[Uitspraak in kort geding Stijgende aankoop in Amsterdam van kunst Cabaretconcours voor amateurs Operauitvoering in RAI-gebouw Op Nieuwjaarsdag zenderwisseling UIT DE KERKEN Voor halve ton aan juwelen gestolen Scheepvaartberichten ABDIJSIROOP RADIO- en TELEVISIEPROGRAMMA'S VANAVOND Morgen PILOOT STORM RECHTER TIE TEKKO TAKS 's werelds beste hoestsiroop Duitse Starfighter vliegt weer TELEVISIE T.V. LANGENBERG Hagina 2 WOENSDAG 21 DECEMBER 1966 i BUMA mag geen reductie geven I op de nieuwe tarieven 71 Bedenk dat ook Peter de Grote in een dergelijke situatie door zijn persoon lijk optreden zijn kroon heeft gered." Maar Peter III is geen Peter de Grote. Muennichs raad bevalt hem helemaal niet. Hij heeft niet het min ste vertrouwen in de suggestieve wer king van zijn persoonlijkheid. Nu, in de eerste seconde dat hij zichzelf moet waarmaken, treedt duidelijk aan het licht dat hij enkel door het toeval van zijn geboorte maar door geen enkele innerlijke roeping tot de heerschappij over een volk uitverko ren is. De valse overmoed van de laatste, in een roes doorgebrachte maanden is van hem geweken en de diepe angst voor dit vreemde volk, de diepe angst voor zijn positie waar voor hij zich nooit berekend heeft ge voeld, komt boven. „Ik vertrouw de keizerin niet," zegt hij, „ze zou toe staan dat ze mij beledigen." Zijn omgeving voelt dat hijzelf zijn taak innerlijk al heeft opgegeven. De flinksten zoeken geschikte voorwend selen om hem te verlaten. Worontzow gaat naar Petersburg om „op Catha- rina's gemoed te werken". Sjoewalow wil „de garden tot rede brengen," Troebetzkoj wil als het nodig is „Ca- tharina laten doden". Omdat Peter niet in staat is een serieus besluit te nemen, neemt hij honderden zinloze besluiten. Hij stuurt ordonnansen naar alle windrichtingen om nadere berichten uit de hoofdstad te krijgen, hij stuurt ijlboden naar diverse regi menten om die naar Peterhof te de tacheren. Hij stuurt iemand naar Kronstadt en beveelt commandant Nummers drieduizend soldaten per schip naar Peterhof te laten komen. Vier schrijvers zijnermee bezig op de ijzeren leuningen van een sluis al le oekazen uit te schrijven die Peter in de loop van een uur opstelt. De meeste daarvan zijn manifesten te gen Catharina, overlopend van scheldwoorden. Ondertussen zijn er wachtposten opgesteld langs de stra ten en wachten op boodschappers uit de hoofdstad. Maar er komen geen boodschappers. De nervositeit neemt toe: als de opstand onderdrukt was, dan hadden ze de keizer toch zeker wel meteen bericht gezonden. Opnieuw neemt de oude Muennich het woord: Peter zou zich zonder uit- AMSTERDAM De president van de Amsterdamse rechtbank, mr. j, U. W. H. Stheeman, heeft het bureau voor muziekauteursrecht (BUMA) in '"""iT'i de hoofdstad verboden op zijn nieuwe tarieven voor muziekauteursrecht een waar hij vast en zeker bescherming ten dat het ernst geworden is. Hij 5 en veiligheid, maar bovenal tijd zou verdeelt de soldaten over het park, f reductie te geven aan uitvoerders en organisatoren van uitvoeringen, die een krijgen. Had Peter deze raad opge- beklimt de omliggende hoogten en zaal huren van een zaalverhuurder, die zich jegens de BUMA bereid heeft volgd, dan zou zijn eigen lot en zou kiest de beste plaatsen uit voor de? verklaard het aan de BUMA verschuldigde recht te innen en aan haar af te IXThet d" teJd^nagtdatnde;| "ragen. De president d«d principiële en