opge richt in 1926 Uitg.: Wegener s Couranten Concern n.v Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden f 1.5C, ieder woord meer 15 cent Dinsdag 20 december 1966 - 40e jaargang no. 136 NEW YORK De V.S. hebben de hulp van secretaris-generaal Thant van de V.N. ingeroepen, om tot een bestand in Vietnam te komen. Arthur Goldberg, de leider van de Amerikaanse delegatie bij de volkerenorganisatie, verzocht Thant in een brief voor dit doel bespre kingen te beginnen. De Amerikaanse regering zou de secretaris-generaal bij zijn pogingen volledig steunen. Gold berg verwijst in zijn brief naar het be roep, dat Paus Paulus op de strijdende partijen in Vietnam heeft gedaan om het Kerstbestand te laten volgen door een staking van de vijandelijkheden van "Di; het gadeslaan der vele levenslus- tige vogels op het wintervoer rijst vanzelf de vraag, hoe en waar zij een geschikt nachtverblijf vinden. We heb ben in bos, park en tuin weinig bo men met holten meer en de holenbe- wonende vogels om daarmee te be ginnen zijn dan ook goeddeels aan gewezen op de hulp van de mens. Wel, er hangen zeer veel broedkasten, maar als deze nog vuil van de zomer overhangen, komen de gegadigden van de regen in de drop. Om te be ginnen biedt een oud nest aan een logerende mees (veelal koolmees) wei nig bescherming tegen de kou. Deze vogelsoort pleegt nl. met opgebolde veren óp het gebruikte nestmateriaal te staan, slapend met de snavel ach ter de vleugel. Zo'n logies is vochtig en bevat vlooien, luizen en mijten, die de vogel 's nachts niet tot rust laten komen. Vlooien, door koude verstard, dooien namelijk spoedig op door de lichaamswarmte van de mees en be ginnen haar dadelijk bloed af te tap pen, zodat zij genoodzaakt is het asiel (doorgaans in het donker) te verlaten. Komt ze in een kast met een paar oude nesten, dan moet ze dicht bij het vlieggat zitten. Dit is koud en schenkt rondstruinende katten (en in bijzonde re gevallen de edelmarter) een mak kelijke kans. Een schone woning, zon der vocht-aantrekkend turfmul of zaagsel, blijft het beste toevluchts oord. 20 dec. '66 A. B. WIGMAN. lange duur, die kan leiden tot vredes overleg. Thant heeft later gesproken met Tew- fik Boeattoera, een afgevaardigde van Algerije. Dit land heeft in het verleden als voornaamste tussenschakel voor Thant gefungeerd bij zijn contact met Hanoi. Thant pleegde ook nog overleg met Nikolai Fedorenko, de leider van de Sovjet-Russische delegatie. Het doel van de V.S., zo zegt Gold berg in zijn brief, is een eervolle en blijvende vrede, waarvoor de Geneefse overeenkomsten van 1954 en 1962 een bevredigende basis kunnen vormen. De meningsverschillen tussen de V.S. en Noord-Viëtnam over een regeling konden echter niet uit de weg worden geruimd zonder contact, discussies en onderhandelingen en daarom richtte de Amerikaanse regering zich tot Thant, met het verzoek alle maatregelen te nemen, die hij nodig acht, om de be sprekingen te arrangeren die konden leiden tot een bestand. De premier van Australië, Harold Holt, heeft in Canberra meegedeeld dat volgend jaar meer Australische troepen naar Zuid-Viëtnam zullen worden ge stuurd. Jachtbommenwerpers van de Ameri kaanse luchtmacht hebben maandag weer doelen in de omgeving van de Noordviëtnamese hoofdstad Hanoi aan gevallen, zo is in Saigon vernomen. Het doel zouden ditmaal brandstofopslag plaatsen bij het vliegveld Phoec Yen ten noorden van Hanoi, waar „Migs" zijn gestationeerd, zijn geweest. NEW YORK Met 103 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudin gen heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties een resolutie be treffende het Nederlandse voorstel tot voorbereiding van een ontwikkelings handvest aangenomen. De Nederlandse resolutie werd mede ingediend door 16 landen: vijf uit Latijns-Amerika, drie uit Azië en het Midden-Oosten en drie uit Europa. Tijdens de discussie werd