Ook in Spanje lijkt de gouden tijd voorbij Er kan maar één Amerikaan de allerbeste zijn! Voor weddeverlaging voelt Kamer weinig WF P.v.d.Astuurt karavaan vijf weken door heel Nederland Sterke terugslag op de hele economie Prinselijk paar verdeelt aangeboden geldbedrag Motie-Vermooten vraagt overgangsregeling Vragen over mogelijke levering van onderzeeboten aan Zuid-Afrika Eerste Kanier sprak over olie- en gaswinning Akkertjes Philip Morrns P.v.d.A. dreigt met motie Voor gehandicapte kinderen Verkiezingsprogramma „Twee op wielen GEKORTWIEKT Zoeken naar de schuldigen Onbeheerst Indonesische schuld opgeschort GENEVER Uitwisseling WOENSDAG 21 DECEMBER 1966 (Van een correspondent) MADRID Drie Spaanse banken hebben in enkele weken tijds hun beta lingen moeten staken. Boze tongen insinueren weliswaar dat enkele grote bankinstellingen daarbij de hand in het spel hebben gehad, het is toch een duidelijke aanwijzing dat de erg uitbundige opbloei van de Spaanse economie een halt is toegeroepen. Een teken aan de wand is ook, dat het aantal uitgegeven ongedekte cheques in vergelijking tot vorig jaar bijna is verdubbeld en dat een der grootste auto- fabrieken tot ieders verbazing begonnen is arbeiders te ontslaan. Voor volgend jaar werd rekening gehouden met de produktie van 330.000 personenauto's. Plotseling zijn de deskundigen echter tot de conclu sie gekomen, dat er amper 200.000 kunnen worden verkocht. Nog dieper is de kloof tussen de aanvankelijke prognoses en de herziene ramingen voor de verkoop van tv-toestellen, koelkasten en wasmachines. De enorme opleving van de con junctuur, die velen als het „Spaanse wonder" hebben gekenschetst, is on getwijfeld tot stilstand gekomen en zelfs moet nu aan een eerste terug slag het hoofd worden geboden. Ijve rig wordt momenteel gezocht naar degenen die verantwoordelijk zouden zijn. Pijnlijke vragen worden gesteld in de politieke sociëteiten, aan de stamtafels in de cafés, in de fabrie ken en in de kranten, die zich hebben kunnen ontworstelen aan het rode potlood van de censor. Sommigen zijn van oordeel, dat de ontwikkelingsplannen te veel zijn op gejaagd en dat niet voldoende reke ning is gehouden met de belangen van de landbouw. Er is ook de nodige kritiek op de loonpolitiek van de vak bonden en van de minister van Ar beid, Romeo Gorrias, waardoor de kostprijs van de produkten op te hoog niveau zou zijn gekomen. Vast st*at intussen, dat het levens peil van de gemiddelde Spanjaard veel te onbeheerst werd omhoogge- schroefd, zonder dat de arbeidspro- duktiviteit kon worden aangepast aan de algemene tendens in Europa. Ook wordt in Spanje niet voldoende be seft, dat modernisering van de land bouw slechts mogelijk is als het eigendom van de landbouwgrond veel efficiënter wordt gespreid. Enerzijds moet de strijd worden aangebonden met conservatieve grootgrondbezit ters, anderzijds met de keuterboer tjes, die hun onrendabele bedrijfjes in stand willen houden. Er zijn trouwens meer tegenstellin gen. De produktie van elektriciteit, een monopolie van de staat, is veel te duur, onverenigbaar met een ge zonde economische ontwikkeling. Aan de andere kant worden vele grote ste den zonder enige vaste lijn bestuurd, is alles even achterlijk. Een belangrijke oorzaak van de gevaarlijke economische groei was het onjuiste kredietbeleid van de staat en van de banken, waarbij speculatieve overwegingen gingen overheersen in plaats van het sti muleren van de verhoging der pro- duktiviteit. Exploitanten van onroe rend goed, afkomstig uit alle lagen van de bevolking doch vooral uit kringen van de oude adel, hebben