Op grillige zomer volgde zeer mooie herfst ©31» Griep? Chefarine „4" doet wonderen Strenge straffen in Sobibor-proces Soekarno wil nog geleide democratie Look" eist 5 miljoen Kennedy's van Engeland blijft bij wens aansluiting bij EEG Weer een ontvoering op Sicilië vleesconserven Bloeiperiode duurde dit jaar maar kort VAN ONZE LEESTAFEL Het jaar 1966 in de natuur Dat wordt smullen...worstjes in de erwtensoep! Is uw'keukenwinkeltjë óók zo welgevuld met blikjes Onderscheidingen Functie van de P.T.T. i Lentelied Nu echt Kosygin in Turkije Grillig VOOR BABY'S HUIDJE voor N. P. D. apartheid de De vier middelenv verenigd in Chefarine „4" - elk afzonderlijk al beroemd wer ken tezamen nóg beter en helpen vaak ook dan wanneer andere middelen falen. De combinatie is ideaal om pijn of griep doeltreffend te bestrijden. 55 Macao levert zeven Chinezen uit Billy Graham in Vietnam Tegenspraak van Ford-België WOENSDAG 21 DECEMBER 1966 (Van onze medewerker Harry Wonink) n de laatste dagen van december lijkt de slijtage van het oude jaar, de dode lijke vermoeidheid van 1966, in heel de ons omringende natuur zijn doffe weerklank te vinden. De dagen zijn oneindig triest en kort en de buitenwandeling heeft nog weinig vreugde te bieden. Daarom wandelen wij in gedachten nog even het nu achter ons liggende jaar rond, laten wij het natuurjaar 1966 aan ons voorbijtrekken. Het jaar begon met heel slecht weer. Het was niet koud, doch storm en regen maakten er een wilde boel van. In de loop van die eerste janu- ariweek kondigde de winter evenwel zijn komst duidelijk aan. Zo vroor het in de vroege ochtend van Drie koningen (6 januari) zes graden. Overdag was het prettig, rustig win terweer. Geleidelijk werd het kou der en op zondag waren al veel schaatsers op het ijs. Er volgden dagen met een ijskoude oostenwind en bewolkte hemel, waar uil nu en dan wat lichte sneeuw viel. 's Nachts daalde de temperatuur tot tien graden. Zondag de 16de lag er een ferm pak sneeuw. Vooral in Lim burg ging het nu zeer streng vriezen. Terwijl in het grootste deel van het land de nachttemperatuur om min ne gen graden schommelde, werd in het zuiden zestien graden vorst gemeld. Dagen met gladde wegen, waaraan deze winter toch opmerkelijk rijk was, waren er ook, maar 22 januari zette een fikse dooi in. Diezélfde avond bleek alle sneeuw te zijn ver dwenen. Verscheidene rustige dagen kwa men er nu. Geleidelijk werd het zachter en op 28 januari schommelde de middagtemperatuur reeds om de aangename waarde van tien graden. Het kon toen niet uitblijven: de kool mees zong zijn eerste lentelied. Een grappig, steeds herhaald „tie-tie-ta", dat men ook wel „zagen" noemt. Het bleef fraai weer. De volgende dag leek het volop lente. Twaalf gra den meldde het KNMI en overal zon gen grote lijsters hun voorjaarslied en wij zagen zelfs een grote troep veld-leeuweriken, op reis naar het oosten. De trek terug was begonnen. Ook de eerste dagen van februari waren lenteachtig. Op 1 februari liet de merel in de vroege ochtend zijn fluisterzang horen en de roodborst hield zich ook niet langer stil. Een veldleeuwerik was zingend op weg naar zijn broedgebied en de zang van de grote lijsters klonk van alle kanten. Onverwachts, op 9 februari, keer de de winter terug en zorgde voor uiterst gladde wegen. Het verkeer had er erg veel hinder van. Er kwam drie dagen later zelfs nog een dik pak sneeuw bij ook. Onder tussen werd het steeds kouder. Op de 18de vroor het al weer twaalf graden en hing er heel de dag een koude dikke mist. Maar daarmee was het dieptepunt bereikt. De vol