Veenendaals dagblad P.v.d.A.-senatoren tegen belastingplannen Buiten Dhani ontziet Soekarno in zijn pleidooi \iët-Cong verwerpt de voorstellen van V.S. Slippende auto in Leidse Rijn: man verdronken Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijnen Gelderse Vallei Verhouding ongeveer als in de Tweede Kamer Gymnasiasten ontdekten plaats van nieuwe Sovjet-lanceerbasis Cü^ifoiHuo Nakaarten over val van kabinet-Cals Onbestendig E.E.G. tegen de prijsstijging Lek in gasbuis snel gedicht VJN .-assemblee uiteen Regeringscrisis in Griekenland VRIEND EN VIJAND ir Inkwartiering UITSTEL Jonge aanrander gearresteerd I Menutip van onze chef-kok California kippesoep uit blik Bejaarde vrouw in put verdronken Fortuin in riool in Washington Kiel van eeuwenoud schip aangespoeld H. C. van der Moleirs beroep ongegrond verklaard L Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adrn.). 3757 en 3955 (redGiro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Walboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Ultg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert, losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonce» „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1.5C, ieder woord meer 15 cent Woensdag 21 december 1966 - 40e jaargang no. 137 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De Eerste Kamer heeft dinsdag, tijdens de algemene poli tieke en financiële beschouwingen, nagekaart over de val van 't kabinet-Cals en pas daarna gesproken over de plannen van het kabinet-Zijlstra. Het werd wel duidelijk, dat ten aanzien van de belastingplannen van het overgangskabinet, de verhoudingen in de Senaat ongeveer net zo liggen als in de Tweede Kamer, zodat volgende week, als de belastingontwerpen aan de orde komen, het ook in de Eerste Kamer zal spannen. Ir. H. Vos, de fractievoorzitter van de PvdA, was van oordeel, dat de val van het kabinet-Cals een zeer ongeluk kige situatie teweeg had gebracht, die het parlementaire werk niet ten goede was gekomen. „We staan nu in de Eerste Kamer voor een noodsituatie, doordat we zon der een behoorlijk schriftelijke voorbe reiding ja of nee moeten zeggen tegen de wetsontwerpen. In „de nacht van Schmelzer" had men meer moeten na denken", verklaarde ir. Vos. Hoewel hij de eigen verantwoordelijkheid van de fracties erkende, vond hij toch, dat vooral regeringsfracties hun plichten niet mogen vergeten, willen trouw en betrouwbaarheid niet in het geding ko men. Mr. J. C. Bührmann (CHU) merkte op, dat- zijn fractie geen vertrouwen had in het kabinet-Cals, wel echter in het kabinet-Zijlstra. De heer Bührmann verfoeide de psychologische aanpak van het kabinet-Cals. „Het leek wel een patates-friteskraam in plaats van de hoge overheid". Ook klaagde de CHU- woordvoerder over het onbeantwoord laten van tal van vragen, die aan het kabinet-Cals waren gesteld. De heer H. M. van Lieshout (KVP) zei bij het nalezen van de handelin gen over „de nacht van Schmelzer" tot de conclusie te zijn gekomen, dat BRUSSEL De regeringen van de EEG-landen hebben van de ministe riële raad van de EEG het advies ge kregen, de bestrijding van de prijsstij gingen als hoofddoel in het jaar 1967 te beschouwen. De raad verklaarde zich eenstemmig voor een plan van 17 punten „om de riem wat strakker aan te halen", ten einde de gemeenschap ook in de naas te toekomst welvarend te houden. De aanbeveling aan de regering van Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland België en Luxemburg was het resul taat van een debat over de conjunctuur in de EEG. De raad waarschuwt dat de conjunc tuur dalende is, de produktie is kleiner dan de afzet met als gevolg dat prij zen en gezamenlijke kosten sterk stij gen. Hierbij staken de Benelux-landen ongunstig af Duitsland, Nederland, België en Lu xemburg worden voor salarisverhogin gen gewaarschuwd, die in 1966 twee keer zo hoog waren als de stijging in de produktiviteit. veel met de cultuur van in 't