de afgelopen jaren met zulke kre dieten fantastische winsten ge maakt. De prijzen van bouwterrei nen en de prijzen van huizen wer den volkomen kunstmatig opge stuwd. Niet minder gevaarlijk was het soepele systeem bij het kopen op kre diet. Dit leidde tot een ongezonde koopgolf, die een geheel onjuiste in druk gaf van de afzetmarkt. En de Spaanse industrie heeft nagenoeg geen mogelijkheden tot export. PARIJS De Westerse schuldeisers van Indonesië zijn overeengekomen aan Indonesië opschorting van de terugbeta ling van 357 miljoen dollar te verlenen tot de jaren 1971-1979, zo hebben welin gelichte kringen vandaag meegedeeld. Ruwweg maakt het bedrag ongeveer eenzesde van de totale Indonesische schuldenlast van ongeveer 2.3 miljard dollar bij de landen in het krijt staat en voor 1.2. miljard dollar bij de Wes terse landen van het oostblok. Het uit stel voor het aflossen van schulden, die in 1967 achterstallig zijn of die in dit jaar opvorderbaar zijn, werd na een tweedaagse bijeenkomst bereikt. De rente en de regeling voor de terug betaling van de resterende Westerse schuld van 740 miljoen zullen later wor den vastgesteld. ADVERTENTIE Let op, dat U de originele Akker- cachets krijgt, met de onovertroffen werking bij pijnen griep! ADVERTENTIE Philip Morris wordt om het internationale niveau van zijn zuivere melange ook in Nederland steeds meer gerookt. 20 stuks f 1.50 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer staat zeer gereserveerd tegenover het plan van minister De Jong (Defensie) om de wedde van ongehuwde dienst plichtige sergeants, vaandrigs en re serve-luitenants met ingang van 1 ja nuari met 200 tot 300 grilden per maand te verlagen. De P.v.d.A.-woord- voerder VVieldraaijer dreigde gisteren bij het debat over de defensiebegroting met een motie voor het geval de minis ter vandaag In het antwoord aan de Kamer zijn plan zou handhaven. De voorgenomen soldij-ver hoging voor soldaten, korporaals en sergean ten-titulair van Land- en Luchtmacht, die ongeveer een verdubbeling van de huidige soldij betekent, werd algemeen toegejuicht, maar woordvoerders van de K.V.P., P.v.d.A. en A.R.P. zagen dit nog slechts als een eerste stap. De V.V.D.'er Couzy daarentegen vond het DEN HAAG Zoals bekend, willen prinses Beatrix en prins Claus het be drag, dat hun ter gelegenheid van hun huwelijk als nationaal geschenk werd aangeboden, met de later nog ontvan gen giften mee in totaal bijna f 1.775.000, bestemmen voor de zorg van 't gehan dicapte kind, zowel in Nederland, als in Suriname en de Nederlandse Antillen. Tijdens hun bezoek aan de West, is over deze bestemming in Suriname en de Nederlandse Antillen uitvoerig over leg gepleegd. Het is daarbij gebleken, dat juist in die twee landen, waar nog zo weinig mogelijkheden zijn om de hulp aan de gehandicapten in de overheids zorg te betrekken en waar dringend be hoefte is aan steun aan het particulie re initiatief, met deze gelden zeer vruchtbaar werk kan worden verricht. Daarom is besloten het grootste gedeel te van het bedrag voor de hulp aan ge handicapten in de West te besteden, al dus heeft het prinselijk paar in een com muniqué meegedeeld. ADVERT ENT IB In de handige kneepfles De borrel die u „toelacht" Geniet met uw gasten van die tongstrelend zachte WF genever. Een rondje WF Daar is iedereen vierkant voor! Jonge WF Genever L f. 1G.45 per hele liter J WYNAND FOCKINK Wat de besteding in Nederland betreft, hebben prinses Beatrix en prins Claus gezocht naar een nationale bestemming in het directe belang van de gehandi capte kinderen en ook van hun ouders, in de