gende dag zette de dooi in en des zondags heerste er weer een lente- sfeer, steeg het kwik in de thermo meter tot tien graden. Snel dooide de sneeuw weg. Overal toonden de weiden hun groe ne grastapijt. Daarboven vlogenVde hele dag troepjes kieviten, op weg naar hun oostelijke broedgebieden. De grote lijsters hervatten de voor korte tijd onderbroken lentezang. Prachtige lentedagen volgden. Kie viten buitelden boven het grps in hun dolle liefdesvlucht. Op 28 februari bloeide overal klein hoefblad, een echte lenteheraut die een sterretje van gele üntbloemen op een kort ge- ANKARA De Sowjetrussische pre mier Kosygin is dinsdag in Ankara aangekomen voor een officieel bezoek aan Turkije. Het wordt vergezeld door de eerste ministers van de Sovjet-repu blieken Oekraïne en Kazakhstan en on derminister van Buitenlandse Zaken, Koeznetsof. ADVERTENTIE schubd steeltje omhoog heft. Ook maart zette in met heerlijk voor jaarsweer en op de 6de van die maand werd in de buurt van Amster dam het eerste kievitsei gevonden, 's Avonds vormden zanglijsters, rood borstjes en lijsters een rijkbezet koor. De wulpenjodel klonk boven het veen en een paartje staartmeesjes had zijn fraaie wieg al voor de helft klaar. Ze bouwden hun nest in een thuyahaag. Hoewel het geleidelijk wat minder zacht werd, bleef het prettig weer. Op 16 maart vertelden de jodelende grutto's aan de wandelaar, dat zij op hun broedgebieden waren terugge keerd. Twee dagen later meldde zich de eerste tjiftjaf. Uit alle kale bomen klonk het keffende liedje Van de klei ne vogel, die de winter in de buurt van de Middellandse Zee had doorge bracht. De witte kwikstaart bleek eveneens te zijn teruggekeerd van de winterse omzwervingen. Bij het officiële begin van de lente 21 maart was het weer echter bepaald onaangenaam. Er kwamen trouwens nog vele koude dagen. Veel regen en ook perioden met vorst en sneeuw deden weer aan de winter denken. Pas op 24 april herstelde het weer zich. Eindelijk werd het warmer. Bij temperaturen van omstreeks twintig graden puilden de frisse berkeblaadjes uit de knoppen. In korte tijd stond de hele wereld in bloei. Alle weiden werden opeens versierd door duizenden paarde bloemen. Krenten en vruchtbomen veranderden hun kale kruinen bij toverslag in witte wolken van bloe sems. Lang kon men dit voorjaar niet van de lentebloei genieten. Met dagtemperaturen van 27 graden duurt bijvoorbeeld de krentebloei maar twee a drie dagen. De hele natuur vlbog als het ware in blad. Ook mei, aanvankelijk wat koeler, bracht mooie, zonnige dagen. Het werd zelfs zomers warm. De sloten waren nu wit van de waterranonkels, boterbloemen bloeiden massaal en de brem eveneens. Steeds warmere da gen. Prachtige weken waren het; tot 30 graden steeg het kwik in de ther mometer. Zondag 12 juni ontlaadde zich een geweldige onweersbui boven het land. Een enorme watermassa daverde op stad en land. Overal werden over stromingen gemeld. Nog bleef het daarna zeer warm. Dag in, dag uit dertig graden. Maar op zaterdag 18 juni ging Donar opnieuw geweldig te keer. En daarna werd het kouder. Er brak een lange periode aan met te nat, te koud, kortom slecht weer. Ju li had maar een enkele zonnige dag. Pas in augustus werd het wat be ter en ook de herfst was, zoals de laatste jaren gebruikelijk, weer fan tastisch. Op 4 oktober bijvoorbeeld, steeg de temperatuur tot 24 graden. Eind oktober ging een lange rij stil le, mooie najaarsdagen geleidelijk over in een vroegtijdig wintertje. Op 3 november vroor het des nachts zes graden, doch de winter werd al spoedig weer noordwaarts