Massale van verhuizing bejaarden naar Rhenen Hervormd Rusthuis staat weer leeg Hervormde kerk laat de jeugd aan 't woord Sfeervolle kerstfeestviering voor bejaarden in O.C.B. Afgewezen minnaar loste vijf schoten in de kerk eilig erkeer brengt „sleutellessen" om bij te blijven Films in ,de Instuif* V.V.Z. verhoogt tarieven Dankbaar voor gastvrijheid Fijn om terug te weer gaan Eis: acht jaar met aftrek Scherpenzeler reed met vals nummerbord Schade door „scharen" Gespreksgroep zal over actuele vragen gaan discussiëren Geen huisvuiidienst op Tweede Kerstdag Winkelsluiting in kerstweek Mist u uw dagblad DE VALLEI Geref. jeugd organiseert oriëntatierit Klaverjassen om kerstbout TROL WEN Voor bejaarden zitplaatsen bij Vol kskerstzang Cursus van Veilig Verkeer Tijdens kers t va ka n tie IN 'T ZW ART TA.-steunzender bij motel Arnhem Gevonden en verloren WOENSDAG 21 DECEMBER 1966 VEENENDAAL/RHENEN Het gebouw waar nog steeds Her vormd Rusthuis op staat heeft sinds dinsdagmorgen geen bewoners meer. Nadat het ruim twee jaar in gebruik geweest is als Rhenens Be jaardencentrum, ziet het oude ge bouw er triest en leeg uit. De be jaarden, die in Veenendaal gast vrijheid genoten zijn teruggekeerd naar Rhenen, waar het geheel nieuwe bejaardencentrum De Tolle- kamp op hen wacht. Omdat indertijd besloten was, dat er in Rhenen op de plaats van het oude bejaardencentrum een nieuw moest verrijzen heeft men alle ver pleegden naar Veenendaal ge bracht. Het was waarschijnlijk de enige oplossing, maar nu blijkt wel, dat vooral ook de bewoners het als een noodoplossing gezien hebben. De grote zaal was dinsdagmorgen zo vol als een wachtkamer tweede klas tijdens het spitsuur. Alle bewoners za ten te wachten op de auto's, die hen naar Rhenen zouden brengen. De stem ming was als van een klas kinderen, die op de bussen wacht om het school reisje te gaan beginnen. Er werd wat gepraat maar vooral werd er uitge keken. Telkens als er een grote perso nenauto voorbij kwam, gingen enkele mensen recht zitten in de hoop, dat daar eindelijk dè auto kwam. Over het algemeen was men blij, dat men naar Rhenen ging. Velen von den het een groot voordeel daar een eigen kamer te krijgen. In Veenendaal was men teveel op elkaar aangewezen geweest vond men, maar nu „kom ik weer op me zelf", zoals een der dames het uitdrukte. Een van de mensen, die met 't huis mee verhuisd is de heer Drost. Zijn wieg stond in Veenendaal en ook het grootste deel van zijn leven heeft hij hier doorgebracht. Vele jaren woonde hij aan de Spoorlaan, op de hoek van de Boslaan, zoals hij vertelde. Hij was blij naar Rhenen te gaan, omdat de VEENENDAAL Op maandag 26 december 1966 (2e Kerstdag) wordt geen huisvuil afgehaald. De overige diensten in die week blij ven ongewijzigd. SCHERPENZEEL Ingevolge de ministeriële beschikking zijn de win kels in de periode van 19 tot en met 24 december geopend: maandag 19 en dinsdag 20 december tot 6 uur; woens dag 21 december tot 6 uur; donderdag 22 en vrijdag 23 december tot 9 uur; zaterdag 24 december tot 6 uur. lucht daar beter voor hem is. „Ik heb het op mijn adem", lichtte de heer Drost zijn kwaal toe. Bijna twee jaar woonde hij in Rhe nen, toen hij toch weer op zijn basis terugkeerde. „Ik heb eerst wel mijn best gedaan om hier in „De Engelen- burgh" te- komen, maar daar was geen plaats. Nu ben ik blij dat ik in Rhe nen woon, al was het alleen maar voor mijn gezondheid. In die paar jaar dat ik in Rhenen gezeten heb ben ik goed vooruitgegaan, maar hier ben ik weer teruggevallen". De heer Drost is blij, dat hij een eigen kamer krijgt, maar „om zelfstan dig te zijn moet je gezondheid goed zijn en moet je wat geld hebben", meent hij. Eindelijk komen