landelijk georganiseerde vereni gingen van ouders van gehandicapten. Juist zij kunnen voor hun kinderen zo'n belangrijke taak in deze zorg vervullen, zeker ook, waar het de thuis-verzorgden betreft, terwijl deze verenigingen over het algemeen minder in aanmerking ko men voor overheidssubsidie. Met de besturen van de verschillende ouderverenigingen is reeds overleg ge pleegd, om gezamenlijk na te gaan, hoe door een gift een nationale bestemming kan worden bereikt, die direct de kin deren ten goede komt Voorts hebben de Prinses en de Prins hun gedachten gericht op va kantiemogelijkheden voor gehandicapte kinderen en jongeren en op hun ont moeting met niet-gehandicapte leeftijd genoten. In verband hiermee werd over leg gepleegd met het hoofdbestuur van het Rode Kruis en met de voorzitter van de Zilveren Jeugdcentra, om deze instellingen door een gift in staat te stellen de accommodatie van het hos pitaalschip de „Henri Dunant", als ook het zilveren jeugdcentrum „De Hunneschans" aan te passen aan va kantie- en ontmoetingsweken voor ge handicapte kinderen. Ten aanzien van de eigen gift, die het prinselijk paar op de dag van on dertrouw heeft aangekondigd, is het zijn wens een uitwisseling mogelijk te maken van degenen, die zowel hier als in de West op het gebied van de zorg voor gehandicapten werkzaam zijn, om op deze wijze een nauwere samenwer king te bevorderen. Het ligt in de bedoeling, dat op een later tijdstip de verschillende bedragen aan de betrokken bestuurderen door prinses Beatrix en prins Claus ter hand zullen worden gesteld. Het prinselijk paar heeft bij het be palen van deze keuze en bij de verdere uitwerking daarvan een kleine com missie ad hoe bereid gevonden om hier bij van advies te dienen. De commissie bestaat uit: ir. J. B. Ridder de Van der Schueren te Nijme gen voorzitter, mej. J. C. M. M. Gel- dens te 's-Gravenhage - secretaresse; mevr. H. A. van Riemsdijk-Philips te Valkenswaard, mr. G. E. van Walsum te Capelle a/d IJssel, oud-burgemees ter van Rotterdam; mr. Y. Schol ten te 's-Gravenhage, oud-minister van Justi tie en J. J. A. Berger te Groningen, burgemeester van Groningen. inkomen van de dienstplichtigen nu voldoende. Hij was ook de enige, die geen bedenkingen uitte tegen de in komstenverlaging voor dienstplichtigen boven de rang van sergeant-titulair. Diensttijdverkorting werd algemeen gewenst geacht, behalve door generaal B. D. Couzy. Hij vreest aantasting van de gevechtswaarde bij de parate troe pen. De heer Wieldraaijer zei, dat de mogelijkheid van een kortere dienst tijd voor dienstplichtigen bij de komen de kabinetsformatie aan de orde moet worden gesteld. De K.V.P.'er Maenen noemde het in dit verband een dringen de eis, dat de Nederlandse defensie- taak op korte termijn opnieuw wordt bezien. „KAKEL DOORMAN99 Kolonel B. D. Wierda (P.v.d.A.) be pleitte afschaffing van het vliegkamp- schip „Karei Doorman", en mr. Bos (C.H.U.) vroeg of dit schip nu niet op een andere manier kan worden vervan gen dan door de onderzeeërs met kern voortstuwing, waarvoor Amerika de noodzakelijke technische gegevens niet wil verstrekken. De antirevolutionair Walburg informeerde waarom de Ver- enige Staten dit niet willen. Admiraal B. D. Moorman (K.V.P.) had geopperd, dat minister De Jong die gegevens misschien van Frankrijk zou kunnen krijgen, dat bijna klaar is met de eerste kernonderzeeër. Dit idee viel bij mr. Bos niet in goede aarde: „Het zou wel zonderling zijn voor ver wezenlijking van een NAVO-eis nu juist naar Frankrijk te gaan", vond hij. De heren Bruggeman (P.S.P.) en Bakker (C.P.N.) spraken him veront