ve»r organisatoren van uitvoe- men. Als hij op dat ogenblik het knappe Holsteiners geen kogels in ringen en zaalverhuurders belangrijke uitspraak in zijn vandaag gewezen is vier uur in de middag naar hun geweren en geen kartetsen in? vonnis in het kort geding dat een Haarlems horeca- en zaalverhuurbedrijf Kronstadt was gegaan, dan zou hij hun kanonnen hebben en dat een mo- (N.V. Exploitatie Mij. Gebr. Brinkmann) tegen de BUMA aanhangig had er eerder zijn geweest dan admiraal narch zich onmogelijk in een van zijn? gemaakt Talysin, dan zou hij in Kronstadt als lustsloten tegen de belegering door keizer zijn ontvangen, dan had hij de zijn eigen volk kan verschansen. Te- BUMA had bekend gemaakt dat met hele vloot in handen gehad, had hij gen tien uur 's nachts komt Bar ja- ingang Van 1 september jl niet meer het in Lijfland verblijvende leger tynski uit Kronstadt terug en meldt? de uitVoerder of organisator van de kunnen bereiken en zowel te land als dat de havenstad gereed is voor de g uitvoering de vereiste toestamming (de ter zee met een veel sterkere leger- ontvangst van zijne majesteit. De muzikauteursrechtelijke vergunning) zal macht tegen het opstandige Peters- heren in Peters omgeving die allang en de premie daarvoor aan burg kunnen oprukken. Maar Peter hebben begrepen dat hier in Peter- BUMA betalen doch dat de zaalverhuur- aarzelt. Hij kan geen doortastend be- hof iedere tegenstand zinloos is en g der van ultvoerder/organisator deze pre- Hij wil tijd winnen om die de moed al hebben opgegeven, g mie zal innen en BUMA afdragen. -—-■drommen om de keizer heen en ver- Gnder aftrek van 10 pet. als vergoe- zekeren hem eenstemmig dat hij dl van moelte en kosten. Waar tegen- geen keus heeft: Kronstadt is de g over d<? BUMA a,s het ware met terug- enige en laatste mogelijkheid van werkende kracht de vergunning om het redding. muziekwerk in het openbaar uit te voe- Er worden een galei en een jacht? ren verieent. Zo werd in de dagvaar- gelicht en om elf uur s nachts varen ding van eiseres gesteld 0._. ze naar Kronstadt uit. Nog steeds BUMA heeft nu om de verhuurders gelijkertijd laat hij zijn Holsteiners wordt er heel wat tijd verdaan: hettot het vol van haar regenng te uit Oranienbaum komen en ze beve- duurt geruime tijd voordat alle da- j dwingen zo stelde eiseres met ingang K~" mes in, hun grootse paradekledij op? van 1 september voor de m'uziekauteurs- de galei zijn overgebracht voordat g rechtelijke vergunning nieuwe tarieven keuken en kelder op het jacht zijn g vastgesteld, die meer dan twee keer zo gebracht Maar het maakt al niets hoog zljn ala welke voordien golden meer uit. Want kort nadat Barja- sluit nemen een beslissing te vermijden en ver liest daarmee de voor zijn redding beslissende tijd. Hij stuurt twee ca valiers, Deviers en Barjatynski, naar Kronstadt, herroept zijn bevel betreffende de drieduizend soldaten en laat bij Nummers navragen of de stad bereid is hem te ontvangen. Te- dagen. In onberispelijke uniformen, met prachtig gepoetste knopen, in de beste Pruisische looppas marcheren ze binnen en vervullen ze Peters hart met de oude vertrouwde geestdrift. Nog eenmaal mag hij zijn meest ge- 3383. Arend, Buck en Don luisterden geamuseerd naar het komische verslag, dat Karsh gaf van zijn ontmoe ting met de Dikke en de Dunne, oftewel Orminh en Cardin. De droge Vorak knikte tevreden, terwijl hij van de een naar de ander