Nobby Stiles weer geschorst Voor organisatie van crosses zou stichting nodig zijn Johan Plageman (DOS) eerste semi-prof die econoom werd Psychologisch onderzoek ten behoeve van beter voetbal en maatschappelijke status Harm Wiersma in damtitel-strijd jongste deelnemer Trudy Groenman en Elly Krocké naar Zuid-Afrika SC Cambuur gered van debacle Bedrijf Strijd Therapie Haico Scharn in St.-Sylvesterloop Kleurenzin Aanwijzingen Voorzitter MAC-Veenendaal Voorzichtig WISSELMARKT Inzet Voortgebracht Risico's DE MANNEN ACHTER AJAX... internationale allure... P RIS AA HORLOGES WOENSDAG 21 DECEMBER 1966 AMSTERDAM Enkele dagen voordat voetbalidool Johan Cruyff ter „slachtbank" werd geleid om zich te verantwoorden voor zijn optreden in de wedstrijd NederlandTsjecho-Slowakije op zondag 6 november, ontving de KNVB een brief van het Ajax-bestuur. Enkele fragmenten: .Zoals u zult we ten wordt door ons serieus werk gemaakt van de medische, psychologische en pedagogische begeleiding van onze afdeling betaald voetbal. Wij zijn van me ning, dat wij ten aanzien van de in onze dienst zijnde full- of parttime-profes sionals in medisch en maatschappelijk opzicht een zware verantwoordelijkheid dragen. Deze verantwoordelijkheid blijkt zwaarder te gaan drukken naarmate de ploeg zich op hoger niveau beweegt en onder grotere druk van de publieke belangstelling en een vaak emotioneel geladen publiciteit moet werken. Voor al voor jonge, nog niet tegen deze zware druk gewapende, spelers kunnen daaruit nare, voor de verdere toekomst van de jongeman onaangename con sequenties voortvloeien". Ajax stelde verder in het verleden zeer huiverig te hebben gestaan tegenover het opnemen van Cruyff in het nationale elftal. „Wellicht ten overvloede voe gen wij hier afschriften bij van eerder aan uw bestuur voorgelegde verklarin gen van onze clubarts en onze psycholoog, die hun adviezen baseerden op de bezorgdheid voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de betrokken speler en op het belang van de voetbalsport in het algemeen". Het ls niet bekend, of deze brief sterk heeft meegespeeld in de uitspraak van de strafcommissie. Men is geneigd te veronderstellen, dat Johan Cruyff in feite niet gestraft is mede gezien de omstandigheid, dat hij wel voor Ajax mag uitkomen. In dit verband is ook het slot van de brief belangwekkend: „Het geval Cruyff ligt thans voor ons als een waarschuwend teken voor de toekomst .Het gebrek aan tijdig overleg tussen onze adviseurs en die van het nationale elftal waarbij wij overigens nog steeds een deskundige op psycholo gisch en pedagogisch terrein missen valt als een donkere schaduw over het voorgevallen op 6 november. Wij me nen, dat wij ons daarover gezamenlijk een ernstig verwijt moeten maken en dat het absoluut onverantwoord is de schuld en de eventueel daaraan gekop pelde strafmaatregelen op de schouders van Cruyff af te wentelen." Tot zover de brief. Zij bewijst nog eens nadrukkelijk, dat de professional geen deel meer uitmaakt van een voet balvereniging, maar van een voetbalbe- drijf. Een modern bedrijf, dat zichzelf respecteert zal zijn personeel niet alleen waarderen en honoreren op grond van de geleverde prestaties, maar zich ook rekenschap geven van de geestelijke achtergronden, die het presteren gun stig beïnvloeden of er afbreuk aan doen. Met name Ajax is zich dat ten volle bewust. Op advies van clubarts dr J. H- M. Rolink uit Velsen-Noord werd vo rig jaar daartoe de psycholoog dr. Slik- boer aangetrokken. Het zou huichelach tig zijn te beweren, dat bij Ajax alleen ideële motieven een rol spelen. Maar afgezien van de commerciële belangen verdient het initiatief alle aandacht en past het in de moderne opvattingen over medisch- en