rusting uit over de Westduitse deelne ming in het NAVO-orgaan, dat de stra tegie in verband met eventueel ge bruik van kernwapens zal behandelen. Het brengt West-Duitsland weer dich ter bij zeggenschap over kernwapens, menen zij. Andere sprekers wilden we ten hoe dat NAVO-orgaan nu precies in elkaar zit. De bestemming van 2600 ha van de Lauwerszweepolder voor militair oefen terrein ging de heer Walburg als noor derling hij woont in Sint Anna-Paro- chie wel aan het hart, maar terwil- le van de defensie zei hij toch: „Voor uit maar." De heer Moorman riep de minister op krachtig vol te houden om die grond te krijgen: „Het defensiebe- lang moet hier bepaald prevaleren!" De heer Walburg bepleitte ook de vestiging van een opleidingscentrum voor technische specialisten van de Landmacht in het Noorden des lands. De opleidingscapaciteit van het Depot Technische Specialisten in Roermond is overschreden. Men heeft een tijdelij ke oplossing gevonden in Weert. Een nieuw opleidingscentrum in het Noor den zal, volgens de A.R.-woordvoerder, de werving van technische specialisten in dat deel van het land bevorderen. (Van onze Amsterdamse redacteur) AMSTERDAM De Partij van de Arbeid heeft voor de komende verkiezingen een campagne opgezet, die Is ontleend aan wat elders in de wereld al vaak succes heeft opgeleverd, maar bij ons nu pas voor het eerst wordt toegepast: de lijst aanvoerder gaat per karavaan het hele land door, bijna vijf weken lang: van 11 januari tot en met 11 februari. Gestart wordt in Groningen. De eerste week blijft de colonne „noordelijk" opereren; daarna komen aan de beurt: Overijssel en Gelderland, Brabant en Lim burg, Zeeland en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Telkens dus twee provincies per week, met onderweg in totaal zeven zogenoemde top-dagen: dan zullen alle leidende figuren meetrekken en 's avonds ook aanwezig zijn op de openbare bijeenkomsten om er te spreken. Lljstaanvoerd drs. J. M. den Yyl heeft in Amsterdam deze nieuwe tech niek toegelicht: „Er is sprake van een klimaatsverandering in het kiezerkorps. De mensen willen niet langer alleen maar toehoren, zij hebben er behoefte aan met ons in gesprek te gaan. Dat bewijst onder meer ook de hausse op het gebied van de teach-ins. Wij moeten daarom- naar de mensen gaan en open staan voor wat men, op het hart heeft, vernemen waartegen ze willen proteste ren, registreren wat er van ons wordt verlangd. Dus: eerst luisteren, daarna pas praten". Er is ook al een naam bedacht voor deze mobiele campagne, die ontleend is aan het lijstnummer: „Twee op wielen". Over het motto kon nog niets worden gezegd; dat zal donderdag aan de or de komen op het partijbestuursberaad, waarna een en ander ook nog moet wor den voorgelegd aan het verkiezingscon gres op 7 januari in Haarlem. De afde lingen in het land hebben reeds een voorlopig program rondgestuurd gekre gen, waarop al meer dan 200 amende menten zijn binnengekomen. AUTOBUS Wat de karavaan betreft: hoofdbe standdeel zal zijn een grote autobus, waaruit de stoelen zijn verwijderd, zo dat er wat ruimte is voor het ontvan gen van mensen, die willen praten met de lijstaanvoerder of de eigen kandida ten van het district. Dit rijdend hoofd kwartier wordt omringd door een zwerm kleinere bussen met geluidsapparatuur, die telkens door de hele streek trekken en waarbij altijd kandidaten meerijden voor het houden van toespraken. Men is van plan hiermee door de woonwijken te trekken („De helft van al le kiezers bestaat uit vrouwen,i dus ook veel huisvrouwen"), terwijl daarna de uitgangen worden opgezocht van grote