keek. „Ik zie, dat gij uw vrien den weer hebt gevonden. Zijn de gouverneur van Tho- rin en alle anderen nu ook veilig?" Piloot Storm ant woordde bevestigend en Karsh scheen dit allemaal nog al vanzelfsprekend te vinden. „Goed, dan kunnen we zeker spoedig naar huis terugkeren? Ik vind 't hier he lemaal niet prettig. Die voortdurende mist houdt de zon 13. Het dorpshoofd kijkt even angstig om, voordat hij herneemt: ,,'s Nachts verschijnt er vaak een rode gloed in de bergen achter het landhuis en houthakkers hebben daar vreemde kreten gehoord, meer een gehuil... niet van menselijke wezens, meneer, dat zweer ik u! Niemand durft daar meer in de buurt te komen... En nu wilt u daar heen en..." „Het is mijn plicht het aantal bewoners persoonlijk te verifiëren", zegt Rechter Tie kortaf. „Be dankt voor de maaltijd, en tot ziens!" Twee uur later, wanneer hfl met Tsjiao Tal door het verlaten land rijdt, merkt de rechter op: „Deze velden liggen inderdaad braak, Tsjiao Tai. Zonderlinge zaak! De oude landheer len tevens de kanonnen mee te bren gen. Met deze twee bevelen wordt maar één ding bereikt: ze verschaf fen hem een uitvlucht om nog een paar uur werkeloos af te wachten. In het park van Peterhof wordt de tynski met de troostende verzekering j! stralende junizon niet zo onaange- Kronstadt verlaten had, was admi- naam merkbaar als in de stad: het raai Talysin daar aangekomen, had is een heerlijke, mooie dag. Omdat het schrijven van Catharina overge- ze tóch moeten wachten, gaan ze in legd en in commandant Nummers de schaduw der grote oude bomen een oude vijand der Holsteiners ge- wat wandelen, ze maken grapjes met vonden. Ondanks het vergevorderde de dames en als het avond wordt, la- uur was het hele vestingsgarnizoen ten ze het eten in de tuin opdienen en opgetrommeld en beëdigd aan de AMSTERDAMDe gemeente Am- drinken ze, zoals gewoonlijk, iets nieuwe keizerin, en evenzo de beman- sterdam heeft ook dit jaar weer t er meer dan ze kunnen hebben. Ze wor- ning van de omliggende schepen. verrijking van haar bezit aan represen- den door geen nieuwe alarmerende Daarna was de havenketting naar be- tatieve Amsterdamse kunst een groot- berichten uit Petersburg gestoord: er neden gelaten en de haven afgesloten? aantal werken van hoofdstedelijke kun- komen geen nieuwe berichten. Van voor alle vaartuigen. g stenaars aangekocht. Terwijl in 1965 alle uitgestuurde boden komt er niet Het is één uur 's nachts als de kei- Voor 102.000 gulden werd besteed, ver één terug. zerlijke galei Kronstadt bereikt en tegenwoordigen de aankopen van dit Juist als er na de maaltijd wordt ongeveer twintig meter voor de ha-? i&&r een waarde van 115.000 gulden, afgeruimd, komen de Holsteiners op- venfnuur het anker uitwerpt. De 2 Verwacht wordt dat dit bedrag in 167 wacht op het bastion schreeuwt: zaj oplopen tot 130.000 gulden. „Werda g Het reSultaat van de aankopen is sinds vandaag te zien in Museum Fodor aan de Keizersgracht, waar een tentoon- i».v/i*dt vervolgd) g stelling is ingericht van 175 werken, die de gemeente geschikt achtte om aan i haar collectie toe te voegen. Zij vormen de uiteindelijke keuze uit de 2300 werken die 383 kunstenaar3 dit jaar inzonden. AMSTERDAM Begin volgend jaar organiseert culturele commissie van de algemene maatschappü voor jon geren (AMVJ) voor de 2de maal een nationaal festival voor niet beroepsar- tisten onder de naam „Café-'67". Het