Veenendaals dagblad Loena-13 onderzoekt thans het maanoppervlak Aanvallen in Vietnam weer hervat Buiten Sikh-leider in India ziet af van massa-verbranding Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Waardevolle gegevens voor maan-tocht Door gladde wegen drie mensen verongelukt Behalve foto's na zachte landing Nederlander in Duitse blokhut doodgevroren Mevrouw Gandhi bemiddelt Mao werd 73 Kerkdienst bij kaar se walm Kerstbestand leed onder incidenten Weer hoog water in Limburg Boomfeestdag Britse gevangenen ontsnapt 1967 Vijftien (lieren bij brand in dierenpark omgekomen Mevrouw Kennedy op vakantie Taifoen teistert Filippijnen Japans Lagerhuis ontbonden Duitse journaliste vrijgelaten Eisenhower heden uit ziekenhuis j Onbestendig j Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm.). 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Reel.- bureau J. Baars DE VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad ..De Vallei" opge' richt in 1926 Uitg. Wegener's Couranten Concern n.v Advert losse mm-prijs 17 cent Kleine annonces ..Vraag en Aanbod" op di. do en za 1-10 woorden 1.5C, leder woord meer 15 cent Dinsdag 27 december 1966 - 40e jaargang no. 141 MOSKOU Het persbureau Tass heeït gemeld, dat het niaanschip Loena-13 behalve dat het maanfoto's naar de aarde seint, ook het maanoppervlak onderzoekt. „In overeenstemming met het program, hebben de wetenschappelijke instru menten van het station verscheidene waardevolle metingen verricht om de eigenschappen van de maanbodem vast te stellen door middel van een mecha nische grondmeter en een instrument dat ganmiastraling optekent", aldus Tass. De Nederlandse kustvaarder Antje(199 ton), is in de nacht van zaterdag op zondag, ter hoogte van Stockholm, op de Oostzee, vergaan. Twee opvarenden kwamen hierbij om het leven, twee andere en de scheepshond konden worden gered. De geredden werden direct naar een ziekenhuis vervoerd: de scheeps hond evenwel was fit genoeg om met zijn redders even te poseren. vit* - SAIGON Nog voor het kerstbe stand van 48 uur was verstreken, ste gen Amerikaanse bommenwerpers op om de aanvallen te hervatten op com munistische stellingen van het ene eind van Zuid-Viëtnam tot het andere. Enke le minuten nadat het bestand officieel was verstreken, regenden de bommen neer. Ook de gedemilitariseerde zone werd spoedig na afloop van het bestand door BORGHAREN Tijdens de kerstda gen zyn in Limburg weer vele tientallen hectaren weiland en akkers onder water komen te staan ten gevolge van het opnieuw stijgende water in de Maas en de Roer. De stand op de Maas beneden de stuw van Borgharen bij Maastricht bedroeg maandagavond om tien uur 43.68 m. bo ven N.A.P. De hoogste stand werd in de eerste kerstnacht bereikt, n.l. 44.15 m boven N.A.P. Toen werden ook beide stuwen te Borgharen en te Linne, die twee dagen tevoren waren ingezet, op nieuw gestreken, zodat sinds maandag avond wederom alle zeven Maasstuwen gestreken zijn. De stuw te Borgharen is in december reeds driemaal gestreken wegens het telkens stijgende water van de Maas. Tn deze periode van allerhande fes- tiviteiten wil ik u alvast wijzen op een gebeurtenis, die weliswaar pas op de lentedag-1967 valt, maar waar voor toch reeds belangstelling mag worden gevraagd, indachtig aan het spreekwoord „beter laat dan nooit". Ik zou er zelf ook niet aan hebben gedacht, dat 22 maart a.s. weer thans voor de 11e keer een zg. boomplantdag wordt georganiseerd, ware het niet, dat de „Mededelingen van het Staatsbosbeheer" er een notitie over bevatten. .Alsdan wordt het een feestelijke dag voor 35.000 schoolkinderen uit meer dan 170 ge meenten, die samen zo'n 100.000 boompjes zullen poten. In het begin was dit nog maar een kleine onder neming, gestart door Apeldoorn in 1957, maar spoedig groeide de zaak door prettige propaganda en goed be grepen belangen. Wegbermen, over- hoeken en braak-liggende terreinen lenen zich voor dit aardige werk met zijn boeiende achtergrond van ver fraaiing ener dorpskern, een streek- verbetering of andere recreatieve functie. Men heeft thans nog volop de tijd om uit te kijken naar geschikte plantplaatsen, particulier of gemeen telijk. 