gedrongen en zondag 6 november was het zelfs een heerlijke dag met zomerse temperaturen (19 graden). Tot op het midden van de maand volgden rustige, mooie dagen. Daarna wisselden storm en regen elkaar af. Eind november en begin december was het onmiskenbaar slecht weer. Zware storm, regen-, hagel- en sneeuwbuien plaagden de mensen die zich buiten waagden. En terwijl u dit leest? Dan is het jaar bijna om. Misschien neemt 1966 afscheid in de kou van een harde win ter, wellicht is het zacht en donker, maar hoe dan ook, over enkele weken zingen de koolmezen al hun lentelied je. Zodra het nieuwe jaar wat meer vorderingen maakt en de kou ver drijft, kunnen wij op zoek gaan naar lentesymptomen. Want na deze som bere tijd, komt de lente weer. Dat staat vast! De koolmees is altijd een van de eerste zangers in de lente, in 1966 en stellig ook in het jaar dat nu voor ons ligt. ADVERTENTIE ADVERTENTIE Vier middelen in één tablet helpen elkaar en... doen wonderen! HAGEN Een Duitse rechtbank heeft in Hagen gevangenisstraffen van levenslang tot drie jaar opgelegd aan zes van de elf beklaagden, voormalige bewakers van het vernietigingskamp van de nazi's in Sobibor (Polen) we gens hun schuld aan de dood van dui zenden bewoners van het kamp. Vijf beklaagden kregen vrijspraak. De openbare aanklager had tegen al len gevangenisstraffen geëist. Eén van hen hing zich tijdens het proces ln zijn cel op. Het door de nazi's in bezet Polen ge bouwde Sobibor-kamp was naast Auschwitz en Treblinka een van hun grootste vernietigingsplaatsen. Het functioneerde tot eind 1943. De rechtbank legde levenslange ge vangenisstraf op aan de voormalige SS-Oberscharfyhrer Karl Frenzel (55) wegens moord op negen mensen en deelneming aan moord op minstens 150.000 mensen. Acht jaar kreeg de voormalige SS-Unterscharführer Franz Wolf (59), wegens medeplichtigheid aan moord op minstens 39.000 mensen. De vroegere SS-Oberscharführer Al fred Ittner (59) en zijn collega Erich Fuchs (64) werden veroordeeld tot elk vier jaar gevangenisstraf wegens deel neming aan het vermoorden van resp. 68.000 en 79.000 gevangenen. Ieder drie jaar gevangenisstraf kregen de SS-ers Erwin Lambert (57) en Karl Werner Dubois (53) voor het meedoen bij moorden op 57.000 en 15.000 mensen. De voormalige SS-ers Robert Jührs, Erich Lachmann, Hans Heinz Schütt, Heinrich Unverhau en ErnSt Zierke werden vrijgesproken. Het proces is in september 1965 be gonnen. Overlevenden van het doden kamp Sobibor hebben tegen de ver dachten getuigd. Zij deden gruwelijke verhalen over hoe zij gedwongen wer den slavenarbeid te verrichten, hoe zij door de SS-mannen werden mishandeld en hoe medegevangenen werden opge hangen of vergast. BONN De plv. voorzitter van de neo-nazistische nationaal-democratische part Duitsland (NPD), Adolf von Thad- den, heeft zich maandagavond uitge sproken voor rassenscheiding. Von Thadden zei maandagavond op een bijeenkomst een Bad Godesberg dat men het feit moet respecteren „dat God verschillende rassen heeft gescha pen". Het noordelijke deel van de aard bol dient zijns inziens gereserveer te worden voor het blanke ras. Hij haastte zich hieraan echter toe te voegen dat hij geen racist was. Thadden, wiens partij bij de de re cente verkiezingen in deelstaten Hessen en Beieren winst heeft behaald, be pleitte ook de herinstelling van de dood straf en eiste dat jonge meisjes een jaar in het huishouden of fabrieken moeten werken. Deze laatste eis doet denken aan het zogenaamde „Pflichtjahr" dat de na zi's in de jaren '30 invoerden. DJAKARTA President Soekarno