wild levende vogels te maken heeft, leert gaandeweg ook de levens loop van ettelijke ongevederde nest- kastbewoners een beetjè kennen. Zij ontzien bij het reinigen der vogel huisjes bijv. de vleermuizen, die bo venin worden aangetroffen, want als deze wegvliegen, duiken ze dadelijk in een naburig kastje en worden dan nogmaals verstoord. Bosmuizen weten doorgaans wel te ontsnappen, want ze zijn zo vlug als water, doch het meest te duchten blijven de wespen en horzels, waarvan de jonge koningin in september wanneer de grote schoonmaak in bos en park soms al start nog niet is uitgevlogen. Uit- zwavelen (na afsluiting van het vlieg gat) vormt een probaat middel. Hom melnesten laten verstandige mensen echter rustig zitten; deze insekten zijri voor het bestuiven van klaver en an dere bloemen onontbeerlijk. Natuur lijk kunnen gestorven hommelfamilies en door wasmotten verstoorde nesten wél worden verwijderd. Er blijven ge noeg van deze dieren over, om een dl te grote vermeerdering van hom mels tegen te gaan. Voorts vindt men bij de winter-inspectie der vogelwonin gen gedurig zaden, hazelnoten, denne- kegels, bottels, bessen, enz., die daar door eekhoorn of bosmuis werden ge hamsterd. Voor zover die voorraad zachtvlezig is, treedt in het vochtige bos gemakkelijk schimmel op. Dit mooie muisje met de grote donkere kijkers blijft heel de winter actief en beweegt zich graag onder de sneeuw, waar allerlei zaadjes, larven en pop pen in het luchtige strooisel leven. Zijn nachtverblijf is een nestkast, boomholte of voerplaats in het bos. het de heer Cals tijdens deze nacht wel moeilijk zal zijn gevallen vriend van vijand te onderscheiden. In dit verband citeerde hij wat drs. Nederhorst toen had gezegd met be trekking tot de verhoging van het in komen van de Kroon en tot het stu- dietoelagebeleid. Ook een uitspraak van de AK-fractieleider Rooivink loog er niet om, betoogde de heer Van Lieshout, die teleurgesteld was over het feit, dat het kabinet-Cals de be groting niet had „bijgestuurd", zoals de KVP-fractie had gewild. Dr. W. P. Berghuis (A.R.) betreur de de val van het kabinet-Cals, hoewel hij toegaf, dat het om belangrijke fi- nancieel-economische zaken ging. Ook uit algemeen staatkundig oogpunt moet het worden betreurd, dat in een parle mentaire periode twee crises voorko men. De eerbiedwaardigheid van de parlementaire democratie wordt hier door aangetast. Wat het overgangskabinet betreft, wees dr. Berghuis erop, dat nog nooit zoveel AR-ministers zitting in een kabi net hebben gehad. Toch was hij daar niet gelukkig mee. Dr. Berghuis be treurde het, dat niet alles was gepro beerd om het kabinet-Cals in stand te houden. Hij kon niet begrijpen dat tijdens de for matie-periode van de heer Schmelzer, daartoe niet het uiterste was gedaan. Tijdens de informatie-periode van dr. Beel is wel geprobeerd het kabinet- Cals in stand te houcn maar dat is gestrand op de weigering van de PvdA. Mr. H. van Riel (VVD) zei, dat de liberalen niet zo oppositioneel zijn te genover het overgangskabinet als te genover het kabinet-Cals. In ieder ge val is in Nederland een vaste lijn no dig anders rollen wij van de ene infla toire situatie in de andere en de heer Zijlstra is straks niet meer beschik baar. De heer A. G. van der Spek (PSP), die uiteraard liever het linkse kabinet- Cals dan het rechtse kabinet-Zijlstra tegenover zich zag, vond toch, dat de kritiek op de heer Schmelzer te over trokken was- Een fractie heeft altijd 't recht, zo betoogde hij, om tegen een kabinet op te treden. Ten aanzien van de belastingontwer pen, in het bijzonder wat betreft het uitstel van de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, herinnerde ir. Vos eraan, dat een deel van zijn frac tie destijds tegen de belastingverlaging had gestemd. Men zou dus volgens hem, kunnen redeneren, dat de PvdA-fractie met dit uitstel zou kunnen instemmen. Dat zouden wij graag hebben gedaan, zo verklaarde de heer Vos, ais