dan de grote wagens voor. De eerste vier dames mogen in stappen. En daar gaan ze, allemaal: Opoe Bijkerk, met haar suikerbusje, breiwerk en bijbeltje; de vrouw, die al leen voorin kan zitten, zoals ze verze kert, de man met het gebroken been („als ik mijn been niet gebroken had, dan voelde ik me nog een jonge kerel") de oudste mannelijke inwo ner (91) („bij opoe Bijkerk vergeleken kom ik pas kijken") en al die anderen. Vol verwachting de nieuwe toekomst tegemoet. „Anders hebben we hier om deze tijd koffie nu krijgen we het in Rhenen misschien wel direct", waren de af scheidswoorden van een van de bejaar den. Als Rhenen koffie geeft dan zal hij zich daar best thuis voelen... BEL tot I 7.30 uur 3550 na 17.30 uur tot 19.30 uur 4163 VEENENDAAL 's Zaterdags 16.30-17.30 uur Telefoon 4163. VEENENDAAL Het Gereformeerd Jeugdverband organiseert op maandag 2e Kerstdag voor zijn gemeenteleden een auto-oriëntatierit. De start is om 13.45 uur vanaf de „Soos" naast de oude kerk bij de Vaartbrug. Na afloop van de rit, om ongeveer half zes, is er in de „Soos" gelegen heid om koffie te drinken en na te pra ten, terwijl dan tevens de prijsuitrei king plaatsvindt. VEENENDAAL De Centrale kerke- raad van de Hervormde gemeente Veenendaal zal gaan deelnemen aan een landelijke actie, die onder het motto „Aktle '66-2000" gehouden wordt. Tijdens het eerste halfjaar van 1967 komen overal in Nederland groe pen jongeren tussen 18 en SO jaar bij een om van gedachten te wisselen over hun kijk op de kerk. De leiding van de Ned. Herv. Kerk wil op deze wijze nagaan hoe de jonge ren over de kerk denken, want ten slotte si de jeugd het, die op weg van 1966 tot 2000 de gemeente gaat vor men. Ook de Centrale Kerkeraad in Veenen daal zou zich gaarne enig inzicht ver- schaffen in de denkbeelden van de jon geren aangaande de kerk. Is er waar dering, is er kritiek? Welke vernieu wingsgedachten leven er? Vele vra gen, waarover een .groep van 20 Veenendaalse jongeren uit de Ned. Herv. Kerk straks zullen gaan discus siëren in een gespreksgroep, die drie maal bijeen zal komen. De commissie die dit plan zal gaan uit voeren, bestaat uit de heer J. Diepe- veen, secretaris van de Herv. jeugd raad, de heer J. C. van Schaik, hoofd van de Pajrimoniumschool en ds. A. Terlouw, predikant van de Stichting Evangelie en Industrie. De gespreks groep zal een open karakter dragen; er zullen deelnemers worden uitgeno digd, die uiteenlopende beroepen uit oefenen en die meer of minder sterk aan de kerk zijn gebonden. De eerste discussie-avond zal op woens dag 25 januari plaats vinden. ARNHEM Het heette, dat de dammer A. D. voor een schandaal wilde zorgen toen hij op 27 februari j.l. met 'n pistool de Nieuwe Apostolische Kerk in de Graafsedwarsstraat in Nijmegen binnenkwam, even nadat de zondagspreek was begonnen. Zeker vijf ko gels werden afgevuurd. Eén er van kwam terecht in de buik van de 24-jarige J. J. D., die zich op haar twee jongere zusje Leni had geworpen om deze te beschermen. Want om Leni draaide alles. In de opschudding, het schandaal, dat D. had willen verwekken zoals hij dinsdag voor de Arnhemse rechtbank zei, geloofde de officier van justitie niet. „Ik acht alle ten (Van onze correspondent) 47-jarige Amster- laste gelegde punten: poging tot moord en poging tot doodslag, meermalen gepleegd, bewezen", sprak de offi cier aan het einde van een bijna een uur durend requisi toir en hij eiste acht jaar gevangenisstraf met aftrek. Bij het bepalen van de strafmaat hield hij er rekening mee, dat Leni D. in de periode voor de affaire in de kerk al di verse malen door de Amsterdammer was bedreigd en hij calculeerde tevens in, dat de man voor zijn daad bijna helemaal