Veenendaals dagblad Ook C.S.W.V. weigert c.a.o.'s te toetsen Min. De Jong komt de Kamer stap tegemoet Vader en zoon verdronken na val van kotter Look geeft toe aan de eisen van mevrouw Kennedy Buiten Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Ruim 20.000 werklozen in de bouw Eenheid 45 bouwvakkers zonder loon op straat gezet Stichting k litiek niet uitvoeren Uitkering bij groot verlof? Bonden willen faillissement Verkeer in Italië weer „gewone chaos" Jonge Amerikanen veroordeeld r Onbestendig kerstweer KORTER DIENEN N.V.V. verwacht dit jaar 75.000 werklozen Man mishandeld om bezit van hed Zwarte handel in ongecensureerd boek Geestelijken mei auto verongelukt t Kortst der dasen Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.), 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen; Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1.50. ieder woord meer 15 cent Donderdag 22 december 1966 - 40e ja (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, de grootste organisatie van werkgevers, heeft woensdag in een vergadering van de Stich ting van de Arbeid geweigerd mee te doen aan de beoordeling van de collec tieve arbeidsovereenkomsten, die aan de stichting worden voorgelegd. Het CSWV heeft dit standpunt ingenomen op grond van het feit, dat het NVV, de grootste organisatie van werknemers, niet wenst mee te werken, zoals 9 december bekend werd, aan de uitvoering van de loonpolitieke beslissing van het kabinet-Zijlstra. Door de beslissing van het CSWV is de Stichting van de Arbeid vleugellam geworden, waardoor zij op loonpolitiek gebied niet meer kan werken. Het is zo goed als zeker, dat het kabinet thans het College van Rijksbemiddelaars met het beoordelen van de collectieve contracten voor 1967 zal belasten. UTRECHT Bijna zeven procent van de Nederlandse bouwvakarbeiders is thans werkloos. Het aantal werklozen is de 20.000 dezer dagen ruimschoots gepasseerd, zo heeft het A.N.P. uit wel ingelichte kringen vernomen. De snelle stijging van de werkloosheidscijfers in de bouwnijverheid verontrust velen. Eind november waren ruim 16.000 bouwvakarbeiders als werkzoekende ge registreerd. Seizoeninvloeden spelen bij de werk loosheidscijfers in de bouwnijverheid een minder grote rol dan de structure le moeilijkheden. Tot de ruim 20.000 werklozen behoren ongeveer 3.000 zgn. wateroverlastgevallen. De knelgebieden voor de bouwnijver heid zijn Groningen, Drente, Brabant en in mindere mate Limburg. Het Vas- codrama blijkt tenslotte te resulteren in ongeveer 300 werklozen. Ir. J. Bosma, de voorzitter van het C.S.W.V., zei na afloop van de verga dering van het bestuur van de Stich ting, dat zijn organisatie wel bereid was mee te werken aan de advisering over c.a.o.'s, maar niet aan de goed keuring. De twee confessionele organi saties van werkgevers het Verbond van Katholieke Werkgevers en het Ver bond van Protestants Christelijke Werk gevers waren wel bereid mee te wer ken aan de goedkeuring van de col lectieve contracten. De werkgevers wa ren dus verdeeld. De heer H. H. Wemmers, voorzitter van het Verbond van Protestants-Chris telijke Werkgevers, zei, dat het C S.W.V. thans een ander standpunt in neemt dan vorige week, maar deze op vatting werd door ir. Bosma bestreden. „Wij hebben een veel grotere verant woordelijkheid naar binnen dan naar buiten", verklaarde ir. Bosma. „Wij zullen onze mensen in de be drijfstakken zeggen, dat zij een posi tieve bijdrage moeten leveren en een stringent loonbeleid moeten voeren". De heer Wemmers zei hierop, dat de confessionele werkgevers elk woord over een stringent loonbeleid onder schrijven. De enige vraag is of wij hier een taak zien voor de Stichting van de Arbeid of niet. Het zou volgens de heer Wemmers, onjuist zijn als het misverstand ontstond, dat de confessio nele werkgevers zich niet veel van de beslissing van de regering aantrekken. De verdeeldheid onder de werkgevers