Veenendaals dagblad Benzine weer in prijs verlaagd Stormachtige inzet van het kerstweekeinde Juridisch steekspel om bankbiljetten Buiten V.S. geven meer militaire hulp aan Jordanië Trieste Kerstmis in Viëtnam Stern geeft boek van Manchester ongekuist' Koninklijke familie onder de kerstboom Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Nederlands meisje (7) in Zwitserland omgekomen Voor stabilisatie in Midden-Oosten Yolgende week loondebat in de Kamer Smith wel of niet erkend? Roos van Jcricho Italië weer zonder kranten Meer rechten voor Italiaanse vrouw |e uit Texas Indische prinses Chef Belgische luchtmacht met pensioen Sovjet-duikboot vergaan Negerauteur mag naar Hanoi HOORTOESTELLEN Bur voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (redGiro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opga- richt In 1926 Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent. Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Vrijdag 23 december 1966 - 40e jaargang no. 139 DEN HAAG Esso Nederland V heeft meegedeeld, dat zij wegens de huidige marktverhoudingen haar prij zen voor gewone en extra benzine met ingang van heden innagenoeg het he le land gedifferentieerd heeft verlaagd. De maximale prijsverlaging is S.9 et. per liter. Aral ederland N.V. en Mo bil Oil N.V. lieten weten, dat zij deze prijsverlaging volgen. Bij navraag bij Caltex werd meege deeld, dat deze maatschappij zich om concurrentieredenen bij de prijsverla ging aansluit. De Shell deelde mee dat zij van haar kant niet van plan was geweest tot prijsverlaging over te gaan, geweest tot prijsverlaging over te gaan, maar dat zij snel op deze maatregel cal reageren. Het ligt voor de hand, dat ook de ongeveer 200 witte pomphouders wil len zij hun aandeel van twaalf procent van de Nederlandse benzinemarkt be houden hun prijzen zullen gaan ver lagen. (Van onze weerkundige medewerker) \/ier jaar achtereen is Kerstmis winters en vaak wit ge- weest. Van 1961 tot en met 1964 deed zich deze voor Nederland uitzonderiyke weerstoestand voor. In 1965 knap te de witte draad plotseling af en alle tekenen wijzen er op, dat deze dit jaar (nog) niet weer opgenomen zal worden. Eerder staat ons onbestendig en vooral aanvankelijk, storm achtig weer te wachten. Daarvoor is dan in de eerste plaats verantwoordelijk een hogedrukgebied ten noorden van de Azoren. Voor een win tertje met schaatweer had dit hogedrukgebied reeds in november of begin december in het niets dienen te verdwij nen en de regie hebben moeten overdragen aan 'n maximum boven Scandinavië, dat in staat is de wind in de oosthoek te brengen. Maar in plaats van dat het verdween, stegen de barome ters op en rondom de in de weeroverzichten zo vaak ge noemde eilandengebieden de Azoren voortdurend. Een ver velende bijkomstigheid was, dat het maximum ook geen aan stalten maakte zich over het Noordzeegebied uit te brei den, maar daar de weg juist vrijmaakte voor een stroom depressiestoringen, die van Newfoundland langs IJsland over de Noordzee naar de Middellandse Zee bewegen. Op het ogenblik trekt een nieuw uitdiepend minimum snel van IJsland naar het oostzuidoosten, waardoor de kans groot is, dat het Kerstweekeinde stormachtig inzet. Boven dien wordt het zaterdag en zondag aan de achterzijde van de depressie weer kouder, met kans op enkele gure buien, sommige met hagel en natte sneeuw en de vergrote moge lijkheid van lichte vorst gedurende de nacht, met tevens gevaar voor gladde wegen. De algemene luchtdrukverdeling geeft nog geen ingrij pende verandering in de positie en de intensiteit van de stu rende hoge- en lagedrukcentra te. zien. Vandaar onze pro gnose, dat het ook met de Kerstdagen nog wel een onbesten dige boel zal blijven. De winter handhaaft