fabrieken. Rondom al deze activiteiten organiseert men 's avonds dan verkie zingsvergaderingen in omliggende dor pen en steden - er staan er tegen de 300 op het programma. De tournee beslaat een traject van meer dan 2000 kilometer. Alleen op zon dagen zal de karavaan stilstaan. Onder weg maakt men geregeld „informatie stops" voor het verstrekken van inlich tingen en het houden van spreekuren. Plaatsen en tijden zullen telkens voor uit door „plak-ploegen" worden bekend gemaakt. De colonne doet aldus zeker 200 gemeenten aan. De partijsecretaris Eibert Meester ver telde ons, dat hij de kosten van deze rondrit schat op tegen de honderddui zend gulden. Hij was intussen nogal op getogen over de inzameling voor het verkiezingsfonds van de P. v.d. A. „W(j hebben al een kwart miljoen gulden binnen; ik denk wel, dat dit bedrag nog zal worden verdubbeld!" Hij wist ook te vertellen, dat zich sinds de kabinets crisis 1500 nieuwe leden hebben aange meld; het aantal afzeggers kon hij niet opgeven. Onderweg zal de karavaan meerma len in steden komen, waar op diezelfde dag ook een activiteit plaats heeft van de „concurrentie". Lijstaanvoerder Den Uyl hoopt, dat hij in die gevallen zijn politieke tegenstanders tot een debat zal kunnen bewegen. Het ligt in de bedoeling van de or ganisatie, dat de diverse kandidaten „Alle 160 worden ze erbij betrokken" steeds attent blijven op Üe actualiteit. Er wordt geregeld contact gehouden (via semafoons) met het hoofdkwartier, ter wijl secretaresses en typistes meerijden voor het afdoen van correspondentie of het schriftelijk reageren op uitlatingen van anderen. Aan boord van de bus. be vinden zich ook radio en televisie, zo dat men steeds op de hoogte kan blij ven van wat er zich op dat front af speelt. Overdag zal de lijstaanvoerder veel gesprekken voeren met plaatselijke be stuurders, organisaties en wie er maar interesse voor heeft. Men is bij dit al les berekend op zeer slecht weer; er zullen bijvoorbeeld sneeuwschuivers wor den meegenomen. Overigens moet er na tuurlijk veel ruimte zijn voor improvi satie. Zou het gaan vriezen, dan moet de lijstaanvoerder zich op schaatsen tus sen zijn kiezers kunnen mengen. Zoals gezegd: de karavaan gaat van start op 11 januari in Groningen. De volgende topdag is in Almelo (18 janua ri), daarna volgen Heerlen (25 januari), Breda (30 januari), Amersfoort (7 fe bruari) en als laatste, op 11 februari, het eindpunt Amsterdam. DEN HAAG. Minister Diepenhorst (Onderwijs en Wetenschappen) hoopt de rijksstudietoelageregeling voor het studiejaar 1967/'68 voor 1 februari a-s. gereed te hebben. Hij zei dit gister avond in de Tweede Kamer bij de be handeling van zijn begroting. Uit de Kamer waren ernstige bezwaren naar voren gebracht tegen zijn voornemen nog zelf een definitieve regeling voor het studietoelagebeleid tot stand te brengen. Men wenste dit over te laten aan het volgende kabinet. Dr. Vermooten (PvdA) diende een motie in, mede-ondertekend door prof. Witteveen (VVD) en dr. Schuring (CH), waarin de minister wordt ge vraagd opnieuw een overgangsregeling voor het studiejaar '67/'68 vast te stel len. Hierdoor zou een definitieve rege ling pas voor het daarop volgende stu diejaar kunnen gelden. De heer Vermooten was van mening, dat het weliswaar wenselijk, maar in de gegeven omstandigheden zeer twij felachtig, zo niet onmogelijk moet wor den geacht, voor het studiejaar '67/'68 nog tijdig een afgerond en definitief stelsel voor de rijksstudietoelage te ontwerpen. Hij wilde niettemin, dat in elk geval voor 1 februari a.s. de regeling voor het rijksstudietoelagebeleid