leidde er toe, dat woensdag de eenheid der drie vakcentrales werd hersteld. Zoals bekend, waren het N.K.V. en het C.N.V. anders dan het N.V.V. wel bereid hun medewerking te verle nen aan de uitvoering van de door de regering genomen loonbeslissing. Men zie voor commentaar van de vakcentrales elders in dit nummer. ROME. De 170.000 stakende werk nemers van de gemeentevervoerbe drijven in Italië hebben hun staking vandaag voortijdig beëindigd, waar door de superverkeerschaos in Rome veranderde in de „gewone" verkeers chaos van de week voor Kerstmis. Aanvankelijk zou 48 uur gestaakt z(jn, maar men besloot er 24 van te maken en om middernacht van woens dag op donderdag weer te beginnen, „als gebaar van goede wil met het oog op de aanstaande Kerstdagen". De werknemers der gemeentever voerbedrijven willen een loonsverho ging en verbetering van sociale neven uitkeringen tot een bedrag dat hun di recties 30 procent meer aan arbeids kosten zou gaan kosten. LENINGRAD Een jonge Ameri kaan is in Leningrad veroordeeld tot drie jaar dwangarbeid in een werk kamp, wegens diefstal en het drijven van zwarte handel. Zijn metgezel, even eens een Amerikaan, moest een boete van f 4000 betalen. De rechtbank bepaalde dat de 25-ja- rige Buel Ray Wortham drie jaar in een werkkamp moet doorbrengen, om dat hij dollars tegen roebels had inge wisseld en twee jaar wegens het stelen van een beeldje uit een hotel in Lenin grad. Beide straffen zullen gelijktijdig lopen. De V.S.-ambassade noemde dit vonnis belachelijk streng. Craddock M. Gilmour jr., (24), die een kleinere rol bij de illegal"; geldom- wisseling had gespeeld, mag na beta ling van de boete op vrije voeten wor den gesteld. Zijn auto werd geconfis queerd. De advocaat van Wortham heeft aan gekondigd, dat hij tegen het vonnis in beroep zal gaan. 0 Op de Rijksweg E9 tussen Maar- heeze en Weert is vanmorgen, even na acht uur, in de gemeente Bu- del een personenauto, die op de linker weghelft reed, frontaal tegen een tege moetkomende truck met oplegger ge botst. De bestuurder van de personen auto, wiens identiteit nog niet bekend is, kwam hierbij om het leven. J (van onze weerkundige medewerker) J Het ziet er naar uit, dat het weer J met Kerstmis onbestendig zal blij- J ven waarbij de winter geen rol van j betekenis zal spelen. Tussen een aan- houdend krachtig hogedrukgebied j van bijna 1040 millibar ten noorden van de Azoren en een stroom van de- pressies van IJsland over de Noord- j zee naar Denemarken, wordt afwis- J i selend vrij zachte en vochtige oceaan- J 'i lucht met regen en polaire lucht met j J hagel- en natte-sneeuwbuien aange- i J voerd. In deze wisselvallige toestand J zal de eerstkomende dagen weinig J verandering komen, terwijl de mid- j dagtemperaturen zullen variëren van j j 4 tot 7 graden. Alleen in delen van i i Scandinavië en Rusland vriest het matig tot streng: Stockholm meldde vanmorgen 7, Oslo 11 en Mos- J J kou 13. Uit het bergland van Cen- traal Europa komen rapporten over j J sneeuwval binnen. Wanneer de boven- J lucht, zoals thans, koud en onrustig J j is, komt de winter in januari en fe- J i bruari meestal ook niet verder dan J i wat gekwakkel. De gemeente Amsterdam bood gister avond het bruidspaar prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven een gala concert aan in het Concertgebouw. Ook de overige leden van de koninklijke fa milie waren hierbij aanwezig. Op de foto zien we hoe burgemeester Van Hall en zijn echtgenote in de pauze een dronk uit brachten op een gelukkige toekomst voor het jonge paar. Het feestelijk gebeuren in het Concert gebouw had een gigantische verkeersop stopping in het hele centrum van de hoofdstad tot gevolg. De politie had niet alleen zeer ingrijpende veiligheidsmaat regelen genomen langs de route van de gasten, maar ook rondom het Concertge bouw. Sinds de 10de maart zijn er niet meer zulke afzettingen geweest. Tot overmaat