cabaretconcours, waar jongeren de gelegenheid krijgen hun talenten op het gebied van de kleinkunst te tonen, bestaat uit twee voorselecties op 4 en 11 maart aanstaande en een finale op 18 maart, in het gebouw van de AMVJ te Amsterdam. Van de jury maken onder anderen deel uit Dora Paulsen, Ronnie Pots dammer en de directeur van de school van kleinkunst te Amsterdam Johan Verdoner. De prijs zal worden uitge reikt door de winnaar van vorig jaar Joris Schiks. ROTTERDAM Bij ern in de nacht van maandag op dinsdag gepleegde in braak bij een juwelier aan de Pleinweg in Rotterdam-Zuid zijn voor enige tien duizenden guldens aan sieraden, gou den armbanden en gouden horloges ge stolen. De nog voortvluchtige dader kwam de juwellerszaak binnen door het forceren van een deur. De buit griste hij weg uit vitrine en uit een etalage. Volgens de eigenaar van de juwe lierszaak, de heer P. A. van der Kruk, vertegenwoordigt de buit een waarde van 50.000 tot 70.000 gulden. De heer Van der Kruk zei dinsdag morgen, kort na de ontdekking van het misdrijf, dat de alarminstallatie die nacht omstreeks vier in werking kwam toen de inbreker het winkelpand via de achterdeur binnendrong. Buren, die het sirenegeloei van de alarminstallatie hoorden, waarschuwden onmiddellijk de politie, maar toen de overvalwagens de plaats van de inbraak hadden be reikt, was de dader al verdwenen. „Vooral nu vlak voor Kerstmis komt deze kraak wel erg ongelegen. We zet ten in deze weken doorgaans 30 tot 40 pet. meer om dan normaal. De ver zekering verlangt nu van ons, dat we in verband met de inbraak zo snel mo gelijk gaan inventariseren. We hebben daar eigenlijk nu geen tijd voor", al dus de heer Var der Kruk. Naast de buit aan gouden sieraden, briljanten en horloges, richtte de in breker ook nog grote schade aan. Zo forceerde hij drie deuren en vernielde hij de vitrine en een etalagekast. Mo gelijk is hij niet alleen aan het werk geweest. teveel weg en de bevolking van dit eiland bevalt me óók niet. Ik begon mij zo te vervelen daar aan de voet van die muur, dat ik besloot U en de Prins Lonigar te volgen. Om de monsters in hun hokken te ontwijken, volgde ik een oude vestingtunnel, tot ik -tenslotte hier in dit gebouw belandde, waar ik meteen werd aange vallen door twee Staalhelmen. Maar plotseling lieten die hun wapens vallen en liepen weg. Dat was héél vreemd. Wel, de rest weet ge. Vertel mij eens, wat U hebt meegemaakt". En dat deed Piloot Storm in bij kans nog soberder bewoordingen dan Karsh. mag dan ziek zijn, en zijn zoon Pao een hardvochtige woesteling, maar dan zou de tweede zoon Yle er toch iets aan moeten doen?" Tsjiao Tai schudt zijn hoofd. „Ja, als die Yie zo'n groot jager is, dan moet hij voor het land voelen. En z'n vrouw, die heeft er toch ook belangstelling voor... Die rode gloed en die spookachti ge kreten... Ik vind.het maar een vreemd gedoe!" Te gen de schemering zien ze de bergketen in het verschiet. „Het lijkt wel alsof het landhuis vlak tegen de steile rotswand is gebouwd", zegt de rechter. „Het ziet er in derdaad uit als een fort. Er «*-«r zouden maar zes men sen wonen..." en voorts de z.g. abonnementstarieven afgeschaft doch tegelijkertijd een gere duceerd tarief van ongeveer halve hoog te vastgesteld voor uitvoeringen bij ver huurders, die zich bereid verklaarden de regeling van de BUMA te volgen. Het door BUMA beoogde en gewenste gevolg hiervan is, aldus