het belang van het Nederlandse initia tief van vele zijden onderstreept. Een samenvatting werd gegeven door de vertegenwoordiger van Panama, die het de grote verdienste van de Neder landse voorstellen achtte dat deze de weg openen tot het formuleren van wat hij noemde het A.B.C. van het interna tionale ontwikkelingsbeleid. Het aannemen van deze resolutie is het resultaat van een Nederlands ini tiatief waarvoor de minister voor Ont wikkelingshulp, mr. Th. H. Bot, reeds ruim een jaar geleden de grondslag heeft p-ele<>ï1 (Van onze radio- en tv-redactie) 'h. m&mm m.. tl m*Wm' - ?a Ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven, had gister morgen op het paleis Huis ten Bosch CANBERRA Premier Harold Holt van Australië heeft een voorstel van rebellen-premier Ian Smith van Rhodesië verworpen, waarvan men aanneemt dat het een poging ter elfder ure was om de Rhodesische kwestie uit de wereld te helpen vóór de ver plichte sancties van de Verenigde Na ties van kracht worden. Holt wees de suggestie van Smith af, dat Australië en Nieuw-Zeeland zullen deelnemen aan het werk van een com missie die in Rhodesië de openbare me ning aangaande de onafhankelijkheids kwestie zal peilen. De Australische premier zei op een persconferentie in Canberra, dat zijn regering het commissievoorstel als „verontrustend onrealistisch" had be schouwd. Holt zei dat een rapport van zulk een beperkt karakter naar alle waarschijnlijkheid niet door het Geme nebest als geheel aanvaard zou wor den. „Ik vind het moeilijk om te geloven dat een man met ervaring in de poli tiek als premier van een Gemenebest- land", aldus premier Holt, „op het denk beeld kan komen dat een comité van Australië en Nieuw-Zeeland tot conclu sies kunnen komen, die voor het vele rassen omvattende Gemenebest als ge heel aanvaardbaar zouden zijn. Ik on derschat de bekwaamheden of het ver mogen van Australië en Nieuw-Zeeland te dezer zake niet, maar het komt mij PARIJS De leider van de Franse linkse democraten en socialisten, Fran- gois Mitterand, heeft bekend gemaakt, dat met de comunisten overeenstem ming is bereikt over de te volgen lijn bij de algemene verkiezingen van vol gend jaar. Bijzonderheden hierover zul len woensdag worden bekend gemaakt. De linkse partijen willen een gezamen lijk front vormen tegen de Gaullisten. De overeenkomst geeft de linkse krachten In Frankrijk een veel groter kans tegen de Unie voor de nieuwe re publiek van De Gaulle, dan wanneer men gescheiden en elkaar onderling be strijdend tegen haar opgetreden zou zijn. BRUSSEL De minister van Socia- e Zaken van de zes EEG-landen zijn ?r in Brussel in geslaagd, een klein eetje beweging te brengen in de socia- 1 harmonisatie in de gemeenschap en zaak die volledig in de impasse /as geraakt. Zij hebben, onder leiding van de Ne derlandse minister van Sociale Zaken, Ir. G. M. J. Veldkamp, besloten de lEG-commissie een systematische stu- ie te laten maken van de mogelijk- eden om tot uniforme begrippen en afinities op sociaal terrein te komen, ok zal een studie worden gemaakt van kosten van de huidige sociale voor- eningen in de zes landen en de ver- ieling van die kosten over nationale ehatkist, werkgevers en werknemers, ulks ter inleiding van de ontwikkeling /an een gemeenschappelijke gedach- engang op dit gebied. Minister Veldkamp, die persoonlijk zeel aan de voorbereiding van deze aerste sociale ministerraad in ruim .wee jaar heeft gedaan, toonde zich na •floop niet ontevreden. „De deur is nu i ieder geval opengezet naar een echtsharmonisatie en dat is al heel .vat," zei hij. Bovendien hebben de mi- üsters zich voorgenomen regelmatiger e vergaderen en de voortgang van de tudies der EEG-commissie nauwgezet e volgen. DJAKARTA De vrouw van de jormalige leider van de Indonesische ommunistische partij, D. N. Aidit, is gevangengenomen. Mevr. Aidit, een van de leidsters van de Indonesische