van ramp was het ook nog bij zonder druk in de binnenstad, vanwege de eerste kerstkoopavond. Door deze stremmingen begon het pro gramma ruim een kwartier te laat. Pas tegen half negen betrad het bruidspaar de Grote Zaal. Prinses Margriet was in het wit; zij droeg een avondtoilet, waarop met lichtgroene kraaltjes enkele grote bloemen waren geborduurd. Haar bruide gom was uiteraard in rok. Namens het gemeentebestuur, bood mr. Van Hall het bruidspaar een prent aan van Adriaan Schoonebeek, voorstellende het vuurwerk, afgestoken te Amsterdam ter gelegenheid van de kroning van ko ning stadhouder Willem de Derde, op 21 april 1689. Onder leiding van Bernard Haitink, voerde het Concertgebouworkest werken uit van Bach, Haydn, Mendelssohn, Cé- sar Franck, Hector Berlioz en Peter van Anrooy. Als solisten traden op de alt Aafje Heynis, de trompettist Wim Groot en de pianist Jan Wijn. Zij werden tijdens de pauze in de met veel bloemen versierde Spiegelzaal aan de koninklijke familie voorgesteld. 0 Dinsdagavond is de 62-jarige heer J. Janssen uit Herveld, gemeente Valburg, toen hij uit een autobus was gestapt, door een personenauto gegre pen en om het leven gekomen. 0 Het driejarig jongetje A. J. Aarts uit Utrecht is dinsdagavond om half zes in de Vlierboomstraat aange reden door een personenauto en later in het Academisch Ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister De Jong is de Tweede Kamer gisteravond een stap tegemoet gekomen in haar bezwaren tegen de weddeverlaging voor dienstplich tige sergeants, vaandrigs en reserve-luitenants. In moties van de V.V.D.'er Couzy en de P.v.d.A.-woordvoerder Wieldraaier, werd gevraagd de nieuwe bezoldigings regeling, die 1 januari ingaat, opnieuw te bezien. Vandaag wordt over de moties beslist. De minister was bereid voor militairen, die voor I januari in werkelijke dienst zijn en bij vertrek met groot verlof sergeant, vaandrig of reserve-luitenant z(jn, uit te rekenen wat zy zouden hebben ontvangen, als de bezoldigingsregeling niet was gewyzigd. Het ontbrekende bedrag zal hun dan, als zy met groot verlof gaan, worden uitgekeerd. De dienstplichtigen met genoemde rangen zullen na 1 januari 200 k 300 gul-Uk" per maand minder ontvangen. De minister handhaaft dus de voor genomen bezoldigingsregeling, maar maakt een uitzondering voor militairen die ai in dienst zijn. De heer Wiel- draaijer vroeg in zijn motie de maat regelen nader te overwegen, omdat volgens hem en zijn fractie, de bezol diging van dienstplichtigen gelijk moet blijven aan die van beroepsmilitairen met gelijke rang. De motie van oud-generaal Couzy vraagt de maatregelen voorlopig niet uit te voeren en nader te bekijken, om dat de verantwoordelijkheid van de be trokken dienstplichtigen onvoldoende za! worden beloond. De heer Wieldraaijer had, voordat minister De Jong zijn toezegging had gedaan, meegedeeld eventueel de mo- tie-Couzy te zullen steunen. Of het ant woord van de bewindsman de mening van de Kamerleden heeft veranderd, zou vandaag blijken. De minister verdedigde het omstre den deel van het bezoldigingsbesluit met de stelling, dat een onbillijkheid tussen twee groepen van dienstplichti gen er door wordt weggenomen. Het verschil tussen de inkomsten van solda ten, korporaals en sergeanten-titulair, die soldij krijgen, en de dienstplichtigen met een hogere rang, die wedde ont vangen, was volgens hem langzamer hand te groot geworden. I)e minister weigerde, ondanks her haalde aandrang uit de Kamer, enige toezegging over diensttijdverkorting te doen. Als de mogelijkheid er is, zullen wij er zeker toe overgaan, verzekerde hij. Minister De Jong heeft nog geen bin dende afspraken gemaakt over de lege ring van een Nederlandse divisie in West-Duitsland als het Britse Rijnleger zal worden teruggetrokken. Wel heeft hij hierover met de Westduitse minis ter van Defensie, Schroder, gesproken. Als het doorgaat, zal het niet