voor het eerstvolgende studiejaar bekend zal zijn. In zijn motie vraagt hij om een overgangsregeling, waarbij de bestaan de regeling wordt verbeterd wat be treft het bedrag, dat de ouders van studenten voor kosten van eigen le vensonderhoud wordt toegerekend. Prof. Diepenhorst had geen behoefte aan de motie. Hij zal in ieder geval met een behoorlijk sluitend systeem voor de studietoelage komen. Het vol gend kabinet kan beslissen of het het stelsel te ruim vindt of niet. Veel steun. De motie-Vermooten kan rekenen op steun van de PvdA, VVD, CHU en CPN. Dit betekent 76 van de 150 stem- DEN HAAG Het Tweede-Kamerlid Nederhorst (PvdA) heeft de ministers van Buitenlandse Zaken en van Econo mische Zaken de vraag gesteld of het juist is, dat er be sprekingen gaande z.\jn tussen een groep van Nederlandse scheepswerven en de Zuidafrikaanse regering over de leve ring van vier onderzeeboten en radarvvaarschuwingsinstal- laties. Verder vraagt hij of de ministers kennis hebben genomen van de uitlating van de voorzitter van de raad van commis sarissen van de groep scheepswerven, die het contact met Pretoria zou onderhouden, die als volgt luidde: „Het ver baast me, dat hierover gepraat wordt, want dat kan de zaak alleen maar schaden". Het is waar, dat het kabinet- Cals sterk tegen de mogelijke transactie gekant was. De nieuwe regering denkt er gelukkig anders over, zo is ons gebleken. De heer Nederhorst vraagt de ministers voorts of zij deze me ning, van scheepsbouwerszijde geuit, bevestigen en of zij de eventuele levering van onderzeeboten aan Zuid-Afrika niet in strijd achten met de V.N.-resolutie van 7 augustus 1963, waarin wordt opgeroepen geen wapens aan Zuid-Afrika te leveren. Een andere vraag van de heer Nederhorst luidt of het juist is dat andere regeringen en met name de regeringen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië een absoluut embargo op wapenleveranties aan Zuid-Afrika handhaven en of de ministers niet van mening zijn, dat de Nederlandse regering, door medewerking aan de'levering van duikboten te verlenen, niet alleen van de tot nog toe gevolgde gedrags lijn zou afwijken, maar ook de politiek van de bondgenoten zou doorkruisen Tenslotte vraagt de heer Nederhorst van de ministers de verzekering, dat dit kabinet geen wijziging zal brengen in de gedragslijn, die het vorige kabinet in deze zaak heeft aangehouden. men in de Kamer. De PSP aarzelt nog met haar steun. Prof. Diepenhorst had gezegd, dat 't ontwerp voor de nieuwe regeling op 't ogenblik wordt bestudeerd door het mi nisterie van Sociale Zaken en Volksge zondheid en dat van Financiën, onder meer op het punt van de kinderbijslag en -aftrek. Als na de studie een rege ringsstandpunt in grote trekken is be paald, zal de ontwerpregeling aan de betrokken Tweede-Kamercommissie en vertegenwoordigers van de studenten worden voorgelegd, zo zei hij. Over de verkorting van de studie duur zal de Academische Raad binnen kort een nota aan de minister uitbren gen, zo zei hij. Prof. Diepenhorst hoopt de zaak „panklaar" te kunnen maken voor het kabinet, dat na de verkiezin gen van 15 februari optreedt. Dit zal een beslissing moeten nemen. Op korte termijn is verkorting van de studie duur zeker niet goedkoop, waarschuw de hij. Het financieel schema voor uni versiteiten en hogescholen voor de ko mende vier jaar zou dan zeker moeten worden aangepast. Prof. Diepenhorst noemde invoering van een studieloon financieel niet mo gelijk. Dit zal honderden miljoenen kos ten. Hij herinnerde aan de uitspraak van dr. Vondeling, die studieloon „ronduit a-sociaal" heeft genoemd, en kon zich dat goed indenken. Studieloon zou de verhouding werkgever/werkne mer in het wetenschappelijk onderwijs introduceren. 