psycho-hygiënische verzor ging in de wedstrijdsport. Dr. Slikboer bleek niet in staat ons een interview toe te staan, omdat hij reeds geruime tijd in het ziekenhuis ligt. Maar ook al zou deze handicap er niet geweest zijn, dan had hij ons waar schijnlijk toch een gesprek gewaigerd, omdat zijn arbeid van bijzonder subtie le aard is en omdat het mensen betreft, die in de publieke belangstelling staan en door dat publiek op handen gedra gen worden. Wij vroegen daarom dr. Ro link, die nauw met dr. Slikboer samen werkt, iets meer over de achtergronden van het AJax-initiatief te vertellen. Dr. Rolink, niet huiverig voor de voor lichtingsmedia, voert al jarenlang strijd ten behoeve van de sporthygiëne. Hij bedoelt daarmee het stelsel van me disch en hygiënisch verantwoorde maat regelen, dat de moderne amateuristische en professionele sportbeoefening zodanig behoort te begeleiden, dat vanuit de al dus begeleide sportbeoefening inzo groot mogelijke mate wordt bijgedra gen tot de verbetering van de lichame lijke en geestelijke volksgezondheid en tot het opheffen c.q. voorkomen van me disch en hygiënisch ontoelaatbare toe standen in en rond de sport. „Is er een bepaalde reden, waarom iemand voetballer wordt?" „Dat hangt samen met zijn karakterstructuur. Bo vendien is voetbal een kijkspel, dat de meeste aantrekkingskracht oefent op de jeugd." rtEist het moderne voetbal een grotere intelligentie bij de spelers dan vroeger?" „Ik geloof het wel- Ik heb al een paar keer de bijeenkomsten bijge woond, waarop trainer Michels een uur praat over spelopvatting. Ik kon het wel begrijpen, maar niet onthouden. Mi chels is daar een grootmeester in. Wat hij vertelt is buitengewoon gecompli ceerd en daardoor vereist het een zeke re mate van intellect. Daarmee wil ik niet zeggen, dat intellect bij het voet ballen zelf altijd een voordeel is. Wan neer we bijvoorbeeld praten over reac tiesnelheid, dan weegt het intuïtief rea geren zwaarder dan de intelligentie. In dat opzicht kan intellect remmend wer ken. Je moet het dan bewust uitschake len. Je moet het intellect kunnen op brengen om bewust instinctief te rea geren." „Wat is het arbeidsterrein van de psycholoog bij Ajax?" „De psycholoog, de trainer en ik be drijven arbeids-fysiologische therapie. We zijn eigenlijk nog maar net begon nen. We durven er eigenlijk nog geen absolute uitspraken over te doen. Ik kan wel dit zeggen, dat Ajax zich ook verar'-'-oordelijk voelt voor het wel en wee n zijn spelers. De tijd, dat die jonge.,s geld kunnen verdienen is kort. Daarom moet er zekerheid verschaft worden voor hun toekomst. De moeilijk- DEN HAAG Haico Scharn van „De Keien" uit Uden, die tijdens de Cross van Le Soir op de zevende plaats beslag legde, zal op 28 december a.s. afreizen naar Sao Paulo om deel te ne men aan de „Corrida de St. Sylves- tre", de beroemde race door de stra ten van de Braziliaanse stad, waarin de atleten het oude jaar uit en het nieuwe jaar binnen lopen. Voorts neemt Haico Scharn nog deel aan de baan- wedstrijden op 3 januari. heid ls echter ,dat wanneer wij bepaal de afwijkingen constateren en opheffen de persoonlijkheid de man wint, maar dat hij als voetballer minder tot zijn recht komt. Ik kan u een voorbeeld uit de praktijk noemen. Er was een meisje, dat briljant piano spelde. Maar zij had een hersentrauma, een gestoord domi- nantiepatroon. Als zij speelde nam geen hand duidelijk de leiding. Als gevolg van die storing had zij taalproblemen op school. Toen psychologen dat verhol pen hadden en haar dominantie dus was teruggekeerd, bleek zij niet meer zo briljant piano te kunnen spelen." „Wat weegt voor Ajax het zwaarst, de goede voetballer of de verbetering van zijn persoonlijkheid?" „Dat is moeilijk te