het ka binet-Zijlstra met de opbrengsten ande re belastingverhogingen, zoals op gas- olie en benzine, ongedaan had gemaakt of de sociale lasten niet zou verhogen. De behandeling van het wetsontwerp tot verhoging van de omzetbelasting zag ir. Vos liever uitgesteld om een ge degen behandeling mogelijk te maken. Mr. Bührmann volstond met de ver klaring dat 't kabinet-Zijlstra op loyale medewerking kan rekenen. Mr. Ph. C. M. van Campen (KVP) zei, dat zijn fractie de belastingplannen van het ka binet zal steunen. Prof. W. Albeda (A.R.), oud-secretaris van het C.N.V., had enige aarzeling om mee te gaan met de vervroegde ingang van de ver hoging van de omzetbelasting. Aarzelend tegenover de belasting voorstellen was ook de heer A. G. van der Spek (PSP), hoewel deze verheugd was over de mogelijkheden, die daar door voor de gemeenten worden ge opend. De heer A. Snoek (Boerenpar tij), die zijn maiden-speech hield, ver klaarde, dat het voor zijn fractie on mogelijk was het kabinet te volgen. Men zie ook elders in dit nummer. 21 dec. '66 A. B. WIGMAN Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven zijn gisteren feestelijk ingehaald door de stad Schiedam, de geboorteplaats van de bruidegom. 24 in Renaissance stijl uitgevoerde zwaar zilveren lunchcouverts, een antiek zilveren Friese bran- dewijnkom uit 1764, een koektrommel, een vergulde zilveren schaal, een zeven- tiende-eeuwse eikehouten linnenkast en een achttiende-eeuw se optica-prent van de markt en het stadhuis dat waren de geschenken van de Schiedammers voor hun stadgenoot en diens bruid, zoals ze ten stadhuize werden aangeboden. De foto werd tijdens een ander onderdeel van de feestelijkheden genomen. Hier zien we het bruidspaar even stilstaan bij een poppen-bruidsstoet, vervaardigd door de laatste klas van een openbare kleuterschool tijdens de rondgang over de tentoonstelling „Kinderfeest" in het Stedelijk Museum. De journalist Sj. F. Rodermond (r), die bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer met een eigen lijst wil uitkomen, heeft dinsdagavond op 't Binnenhof gedemonstreerd. De heer Rodermond, die zich in alle 18 kies kringen kandidaat wil laten stellen, verweet de leiders van de politieke partijen „de geest van deze tijd niet meer aan te kunnen". Toen de Haagse politie een kijkje kwam nemen, werd de demonstratie, waarvoor geen ver gunning was aangevraagd, beëindigd. ROTTERDAM Bij reparaties aan het wegdek in de Rotterdamse stadswijk IJsselmonde, heeft dinsdagavond een bulldozer een lek gestoten in de hoofd buis van de aardgasleiding. Er ontstond een - wat in vakkringen wordt genoemd „gasspuiter", met het gevolg, dat vele duizenden kubieke meters gas weg stroomden. De Rotterdamse brandweer en de po litie stuurden onmiddellijk manschap pen en materiaal a-mWie plaats van het lek om in geval van gevaar te kunnen ingrijpen. Het lek in de aardgasbuis had echter geen explosie of brand tot ge volg. Wel waarschuwde de politie de omwonenden. Later op de avond dichtte personeel van de gemeente het lek, zo dat geen stagnatie is opgetreden in de gasvoorziening van Rotterdam - Zuid. DONGEN Na langdurig posten en surveilleren, heeft de rijkspolitie in de Brabantse gemeente Dongen gister avond een zeventienjarige jongen uit die gemeente aangehouden, die wordt verdacht van het plegen van een groot aantal aanrandingen in Dongen en om geving. De jongen, die een volledige bekente nis heeft afgelegd, zal voor de officier van Justitie in Breda worden geleid. Bij de rijkspolitie zijn tot nu toe twin tig gevallen bekend geworden. DJAKARTA De Indonesische ge wezen vice-luchtmaarschalk Omar Dhani heeft, zich verdedigend tegen de beschuldiging van verraad, ontkend, dat hij iets afwist van een communis tische poging om zich van de macht meester te maken. De ex-commandant van de Indone sische luchtmacht weigerde voorts pre sident Soekarno te betrekken in de mislukte staatsgreep van eind vorig jaar. Op de