0 Het Gereformeerd Zendingscentrum in Baarn heeft de miljoenste gulden voor de uitgave van kinderbijbels aan de jeugd van Indonesië en andere zen- dingslanden ontvangen. De leerlingen van de 4e klas van de Koningin Wilhel- minaschool in Overveen hebben het miljoen volgemaakt. 9 Voor een kort bezoek is prinses Christina gistermiddag om een uur vergezeld door haar particulier se- ècretaresse, mej. N. M. de Vlieger per K.L.M. van Schiphol naar Londen gevlogen, 's Avonds keerde ze al weer terug. Naar verluidt heeft de prinses in de Britse hoofdstad enkele 'inkopen gedaan. 0 De minister van Buitenlandse Za ken, mr. J. M. A. H. Luns, heeft dinsdag een beleefdheidsbezoek aan de nieuwe Westduitse kanselier Kiesinger gebracht om persoonlijk met hem ken nis te maken. O De stichting „Nederlands Comité voor Kinderpostzegels" heeft een bedrag van f 50.000 ter beschikking ge steld voor het herstel van de door een overstroming beschadigde en vernielde installatie van het kinderrevalidatiecen trum „Fri^riscusoord" te Valkenburg. De provincienaam Friesland wordt niet veranderd in Frysl^n, zoals J. B. Singelsma (F.N.P.), P. de Leeuw (P.S.P.) en R. Poortinga (P.v.d.A.) vo rige week woensdag in de Provinciale Staten hadden voorgesteld. Met enkel de stemmen van de drie indieners voor, hebben de Statenleden dit voorstel ver worpen. Aan de voet van de befaamde Sint- Maartenstoren in Zaltbommel is dinsdagavond een garage van het expe ditiebedrijf G. Breddels een prooi van het vuur geworden. Behalve een trailer en een personenauto, werd een grote partij banden een prooi der vlammen. Een tweede personenauto werd zwaar beschadigd. 9 De Amsterdamse rechtbank heeft de 31-jarige kantoorbediende A. G., van geboorte Nederlander, maar nu Kongolees staatsburger, wegens ver duistering van 26 huurkoop-auto's in 1961 en het medeplegen van oplichting, conform de eis, veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. 0 Bij een „privé-enquête" door twee werkgeversleden der commissie- Mulder (die in 1962 is ingesteld om een onderzoek in te stellen naar de behoefte tot strafbaarstelling van de niet-ambte- lijke corruptie) is de indruk ontstaan, dat omkoping zich bij enkele zeer gro te ondernemingen afspeelt en dat zij zich vooral in de havens voordoet. O De raad van afgevaardigden van het Nederlands Cultureel Contact, waarbij 109 nationale culturele instellin gen zijn aangesloten, heeft een brief ge stuurd aan de besturen van de politieke partijen, waarin wordt aangedrongen het Kamerlidmaatschap van personen, die op de hoogte zijn van het culturele leven, zoveel mogelijk te bevorderen. O De hereh H J. Lankhorst (de hui dige fractievoorzitter van de P.S.P. in de Tweede Kamer), A. G. van der Spek, H. Wiebenga en B. van der Lek staan in deze volgorde landelijk op de kandidatenlijst, waarmee de Pacifisti sche Socialistische Partij aan de ko mende verkiezingen zal deelnemen. In het kader van een gezamenlijke hulpactie van de Ned. universitei ten, zullen begin januari vijf Groning se studenten naar Italië vertrekken om daar te helpen met het reinigen, dro gen en op orde brengen van kunstwer ken, die bij de overstromingsramp te Florence beschadigd zijn. Het is te ver wachten, dat nog meer studenten uit Groningen dit voorbeeld zullen volgen. 0 De gemeente Onstwedde maakt zich zorgen over de toeneming van de werkloosheid in het district van het gewestlijk arbeidsbureau te Stadska naal, omvattende de gemeenten Onst wedde en Vlagtwedde. In de beide be langrijkste gemeenten in de Kanaal streek is momenteel 12% pet. van de mannelijke beroepsbevolking werkloos. 