eiseres, dat de uitvoerders en organisatoren van de zaalverhuurders verlangen dat zij de BUMA-regeling volgen omdat dat hen ongeveer de helft van het vergunnings recht bespaart. BUMA verkrijgt deze uitwerking alleen dankzij haar monopo listische positie. Dit is volgens eiseres een onrechtmatige daad. Kennelijk heeft de BUMA moeite haar recht jegens uitvoerder en organisato ren van uitvoeringen in gehuurde zalen te handhaven, zo werd in de dagvaar ding door eisers opgemerkt. Het is de BUMA reeds jarenlang een doorn in het oog dat de wet niet de verhuurder van de zaal voor de muziekauteurs- rechtelijke vergunning aansprakelijk stelt noch de verhuurder de plicht op legt voor de BUMA het aan haar ver schuldigde recht te innen of op eniger lei wijze aan BUMA enige medewer king te verlenen. Naar het oordeel van de president komt het aan BUMA niet toe in een regeling van heffing van premiën ten behoeve van makers van muziekwer ken (of hun rechtverkrijgenden) de zaal verhuurder tegen zijn zin en belang te betrekken door hem voor de keus te stellen om of belastende bemoeienissen van incasso voor BUMA op zich te ne men of zich een bedreiging van zijn positie op de markt van zaalverhuur en van zijn goede verstandhouding met ge gadigden voor huur van zijn zalen te la ten welgevallen. Dan wel te berusten in onereuze afwenteling daarvan zoals eiseres dat in haar dagvaarding heeft gesteld. BUMA maakt zich jegens eise res schuldig aan een onrechtmatige daad, zo wordt in de overwegingen van het vonnis gesteld. De directie van BUMA deelt naar aanleiding van het vonnis van de presi dent van de Amsterdamse rechtbank AMSTERDAM De Nederlandse Operastichting zal in de congreszaal van de RAI in Amsterdam een drietal voorstellingen geven van de Götterdam- merung en wel op maandagavond 16 januari, donderdag 19 januari en zon dagmiddag 22 januari. Bovendien zullen in Scheveningen don derdag 26 januari en zondag 29 januari voorstellingen worden gegeven in het circustheater. Medewerkenden zijn Clau de Heater, Isabel Strauss, Caspar Broe- cheler, Maria van Dongen, Heinz Hage- naü, Pieter van den Berg, Annie Dero- rie, Else Lioni, Christine Deutekom, Nelly Morpurgo, Emmy Greger en het Brabants orkest. Dirigent is Richard Kraus. De regie heeft Peter Lehmann. Decors en kostuums zijn van Wim Ves- seur. Kleine vaart: Anne Christina, pass 19 Str. Bonifacio nr Marseille; Antartica, 17 vn Port Di- norwic; Argonaut, pass 20 Harwich nr Granton; Breehorn, 20 70 zzw Abidjan nr Abidjan; Neutron, 18 te Londen. Grote vaart: Aagtekerk, 19 100 o Minicoi nr Penang; Acila, 19 540 ozo Washington nr Hous ton; Alkmaar, 19 vn Oslo nr Rotterdam; Alnitak, 19 280 zw Karachi nr Marseille; Ancospray, 19 te Duinkerken; Banggal, 19 vn Barcelona nr Amsterdam; Benga len, 20 vn Lyttelton; Blitar, 19 t.a. Dur ban; Cinulia, 21 in Panamakanaal verw. nr Curagao; Deneb, 20 te Rotterdam; Dinteldijk, 18 te Los Angeles; Dorestad, 19 780 o Bermudas nr Curagao; Gaaster- dijk, 18 130 ono Sable eil. nr New York; Garoet, 20 vn Hamburg nr Bremen; Hol- landsdiep, 19 te Londen; Karimun, 20 te Hamburg; Kennemerland, 18 vn Cabede- lo nr Leixous! Kinderdijk, 19 900 wzw Bishoprock nr Rotterdam; Kopionella, 19 600 zo Paramaribo nr Curagao; Kreb- sia, 19 te Pauillac; Ladon, 19 900 zw Azoren nr Europa; Langkoeas. 