verantwoordelijk gesteld kan worden. „Hij had de bedoeling en opzet Leni D. van het leven te beroven en hij wilde dat per se in de kerk doen", aldus de officier van justitie. RENSWOUDE De klaverjasclub „De Zwaan" organiseert hedenavond in café Vink een kerst-klaverjstoer- nooi met als hoofdprijs een kerstgans en konijn. Ook eventueel nieuwe leden kunnen hieraan deelnemen. De aan vangstijd is gesteld op acht uur. VEENENDAAL Omdat op 1 januari a.s. een aantal nieuwe verkeersregels van kracht wordt heeft de afdeling Veenendaal van het Verbond voor Veilig Verkeer het initiatief genomen tot een verkeerscursus, waaraan door iedereen kan worden deelgenomen. In een zestal zogenoemde „sleutellessen" komen de pro blemen aan de orde die iedere weggebruiker kan ontmoeten. Er wordt speciale aandacht besteed aan bijvoorbeeld landbouwers, automo bilisten, fietsers, voetgangers en aller lei andere weggebruikers. Na elke mon delinge les zal aan de deelnemers een vragenformuliertje worden uitgereikt, welke vragen men thuis moet oplossen. Dit kan bijvoorbeeld heel goed in de familiekring gedaan worden, zodat als een der leden van een gezin de cursus volgt alle anderen er ook profijt van hebben. De vragen zullen niet ingewikkeld zijn, zodat iedereen de cursus kan vol gen. Na afloop van de cursus krijgen zij die hem met goed resultaat gevolgd hebben, een certificaat uitgereikt en een bijbehorend „sleutelspeldje", dat men als teken van het volgen van deze cursus kan dragen. De prijs voor de cursus is zo laag mogelijk gehouden en zal ongeveer f 7,50 bedragen. Hierbij is inbegrepen f 3,75 voor de „sleutel"-lessen, die men mag behouden on die later een handig naslagwerkje vormen. Degenen, die aan de cursus wensen deel te nemen wordt verzocht zich voor 1 januari aan te melden bij een der volgende adressen, door inlevering van het hieronder afgedrukte aanmel dingsformulier: Hoofdbureau van politie, Hoofdstraat 34; de heer W. C. H. Dekker, Bergweg 50, C. H. Visser, G. de Lairessestraat 11; E. C. Hopman, J. van Goyenstraat 53; K. Koenders, Kanaalweg 20 en P. J. v.d. Wolf, Acacialaan 25. Zo spoedig mogelijk na 1 januari zul len de deelnemers schriftelijk bericht krijgen, wanneer de cursus begint en waar deze gehouden wordt. AANMELDINGSFORMULIER Afdeling Veenendaal van het Verbond voor Veilig Verkeer Ondergetekende, naam adres woonplaats geeft zich op voor de te houden verkeerscursus. Hij/zij berijdt een fiets/bromfiets/motorvoertuig Handtekening: doorhalen wat niet van toepassing is. VEENNDAAL Eén van de meest sfeervolle ontspanningsmiddagen voor de bejaarden is wel de kerstwijdings- middag. De gezellig versierde zaal in het OCB-gebouw was goed bezet, toen mevr. Boers allen hartelijk wel kom heette en het woord en de leiding gaf aan luitenant Van de Harst van het Leger des Heils. De vorige week geïn stalleerde gitaarclub bracht kerstliede ren ten gehore, afgewisseld met decla matie van luitenant Van de Harst en samenzang. 't Was een vol, maar mooi program ma, dat gegeven werd en zeer vlot af gewerkt werd. Na de koffie vertelde de heer Van Pijpen een kerstverhaal, 'n waar kerst gebeuren, dat hij zelf beleefd had, tij dens de oorlog in Duitsland. Na afloop van de mooie middag werden de be jaarden getrakteerd door het Leger des Heils op een fruitmandje en de Kerst strijdkreet. Volgende week dinsdagmiddag is er weer de bekende damesmiddag. De geschiedenis tussen A. D. en het Nijmeegse meisje Leni begon op een dag in 1965, toen de Amsterdammer, een groothandelaar, Leni aan de tele foon kreeg. Zij werkte als telefoniste bij Splendor. Van het telefoongesprek je kwam een persoonlijke óntmoeting en nog een en nog een. Al heel snel was er een