veertiende zitting van het pro ces verklaarde de 42-jarige Dhani, dat hij persoonlijk niet naar de macht ge grepen had en dat hij slechts gedacht had aan het helpen van zijn land. Het openbaar ministerie op het pro ces heeft tegen Dhani geconcludeerd tot de doodstraf, op de bewezen ge achte aanklacht dat hij deel heeft ge had aan de samenzwering tegen de In donesische regering, in het geheim ge steund door de Chinese volksrepubliek. Wat ik heb gedaan, verklaarde Dha ni, „heb ik gedaan uit een gevoel van verantwoordelijkheid jegens het land en de grote leider van de revolutie die wij allen liefhebben". Dhani zei dat hij Soekarno had aange haald, toen hij tot de militaire recht bank had gezegd, dat de gebeurtenis sen van 1 oktober „niet veel meer dan een in elke revolutie voorkomende shock" waren geweest, en dat de re volutie moet doorgaan". De enige manier waarop de Indone sische leiders met de communisten konden wedijveren, zei Dhani, was door het verbreiden van Soekarno's fi losofieën. „Ik heb slechts geprobeerd", zei hij, „de dingen te zien door Boeng Karno's ogen". Dhani noemde de Chinese volksrepu bliek een goed voorbeeld voor Indone sië hoe het zijn eigen ontwikkeling moest aanpakken. „Ze probeert tot so cialisme te komen onder ongeveer de zelfde omstandigheden als wij in Indo nesië", zei hij. Uit voorgaande getuigenis op het pro- TOKIO Een woordvoerder van het nationale Viëtnamese bevrijdingsfront (Viëtcong) in Peking heeft het Ameri kaanse verzoek aan secretaris-generaal Thant inzake vredesonderhandelingen ais en volgend „bedrog" betiteld. Woordvoerder Ngoejen Mong Thoeng zei dit op een -receptie ter gelegenheid van de zesde verjaardag van zijn orga nisatie, aldus berichten die vandaag in Tokio zijn ontvangen. Volgens Japanse correspondenten in Peking, had Thoeng zich scherp over het Amerikaanse voorstel uitgelaten. „De Verenigde Naties zijn niets an ders als een orgaan van de Verenigde Staten en het verzoek van Goldberg 'n voorstel tot gebruik van de wereldorga nisatie tot Amerikaans vredesbedrog", zo zou Thoeng hebben gezegd De Sovjet-Unie heeft het voorstel, dat de Amerikanen inzake het staakt-het- vuren in Viëtnam aan Oe Thant had den gedaan, als zijnde „slechts een vol gende Amerikaanse propagandastunt" afgeschilderd. De eerste communistische reactie op het Amerikaanse verzoek tot Thant po gingen in het werk te stellen voor vre desonderhandelingen kwam van radio- Moskou in een Engelstalige uitzending. „De handeling van Washington volgt op de storm van protesten in de hele wereld tegen de Amerikaanse bombar dementen van bewoonde wijken en de KETTERING (Engeland) Een groep leerlingen van een gymnasium in Kettering (Engeland) heeft een Rus sische lanceerbasis gelokaliseerd met een radio-installatie die zij van haar leraar had geleend. De jongens, die sedert 1959 naar de signalen van Russische satellieten luis terden, ontdekten dit jaar veranderin gen in de banen van de ruimtevoertui gen, waaruit bleek dat zij niet konden zijn gelanceerd vanaf de bekende ba ses in het zuiden van de republiek Ka zakstan. De jongelui voedden een com puter met hun gegevens, welke instal latie vaststelde dat de lanceerbasis zich ergens bij de Poolcirkel in het ge bied van Archangel moet bevinden. De „Daily Mirror" schrijft dat Ame rikaanse deskundigen, die op de ont dekking van de scholieren waren geat tendeerd, geloven dat het een ontwik kelingscentrum voor Russische anti- ballistische raketten zou kunnen zijn. Commentaar van de leraar: „Nie mand zag de betekenis van de nieuwe lanceringen, tot we de gegevens in een computer stopte". gruweldaden van Amerikaanse troepen in Zuid-Viëtnam. Het is een poging tot misleiding van de wereldopinie om te beweren dat Washington vrede wil", al dus radio-Moskou. ADVERTENTIE varkensfilet, andijvie aardappelen bessesappudding met vanillesaus ..