19 27 zw Port Swettenham nr Labuan; Leuve- lloyd, pass 17 Str. van Diemen nr Hsin- kang; Limburg, 20 te Penang; Main- lloyd, 19 rede Beiroet; Oostkerk 20 te Marseille; Purmerend, 20 te Heysham; Randfontein, 19 150 wnw Kp. St. Vincent nr Tenerife; Rondo, 18 te Amsterdam; Schouwen, 20 te Durban; Sepia, 19 vn Mene nr Port Dickson; Sloterkerk, 19 240 z Monrovia nr Kaapstad; Solon, 18 150 no Bonaire nr Houston; Spaarne- kerk, 19 240 w Kreta nr Port Said; Tero, 19 te Callao; Utrecht, 19 30 z Cyprus nr Beiroet; Vitrea, 30 te Durban verw.; Zaankerk, 19 te Suez. in een kort geding, mede, dat de presi dent in zijn uitspraak niet de hoogte aantast van het door BUMA gestelde tarief, doch de wijze van incasseren, waarbij aan de zaalverhuurders een be langrijke reductie werd verleend voor hun bemiddeling. Slechts een klein aan tal zaalverhuurders heeft geweigerd aan deze regeling van BUMA mee te wer ken. Om gerezen bezwaren te onder vangen werd door BUMA reeds in het begin van december een nieuwe, unifor me en geen onderscheid meer makende wijze van incasso, ingevoerd. Deze komt tevens tegemoet, aldus de BUMA-directie, aan de bezwaren zoals door de president van de rechtbank in zijn uitspraak zijn vermeld. ADVERTENTIE Als andere middelen gefaald hebben, neem dan het middel waarop nog zelden vergeefs een beroep is gedaan Op 1 januari zal de traditionele vier - maandelijkse zenderwisseling plaatsheb ben. De programma's van AVRO, VARA, VPRO, NRU etc. zullen vanaf die da tum te beluisteren zijn via Hilversum I (298 meter) en die van KRO, NCRV, VPRO en NRU etc. via Hiversum II (402 meter). Zoals bekend heeft deze zenderwisseling plaats in verband met het verschil in ontvangstkwaliteit van beide golflengten. Enkele NRU - pro gramma's (waaronder de Marathon- Sportrevue, de Concertgebouwuitzen dingen en de Franse les) zijn zender- vast en blijven dus op de bestaande zen der gehandhaafd. BONN Het vliegverbod dat twee weken geleden door de Duitse lucht- nacht was opgelegd voor toestellen van het type F-104g „Starfighter" is opgeheven. Er zijn enkele technische wijzigingen aangebracht bij de schietstoelen van deze vliegtuigen waardoor de vlieger zich bij onbestuurbaar worden in vei ligheid kan stellen. De veranderingen waren gelast door de inspecteur van de luchtmacht nadat een aantal vlie gers bij ongelukken met de „Starfigh ter" was omgekomen. Sedert 1961 zijn 65 Starfighters van de Duitse luchtmacht verongelukt, -r.arbij 36 vliegers het leven verloren. Ned. Herv. Kerk: Beroepen: te Scheveningen (vac. H. stolk); P. van den Berg te Den Haag; te Woerden wijkgemeente Noord): J. M. de Neij te Vareseveld; te Ousterhaule (toez.): T. J. Drent te Middelbert. Beroepen: door de generale synode als legerpred.: D. Zinkstok te Deventer en als vlootpred: R. Steenstra, kand. te Middelburg. Aangenomen: naar Scheveningen (vac. J. J. Poldervaart): H. van Niel te IJmuiden; naar Wouterswoude: G. Veld- jesgraaf te Nederhemert. Bedankt: voor Leiden (vac. D. J. Vos- sers): R. Dijkstra te Den Helder; voor Strijen (wijkgemeente I) J. den Besten te Huizen (N.H.). Geref. Kerken. Beroepen: te Alphen aan de Rijn-Nrd.: J. Goldschmeding te Dussen (N-Br.); te Yerseke: G. J. Terlaak te Krimpen aan den IJssel. Geref. Kerken (Vrygem.): Beroepen: te Zoutespui: S. Braaksma te Vli8singen - Souburg. Aangenomen: naar Barendrecht: W. G. Rietkerk, kand. te Lisse. Chr. Geref. Kerken: Beroepen: te Groningen (vac. A. C. Noord: P. N. Ribbers te Enschede - W. Bedankt: voor Leiden: H. Biesma ts Stadskanaal. Geref. Gemeenten: Beroepen: te Leerdam: C. Wisse te Elspeet; te Ridderkerk: P. Blok te Dirks- land. Bedankt: voor Boskoop: G. Zwerue te Nunspeet. ADVERTENTIE HILVERSUM i 18.00 Koorzang en Harmonie-ork. 18.30 Spektrlim: Nws. uit de prot. chr. or ganisaties. 