van Indonesië heeft een terugkeer naar de „oorspronkelijke Indonesische de mocratie" voorgesteld. „Dit betekent geleide democratie", zei Soekarno, sprekend tot een juichen de menigte van duizend kaderleden van de nationalistische partij (PNI) in zijn Merdeka-paJeis. „Sommige mensen geven de voorkeur aan een liberale democratie voor Indo nesië", vervolgde hij, „maar dat is mijn zaak niet". „Ik wil, tezamen met het hele Indo nesische volk, hier een geleide demo cratie vestigen. Zolang de Nederlan ders volksstemming op Nieuw-Guinea eisen is dat aansporing tot strijd". In zijn toespraak wraakte Soekarno ook een nummer van het Amerikaanse tijdschrift „Playboy", dat hij een be wijs noemde van imperialistische ver dichtsels in Indonesië. Het bewuste nummer bevat een interview met een Amerikaanse multi-miljonair, die be weert tegenstanders van Soekarno in Indonesië financieel te hebben gesteund. „Ik word beschimpt, belasterd", zei NEW YORK Een woordvoerder voor het tijdschrift „Look" heeft ver klaard, dat zijn firma een eis tot scha devergoeding tot 5 miljoen dollar zal indienen tegen de familie Kennedy, als zij publikatie van het boek „Dood van een president" van William Manchester of artikelen daaruit verbiedt. Manchester was door de Kennedy's aangezocht de definitieve geschiedenis van president John F. Kennedy's moord te schrijven, maar mevr. Jac queline Kennedy heeft bij het Hoge Ge rechtshof van de staat New York een proces tegen publikatie van het boek door de uitgeverij Harper en Row en 't in afleveringen brengen door ..Look". Het gerechtshof zal de zaak dinsdag 27 december in behandeling nemen. Volgens de woordvoerder van „Look" zal bij toekenning van de eis het num mer voor 24 januari van het tijdschrift dat het eerste deel van de serie bevat, niet kunnen verschijnen. De verliezen aan advertenties, verspreiding en an dere kosten liggen volgens de woord- BONN Tijdens de laatste zitting van de Westeuropese Unie (WEU) heeft Engeland meegedeeld, bereid te zijn tot de gemeenschappelijke markt toe te treden, onder de voorwaarden van het Verdrag van Rome, dat „de zes" in 1957 hebben gesloten. De Britse minister van Europese Za ken, Georg Thomson, zei in de minis terraad, dat Engeland echter dezelfde rechten zal moeten krijgen, die de an dere Euromarktlanden voor zichzelf ge reserveerd hadden toen het verdrag ge sloten werd. Hij doelde hiermee kennelijk op de bindingen die Engeland op het gebied van de handel reeds met de E.E.G.- landen heeft. Premier Harold Wilson, die in de na bije toekomst de hoofdsteden van „de zes" zal bezoeken, zal naar algemeen wordt aangenomen naar mogelijkheden zoeken die de weg moeten effenen voor een Britse toetreding tot de gemeen schappelijke markt. Reeds in 1963 raakten onderhandelin gen over deze zaak in een vergevor derd stadium toen president Charles de Gaulle van Frankrijk zijn veto gaf. Rolf Lahr, de Duitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, die de slotzit ting voorzat, heeft meegedeeld, dat de ministerraad op het voorstel van Thom son gunstig heeft gereageerd. Volgens welingelichte zegslieden is de positie van Frankrijk in deze kwestie onduide lijk, omdat de Franse vertegenwoordi ger geen commentaar heeft gegeven. Minister Luns heeft bij de raad aan gedrongen op steun aan de nieuwe Indo nesische regering. MACAO Zeven agenten van natio nalistisch China zijn door de Portugese autoriteiten van Macao uitgeleverd aan de communistisch Chinese autoriteiten. Het zevental was in juni 1963 in een bewapende jonk uitgeweken naar de Portugese enclave, toen