„in..., SOEP VAN ONZE CHEF-KOK met vlaggetjes voor gratis cadeaus I ces is komen vast te staan, dat presi dent Soekarno van de coup op voorhand afwist en dat hij zich op het ogenblik van de staatsgreep bevond op de lucht machtbasis Halim bij Djakarta hoofdkwartier van Dhanien zenuwcen trum van de coup. De beklaagde verklaarde nu in te zien dat hij verkeerd had gehandeld. Van avond zal het proces worden voortgezet. Aanvankelijk had men verwacht dat 't proces gisteravond al zou eindigen. (Van onze correspondent) SCHEEMDA. De Rijkspolitie te Scheemda heeft dinsdag de 72-jarige alleenwonende mej. G. van der Wal dood' aangetroffenin de regenput tyj haar huis. De politie was gewaarschuwd, omdat er bij de woning van de vrouw nie mand aanwezig was. Toen een onder zoek werd ingesteld, werd het lichaam in de put gevonden. Men neemt niet aan, dat er misdrijf in het spel is. De vrouw moet in de put zijn gevallen en verdronken. NEW YORK De voorzitter van de algemene vergadering van de VN, Ab- doel Pazjwak, heeft bij de sluiting van de 21ste zitting op alle partijen die rechtstreeks bij het conflict in Viët nam betrokken zijn, een beroep ge daan, dat zij ter gelegenheid van het bestand bij de jaarwisseling uiting ge ven aan hun wens om onvoorwaardelijk naar een vreedzame oplossing te stre ven en de nodige contacten te leggen voor onderhandelingen. Voorzitter sprak de hoop uit, dat het tijdelijk bestand zolang wordt verlengd, dat vredesoverleg op gang kan worden gebracht. Hij bracht hulde aan het Thant op dit gebied. De algemene vergadering der VN heeft een begroting van 130.314.230 dol lar (ongeveer 465.318.000 gulden) goed gekeurd, de grootste in de geschiede nis van de Verenigde Naties. De Sovjet-Unie en verscheidene an dere communistische landen onthielden zich van stemming, omdat naar hun mening sommige posten ten onrechte in de begroting waren opgenomen, o.a. uitgaven voor de VN-commissie voor de hereniging en wederopbouw van Ko rea. WASHINGTON ln het riolerings systeem van Washington zijn snippers gevonden van 20.- 50.- en 100.- dollar biljetten tot een bedrag dat in de dui zenden loopt. Wie de biljetten die elk netjes in acht stukjes zijn gescheurd daarin heeft geworpen en waarom is nog een mysterie. Volgens agenten van de ge heime dienst, zijn de biljetten echt, maar een onderzoek heeft uitgewezen, dat zij niet afkomstig zijn van een bekende bankroof. Het geld werd op 20 november in een verzameltank in het zuid - oostelijk deel van Washington gevonden. De snip pers bleven stromen tot 7 december waarna er niets meer kwam. SCHOORL Op de Hondsbosche Zee wering, ter hoogte van Camperduin, is gisteren de kiel van een schip aange spoeld. Deze bestaat uit eiken en gre nen balken, aan elkaar verbonden niet houten en koperen pennen. Men neemt aan, dat het hier een gedeelte van een koopvaardijvaartuig betreft van enkele honderden jaren oud. Het circa twintig meter lange en zes meter brede bouwsel is waarschijnlijk losgeslagen. Het heeft enige schade aan een zinkstuk aangericht. Het ligt in de bedoeling het onderdeel op het droge te brengen en te vervoeren naar het terrein van de strandvonderij. In de loop van de dag zouden experts een onderzoek instellen naar de herkomst. VLEUTEN-DE MEERN Door de gladheid is vanmorgen op de Rijks straatweg in Vleuten-de Meern en per sonenauto geslipt, over de kop geslagen en i nde Leidse Rijn terecht gekomen. De enige inzittende, de 7-jarige D. Veltman uit Harmeien, kwam door verdrinking om het leven. Ruim ander half uur lang zijn politie en brandweer bezig geweest met pogingen om het slachtoffer en de auto weer op de kant te krijgen. 0 De zesjarige A. Buijs uit Luijks- gestel is dinsdagmorgen om acht uur op weg naar school door een auto aangereden. Hij was op slag dood. De evenens zesjarige J. Heesters, die sa men met het jongetje Buys op een fiets zat, werd met een beenbreuk en een lichte hersenschudding naar een ziekenhuis vervoerd. 