zich momenteel alleen in delen van Rusland en Scandinavië, waar het 's nachts matig tot streng vriest. Ook in de Middeneuropese berglanden dwarrelt gedurig sneeuw omlaag, zodat een wit te Kerst daar wel tot de mogelijkheden behoort. Bij ons kan het tijdens Kerstmis alleen dan plaatselijk wit worden, wan neer zich uit de polaire lucht een hagel- of sneeuwbui ont last, maar ook in dat geval blijft het surrogaat. De Engelse en Duitse weerkundigen zijn het er over eens, dat ons in december geen winter van betekenis meer staat te wachten en dat februari eveneens een zachte maand zal worden. Voor januari kondigen zij echter wel een periode met vorst aan en zij zien overeenkomsten tussen het seizoen van 1966/67 met dat van vorig jaar. FRANKFORT De openbare aan klager in Frankfort heeft het gerechts hof verzocht een uitspraak van een la gere rechter te annuleren. Deze weiger de donderdag de inbeslagneming van 2,2 ton Rhodesische bankbiljetten te bekrachtigen. Het bankpapier, een eerste zending van een door de opstandige Rhodesi sche regering bij een drukkerij in München bestelde partij van 28 ton, se regering op 't vliegveld van Frank- gisteren bezonnen wij ons even op het grote Germaanse midwinter-, zielen- of Joelfeest, het zg. tijdperk der Twaalf nachten, waarvan de aan vang zich in het grijs verleden ver liest. In de 4e eeuw kwam echter de klad erin, want toen werd de ge boorte van Christus op 25 december ingevoerd en daarmee heeft men ge leidelijk de volksfantasie gekerstend en in christelijke zin herschapen. Overblijfsels hebben evenwel een taai leven en bleven hier en daar aan wezig. Men verdrijft op Oudjaars- avond de kwade geesten nog met lawaai, al is de herkomst velen on bekend, men zet een in de kerstnacht gesneden twijgje op water en dit moet dan op Maria Lichtmis bloeien of doet dit reeds op St.-Lucia (13 dec.) met een kerse- of appeltakje. Het zal met kerstmis uitbotten. Een aardig ge bruik, dat nog altoos bestaat, vindt zijn afkomst in de plant Anastacia, de roos van Jericho, zinnebeeld der opstanding. De eerste bloem ontlook volgens de sage bij de geboorte van Christus, sloot zich bij de kruisiging en ontlook wederom hij zijn her rijzenis. Zij ontsproot op plaatsen die Maria met haar voet had beroerd. Het is echter in 't geheel geen roos, doch een kruisbloemige, waarvan de blade ren zich bij opdrogen als een ruwe bal samentrekken, doch in water of vochtige lucht weer gaan uitstaan, vertonend een bloeivorm als van een roos. Als men zich tot dit oude expe riment aangetrokken voelt, moet men zo'n onaanzienlijke, verdorde prop op kerstavond in het water zetten; te middernacht ontplooien blad en bloem zich, maar ik betwijfel of onze Anasta- tica nog overal te koop is. 23 dec. '66 A. B. WIGMAN fort in beslag genomen, toen het per vliegtuig naar Salisbury zou worden ge zonden. Als het gerechtshof de uitspraak van de lagere rechtbank bekrachtigt, zou den de bankbiljetten volgensde open bare aanklager kunnen worden uitge voerd. Andere juristen zijn het hier echter niet mee eens, gezien de uit spraak van een civiele rechtbank, die woensdag de uitvoer van de bankbiljet ten verbood. Zij zijn van oordeel, dat een strafrechtbank niet bevoegd is tus sentijds vonnis van een civiele recht bank te negeren. De standpunten van de twee rechtbanken staan tegenover elkaar. De strafrechter is van oordeel, dat er geen voldoende bewijs is voor wets- inbreuk bij het verzenden van de bank biljetten naar Rhodesië. De civiele rechter gaat echter van het standpunt uit, dat de regering-Smith onwettig is en niet het recht heeft geld te laten vervaardigen. Duitse juristen en uiteraard ook de Britten, volgen de ontwikkeling met be langstelling. Zij beschouwen de pro cessen