veel kos ten, omdat de Nederlandse militairen kunnen worden gelegerd in de kazer nes, die de Britten zullen verlaten. Het zal ook het probleem van gebrek aan oefenterreinen dichter bij een oplossing brengen, aldus de minister. De Britse regering zal in juni een nadere beslis sing over het Rijnleger nemen. De minister verklaarde, dat met de uitvoering van de NAVO-vestiging in Zuid-Limburg, waar 2500 man zullen worden ondergebracht, is begonnen. In 1967 wordt de vestiging voltooid. Over de kosten kon hij, naar hij meedeelde, nog niets zeggen. UTRECHT Het Nederlands Ver bond van Vakverenigingen heeft zijn eigen voorspelling van een maand gele den, betreffende het aan het einde van het jaar te verwachten werkloosheids cijfers g erectificeerd. N.V.V.-secretaris F. J. Willems meent, dat de prognose van 70.000 werklozen al is achterhaald. De verwachting van 75.000 werklozen of zelfs meer, oftewel ZVz procent van de manlijke beroepsbevolking, is thans gerechtvaardigd. De heer Willems deed deze nieuwe prognose vanochtend tij dens de in Utrecht gehouden hoofdbe- sturenvergadering van het N.V.V. Tot eind november zijn 11.131 werk nemers door massa-ontslagen getroffen, van wie 4.284 in de metaalnijverheid, zo zei de heer Willems. Er waren hier bij 268 bedrijven betrokken, waarvan er 101 compleet zijn gesloten. De heer Willems acht het logisch, dat deze sluitingen bijzondere aandacht krijgen in de duur vn de individuele gerelativeerd in het totaalbeeld, waarin ze slechts gedeeltelijk bijdragen. Zo zijn in de bouwnijverheid 32 be drijven gemeld met acht complete slui tingen, waarbij 1551 werknemers waren betrokken, d-w.z. nog geen 10 procent van het aantal werkloze bouwvakkers. Hoogst noodzakelijk noemde de heer Willems het wat meer inzicht te ver krijgen in de duur van de individuele werkloosheid, gekoppeld aan de be roepsgroep en leeftijd. De hoogste leef tijdklasse is nu van 50 tot 64 jaar. maar er bestaat behoefte aan verfijning van de statistiekcijfers. In België heeft de laatste stoomtrein van de Belgische spoorwegen gereden en wel op het traject Ath-Dender- leeuw. De eer van de laatste rit was weg gelegd voor locomotief 29.013, die een staat van dienst van zeker een miljoen kilometer heeft. De eerste stoomtrein reed in België op 5 mei 1835, van Brussel naar Mechelen. VEENENDAAL Desgevraagd, gaarne een kort woord van aanbe veling voor bijwoning van de he denavond te houden Kerstzang avond in garage De Haas. Bij alle verdeeldheid die er (niet alleen in Veenendaal schrale troost) heerst, wanneer het gaat o.a. om vraagstukken van godsdiensti ge aard, w ordt hier weer eens de ge legenheid geboden om zonder aan de grote waarheden al' en toe te doen eenheid te demonstreren en te beleven. Medeburgers laten we door mas sale opkomst dit waar maken. Tot vanavond. Hazenberg Burgemeester DEN HAAG Een sombere stem ming heerste gisteravond laat weder om te Scheveningen, nadat urenlang zoeken op zee en langs het strand niets had opgeleverd en nien machteloos al le hoop moest opgeven om vader J. C. Schot (37) en zijn zoon J. Schot (15). nog te redden. Zij waren ongeveer kwart over vier, enkele mijlen ten wes ten van Scheveningen, over boord ge slagen van de garnalenvisser Tholen 20 „Wilhelmina". In de netten van de vissersboot Tho len 42 heeft men ongeveer te midder nacht de stoffelijke resten aangetroffen van de twee vermisten. Ze zijn om kwart over een te Scheveningen aan wal gebracht en naar het ziekenhuis Zuidwal vervoerd. De melding kwam om kwart voor vijf van de Tholen 43 „Ora et Labora". die lichtkogels waarnam van de Tholen 20, die normaal te Scheveningen is ge stationeerd. De bemanning van de Tho len 20 bestond uit vier man: schipper- eigenaar J. C. Schot (vader van drie zoons), zijn zoon J. Schot, A. M. Deur- loo en N. Schot (geen zoon van de schipper). Deurloo en N. Schot bevon den zich benedendeks en dronken juist koffie, toen