communistische vrou wenbeweging Gerwani, is sinds de mis lukte staatsgreep van verleden jaar door de inlichtingendienst voortdurend in het oog gehouden. Als toegewijd communiste is zij al die tijd actief geweest, aldus het dag blad „Oorlogsnieuws". onrealistisch voor van landen in Afrika te verwachten, dat ze tevreden zijn met wat wij met betrekking tot Rhode sië te zeggen hebben. De inhoud van het Rhodesische telegram en die van 't Australische antwoord", zei Holt, „is ter kennis gebracht van de Britse Hoge Commissaris in Canberra, Sir Charles Johnston." De Amerikaanse regering is voorne mens binnen enkele dagen richtlijnen te geven waarmee 80 procent van de Amerikaanse handel met de opstandige Britse kolonie Rhodesië onmogelijk zal worden gemaakt, in verband met de VN-sancties. Overtredingen van deze voorschriften door Amerikaanse fir ma's kunnen worden gestraft met 10000 dollar boete en 10 jaar ;evangenis- straf. PARIJS Het vorige week door de veertien NAVO-bondgenoten van Frank rijk in het leven geroepen comité voor nucleaire defensie-aangelegenheden, heeft op zijn eerste vergadering Cana da, Turkije en Nederland gekozen in de „groep voor nucleaire plannen" voor de periode van 1 januari 1967 tot 30 ju ni 1968. De vier permanente leden van de groep zijn als gemeld de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië. Griekenland zal halverwege ge noemde periode de plaats van Turkije innemen. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Minister De Jong van Defensie zal waarschijnlijk nog deze week de Tweede Kamer een plan voor- leggen betreffende een herziening van de vrijstellingsregeling voor dienstplich tige militairen. Het plan van de be windsman is vooral ontleend aan een rapport van de commissie dienstplicht- voorziening. Vooral voor mijnwerkers wordt een soepele vrijstellingsregeling verwacht. Tot nu toe werden zij niet meer opge roepen, wanneer zij negen jaar uitstel hadden gehad en acht jaar onafgebro ken dienst onder de grond hadden ge daan. Die maatregel beoogde vooral handhaving van de continuïteit in het mijnbedrijf. De commissie heeft geadviseerd mijn werkers vrijstelling te verlenen, wan neer zij vier jaar onafgebroken onder gronds hebben gewerkt, aangezien de mijnen een snel aflopende zaak zijn. Vele jongeren worden daardoor gedwon gen naar ander werk uit te zien Ze zou den bijna twee jaar verliezen, wanneer ze in dienst moeten, juist op een leef tijd, dat ze de beste kans hebben aan de slag te kunnen gaan. Ook voor jonge bouwvakarbeiders wil de bewindsman komen tot een defini tieve vrijstellingsregeling, al zal die over enige jaren niet zo soepel meer zijn, aangezien wordt aangenomen, dat na 1970 de woningnood in ons land minder urgent zal zijn. Verder heeft minister De Jong het voornemen pr jaar een vast aantal we tenschapsmensen uitstel van dienst plichtvervulling te verlenen. (van onze weerkundige medewerker) Een kleine snellopende depressie, die door de Duitse Bocht naar het S oostzuidoosten koerste, heeft in ons j land op de Veluwe de meeste regen gebracht. De vanmorgen geregis- treerde etmaalhoeveelheid bedroeg in Apeldoorn en Hoog-Soeren 27 en te Nunspeet 20 mm. De neerslag viel in de warme sector van de depressie, i waarin de temperatuur vannacht tij- 5 delijk tien graden bedroeg. De voor- uitzichten wijzen nu op kouder weer. J Noordelijke tot noordwestelijke win- j J den voeren de eerstkomende dagen polaire lucht aan, waarin het tot op- S klaringen komt en hier en daar ook nog een bui zal vallen, mogelijk met hagel. Wanneer wij ons in deze lucht bevinden, wordt de kans op lichte J nachtvorst belangrijk groter. I een ontvangst plaats voor de regering. Het bruidspaar arriveerde in de beste stemming. DEN HAAG Het kabinet-Zijlstra handhaaft het door minister Vrolijk namens het kabinet-Cals, ingediende ontwerp voor de Omroepwet. Dit blijk uit de thans door minister