als een test voor de qettige sta tus van het bewind-Smith in de Bonds republiek. ROME De Messaggero van Rome was vanmorgen een van de weinige ochtendbladen in Italië die kans zagen te verschijnen ondanks de journalisten staking van 48 uur. Het merendeel der Italianen zal het daardoor vier dagen zonder krant moeten stellen, doordat er zondag en maandag eerste en twee de kerstdag per traditie geen ver schijnt. De staking de derde in twee we ken volgde op het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe ar beidsovereenkomst ondanks een bemid delingspoging door de overheid. De journalisten willen salarisverhoging, 'n vijfdaagse werkweek en een betere so ciale positie. ROME Als een nieuw wetsont werp van de regering Aldo Moro wordt aangenomen zullen de Italiaanse vrou wen bijna gelijke rechten hebben als de mannen en zal 't lot van onwettige kinderen drastisch worden verbeterd. Het kabinet heeft gisteren een wets ontwerp goedgekeurd dat beoogt de ge zinsverhoudingen te verbeteren. Het be vat echter geen enkele voorziening voor echtscheiding, wat de socialisten juist hadden geëist. ADVERTENTIE SERE (India) Voor een jong meis je uit Texas is gisteren een mooie droom werkelijkheid geworden. Sally Budd, een 22-jarlge schone uit Dallas, werd gisteren prinses Shailini Devi Holkar toen zij tijdens een traditionele Hindoe-plechtigheid, die door meer dan 15.000 genodigden onder wie en kele maharadja's werd bijgewoond, in de echt werd verbonden met prins Shivajirao Holkar. Zij leerde haar echtgenoot kennen toen zij beiden college liepen aan de universiteit van Stanford in Califor- nië. In januari zal het jonge echtpaar naar de V.S. terugkeren om de studie af te maken, daarna hoopt het zich voorgoed in India te vestigen. Op de werf van Verolme in Rozenburg wordt op het ogenblik voor een Engel se opdrachtgever een motorschip van 48.000 ton gebouwd, dat ruim 200 me ter lang is en bijna 30 meter breed. Het opvallende van dit schip is, dat de bemanning wordt ondergebracht in een soort flatgebouw op het achter schip. Op de foto een beeld van het achterste gedeelte van het schip. WASHINGTON Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat de Verenigde Staten nieuwe militaire bystand aan Jordanië verlenen, „ter verbetering van de stabiUtelt in het gespannen Midden-Oosten". De nieuwe hulp zal in de komende dertig tot zestig dagen door middel van een luchtbrug naar Amman worden overgebracht. De aflevering van de F-104 straal jagers, die Jordanië al eerder in het jaar in de Verenigde Staten heeft gekocht, zal worden bespoedigd, aldus het ministerie. Uit wat voor materieel de nieuwe militaire hulp bestaat, is niet gezegd. Men meent evenwel te weten dat het gaat om verbindingsonderdelen waarmee waarschijnlijk voertui gen zijn bedoeld en onderdelen voor de verdediging van Jordanië's grenzen. Men wees er in Amerikaanse rege ringskringen op dat additionele mili taire hulp niet rechtstreeks in ver band stond met het aftreden van de Jordaanse regering in de loop van don derdagmiddag (inmiddels is een nage noeg gelijke nieuwe regering gevormd) Men kon in Washington de nieuwe si tuatie in Amman nog niet op haar juis te waarde schatten. Koning Hoessein van Jordanië wordt ln Washington beschouwd als 'n gema tigde figuur in het Midden-Oosten. Sinds de Israëlische vergeldingsactie van 13 november op Jordaans gebied, staat de vorst meer dan ooit aan kri tiek in Jordanië zelf en in andere Ara bische landen bloot. BERN Bij een auto-ongeluk op de Gotthardstrasse in Zwitserland, is don derdag de zevenjarige Jacqueline Poel man om het leven gekmen. Zij zat in de auto van haar vader, die werkzaam is bij het Euratom-onderzoekcentrum in Ispra (Noord-Italië). Door onbeken de oorzaak is de auto van de weg ge raakt en via een lantaarnpaal tegen 'n boom tot stilstand gekomen. Alle inzit tenden van de auto, die klaarblijkelijk onderweg was naar Nederland, werden eruit geslingerd. Eën hen werd zwaar gewond. De ouders van het om gekomen meisje werden licht gewond. 