9 De 25-jarige fabrieksarbeider Shri Sukhamoy Dutta uit India is maandag middag, terwijl hij op de fiets de E sisweg in Amsterdam overstak, dom een truck met oplegger aangereden. J» man werd ernstig gewond naar het zie kenhuis overgebracht, waar hij bij aan komst bleek te zijn overleden. Ver moedelijk had hij de truck niet tijdig opgemerkt. 9 Op de Amstelveenseweg in Amster dam is maandagavond de 22-jarige mej. A .M. Meijer uit de hoofdstad met haar auto tegen een boom ge botst. Haar moeder, de 52-jarige me vrouw Meijer-Kesting, die naast haar in de wagen zat, kwam daarbij om het leven. Het meisje, dat een shock op liep, was in aanrijding gekomen met een tegenligger en had daardoor de macht over het stuur verloren. 0 Maandagavond omstreeks zeven uur t is op de kruising Burgemeester Wynoldyweg-Van der Meulenweg in Frederiksoor d een ongeluk gebeurd met dodelijke afloop. De broers Jan (18) en Cor Post (16) uit Nijensleek kwamen per bromfiets van de Hereweg en wilden de Burgemeester Wvnoldv- weg oversteken. Door het slechte zicht, merkten ze een uit de richting Havelte komende vrachtauto niet op. Er ont stond een botsing, waarbij beide broers ernstig werden gewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis in Meppel, waar de oudste van de twee inmiddels is overleden. ATHENE De partij van de Na tionale Radicale Unie, die over 99 ze tels van de 30 in het Griekse parle ment beschikt, heeft haar vertrouwen in de regering-Stefanopoelos opgezegd waardoor deze regering haar meerder heid in het parlement heeft verloren en genoopt zal zijn af te treden. Uit welingelichte bron is vernomen, dat er een overgangsregering aan het bewind zal komen, bestaande uit extra parlementaire figuren, onder leiding van J. Paraskevopoelos, directeur van de Bank van Griekenland. Deze voor lopige regering zou hoogstens een half jaar aan de macht blijven en voorna melijk tot taak hebben, de orde en rust in het land te handhaven en nieu we algemene verkiezingen voor te be reiden, die wellicht midden-1967 gehou den zouden worden. Het opzeggen van het vertrouwen in de regering door de nationale radicale unie, werd bekendgemaakt door de lei der van de partij, Panajotis Kannello- poelos. De huidige regering kwam in septem ber 1965 aan het bewind, na een rege ringscrisis van drie maanden. AMSTERDAM. Het ambtenaren gerecht in Amsterdam heeft vanoch tend het beroep, dat de oud-hoofdcom missaris van politie van de hoofdstad, de heer II. J. van der Molen, tegen zijn ontslag had aangetekend, onge grond verklaard. De raadsman van de heer Van der Molen kon nog niet mee delen of van deze uitspraak in beroep zal worden gegaan bij de centrale raad van beroep in Utrecht. Dit moet bin nen de dertig dagen geschieden. De heer Van der Molen werd bij Kon. Besluit van 7 juli j.l. per 16 juli, op grond van artikel 122 eerste lid van het Ambtenarenreglement Gemeente politie, eervol ontslag verleend als hoofdcommissaris. De heer Van der Molen was aanwezig bij de uitspraak van het ambtenarengerecht. Op de Oceaan, ten Westen van Ier- land, handhaaft zich een krachtig 4 hogedrukgebied, waaromheen zich 1 verscheidene storingen bewegen. Een 4 betrekkelijk kleine storing passeerde 1 in de afgelopen nacht ons land met 4 buien, waarbij hagel en onweer voor- kwam. De noordwestelijke luchtstro- i ming wakkerde daarbij tijdelijk aan. 4 Een volgende storing, die vannacht 4 over IJsland trok, koerst in de rich- 4 ting van de Noordzee. Deze zal van- 4 avond en vannacht regen brengen, bij 4 toenemende wind tussen west en noordwest. Een derde storing lag 4 vanmorgen tussen Groenland en IJs- J land. Ook deze storing beweegt zich 4 zeer snel; morgen in de loop van de 4 dag kan de regen van deze storing 4 ons land alweer bereiken. Het weer 4 behoudt dus een onbestendig karak- 4 ter. 4 In de komende nacht zal het niet 4 zo koud zijn als in de afgelopen nacht. 4 Morgen overdag zijn, volgens het 4 K.N.M.I. ongeveer dezelfde tempera- 4 turen te verwachten als vandaag.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1