mej. Klompé bij de Tweede Kamer ingediende me morie van antwoord. Slechts op onderdelen is het oorspronkelijke ontwerp ge wijzigd. Er zijn geen aanmerkelijke stappen gedaan in de richting van de om roepverenigingen en van de N.R.U. en de N.T.S., die geklaagd hebben over dr te grote overheidsinvloed op de omroep. Het nieuwe kabinet is evenmin gevoelig voor de kritiek op het auteursrech van de programmagegevens, een kritiek, die in het voorlopig verslag met na me door de fractie van de V.V.D. is geuit. Dat de omroepen het auteursrech op de schriftelijke gegevens over hun programma's wettelijk kunnen doen gel den, is daarentegen verfijnd. Er staat nu met zoveel woorden in het Ontwerp- Omroepwet, dat de omroepverenigingen de uitsluitende bevoegdheid hebben programmagidsen uit te geven. Wordt het artikel terzake aangenomed, dan kan „Televizier" niet meer verschijnen zonder in strijd te zijn met de wet. Mej. Klompé ontkent, dat het huidige omroepbestel wordt beschermd door 'n aanvechtbare hantering van 't auteurs recht en zij ontkent met groter nadruk, dat hierdoor de ether hermetisch afge sloten zou zijn. Overigens vindt de mi nister, dat het kijkers en luisteraars, uit het oogpunt van persoonlijke vrij heid, mogelijk moet zijn van de pro gramma-opgaven kennis te nemen zon der zich tevens achter de ideële doelen van de, een programmablad uitgeven de, omroepen te stellen. Minister Klompé en haar collega van Verkeer en Waterstaat, prof. De Quay, die de memorie van antwoord mede heeft ondertekend, zouden 't toejuichen, indien de omroeporganisaties zich be reid zouden verklaren hun programma blad te verstrekken aan personen, die zich daarop tegen de geldende prijs wensen te abonneren, zonder lid te wor den van de organisatie. De memorie van antwoord vermeldt niet hoe de mi nisters zich de uitwerking van deze suggestie voorstellen. Mej. Klompé is het niet eens met de .verscheidene" leden (wederom de VVD - Red.) dat er slechts sprake zou zijn van schijn-openheid in de ether. „Wanneer zich op het ogenblik niet nog meer gegadigden hebben gemeld, ligt dat niet aan gebrek aan gelegen heid, doch aan het feit, dat er op dit ogenblik niet meer stromingen zijn, die zich geroepen of in staat voelen een volledig radio- of tv-pro- gramma te geven. Ook zou het ach terwege blijven van meer aanvragen om zendtijd erop kunnen wijzen, dat de bestaande organisaties in het alge meen in de behoeften voorzien", stelt zij. De ook in het voorlopig verslag opge nomen kritiek van de omroepen over te grote staatsinvloed in de omroep, met name wat betreft de positie van <le re geringscommissaris voor de omroep, is voor het kabinet geen aanleiding ge weest tot principiële wijzigingen in het wetsontwerp. Het financiële en het po litiële aspect van het overheidstoezicht blijft gehandhaafd. Een te ver terugdringen van het over heidstoezicht op financieel terrein, zo zeggen de bewindslieden, komt ons niet verantwoord voor, „omdat de opwaart se druk op het uitgavenniveau bij de omroep zoals bij vele niet-commer- ciële instellingen niet automatisch wordt afgeremd door een streven naar rentabiliteit". Ook op cultureel terrein handhaaft de overheid haar verantwoordelijkheid. Om niet de schijn te wekken, dat dit toezicht zich ook uitstrekt op het pro grammabeleid, zijn verfijningen in en kele artikelen van het wetsontwerp aan gebracht. Zo wordt het recht van de regeringscommissaris, om de vergade ringen van de N.R.U. en de N.T.S. (in de toekomst samen de N.O.S.) bij te wonen, beperkt tot de bestuursvergade ringen. De omroeporganisaties zullen ook niet meer verplicht worden de rege ringscommissaris „alle" inlichtingen te verstrekken, die hij wenst, maar alleen die, „welke hij voor de uitvoering van zijn taak nodig he^". Met nadruk wbrol in de memorie van antwoord voorts gezegd, dat er geen enkel artikel in het wetsontwerp staat, dat de minister