0 Donderdagmiddag is de twaalfjarige Catharinus Eising uit Hijken bij 't oversteken van de autoweg Assen-Hoo- geveen door een auto gegrepen en vijf tig meter meegesleurd. De jongen was vrijwel op slag dood. Hij was met me descholieren op weg van 'n Kerstviering op de openbare U.L.O.-school in Beilen naar huis. Bij een bushalte op de Coolsingel te Rotterdam is woensdagmiddag de 70-jarige mevr. J. H. de Vos-Osthoff BRUSSEL De stafchef van de Bel gische luchtmacht, generaal-majoor Pi- ret, gaat op 1 maart a.s. met pen sioen, zo blijkt uit een donderdag ge publiceerd Koninklijk Besluit in Brus sel. Eind vorige maand was gemeld, dat generaal Piret ontslag had gevraagd. Er verluidde toen, dat dit verband hield met meningsverschillen tussen hem en de minister van Defensie, Post wiek. SIMRISHAMN (Zuid-Zweden) Bij Simrishamn aan de Zuidzweedse kust zijn nieuwe aanwijzingen gevonden die het vermoeden versterken dat daar 'n Russische onderzeeboot is vergaan. Zweedse vissers hebben op de vermoe delijke plaats van het ongeval talloze vacuum-verpakte gedroogde levensmid delen gevonden. Op 18 november wer den bij zwaaf stormweer noodsignalen opgevangen, maar speurtochten lever den niets op. uit de Heer Janstraat in Rotterdam bij het uitstappen door onbekende oorzaak onder een bus terechtgekomen en over reden. Zij werd ernstig gewond naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht, waar zij later overleed. 0 Donderdagmiddag is op de Oostweg te Krabbendijke de 64-jarige mevr. J. Boone-Wagenaar door een val van haar fiets dermate ernstig aan het hofd gewond geraakt, dat zij ter plaatse overleed. Mevrouw Boone kwam te val len, doordat zij in aanrhking kwam met de aanhanger van een haar te dicht passerende vrachtwagencombinatie. 0 Op een met automatische halve overwegbomen beveiligde over weg in Boxtel is donderdagavond de 75-jarige heer J. van Esch door een uit Tilburg komende trein gegrepen en om het leven gekomen. De heer Van Esch was, terwijl de bomen reeds ge sloten waren, met de fiets aan de hand de overweg opgelopen. 0 De achttienjarige Peter Thijs uit Ha pert is donderdagavond om zes uur om het leven gekomen bij een aanrij ding. Het jongetje stak de Nieuwstraat over, niet ver van de ouderiyke woning. ADVERTENTIE De burgemeester van Veenendaal en Mevrouw Hazenberg-de Jonge geven gaarne aan de ingezete nen gelegenheid tot het wisse len van gelukwensen op maan dag 2 januari 1967 van 17.30 19.30 uur in de bovenzaal van Hotel „DE KORENBEURS". Het ministerie van Buitenlandse Za ken deelde mee dat de aanvullende hulp geleverd werd „op verzoek van het Hasjemitische koninkrijk Jcrrda nië", en dat ze verstrekt werd „in het raam van het bestaande militaire bij standsprogramma Met het nieuwe materieel, aldus het ministerie, „moet Jordanië de midde len krijgen om zijn veiligheid zeker te stellen en zo bij te dragen tot het evenwicht in het gebied in kwestie." Wanneer de luchtbrug precies inzet is niet bekendgemaakt. Volgens krin gen in Washington werkt men een roos ter uit. Straaljagers waarover eerder ge sproken is, zijn in april door Jordanië besteld. Na de Israëlische raid op een Jordaans grensdorp op 13 november vroeg Amman aan Washington om ver snelde aflevering. Het gaat vermoede lijk om dertien toestellen die momen teel bij Lockheed vereenvoudigd en op nieuw bekleed worden. De toestellen dienden bij Ameri kaanse tactische luchtmachtonderde len, tot ze door moderner machines vervangen werden. In