zij door Chine se kanonneerboten werden achtervolgd. Volgens de bladen betekent de uitle vering „èen compensatie" voor het op treden van de politie op 3 en 4 decem ber in Macao. TRAPANI Een afgewezen Sici- liaan heeft zijn voormalige verloofde ontvoerd, kennelijk in de hoop haar op grond van een eeuwenoud Siciliaans ge bruik te duingen met hem te trouwen. Nog maar drie dagen geleden heeft de rechtbank in Trapani een jongeman die ook het meisje dat hem afgewezen had, had ontvoerd en verkracht, tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De 23-jarige jongeman, Filippo Melo- dia, had gehoopt dat het meisje, de 17- jarige Franca Viola, zich zou neerleg gen bij de ongeschreven wet en hem trouwen „om haar eer te redden". Tot verbijstering van de mannelijke bevol king van Sicilië en tot verrassing van het moderne Italië, weigerde Franca en diende een klacht bij de politie in. Melodia werd zaterdag veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Gisteren werd de 22-jarige Mattia Ciaravolo uit Salemi ontvoerd. Zij had enige tijd geleden haar verloving met de 28-jarige Andrea Virtuoso verbro ken. Volgens de politie ontvoerde Virtuoso het meisje met de hulp van twee ande re mannen, toen zij met haar moeder op straat liep. Ondanks hevig verzet van moeder en dochter werd Mattia in een wachtende wagen gesleurd, ter wijl de moeder met schrammen en lichtelijk bloedend op straat werd ach tergelaten. voerder tussen de 3 en 5 miljoen dollar en „Look" zal voor dit bedrag een eis tot schadevergoeding indienen. Het juiste bedrag zal op 22 december wor den meegedeeld aan rechter Sual S. Streit, die dezelfde dag een uitspraak over het verschijningsverbod moet doen. Senator Robert Kennedy van New York heeft Manchester en zijn uitge vers verweten, het boek zo snel moge lijk in publikatie te hebben gebracht en in strijd met de afspraken daarvoor niet mevr. Kennedy's toestemming of die van haar familie te hebben gehad. De hoop op een regeling buiten het Hof om is verminderd door de boze be weringen van beide kanten, maar tus sen de advocaten van beide partijen wordt nog informeel overleg gepleegd, voornamelijk per telefoon. hij, „maar dat is niets. Dit is een hi storische noodzakelijkheid in elke revo lutie. Het is alleen maar logisch, dat wan neer mensen hun belangen zien be dreigd door onze revolutie, zij een te genbeweging op touw zetten. Maar het is ook een historische noodzakelijkheid voor ons, revolutionairen, om hem met al onze kracht te bestrijden". „Pas op voor wat de imperialisten zeggen", waarschuwde Soekarno, „als zij u prijzen, is het voor ons een teken ons aan een zelfonderzoek te onder werpen. Als zij u aanvallen, kunt u er verzekerd van zijn, dat u juist han delt". Fel keerde hij zich tegen de direc teur-generaal voor het Hoger Onder wijs, Masjuri, die hem onlangs tot een debat had uitgedaagd. „Hij zegt dat onze revolutie voorbij is en dat wij thans voor een periode staan van consolidatie van de resulta ten die wij hebben bereikt. Maar ik zeg u dat onze revolutie nog niet voorbij is", aldus Soekarno. En tot degenen die gezegd hebben, dat het houden van redevoeringen zijn enige gave is, zei Soekarno: „Kijk naar Mohammed of Jezus Christus of welke andere profeet ook. Zij besteedden het grootste deel van hun tijd aan het hou den van redevoeringen". Studenten van de universiteit van Djakarta zijn voornemens een open luchtbijeenkomst te houden voor het eerst weer na 3 oktober toen zij door troepen voor het paleis van president Soekarno uiteen werden geslagen. De bijeenkomst op 3 oktober