18.50 Lichte gr.muz. 19.00 Nws. en weerpraatje 19.10 Radiokrant 19.30 Muz. v.h. Leger des Heils 19.45 Wereldpanorama 19.55 Stereo: Lichte or- kestmuz. (opn.) NRU: 20.30 Stereo Con- certgebouw-ork. en solisten: Moderne en klass. muz. 22.30 Nws. 22.40 Geestelijke liederen. 22.55. Pedagogische etherleer gang. 23.15 Stereo: Platennws. 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM II 18.00 Nws. 18.15 Actualiteiten 18.20 Uit zending v.d. Chr. Histor. Unie. 18.30 Ne derlands cabaret op de plaat. 19.05 Ste reo: Vocaal- en instrumentaal ensemble en zangsolist 19.30 Artistieke staalkaart 20.00 Nws. 20.05. Trammelant in Loeren aan de Hor, radiofeuilleton 20.55 Ik loop door het land, licht progr. 21.10 L. gr.muz. 21.35 Liedjesprogr. 22.00 Radio Jazzmagazine 22.30 Nws. 22.40 Actualit. NRU: 22.55 Concertgebouworkest en so list: mod. muz. VARA: 23.30 Winterse- renade 23.55-24.00 Nieuws. NEDERLAND I AVRO: 17.00-17.35 Voor de kinderen NTS: 18.30 Teleac: De boerderij als on derneming (13) 19.00 Nws. i.h. kort 19.01 Pipo de clown. 19.05 Mona, bezoek van de tantes, TV-film 19.3 OVier dagen voor Kerstmis, filmreport. 19.55 Uitz. Stich ting Socutera 20.00 Journaal en weer- overz. 20.15 Directe uitz. vanuit het Con certgebouw -A'dam waar H. K. H. Prin ses Margriet en mr. P. van Vollenho ven een feestelijk concert bijwonen, aan geboden door de gem. Amsterdam 21.00 Dokter Corda, verdacht van moord, spe- film (beide keuringen 18 jaar) 22.30 Uit zending van de ARP 22.40-22.45 Jour naal. NEDERLAND II NTS: 20.00 Nws i.h. kort AVRO: 20.01 AVRO Kunst Concours 3: Vocalisten 21.05 Anatevka - Fiddler on the roof, filmimpressie van de voorbereidingen en repetities van de nieuwe musical 21.20 Muz.progr. 21.35 Report, ijshockey- wedstrijd H.IJ.S.-H.O.K.IJ. te Den Bosch NTS: 22.10-22.15 Journaal. Voor de vrouw 14.15 Pianorecital: klas sieke en moderne muz. TROS: 14.45 Van 1685 tot vandaag, muz. lezing. 15.15 Sphinx: pr. voor de vrouw. NCRV: 15.45 Stereo: Oude muz. (gr.). 16.00 Studiodienst. 16.30 Vocaal ensemble m. orgelbegeleiding: geest. lied. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Frans-Canadese kerstlie deren. 17.30 Stereo: Ned. li. muz. HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ocht.gymnas- tiek. 7.20 Li. gr.muz. VPRO: 7.55 Deze dag. Avro: 8.00 Nws. 8.10 Act. 8.15 Li. gr.muz. (8.30-8.35 De groenteman) 8.50 Morgenwijding 9.00 Stereo: Radio Phil- harmonisch Orkest en solist (opn.): klass. en mod. muz. 9.40 Li. gr.muz. voor oudere luisteraars. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr.). (11.00-11.02 Nws). 12.00 Johan Willem Friso Kapel. 12.27 Med. t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Zelfstandig zijn en blij ven, lezing. 12.40 Li. ork.muz. 13.00 Nws 13.10 Journaal en beursber. 13.30 Kerk orgelconcert: mod. muz. 14.00 Logboek 1566. 14.30 De horizon voorbij, toeris tisch pr. 15.00 Voor de zieken. 16.00 Nws. 16.02 Van vier tot vijf, een radio- pr. in een Notedop. 17.00 Voor de jeugd. HILVERSUM III NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Li. vocale mu ziekjes. 10.00 Nws. 10.02 Dixielandmuz. 10.30 Nwe langspeelpl. met kritisch commentaar. 