verhouding tussen de twee en men maakte al plannen om in het huwelijk te treden. Voor wat de man betreft moest er eerst nog een barrière overwonnen worden: de echtscheiding, waarvan de procedure inmiddels al was begonnen. Tot aan dit moment dekten de ver klaringen van A. D. en Leni over hun verhouding elkaar volkomen. Hierna lo pen de opvattingen uiteen. Leni vertel de voor de rechtbank, dat zij tegen de jaarwisseling een einde aan de verhou ding wilde maken, maar niettemin door de man lastig werd gevallen. Hij zou er op hebben gestaan om haar te trouwen en wanneer ze niet wilde zou ze zelf de consequenties ervaren. Er werden via de telefoon opmerkingen ge maakt die Leni dreigend voorkwamen. Vries gebeld, die me vertelde, dat D. „Ik ben ook eens door ene mevr. De overstuur bij haar was en hij zou heb ben gezegd, een pistool met wapenver gunning te hebben. Het kwam er op neer dat hij een paar mensen wilde vermoorden", aldus Leni D., die het al lemaal wel griezelig vond (zoals ook da opmerking „binnenkort hebben we alle maal rust") maar toch niet wilde gelo- VEENENDAAL Het comité, dat de Volkskerstzang organiseert verzoekt ons er op te wijzen, dat er de gelegenheid bestaat voor bejaarden en mensen die slecht ter been zijn, zitplaatsen te re serveren. Indien men voor een dergelijke zit plaats in aanmerking wenst te komen moet men een kaart halen bij een der volgende adressen: Boekhandel Kleefs- man, Zandstraat 3, Boekhandel Kleefs- man, Patrimcmiumlaan 22 en Boekhan del Davelaar, Hoofdstraat 41. De programma's zijn gratis, evenals het recht op een zitplaats. Houders van deze speciale programma's zijn ver plicht hun plaats tussen half acht en kwart vóór acht in te nemen. Na die tijd zijn de reserveringen vervallen. De Volkskerstzang begint om kwart over acht. SCHERPENZEEL In Duitsland had de 27-jarige grondwerker H. S. uit Scherpenzeel enige tijd geleden een auto gekocht. De wagen was nog niet gekeurd en derhalve nog niet voorzien van een kentekenbewijs. Maar hij wilde er toch eens mee gaan toeren. Daarom schroefde hij van zijn Volkswagen het kentekenbewijs los en bevestigde het op zijn Duitse wa gen. Hij liep echter bij een controle tegen j de lamp en moest zich verantwoorden j voor de Utrechtse politierechter mr. P. J. Klaver. Bij zijn aanhouding wist hij heel goed dat hij fout was. Dat had hij eerlijk op gebiecht. Maar ja, de verleiding was zo groot om even een stukje te rijden. De politierechter vond het echter een lelijke overtreding. Als er eens een aanrijding of iets dergelijks zou plaats vinden zou het moeilijk zijn de dader op te sporen als hij in een auto met een vals kentekenbewijs zou rijden. Bovendien merkte de officier van jus titie op: het ontbreken van een ken tekenbewijs duidt er op, dat de wagen nog niet gekeurd is. Zo'n wagen zou een gevaar op de weg kunnen zijn. OVERBERG De afdeling Ameron- gen van het Verbond voor Veilig Ver keer zal op de maandagen. 9, 16, 23 en 30 januari 1967, in de school te Over- berg een cursus geven, in verband met de nieuwe verkeerswetgeving. De kosten hiervan bedragen per avond f 2,-. De cursus wordt gegeven door de heren P. C. Stam, rijschoolhou der en J. Patuis, wachtmeester der Rijkspolitie. Die overweging ln aanmerking geno men vroeg de officier een boete van f 150,-, subs, dertig dagen. De politierechter was het volkomen met hem eens en veroordeelde de Scherpenzeler conform. VEENENDAAL Het is al een tra ditie, dat in elke vakantie de leiding van de Instuif iets voor de schooljeugd doet, om hen te helpen de -yakantie door te komen. Ook in de Kerstvakan tie heeft men daarom een tweetal eve nementen gepland - één nog in het oude de andere in het nieuwe jaar. Een