beantwoorden. Een voetbalclub is natuurlijk een bedrijf. Voor de club is het belangrijk, dat die jongen het goed doet. Het meest recht vaardige vinden wij het om dat met de man zelf te bespreken." „Welke factoren spelen bij het onder zoek een rol en welke verschijnselen of afwijkingen treden er zo al op?" „Ik zal een paar voorbeelden noemen. Neem een voetballer met een grote agressiviteit. Hij is voortdurend in het offensief, omdat hij zijn geldingsdrang wil uiten. Hij kan rondlopen met een inferioriteitsgevoel. De defensiviteit ligt hem niet. De aanval ligt hem beter dan de consolidatie. Het verrassen van de tegenpartij ligt hem meer dan het af wachten van het contact met anderen. Hij is over het algemeen egocentrisch- materialistisch ingesteld. Een ander voorbeeld is dat van de man. die niet handelt via de identifi caties met de club, die niet de bereid heid toont iets voor anderen over te hebben. Hij heeft geen teamspirit. Hij wil overigens wel geholpen en ontzien worden. Zijn sportiviteit wordt meer met de mond beleden dan met de daad. Wat wij ook doen is het testen van de kleurenzin. Er zijn voetballers, die bepaalde nuanceringen niet kunnen on derscheiden. Dat hindert hem in het spel. Je hebt ook spelers zonder plichts gevoel. Zij hebben een egoïstische men taliteit, dienen in de eerste plaats hun eigen belang." „Bestaat er van elke speler een rap port?" „Ja, van iedere speler hebben wij de gegevens." „Heeft het bestuur ook inzage in de in de rapporten?" Geschrokken: „Nee, beslist niet. Wij brengen alleen adviezen uit. En dat ge beurt dan nog met toestemming van de spelers." „Wat is het nut van een dergelijk on derzoek?" „Door een beter, dieper wetenschap pelijk onderzoek hopen wij een bfler gefundeerd inzicht te krijgen in de per soon en in het team en daardoor beter voetbal te verkrijgen." Ajax gaf hem de kans te studeren en hij is nu inspecteur. Een ander voor beeld is Cruyff, die van Ajax een belo ning krijgt als hij een bepaald diploma haalt. Wij nemen zoveel mogelijk problemen weg. Eigenlijk zouden we ook een maat schappelijk werkster moeten hebben, die het contact onderhoudt met de gezin nen." „Acht u een en ander ook belangrijk voor de KNVB?" „Zeker. Tegenover de jongens zijn ze dat verplicht. De KNVB moet ook con tact opnemen met het bestuur en de trainer van de club wanneer hij de keu ze op een speler voor het Nederlands elftal laat vallen. Het is toch eigenlijk onbestaanbaar, dat meneer A, B of C rond de velden dart en spelers kiest zonder dat er met de eigenlijke werkge ver wordt gepraat?" „Welke aanwijzingen werden er gege ven voor de laatste wedstrijd tegen Li verpool?" Glimlachend: „U voelt welt, dat wij vanwege de concurrentiesfeer niet alles kunnen vertellen. Maar het is u bekend, dat we de spelers een half uur voor de wedstrijd aan het lawaai hebben laten wennen. Leo Horn heeft ontzettend veel moeite moeten doen om het bestuur van Liverpool zover te krijgen, dat de jon gens het veld op mochten. Wij zeggen dan, dat de spelers waren gepreconditio- neerd. Wij hebben wel eens overwogen DEN HAAG Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Dambond heeft de 13-jarige Harm Wiersma uit Leeu warden aangewezen als veertiende spe ler voor het toernooi om het persoon lijk damkampioenschap van Nederland 1967. Harm Wiersma, in 1966 nationaal jeugdkampioen, is hierdoor de jongste dammer, die ooit aan de nationale ti telstrijd heeft deelgenomen. De jeugd zal in dit toernooi overigens sterk zijn vertegenwoordigd, want naast Wiersma hebben zich reeds de 17-jarige Amster dammer Tonny Sybrands (in 1966 twee de) en de 18-jarige Jan Weerheijm uit Rijswijk (Zuidhollands kampioen 1966) geplaatst. Zeker van een plaats zijn verder de huidige