0 De coöperatieve condensfabriek „Friesland" te Leeuwarden en een industriële combinatie in Mozambique, „Protal" genaamd, hebben in Lorenzo Marques, de hoofdstad van Mozambi que, een overeenkomst gesloten voor de bouw van een gecondenseerde melkfabriek in dat land. 0 Mr. F. J. Kranenburg, commissaris der koningin in Noord-Holland, heeft vandaag het Regionaal Kolen- veem Amsterdam geopend. Het is ge legen aan de Methaanweg, naast de elektrische centrale Hemweg. Dit veem zal ten behoeve van de brandstoffen- detailhandel in Amsterdam en omge ving fungeren als centraal punt voor opslag en verwerking van steenkolen tot gereed peodukt. 9 De Amsterdamse rechtbank heeft de 27-jarige elektriciën A. H. van D. uit de hoofdstad, wegens tientallen diefstallen uit boxen en afgesloten bergplaatsen van woningen In Amstel veen, Amsterdam en Haarlem, veroor deeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest plus voor waardelijke terbeschikkingstelling der regering. (Vervolg van pagina I) Over de onderhandelingen met de oliemaatschappijen over de gas- en oliewinning op het continentaal plat, merkte ir. Vos (P.v.d.A.) op, dat het in het belang van de staat is, dat de rege ring een bekwaam en hard gevecht voert. Het gaat hier om honderden, zo niet duizenden miljoenen. Bij onderhan delingen moet men de tijd hebben om te wachten. Deze tijd heeft dit over gangskabinet niet, meende ir. Vos, die er daarom bij het kabinet op aandrong óf van het nemen van besluiten af te zien, óf besluiten te nemen, die niet veel afwijken van de besluiten, die door minister Den Uyl zouden zijn genomen. De 500 miljoen gulden, die de overheid thans van het Nederlandse volk vraagt, zouden niet nodig zijn, aldus ir. Vos, als men niet te soepel was tegenover de oliemaatschappijen. Mr. Bührmann (C.H.) vond, dat oud minister Den Uyl als doctrinair socia list te weinig met zijn tijd meegaat. Het is geen haalbare zaak, zei mr. Bührmann, om voor de Staat een per centage te eisen, dat hoger is dan in de omliggende landen. Het is triest, heel erg triest, zo zei de heer Bühr mann, dat bij opkomende werkloosheid, wij niet in staat zijn de bodemschatten uit de grond te halen. De heer H. M. van Lieshout K.V.P. die de opvatting van de heer Vos be streed, merkte op, dat een voorstelling van zaken, dat er maar één doelmatige weg is, onjuist is. Ook de opvatting, dat degenen, die een andere weg willen vol gen, verraad plegen, wees hij af. Dr. W. P. Berghuis A.R.) zei, dat zijn fractie niet in elk geval tegen staatsdeelneming is, maar het accent moet duidelijk liggen bij het particulie re initiatief, bij de ondernemersdurf. Wel legde de A.R.-woordvoerder een belangrijke vraag aan het kabinet voor, namelijk of het wel zo urgent is, dat dit kabinet in deze weken een zo belang rijke beslissing moet nemen. De liberale fractieleider, mr. Van Riel, sprak slechts zijdelings over olie- en gaswinning. De communistische heer Q. A. IJmkers vond, dat de onderne mersbelangen bij dit kabinet in goede handen zijn, in welk verband hij erop wees, dat de minister-president de oud voorzitter ls van de Stichting Noordzee- Mijnbouw. Felle verwijten richtte de heer IJmkers tegen de Boerenpartij, die nog steeds achter ir. Adams zou staan. De heer A. Snoek, (B.P.) die de laatste spreker was tijdens het debat merkte op, dat ir. Adams geen lid meer is van de Boerenpartij en daar niets meer mee te maken heeft.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 6