van de beide voorstellingen de eerste wordt niet in het Verenigingsgebouw ge geven, maar in het eigen clubgebouw aan de Sandbrinkstraat. Op 29 december wordt om 9.30 en 14 uur de film .Heidi" vertoond in het jeugdgebouw „de Instuif". Deze kleu renfilm zal zeker bij het jeugdige pu bliek in de smaak vallen, want het ou de verhaal van Heidi en Peter blijft altijd nieuw. In het verenigingsgebouw zullen op dinsdag 3 januari de beroemde clowns de Kamé's optreden. De Kamé's Pipo en Koko zijn bekend van de beeldbuis en traden bijvoorbeeld ook enige tijd op in het circus Boltini. De kinderen zullen zich met deze voorstel ling ongetwijfeld goed vermaken. Deze middag begint om 14.30 uur. ven dat D. ook werkelijk tot de zou overgaan. Daarvan was wel haar zusje over tuigd, die op 27 februari de Amster- mmer met getrokken pistool de kerk zag binnenkomen. „Die schiet Leni dood" was mijn eerste gedachte. Uit alles bleek dat meneer D. van plan was om Leni te doden" vertelde ze. De verklaring van de in plechtig zwart gestoken en met zachte stem sprekende, ietwat vermoeid aandoende verdachte was een geheel andere. Hij had zich met zijn eigen vrouw verzoend en wilde aan de verhouding met Leni een einde maken. Deze zou er echter geen genoegen mee hebben genomen en hem en zijn vrouw regelmatig hebben lastig gevallen met telefoontjes. Om nu aan de hele toestand een ein de te maken en Leni tot een gesprek te dwingen, zo vertelde D. het, had hij het besluit genomen om samen met zijn vrouw naar de kerk te gaan en daar voor de nodige opschudding te zorgen. „Leni, die voor haai- familie en de hele kerkgemeenschap voor de hei lige Maria Magdalena speelde, zou 'n schandaal zeker willen voorkomen en zo zou ik haar in het voorportaal kunnen krijgen om te praten". Om die opschudding te krijgen ver schafte de man zich een pistool. Een echt wapen, maar D. dacht dat het een alarmpistool was. Voor de rechtbank hield hij vol er nooit bij nagedacht te hebben dat het wel eens een echt pistool zou kunnen zijn. De officier van justitie geloofde er niet in, zomin als hij geloofde dat het D. alleen maar om een schandaal te doen was geweest. „Plaats en tijd wa ren bijzonder zorgvuldig gekozen. De kerk was nog de enige mogelijkheid om bij Leni te komen. Dat D. alleen maar met haar wilde praten is niets gebleken. Toen hij met het pistool de kerk in kwam zag hij iedereen op de grond liggen en dit had werkelijk niets met godsdienstbeleving te maken. Er is geen woord tot geruststelling voor al die bange mensen gesproken". De officier wilde ook niet aan de uit spraak van psychiater dr. Schnitzler, die had verklaard dat D. naar zijn me- daad nlng niet een man is die de opzet heeft om een ander te doden. „De stelling, dat iemand menselijkerwijs gesproken niet tot een bepaald iets in staat is, is niet meer houdbaar. De praktijk wijst telkens anders uit", aldus de officier. Volgens de raadsman speelde in deze zaak alleen de vraag een rol of D. kon weten dat hij al dan niet een echt pi stool in handen had. „Hij heeft zich al leen schuldig gemaakt aan bedrei ging", aldus de raadsman, die de on middellijke in vrijheidstelling van de verdachte vroeg. Dit verzoek werd door de rechtbank na de raadkamer afgewe zen. VEENENDAAL Op het beruchte kruispunt Hoogstraat/Hoofdstraat heeft zich maandagavond een aanrijding voorgedaan, waarbij een personenauto zwaar beschadigd werd. Het gebeurde, doordat een truck met oplegger, bestuurd door de heer H. K. uit Assendelft volgens de verklaring van de heer K. door het gele licht reed op de Hoofdstraat. Van deHoogstraat trok de heer Van D. uit Veenendaal op. De truck remde, maar raakte door het door de regen glad geworden