kampioen Piet Roo- zenburg en de Hagenaar Van der Staay, die vorige maal derde werd. Ook de Utrechtse en de Gelderse kampioenen, Bom (IJsselstein) en Van Dijk (Benne- kom) drongen reeds tot de eindstrijd door. het lawaai in zo'n stadion bij de trai ning na te bootsen." „Worden de psychologische afwijkin gen niet bevorderd door de spanningen voor en tijdens een cupwedstrijd?" „Ik denk. dat de toeschouwers er meer last van hebben dan de spelers- De spelers kunnen hun spanningen af reageren." „Is een bepaalde atmosfeer van een wedstrijd nog van invloed op de keuze van de spelers?" „Zeker. Een slechtere speler kan wor den opgesteld omdat hij zich beter aan past. Dat wijst het onderzoek o.a. uit." „Is er geen conflict, mogelijk tussen trainer en psycholoog?" „Ik heb u al gezegd, wij zijn slechts adviseurs. Overigens worden aan de mo derne trainer extreem hoge eisen ge steld. Michels voldoet aan die eisen. Ik het nog nooit zo'n man van formaat ont moet. Tegenover de psycholoog stelt hij scherpere vragen dan ik." „Is er in de voetballerij minder dope dan in andere sporten?" „Het is bekend, dat ln de Italiaanse voetbalwereld ontzaglijk veel doping wordt toegepast. Je hebt ook vereni gingen in Europa, die hypnotiseurs aan trekken. Dat is levensgevaarlijk." „Hoe ziet u uw eigen verantwoorde lijkheid Enigszins beklemd: „Ik vraag me af, of ik die nog wel dragen kan als Ajax verder in de Europacup komt. Ik vind het bijvoorbeeld onmenselijk, dat er geen invallers worden toegestaan. Stel je voor, dat er met zo'n jongen wat ge beurt. Wie krijgt dan de schuld?' LONDEN. Nobby Stiles, de bikkel harde rechtshalf van het Engelse we reldkampioenschapselftal, is dinsdag wegens wangedrag geschorst voor 21 dagen. Zijn club, Manchester United, die momenteel de ranglijst aanvoert, is door deze beslissing ernstig getrof fen, want juist rond Kerstmis en nieuwjaar staat een groot aantal com petitiewedstrijden op het programma. Tijdens de ontmoeting Manchester United - Aston Villa van 3 december kreeg Stiles wegens praten een offi ciële waarschuwing. Het was de derde maal dit seizoen, dat de 24-jarige Sti les in het boekje van de scheidsrech ter kwam. Twee weken tevoren was hij nog veroordeeld tot een geldboete van 500 gulden. Het vorig seizoen waren drie waarschuwingen hem op duizend gulden te staan gekomen. Naar aanlei ding van deze feiten werd de praatlus tige recidivist harder aangepakt en voor drie weken vanaf maandag 26 december geschorst. Stiles zal vijf wedstrijden missen. Het zal voor Manchester United een moeilijke taak zijn een vervanger vinden voor deze sleutelfiguur in de ADVERTENTIE Eén van de vele foto's, die secretaris Devilee van de rijders geregeld ont vangt Dit is de Zweed Ulf Svensson. Hier feliciteert de heer R. Devilee, se cretaris van de M.A.C. Veenendaal de winnaar van de 500 cc tijdens de cross op de Wielingsheuvel in 1964. Op de tweede plaats eindigde de Vee- nendaler Wout Jansen. VEENENDAAL De 6e juni van dit jaar was een belangrijke dag voor de Veenendaalse Motor- en Autoclub, kortweg MAC Veenendaal. Op die dag was het namelijk twintig jaar geleden, dat de oprichting van de MAC een feit werd. In de reeks van 20 jaar heeft deze organisatie een goede naam gekregen, zowel na tionaal als internationaal. Was het in het begin alleen een motorclub, later, om met 2e voorzitter M. Orvan te spreken, kwamen er door de toenemende welvaart ook auto's bij. Het grootste evenement was wel de jaarlijks weerkerende Inter nationale niotocross op de Wielingsheuvel oftewel het Zandgat. Enorme bedra gen waren met de organisatie gemoeid. Vele uren, zowel overdag als 's nachts, besteedden de organisatoren aan het op poten zetten van de cross. De motor bonden in vele