de bevoegdheid geeft „de knop om te draaien". Het toezicht op de inhoud van de program ma's is achteraf. Wel handhaaft ook mej. Klompé de aanwijzing, dat de om roepen verplicht zijn er voor te zorgen, dat doorlopend een licht radioprogram ma te beluisteren valt. Inzake de reclame in de radio, zegt mej. Klompé er in principe geen be zwaar tegen te hebben, als reclame spots op de radio zouden worden uitge zonden in een grammofoonplatenpro- gramma van een van de omroepen. (De adverteerderswereld vindt radiore clameblokjes rondom de nieuwsuitzen dingen niet effectief - Red.). Wel is zij van oordeel, dat in de wet duidelijk moet zijn vastgelegd, dat de reclameboodschappen los moeten staan van de „normale" programma's. Ter zake is een wetswijziging voorgesteld. Over een landelijk centraal antenne systeem zegt de memorie van ant woord, dat deze zaak, gezien de hoge investeringen en het onderzoek naar de rentabiliteit ervan, in het kader van 't geheel van de prioriteiten niet urgent kan zijn. A Francis kardinaal Spellman, aartsbis schop van New York en Hoofd-Leger- aalmoezenier, loopt door de gelederen van de band van de 8ste Infanterie Divisie, die hem een muzikaal onthaal bezorgt. De kardinaal maakt zijn tra ditionele kerstreis langs de Ameri kaanse troepen in de wereld. m n Z E \fet inSanK van heden is aan Wege- 1T1 ner's dagbladen op de Veluwe 3 de Nieuwe Apeldoornse Courant, het Noord Veluws Dagblad en De Vallei J een blad voor de gemeente Ede en 3 omgeving toegevoegd, onder de naam Z Ede's Dagblad. Dit blad verschijnt in combinatie 3 met het bestaande huis-aan-huisblad 3 3 de Edese Post en het in oktober door 3 3 Wegener gestarte dagblad De Vallei 2 in Veenendaal en de Gelderse Vallei. 3 Voorts heeft Wegener N.V. de rech- 2 ten op de uitgave van het 38 jaar be- r Z staande Puttens Nieuwsblad op de 3 3 Veluwe, dat wekelijks verschijnt, 1 3 overgenomen. De exploitatie van het 3 blad wordt in samenwerking met de 7 5 vorige uitgeefster, de firma Amsing te Putten, voortgezet. ATHENE Een Duitse kapitein, die in de nacht van 10 op 11 september twee verstekelingen voor de kust van Kreta overboor liet zetten, is in Athe ne tot een jaar gevangenisstraf veroor deeld met aftrek van drie maanden voorarrest. Een van de verstekelingen, die zwem mend de kust van Kreta wist te berei ken, heeft verklaard, dat de gezagvoer der hem en zijn kameraad gedwongen had overboord te springen. De kapitein stelde echter, dat de twee verstekelin gen, die zich op 7 september in de ha ven van Beiroet op zijn schip, de „Rud- gert Vinnen" uit Bremen, verborgen hadden, op hun eigen verzoek met pro viand en een vlot overboord waren ge zet. Van de andere verstekeling, een jongen van 18 jaar, heeft men niets meer gehoord. De rechtbank veroordeelde de kapi tein, omdat hij mensen zonder hulp op zee had achter gelaten en het binnenko men in Griekenland van verstekelingen had vergemakkelijkt. De kapitein is inmiddels op vrije voe ten gesteld tegen betaling van ongeveer 5.500 gulden. A Hoge zeeën en een verblindende sneeuwstorm hebben alle pogingen om de dertien opvarenden van het Griekse schip Sinergasia te redden, doen mislukken. De bemanning kon het schip niet verlaten doordat de sloepen met ijs bedekt waren. Hier twee leden van een reddingsploeg met enige wrakstukken. Gisteren is vast komen te staan dat de 13 bemannings leden van de Sinergasia na het verlaten van het schip zijn omgekomen. Drijvend op hun zwemvesten zijn de meesten bij Umeaa aan land gespoeld, behalve een bemanningslid dat aan boord omkwam. Een der bemanningsleden heeft het gepresteerd om ruim 3 kilometer door het ijskoude water naar de kust te zwem men. Geheel uitgeput vroor hij echter in de koude winter nacht dood op slechts vijf meter afstand van een vissershut. Zijn voetafdrukken waren in de sneeuw zicht baar.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1