wegdek in een slip, waardoor de truck en op legger „schaarden". De oplegger raakte door deze schaar beweging de auto van de heer Van D., met genoemd gevolg. VEENENDAAL Sinds enige tijd geeft de Vereniging voor Ziekenhuisverpleging voor Veenendaal en Omstreken (WZ) een tegemoetkoming in de kosten van gezinshulp, indien de huisvrouw niet In staat is dit werk zelf uit te voe ren. In principe is het zo, dat alleen een tegemoetkoming wordt verstrekt, indien men een gezinsverzorgster toegewe zen heeft gekregen van een van de bestaande organisaties op dat gebied. Het grote gebrek aan personeel, waarmee deze organisa ties te kampen hebben, heeft het bestuur indertijd tot het besluit gebracht, dat ook een tegemoetkoming gegeven kan worden, indien de leidster van de betrokken vereniging voor gezinshulp een verklaring afgeeft dat hulp noodzakelijk is, maar dat door gebrek aan personeel er niet aan kan worden voldaan. Deze hulp dient dan ter gedeeltelijke bestrijding van de kosten die gemaakt moeten worden, als men zelf 'n oplossing vindt. Gedacht werd bijvoorbeeld aan hulp van een buur vrouw, of het thuis houden van een dochter van kantoor of fabriek. Thans dwingen de omstandigheden het bestuur er toe, er scherp op toe te gaan zien of er niet op onrechtmatige wijze van deze hulp gebruik gemaakt wordt, doordat men. zonder dat de omstandigheden er aanleiding toe geven, toch om hulp vraagt. Het bestuur deelde bij monde van de heer Tj. van de Wal mee, dat de uitkeringen op deze verstrekkingen de gemaak te begroting te boven gaan. Het is dan ook mede hierdoor, dat het sinds meer dan 10 jaar ongewijzigde tarief voor de aanvullende verzekering nu met f 0,02 per verzekerde per week verhoogd moet worden. Gezien de gestegen kosten op alle terreinen is deze ver hoging zeer laag te noemen en 't zal dan ook voor niemand een bezwaar kunnen zijn, meent het bestuur van de WZ. De premie voor de vrijwillig verzekerden moet ook een wijziging ondergaan. Nu in januari de verpleegprijzen in de ziekenhuizen weer een stijging ondergaan zal men een pre mieverhoging moeten toepassen. De premie voor deze ver zekering wordt nu, inclusief de aanvullende verzekering, ge bracht op f 2,50 per lid per week. Twee kinderen tot 16 jaar zijn nog steeds gratis meeverzekerd. Het bestuur is van mening, dat deze verhoging ook alleszins redelijk te noe men is. De bedragen, die jaarlijks ten behoeve van de „vrij willig verzekerden" uitgegeven worden, worden reeds lang niet meer door de contributie-inkomsten van deze categorie leden gedekt. Heden, woensdag EDERVEEN Hervormde kerk. 19.30 uur: Kerstzang avond. SCHERPENZEEL Hotel Boschzicht, 19.45 uur: Kerstfeest Ned. Bond Plattelandsvrouwen. BIOSCOOP Luxortheater Veenendaal, 19.30 uur: „Irma la douce". Morgen, donderdag VEENENDAAL Postkantoor, 9.0012.00 uur: Stand „Voor het kind". Garage De Haas, 20.15 uur: Volkskerst zang. Hotel La Montagne, 21.00 uur: Kerst souper N.V.V.H. SCHERPENZEEL Gebouw Philaetes 19.30 uur: Kerstvie ring N.C.V.B. BIOSCOOP Luxortheater Veenendaal, 19.30 uur: „Viva Maria". ARNHEM De PTT voert onder handelingen met de gemeente Arnhem over de aankoop of huu rvan een stukje grond nabij motel Arnhem aan de Eu- ropaweg om daar een steunzender voor televisieontvangst te bouwen. Oorspronkelijk zou de zender op het kantoor van de Koninklijke Nederland se Heidemaatschappij in Arnhem ko men te staan, doch men heeft deze plannen laten varen. Uitspraak over veertien dagen. VEENENDAAL Gevonden: een bankbiljet; een aansteker; een paar bruine gebreide handschoenen; paar br. nappa glacé herenhandschoenen: zwarte rechter dameshandschoen, lang model (stof); een ruitewisser van auto; een sleutel aan ring, .waaraan