Europese landen werden door secretaris R. Devilee aangeschre ven om plaatsingslijsten van de beroemdste coureurs. Vele brieven, voor Hollan ders in byna „onmogelijke" talen als het Russisch en Tsjechisch gesteld, kwa men bij secretaris Devilee op de Kerkewjjk in Veenendaal terecht. In die twintig jaren groeide de stapel correspondentie gestadig en het wereldcontact, dat uit de woning Rerkewijk 126 geleid werd, was werkelijk verbluffend en veelomvat tend. Deze correspondentie, het contact met Russische, Zweedse, Engelse en vele andere internationale renners is, om met de café-eigenaar Moustache uit de film Irma la Douce te spreken, „weer een heel ander verhaal". Niet alleen op het ter rein van de motocross heeft de MAC zich bewogen. Ook met de jaarlijkse Coupe de La Montagne, de Paasrit, de Rode-Kruisrit e.a. heeft de MAC vele enthousias ten aangetrokken. „Ontstaat er op die manier geen ver- vergaarbak van aberraties?" „Daar kan ik moeilijk antwoord op ge ven. Wat wij doen, doen wij bijzonder voorzichtig. We hebben slechts de moge lijkheid gekregen een onderzoek in te stellen. Wij gaan uit van niets. Ons ma teriaal is een groep betaalde spelers, die onder leiding van een trainer staat. Met die trainer praten wij altijd. Ons advies kan bijvoorbeeld belangrijk zijn bij de aankoop van spelers. Moeten wij een bepaalde man voor een hoog be drag kopen? Blijkt uit het onderzoek, dat hij dat waard is? Moeten wij een bepaalde speler verkopen, omdat wij weten dat hij over een paar jaar toch niets meer waard is? Via ons onderzoek zoeken wij ook naar een zo goed moge lijke maatschappelijke status van de spelers. Een van de spelers was bank bediende. Via het onderzoek bleek hij geschikt voor het verzekeringsbedrijf. DEN HAAG De Nederlandse ten niskampioene Trudy Groenman en ranglijstspeelster Elly Krocké, die zich onlangs heeft verloofd met de Racketeer speler Blomberg, vertrekken woens dag 21 december vanaf Schiphol naar Zuid-Afrika, waar zij zullen deelnemen aan het zg „Suikercircuit". Ze nemen deel aan de volgende toer nooien: East London 26-31 december, Port Elisabeth 1-7 januari, Kaapstad 8-14 januari, Bloemfontein 15-21 januari, Durban 22 januari-5 februari. Op 7 februari wirden beide speel sters, die vorig jaar dezelfde trip maakten, in Nederland terugverwacht. Veertien dagen later vertrekt Trudy Groenman dan naar Amerika om deel te nemen aan het „Caribbean-circuit". Zij zal dan waarschijnlijk in gezelschap zijn van Betty Stöve, die momenteel samen met Lidy Jansen Venneboer het Australische toernooien-circuit afreist. Bij de indoorwedstrijden voor jeugd spelers om de Coupe Bivort, die van 22 t/m 29 december a.s. in Parijs wor den gehouden, zal Nederland worden vertegenwoordigd door de Leidenaar Richard Kasten. DEN HAAG. De semi-prof Johan Plageman treedt zaterdagmiddag met DOS te Breda tegen NAC aan als doc torandus in de economie. Bij de eerste thuiswedstrijd van DOS, op tweede Kerstdag tegen DWS, komen Tilburg- se studenten de eerste voetballende doctorandus in het betaalde voetbal in het Utrechtse stadion huldigen. Johan Plageman kwam via de ama teurclub Losser in 1960 als semi-prof bij eerst SC Enschede, later FC Twen te. Tijdens de zomertransferperiode van dit jaar werd hij gecontracteerd door DOS, waar hij als een waardevol le aanwinst wordt beschouwd. Afgelo pen zondag nog had hij een groot aan deel in de 2-1 zege van DOS op zijn oude club FC Twente. Johan Plageman, getrouwd en een dochter van twee jaar, beëindigde dins dag zijn studie aan de Katholieke Eco nomische Hogeschool te Tilburg. Drs. Plageman is zeker van plan voorlopig als semi-prof te blijven spelen. Na zijn militaire diensttijd hoopt hij zijn studie te kunnen voortzetten. Volgens