was be doeld om van president Soekarno een Verklaring te eisen van zijn daden tij dens de mislukte staatsgreep van 1 ok tober 1965. De massabijeenkomst van woensdag a.s. is aangekondigd als een „paraat heidbijeenkomst" welke gehouden zal worden voor het hoofdkwartier van het „Ampera" studentenregiment. Indonesië zal weer een ambassadeur in Noord-Viëtnam benoemen, in de plaats van ambassadeur Soekrisno die na de mislukte staatsgreep in Indone sië naar Peking uitweek. Dit heeft de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Adam Malik, gezegd. Hij zei voorts er geen bezwaar tegen te heb ben, een nieuwe ambassadeur in China te benoemen zo de regering in Peking dit wenst. Sedert ambassadeur Djawoto overliep naar de Chinezen, „vanwege het huidige rechtse reactionaire mili taire bewind" in Indonesië, wordt Indo nesië in Peking vertegenwoordigd door een zaakgelastigde. ADVERihNTIt Héérlijk, veel worstjes in uw erwtensoep. Uw gezin is er dol op, en terecht. Daarom staan die worstjes ook altijd in uw 'keukenwinkeltje'. Gemakkelijk bij de hand zo'n blikje. Met zorg. bereid en hygiënisch verpakt en... de inhoud is altijd meer dan u denkt, F\e „Friese Koerier" (onafh. soc.) Ie- vert zeer kritisch commentaar op de koninklijke onderscheidingen, die de oud-ministers uit het kahinet-Cals heb ben gekregen. De ministers, die weg moesten omdat zij het niet goed genoeg deden, werden onderscheiden, omdat zij het zo goed gedaan hebben, dat zij weg moesten. „Het Koninklijk Besluit waarin dit allemaal keurig is geregeld verraadt een voor Nederland ongebruikelijke mate vhn subtiliteit. Want niet ieder een kreeg hetzelfde, al kreeg toch ie dereen wel wat. Vondeling werd com mandeur. Dat zal niemand verbazen. Hij moest weg, omdat hij zo gretig commandeert. Den Uyl daarentegen werd slechts ridder. Dat klopt: hij moet het commanderen nog leren. Hoefnagels werd ook niet meer dan ridder. Dat is het maximum voor zo'n dwarsligger: Cais kreeg helemaal geen medaille. Hij heeft ze allemaal al. Hij werd benoemd tot minister van staat, een even eervol als ongevaarlijk baan tje, en is op die manier definitief bij gezet in het Gezelschap der Staatslie den, zó roemrucht en zó geëerd, dat zij nimmer meer actief hoeven te wor den. Zo werd aan elk de maat van zijn verdiensten uitgemeten en zij gingen dan ook allen tevreden naar huis, een pronkstuk voor de medaille- kast op zak. Er is maar één onbegrijpelijkheid bij deze happening. De regering heeft aan de verdwenen grootheden niet de onderscheiding uitgereikt, die zij alle maal missen. Geen van het illustere gezelschap, zelfs Cals niet, bezit de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in brons. Die heb ben zij ook nu weer niet gekregen. De overwegingen, die de regering er toe hebben geleid deze voor de hand liggende vorm van billijkheid niet te betrachten, zijn moeilijk te doorgron den. Misschien zit het zo: de ereme daille in brons pleegt te worden uitge reikt aan ijverige huishoudsters en wakkere parkwachters, die in eenvoud en nederigheid 40 jaar of langer hun ambt tot tevredenheid van hun op drachtgevers hebben vervuld. Daar van was hier inderdaad geen sprake. Het duurde veel te kort. De nederig heid ontbrak. Er was niet zoveel een voud. En de bazen waren ontevreden. Men moet dan ook wel tot de slot som komen, dat de manier, waarop de regering Zijlstra de verdwenen mi nisters heeft onderscheiden, een ern stige vermaning inhoudt: overdoen, en dan langer." In een commentaar op de tariefsver- hoging van de PTT, zegt rubriek schrijver Flex in „Trouw" (a.r.) dat