11.00 Nws. 11.02 Li. gr. muz. 12.00 Nws. 12.02 Variant: act., rep. en 11. muz. 13.00 Nws. 1302 Top twin tig. 14.00 Nws. 14.02 Instr. allerlei. KRO 15.00 Nws. 15.02 Act. 15.05 Sportprogr. 16.00 Nws. 16.02 Act. 16.05 Tienermaga zine 1700 Nws. 17.02 Act. 17.05-18.0 Verzoekplatenpr. HILVERSUM I KRO: 7.00 Nws. 7.10 Meditatie. 7.15 Li. gr.muz. en praatje (7.30-7.32 Nws). .55 Overweging. 8.00 Nws. 8.10 Klass. gr.muz. 8.30 Nws 8.32 Voor de huis vrouw 9.35 Waterstanden. 9.40 School radio. 10.00 Aubade: li. gevar. muz.pr. 11.00 Voor de zieken. VPRO: 11.30 Mensen geloven, lezing. 11.45 Streeksge wijs: informatie uit Eindhoven en om geving. 12.27 Med. t.b.v. land- en tuin bouw. 12.30 Nws. 12.40 Act. 13.00 Pro memorie. 13.05 Klass. gr.muz. 13.45 Woensdag 21 december 1966 DUITSLAND I 10.00 Nws. 10.05 Journaal (herh. van gisteravond) 10.20 Die weisse Weste, tv- spel 11.30 Opvoedkundig progr. 12.00- 13.30 Actuele Kroniek 16.40 Nws. 16.45 Amusementsprogr. 18.00 Nws. (Regio naal progr. :NDR: A8.05 Actualiteiten 18.16 Von Nachbar zu Nachbar 18.50 Zandmannetje 19.00 Actualiteiten 19.21 Der Nachtkurier meldet, tv-film 19.59 Progr.overz. WDR: Actualiteitenrubriek 18.30 Hier und Heute 19.10 Kerstmis in Dierenland 19.12 Sprung aus den Wol ken, tv-film) 20.00 Journaal en weer- overz. 20.15 Reisreportage 21.00 Herr Hesselbach und das Mündel, tv-spel 22.00 Journaal, weerber. en comment. 22.15 De Duitse sportman v.h. jaar 23.00 Nieuws. DUITSLAND II 18.10 Nws. en weerber. 18.20 Die Dreh- scheibe 18.55 Detektiv Cliff Dexter, tv- film 19.27 Weerber. 19.30 Nws. en thema v.d.dag 20.00 Quiz 20.45 Documentaire over het staatsbezoek van Bondspresi dent Lübke aan Mexico Aansluitend: Nws. 21.15 Hinter diesen Mauern, tv- film 22.45 Nieuws en tehma v.d. dag. JV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\\XXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\1 9. Tekko was dus zijn woedende buurman ontlopen en terwijl deze de taxi onthutst stond na te kijken, zat Tekko zelf even onthutst naar zijn redders te staren. „Zo, zo meneer Taks", sprak één van de redders, die meneer Stokvis bleek te zijn. „U was zeker bang, dat wij U zouden vergeten, hè?" „Mmmm, wat?" stamel de Tekko, „oh eh... ja, eh... ik rende juist naar U toe, ik dacht eh..." „Mooi zo", bromde meneer Traan, die aan de andere kant van Tekko zat, „gelukkig maar dat we elkaar niet mis gelopen zijn. Mag ik U dan nu even voorstellen aan kapitein Bramzeil, gezagvoerder van de walvisvaarder „Jacob Heemskerk" waarmede U straks naar de noord vaart! Meneer Taks... kapitein Bram zeil!" „Aangenaam", prevelde Tekko. „Ho stop", brul de kapiteitn Bramzeil, „ik bedoel dat we hier bij 't Ver gulde Anker zijn, waar we een goede uitrusting voor meneer Taks kunnen kopen, vooruit kom mee"! De taxi stopte en zonder naar de anderen te kijken, stevende Kapitein Bramzeil op de winkel af. Vv\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\v\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\>\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\\\w\\\\\\\\x\\\xxxxxxxxx\\\\x\\\v\\xxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxx*>"-,'v>xxxxxxxxxxv\vx\\vxx\xxxxxx\xxxxx\\v\\xvxxxxxx*xxxxxxvxx\\vxxv\vvvvvx\vvv\\vvv\\\\\\\\\\\v\\\\v\v\\\\v\\\\vv\\\\\\\\\\\\\v\v\\\\\\\\\\\\\\\vv\x\\x\xxx\\xx\xv\\\\\\\\>\\\\\\\vw\vvv\\vxxxxxx*»**xx

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 2