Johan Plageman heeft hij zijn studie als een uitdaging be schouwd, omdat velen het onmogelijk achtten, dat semi-profvoetbal en stude ren samen konden gaan. Hij meent 't bewijs te hebben geleverd, dat het bij zonder goed mogelijk is. Van het semi- professionalisme heeft hij zelfs voor deel gehad: het heeft hem financiële armslag gegeven. Drs. Plageman kan erom lachen, wanneer hij denkt aan het advies dat zijn ouders kregen na een intelligentie test als jongen van een jaar of twaalf. Dat advies luidde: „Geschikt voor de ambachtsschool voor een opleiding als timmerman". De secretaris van D.O.S. was naar Til burg gekomen om drs. Johan Plage man namens de Utrechtse semi-profs gelukwensen aan te bieden. Drs. Pla geman en echtgenote werden voorts door mede-studenten uitvoerig gefeli citeerd. AMSTERDAM. 20 dec. Londen 10.09g—10.09*; New York 3.61|—3.61*; Montreal 3.33H—3.34A: Parijs 72.96*— 73.01*; Brussel 7.22§—7.22*; Frankfort 91.06—91.11; Stockholm 69.89—69.94; Zürich 83.64*—83.69*; Milaan 57.92*— 57.97*; Kopenhagen 52.37*52.42*; Os lo 50.59*—50.64*; Wenen 13.98*—13.99*; Lissabon 12.57*—12.58J. Naar aanleiding van het jubileum, waarvan de feestavond enkele dagen geleden in het clubhuis La Montagne gehouden werd, hadden wij een ge sprek met voorzitter M. Orvan en secre taris R. Devilee. Eén van de belang rijkste punten, die hieruit naar voren kwamen, was wel dat er sinds 1964 geen Wielingsheuvel-cross meer gereden is en dat ook in het komende jaar de ronkende motoren met de grimmig kijkende rijders niet meer op het Wie- lingsheuvelparcours zullen „ronddarte len". Voorzitter M. Orvan: „We zouden voor de organisatie een aparte stich ting met betaald personeel moeten op richten. En met het huidige bestuur zal dat nooit gebeuren. De sport blijft bij ons voorop staan". De heer Orvan wilde graag de acti viteiten, die sinds 6 juni 1946 ontwikkeld zijn, vertellen. „Kort na de oorlog zijn we gestart. Er werd gereden op oude legermotoren, maar successievelijk moesten, die plaatsmaken voor de kracht van de nieuwe merken. In het seizoen '46-'47 reed men op het par cours De Heuveltjes. Afgezien van de jaarlijkse cross- en de Nacht-Paasrit, die grote faam in de omtrek verwierven organiseerden we ook de Coupe de La Montagne, een rit die vroeger meetelde voor het Nederlands Kampioenschap, maar nu niet meer. Vorig jaar werd deze rit voor het eerst ook door auto's meegereden, terwijl het daarvór alleen ven de 200 km en mag er dus best voor motoren was. De afstand ligt bo- zijn. De evenementen werden door de leden zelf op touw gezet. Ontzaglijk veel werk was dat, begrijpelijk natuur lijk. Elke maandagavond houden we in het clubhuis La Montagne de eige naar A. van Dolder is zelf mede-op zet van de leden floreert de MAC. Die richter een clubavond. Door de in- nachtrit van zo'n 200 km moet bijvoor beeld gecontroleerd worden. Er mag het uitzetten, wapt anders loopt de he geen enkele fout gemaakt worden bij le rit vast. Voor de controle rijden die genen die er mee belast zijn al zo'n 2000 km. En dat moet allemaal in de vrije tijd gebeuren. Een andere rit is de Roode Kruisrit en tussen al die evenementen door heb ben we wat ritten van kleiner gehalte. Secretaris Devilee komt tot het ver melden van de prestaties, die door de jaren heen door MAC-teams of indivi duele rijders geboekt zijn. „Wout Jan sen, die er pas mee gestopt is, werd eens nationaal kampioen bij de 50 cc. Tijdens de laatste motocross, in 1964 op de Wielingsheuvel, bereikte hij de tweede plaats. Wout's rijkunst won het volgens mij van de eerst aankomende. Ook Wout's vader kon er vroeger wat van. In 1956 zat Jan Jansen samen met o.a. Wout Waayenberg in een ploeg, die in Enge land een Zesdaagse reed, voor