Washington is erop gewezen, dat de aanvullende militaire hulp aan Jor danië niet nadelig werkt op de economi sche progressie in dat land, maar Jor danië zal helpen zijn grenzen doeltref fend te bewaken. De totale omvang van de nieuwe hulp is niet groot, aldus het ministerie, waarmee wil worden gezegd dat het niet gaat om tanks of gepantserde personeelscarriers. HAMBURG Henri Nannen, hoofd redacteur van het in Hamburg uitgege ven weekblad „Stern", heeft meege deeld. dat zijn blad een „ongekuiste" feuilletonversie van William Manches ters aangevochten boek „The Death of a President" gaat pubUceren, „al zou er de politieke reputatie van president Johnson door geschaad kunnen worden." In de garage van de Marechausseekazerne nabij paleis Soestdijk heeft de koninklijke familie gistermiddag samen met het personeel van de paleizen te Soestdijk, Apeldoorn en Den Haag het kerstfeest gevierd. We zien hier v.l.n.r. onder de kerst boom: mr. Pieter van Vollenhoven, prinses Margriet, koningin Juliana, prinses Christina, prinses Beatrix, Prins Claus en prins Bernhardt Nannen verklaarde dat Stern de rech ten op het boek voor 72.500 dollar had gekocht van „Look." Het feit dat Ltook met mevrouw Kennedy overeengekomen is 1600 woorden te schrappen die door haar te persoonlijk gevonden worden, verplicht Stern niet tot hetzelfde. Nannen zei hierover dat de Duitse perswet alleen het afdrukken van ver klaringen verbiedt, waarvan is bewe zen dat ze niet juist zijn. Hij motiveert zijn besluit om een „ongekuiste" versie te publiceren door te zeggen dat hij uit is op de „historische waarheid." Een woordvoerder van „Look" ver klaarde in New York dat zijn tijdschrift er op zal toezien dat de versies van het boek in beide bladen gelijk zullen zijn. Er zullen stappen tegen „Stern" worden genomen indien het een uitgebreidere tekst afdrukt. LOS ANGELES De negerauteur Louis Lomax heeft gezegd dat hij van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Washington en van de Noordviëtna- mese regering toestemming heeft ge kregen. naar Hanoi te gaan en een vraaggesprek met president Ho Tsji Minh te voeren. Lomax deelde voorts mee, dat hi zich vandaag naar Washington zal be geven om door .hoogste functionarissen' van het State Department te worden voorbereid. Hij liet doorschemeren, dat hij ook met de minister van Buitenland se Zaken, Dean Rusk, zelf zou spreken. Zaterdagmiddag hoopt Lomax naar Tokio te vertrekken, om via Bangkok naar Hanoi door te reizen. „De Noordviëtnamese journalisten vereniging heeft de reis geregeld en ge zorgd voor een vergunning om Ho Tsji Minh te interviewen", zei Lomax. Lomax hoopt twee weken in Noord- Viëtnam te verblijven Een gehandicapt kindje op krukken ontvangt een cadeautje van de kerst man in een weeshuis te An Loc, 30 km ten noorden van Saigon. De kerstman is voor deze gelegenheid kapitein Tom Lyons van het Amerikaanse leger. DEN HAAG De Tweede Kamer zal volgende week donderdag over het loonbeleid discussiëren aan de hand van een nota van minister Veldkamp (Soc. Zaken), die uiterlijk din sdagaan de kamerleden wordt toegezonden. Het is nog niet zeker of ook het prijsbeleid aan de orde komt. De Kamer bespreekt donderdag en vrijdag de begroting van Sociale Za ken en Volksgezondheid. Daarbij kan, behalve het loonbeleid, ook het con flict tussen huisartsen en ziekenfondsen worden besproken. Verdronken De 78 - jarige heer B. van Cuyk uit Harmeien is donderdag middag in de Voorvliet in zijn woon plaats verdronken. De man was daar aan het werk. Omtrent de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. Een uur voor de ontdekking heeft mevrouw Van Cuyk haar man nog aan het werk ge zien. 4/>« ERlENTIb met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1