zich boven hun hoofden het drama voltrok. De reddingsboten ..Bernard van Leer" uit Scheveningen en „Prinses Margriet" uit Hoek van Holland voe ren onmiddellijk na de melding van de Tholen 43 naar de plaats des onheils. Een aantal kotters, die in de buurt van de Tholen 20 aan het vissen waren, zet ten zich eveneens in bij het zoeken naar de twee drenkelingen, dat door de snel invallende duisternis werd bemoeilijkt. Van het marinevliegkamp Valken burg stegen op verzoek twee „S2A Tracker" op die lichtfakkels afwierpen. Alle zoeken en speuren bleek echter tevergeefs. Hoe de twee mannen over boord zijn geslagen, zal altijd een raadsel blijven. Scheveningse vissers veronderstelden dat de jonge Schot mogelijk door een schok over boord is geslagen en dat zijn vader hem is nagesprongen om te trachten hem te redden. («KONINGEN De Groningse poli tie heeft woensdagavond de 50-jarige J. van E. gearresteerd en opgesloten wegens poging tot doodslag. De man, onlangs uit een inrichting voor drank zuchtigen ontslagen, was onder in vloed naar zijn voormalig kosthuis aan de Kleine Badstraat gegaan, waar hij de 60-jarige J. Muster, die inmiddels zijn kamer had gehuurd, ernstig mis handelde. NEW YORK. Het Amerikaanse tijdschrift „Look" heeft bekend ge maakt, dat met mevrouw Kennedy een onderhandse regeling is getroffen inza ke publikatie van ,,De dood van een president", het omstreden boek van William Manchester over de moord op president John Kennedy. „Look" wilde het In een vervolgverhaal publiceren, mevrouw Kennedy had bezwaar tegen publikatie van bepaalde gedeelten van het boek. „Look" zal het boek publiceren, maar het grootste deel van de omstre den passages schrappen. Mevrouw Kennedy heeft nu toegestemd in de pu blikatie in „Look". Een woordvoerder van het tijdschrift zei, dat slechts 1600 woorden vervallen en dat „de histori sche juistheid of volledigheid van het boek op geen enkele manier worden aangetast". Uit naam van mevrouw Kennedy werd verklaard, dat zij haar aanklacht heeft ingetrokken nu elke passage van persoonlijke aard waar zij bezwaar tegen maakte, door het blad ofwel zal worden geschrapt ofwel naar haar wens zal worden veranderd. De advocaat van „Look", Rifkind, deelde mee, dat mevrouw Kennedy's proces tegen Harper and Row die The death of a President in april wil len publiceren en tegen Manchester zelf, van kracht blijft. Volgens de in New York verschynen- de World Journal Tribune, bereiden „literaire vrijbuiters" de onderhandse verkoop voor van stof uit het omstre den boek die Is geschrapt. Het zestien pagina's omvattende boekje met „explosief materiaal dat later uit het boek is verwijderd", wordt samengesteld op het nationalis- tisch-Chinese eiland Formosa, aldus de World Journal Tribune. Formosa is per traditie de thuisha ven van „piraten" die goedkope exem plaren van medische, technische en kunstboeken, zowel als best-sellers, drukken voor distributie in heel de we reld. De „verboden passages" in het boek over de moord op Kennedy worden ge drukt op papier dat dun genoeg is om per gewone luchtpost te kunnen worden verzonden. Zo hoopt men, aldus de World Journal Tribune, „de Ameri kaanse posterijen te verschalken". De prijs van het boekje is ongeveer vijf dollar. Zou het de Amerikaanse zwarte markt niet halen, aldus ge noemde krant, „dan is er waarschijn lijk belangstelling genoeg voor in Europa, Azië en Latijns-Amerika". NIJMEGEN De hoofdaannemer M. W. Th. S. in Nijmegen heeft vorige week vrijdag 45 werknemers naar huls gestuurd, omdat er, volgens hem, geen geld meer was. De werknemers zijn zonder loonbetaling over de gewerkte uren en zonder opzeggingstermijn op straat gezet. Behalve de firma S, is ook de onderaannemer de firma N. J. M. en Zn. uit Neede in deze affaire In trokken. Indien er voor het personeel geen re geling kan worden getroffen met beide bouwondernemingen zullen de drie in de Centrale Commissie