insiders wel de topwedstrijd. De Veenendalers bereikten een goede plaats. Ook naar Zesdaagse-krachtmetingen in Tsjecho-Slowakije gingen MAC-ploe- gen en dikwijls behaalden ze een goed* plaats in de eindklassering. Driemaal werd de MAC kampioen van Nederland en de prijzenkast in La Montagne getuigt daar nog van". Acht of negen keer hadden we een motocross op de Wielingsheuvel, het mooiste terrein voor crosses van Ne derland de vele terrassen maken tribunes overbodig maar de MAC is er mee gestopt. De voorzitter heeft het al gezegd, er gaat teveel werk in zit ten. Je zou speciale mensen in dienst moeten nemen voor de organisatie. Voor deze crosses, die meetelden voor het in ternationale kampioenschap schreven wij naar de buitenlandse motorbonden en die stuurden dan plaatsingslijsten, waaruit wij een keuze van rijders maakten. Soms had je met taalmoei lijkheden te kampen, want van het Russisch kan ik nu eenmaal geen letter lezen. De grootste moeite had ik zelfs om mijn eigen adres en naam te ont cijferen". De heer Devilee toont ons één zo'n brief uit het oosten. Op de omslag cir kelen vier spoetniks rond, ook de post zegels hebben hun weg al naar de ver zamelaar gevonden. „Hier staat Griro- riew, een sterrijder. We zagen hem eens in Veenendaal. Niemand kon hem tijdens de cross benaderen, hij was su perieur. Het daarop volgende jaar werd hij door de Engelsen geklopt. De ver- maardste Russische rijder is nu Ar- bekov. Internationaal staat hij boven aan. Hij was eens in Veenendaal met een heel oude motor. In die tijd was hij nog niet zo bekend en we vroegen ons af, wat hij zou presteren. Nou, dat was werkelijk om je pet voor af te nemen. Fantastisch zoals hij reed. Misschien was het om „de eer voor het vaderland", dat weet ik niet, maar hij reed fenomenaal met die oude motor. Wat dat betreft hebben we altijd geluk gehad met goede rijders. Engel sen, Zweden, Duitsers en Russen, vele toprijders konden we hier naar toe krij gen. Eens hebben we zeven Nederland se kampioenen tegelijk aan de start gehad". De financiële risico's van de crosses zijn groot. Sommige rijders vragen al leen voor startgeld al zo'n f 500,-. Vele rijders zijn beroeps, ze gaan in maart- april van huis af en komen in septem ber weer thuis. Tijdens deze tournees rijden ze overal crosses. Dikwijls werd door mensen, die een Wielingsheuvels- cross wilden bezoeken over de hoge entreeprijs geklaagd. Een verklaring hiervoor is gauw gevonden, als men alleen al denkt aan de door de MAC te betalen benauwend hoge startgelden. Dan het betalen van de toezichthouders, het huren van het cross- en parkeerter rein, enz. Voorzitter Oravan zegt: „Voor de eerste cross heb ik f 50,- op tafel gelegd en al de leden deden hetzelfde. Het betekende een garantiefonds. De organisatie van een cross beliep zo'n 30.000 gulden. Een enorme begroting. Meerdere keren ontstond een financië le strop, o.a. wanneer het weer slecht was. Het verlies werd door het geld van de leden zelf weggewerkt", aldus de heer Orvan. De MAC heeft zich in de twintig jaar van het bestaan ook op het charitatie ve vlak begeven. Aan Philadelphia, Hei- merstein en het Julianaziekenhuis wer den o.a. bedragen geschonken, die lang zamerhand in de duizenden zijn gaan lopen. LEEUWARDEN. „De slag om Cambuur", in de Leeuwarder gemeen teraad is in het voordeel van de sport club beslist. De sportclub „Stichting Cambuur" kreeg na vijfeneenhalf uur vergaderen de voorgestelde subsidie van 80 pet. van het bruto-exploitatiete- kort. Voor 1967 betekent dit een be drag van f 187.800,-. Met deze voorstel len is de politiek van het gemeentebe stuur om SC Cambuur financieel hecht op poten te zetten, afgerond.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 9