twee steentjes; een kinderbril; heren- shawl; een gebreide kinderwant (rech ter); 3 sleutels; zwarte linker want; ze handschoenen (half leer en half ge zwarte dameshandschoen (links); grij- breideen paar zwarte dames gla cés; aan komen lopen een dwergpin- chertje (bruin); een kanarie; een gas- aansteker; een wieldop van auto; aan komen lopen een hondje, bruin met witte bef en witte voetjes; een zilveren ring in doosje; een grijze fietstas (en kel een contributie boekje met ball- point; aan komen lopen een jachthond, kleur wit met zwarte stippen; een be- delarmbandje; een Poncho, grijs van kleur; breinaalden, verpakt in papier; een paar rode kinderhandschoenen; bruin lederen aktentas, inh. broodtrom mel en thermosfles; bruin lederen handschoen (dames) links; grijze (wol met nylon) linker handschoen; blau we want, half wol en half plastic; don kerblauwe wollen ijsmuts; een paar zwarte dameshandschoenen; blauw ny lon kinderwantje; groene damespull- over; zwarte damesportemonnee, inh. pasfoto's en buskaartje: herenhorloge; witte speelgoedhond met bruinzwarte vlekken; bruine glacé rechter hand schoen: geelblauw kinderwantje; zilve ren halsketting; sleutel aan leren band je; een paar lederen handschoenen (bruin) met gehaakt bovenstuk: blauw/witte kinderwant (rechts); rode portemonnee inh. geldsbedrag; een doublé damespolshorloge met bandje: bruine hereglacé; groen/grijze kinder sjaal (gebreid). Verloren: een bankbiljet; bril met blauw montuur; een gouden colliertje met rode steen in enveloppe (souve nir overleden echtgen.); een gouden schakelarmband met kleine schakels: kinderbril met bruinachtig montuur; een vierkant nikkel herenhorloge, merk „Crown"; meisjesbril met blauw mon tuur; driewielig kinderfietsje; groen bruine paraplu; groen/witte shawl; rechter damesglacé met grijze voe ring; een bruine portemonnee, waarop een verguld hoefijzer; 5 leutels aan ring; witte gebreide shawl; linker brui ne herenhandschoen, gevoerd; gladde slavenarmband (goud op zilver); een gebreide shawl, zwart gestreept; twee regenbroeken zwart en grijs; zwarte damesportemonnee, inh. ongeveer f 85,- ;een paar zwarte dameshand schoenen; bankbiljet van f 25,-; bruine pet met gebreide rand; sleutel plm. 30 cm lang, van vuilnisauto gemeente Veenendaal; bruine damesportemon nee. inh. f 4,-; een zilveren halsket ting (Oudhollands) met rode steen; een herenhandschoen (1.) bruin, ge breid en glacé; rode damesportemon nee (knip) inh. plm. f 80,- en bonne tjes Diepeveen; een bruine schooltas met boeken; een krantentas (bruin lin nen); zilveren schakelarmband met wereldbol; bril (bruin montuur); nik kel herenhorloge met doublé bandje; rode damesportemonnee beursmodel inh. f 55,-; R. suéde want, bruin met gebreide boord; bruine portemonnee, inh. plm. f 120,- (knipsluiting) en 2 gouden ringen met inscriptie; L. da mesglacé: zwart ijspetje met witte rand; bruine damesglacé met gehaakt bovenstuk; paar zwarte damesglacé's; sleutelring met broche, waarin twee foto's; bruine bontmuts; een hond (fox-terrier) zwart met witte band om de nek en witte poten; rode suède por temonnee, inh. f 11,-; zwart hengsel tasje; zwarte gladharige hond (reu); linker dameshandschoen (bruin); nylon jongensjack (blauw); R. bruine jon- genswant (suède); kentekenbewijs deel I; bos sleutels aan bruin lederen band je; zilveren kinderarmband met naam „Marianne van Eden"; rode portemon nee. inh. plm. f 7,- en boodschappen- bonnen; zwarte paraplu; bruine da mesglacé (lang); gouden bedel plm. 1 cm groot en 4 bloedkoralen; doublé dameshorloge, merk „Ires" met fixo- flex schakelarmbandje; een geelbrui ne zijden damessjaal.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 3