Bouwnijverheid samenwerkende bouwvakarbeidersbon den overwegen het faillissement van de twee bedrijven aan te vragen. Twee weken geleden heeft de heer W. van Munster, plaatselijk bestuur der van de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de bouw nijverheid St. Joseph, afdeling Nijme gen, bij de firma S. geïnformeerd naar de financiële situatie van het bedrijf, in verband met geruchten, als zou er gebrek aan bouwmaterialen en een achterstand in de vakantiebonnenver- strekking zijn. De heer S. verklaarde toen, dat de situatie financieel volko men gezond was en dat de interne moeilijkheden tot een oplossing waren gebracht. Thans is. volgens de werknemers bonden, gebleken, dat deze mededeling van geen enkele betekenis is geweest. Behalve de niet-uitbetaling van gewerk te uren, blijkt er een aanzienlijke ach terstand te zijn in de vakantiebonnen- verstrekking. Voor deze gang van za ken achten zij ln eerste instantie de firma S. aansprakelijk, terwijl daar- BOEKEL. Als gevolg van de glad heid van de weg heeft zich woensdag morgen in de gemeente Beek en Donk een auto-ongeluk voorgedaan, waarhij een man om het leven kwam en vier personen ernstig werden gewond. De kunstschilder - beeldhouwer broeder Rafaël van Rooden uit „Huize Padua" in Boekei kwam om het leven. Broeder Arno, hoofdverpleger van „Huize Pa dua", werd zo ernstig gewond, dat voor zijn leven wordt gevreesd. Samen met nog drie broeders, werd hij in het zie kenhuis in Helmond opgenomen. De 57-jarige kloosterzuster W. Ran genhui jzen uit Veghel kwam woens dagmiddag om het leven, toen zij in Veghel een weg overstak en daarbij door een vrachtauto werd gegrepen. 0 Vanmorgen omstreeks half tien is op de Harlingerstraatweg in Frane- ker de 62-jarige K. Wiersma om het le ven gekomen, toen hij bij het overste ken met een kruiwagen door een per sonenauto werd gegrepen. naast, volgens de c.a.o.-bepalingen, de firma M, juridisch aansprakelijk is voor de loonbetalingen over de laatste werk week en de opzeggingstermijn. Deze aansprakelijkheid heeft de heer M. tijdens een onderhoud met de vak bonden op 19 december in Haarlem, er kend. Hij heeft echter, in tegenstelling tot eerder gedane publikaties, van te voren geen enkel overleg gepleegd met de vakorganisaties, waardoor van een afvloeiingsregeling geen sprake kan zijn. Tn de' weken van wintermaand vallen de a\'onden vroeg in en moet elke ochtend nog de lamp een poos aan. We zitten in het kortste der dagen en zelfs is het vandaag een der vier zg. seizoendatums: het begin var de win ter, die met de kortste dag (Sint- Thomas) opent. Ge moet daarbij niet optimistisch onderstellen, dat het zon licht nu meteen merkbaar gaat toe nemen, neen. het loopt nog wel tot Driekoningen aan, vóór we daarvan iets zien. Momenteel zitten we nog echt in het tijdperk der „twaalf nach ten" met het oeroude Joelfeest de hoogtijd van de Germanen vallende in de tweede helft van december. De geesten raasden en joelden naar het geloof dier dagen met hun trawanten en aqngevoerd door hun voorrijder door het luchtruim, de primitieve mens verdiepte zich in lotsvoorspel- ling, toverij en droomverklaring, ter wijl weerwolven, heksen, elfen en dwergen aan het woeden waren. Er werd aan Wodan geofferd terwille der vruchtbaarheid van akker en vee. Met de opkomst van de christelijke religie werd het Herodes met zijn honden, maar lang bleef St.-Thomas de toe komst doorschouwen, rijdend op zijn vurige wagen door het zwerk. Omdat het de kortste dag is, was het een schande lang te slapen. Het is duide lijk, dat de naam afkomstig moet wezen uit het evangelieverhaal van de H. Thomas, die immers te laat kwam, toen de andere apostelen reeds ver gaderd waren. De huidige fantasie loze, cynisch-nuchtere tijdgeest houdt zich echter zelden meer met poëzie en romantiek bezig Zonnekeersdag 1966 A. B. WIGMAN

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1