het tijd wordt om ons te gaan bezinnen op de functie, die de PTT dient te ver vullen. „Heel vroeger, in 1850, was het de bedoeling de communicatie onder het volk te bevorderen. Reizen was duur. Maar je kon elkaar een papiertje stu ren, waarop gedachten en gevoelens waren gedrukt of geschreven. De post- wet bedoelde een goedkope transport mogelijkheid te scheppen. Handel en nijverheid, iedereen profiteerde ervan. De communicatiemiddelen (wegen, kanalen, kranten, posterijen, radio, te levisie, telefoon, spoorwegen) zijn voor een volk wat de aderen zijn voor een lichaam. Een verstandig volk doet al les om zijn „bloedsomloop" te bevor deren. Zonder communicatie geen welvaart, geen vooruitgang. Het dom ste wat een samenleving kan doen is de communicatie-mogelijkheden be perken. Waarom moeten de kerken geen bouwbelasting betalen? Waarom is het bedrijven van kunst niet speciaal be last? Waarom geen leeszaal-belasting ingevoerd Of een onderwijsbelas- ting Al deze zaken zijn gesubsidiëerd; het onderwijs zelfs zeer zwaar. Te recht. Want de overheid, die er ons ten goede is, wil daarmee bewust de genoemde zaken bevorderen. Maar theoretisch is het ook denkbaar, dat een domme overheid onderwijs eigen lijk maar een luxe vindt en meent dat ouders, die kinderen kennis willen laten bijbrengen, daarvoor best een paar honderd gulden belasting kunnen betalen. Door na te gaan welke ver schijnselen een overheid belast en welke zij subsidiëert, kunnen we pre cies te weten komen hoe de overheid de verschijnselen waardeert. Heel vroeger moesten de kranten een ex tra belasting betalen, het dagbladze gel. Want de overheid vond het hele maal niet nodig dat iedereen kran ten kon lezen. Maar toen men grotere waarde ging hechten aan de vrije me ningsuiting verdween het dagbladze gel. En op 't ogenblik zijn er al, die vinden dat de overheid kranten be hoort te subsidiëren! Bij de PTT vrees ik een ontwikke ling in tegengestelde richting. Geruis loos kan de PTT van onderneming, die de communicatie onder het volk wilde bevorderen, veranderen in een instru ment van de overheid om de commu nicatie te belasten. De enorme PTT- winsten in het recente verleden zijn een bedenkelijk teken. Een jaarlijkse subsidie aan de PTT zou beter pas sen bij de betekenis van deze onder neming, zoals ik die zou willen zien. Een principiëel debat in het parle ment over de functie van de PTT zou ik toejuichen. Moeten we de uitwisse ling van gedachten en gevoelens per post gaan subsidiëren of belasten? Een mooie vraag." SAIGON De Amerikaanse evange list Billy Graham is met enige Ameri kaanse soldaten begonnen aan een „kruistocht" langs het front in Viëtnam, waar hij voor zichzelf hoopt vast te stellen of de Verenigde Staten moreel gerechtigd zijn de oorlog in Viëtnam te voeren. Tijdens zijn tocht zal Graham 10 Amerikaanse installaties bezoeken. Aan het begin van de tocht zei hij in zijn gebeden, op de Viëtcong een beroep te zullen doen, gehoor te geven aan de Kerstboodschap „die er een van vre de is". „Zelfs als wij tegen hen vechten, kunnen wij voor hen bidden". BRUSSEL De directie van de Fordfabrieken te Genk, heeft berichten tegengesproken, volgens welke in de afgelopen weken enige honderden ar beiders zijn ontslagen. In de afgelopen drie maanden zijn slechts 64 perso neelsleden ontslagen, aldus deze ver klaring. Om nieuwe ontslagen te voor komen is wel besloten, dat in de week van Kerstmis tot Nieuwjaar en op 9 januari niet gewerkt zal worden, aldus meldt het Belgische persbureau Belga.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 7