27 dec. '66 A. B. WIGMAN bommenwerpers aangevallen. Vermoed werd, dat eenheden van het Noordviët- namese leger werden samengetrokken voor aanvallen op afdelingen Ameri kaanse mariniers ten zuiden van de bufferzone. Ook werden de acties boven Noord- Viëtnam hervat, maar Amerikaanse woordvoerders in Saigon weigerden daarover meer te vertellen. Tijdens het bestand hebben de com munisten ruim 80 aanvallen onderno men op Amerikaanse strijdkrachten en hun bondgenoten. Bij een van die aan vallen zijn een Amerikaanse verken ningsafdeling „zware" verliezen toege bracht. De Zuidviëtnamese regering heeft gezegd dat haar troepen en bur gers 41 maal zijn aangevallen tijdens het bestand. Amerikaanse functionarissen wensen de gevechten tijdens het bestand als „incidenten" af te doen. Het Amerikaanse ministerie van De fensie heeft vanochtend toegegeven, dat bij bombardementen op Noord-Viëtnam ook bommen terecht zijn gekomen op de burgerbevolking. In een verklaring naar aanleiding van artikelen in de New York Times uit Hanoi zegt het Pentagon, dat „het onmogelijk is elke schade in woongebieden te voorkomen, in het bijzonder als de Noordviëtname- zen met opzet hun luchtdoelbatterijen, brandstofopslagplaatsen, radar- en an dere militaire installaties in bewoonde gebieden plaatsen en in sommige geval len op de daken van regeringsgebou wen". Harrison Salisbury, een van de plaatsvervangende hoofdredacteuren van de New York Times, die met toe stemming van de Amerikaanse autori teiten een bezoek aan Noord-Viëtnam brengt, had gemeld dat „een onderzoek ter plaatse aantoont dat de Amerikaan se bombardementen een aanzienlijk aantal slachtoffers vergen onder de burgerbevolking in Hanoi en omge ving". Vanochtend bevatte het genoem de blad weer twee artikelen van Salis bury, waarin deze melding maakt van luchtalarm in Hanoi op kerstdag en het neerschieten van een Amerikaans vlieg tuig door het Noordvlëtnamese lucht doelgeschut tijdens het bestand. Het aantal doden als gevolg van het neerstorten van een Amerikaans trans portvliegtuig op een dorp nabij de ba sis Da Nang in Zuid-Viëtnam, is geste gen tot 111. Achttien personen worden nog vermist en er zijn 18 gewonden. Amerikaanse troepen zijn vandaag in de door een staking getroffen haven van Saigon te werk gesteld. Zij lossen schepen, die met goederen geladen zijn die van vitaal belang voor de oorlogs voering in Vietnam worden geacht. Radio-Hanoi heeft vandaag bekendge maakt, dat „Amerikaanse vliegtuigen vanaf 7 februari 1965 opzettelijk bijna 100 kerken behorende tot de Noordviët- namese katholieke gemeenschap heb ben gebombardeerd en beschoten." Frahcis kardinaal Spellman, die mo gelijk voor de laatste maal Kerstmis met de Amerikaanse soldaten te velde viert, heeft op le Kerstdag vroeg een mis opgedragen. Terwijl een lichte re gen viel, begon de plechtige dienst. Meer dan 15000 gelovigen volgden hem in gebed. In zijn preek accentueerde de 78-jari ge prelaat, dat Paus Paulus op een uitbreiding van het kerstbestand had aangedrongen om „beide partijen de gelegenheid te geven een weg in te slaan die tot vredesbesprekingen zou Verscheidene plaatsen in ons land zijn gedurende het kerstweekeinde het toneel geweest van persoonlijke en groepsdemonstraties tegen de oorlog in Vietnam. Met de spandoekleuze: „In Christus' naam ophouden in Vietnam", trok zaterdagmiddag een honderdtal priesters en predikanten stilzwijgend door de straten van Amsterdam. Langs dezelfde route trok op de middag van eerste kerstdag een monster optocht van Amsterdamse kunstenaars en honderden vol gelingen, die een vijftig meter lange zwarte draak foto boven) met zich meedroegen, waarop het opschrift „2 miljoen doden in Vietnam" de toeschouwers de aard van de betoging duidelijk maakte. Verder was het een zwijgende demonstratie, want velen droegen een pleister op de mond. In Delft ontstond om half twee in de kerstnacht grote op schudding, doordat alle sirenes van de B.B. begonnen te loeien. Als officiële oorzaak werd opgegeven: „Storing in de alarmeringsapparatuur"maar Haagse provo's hebben te ken nen gegeven, dat zij die nacht hebben ingebroken in de B.B.- bunker in Overvoorde te Rijswijk, waar zij het alarmsysteem in werking zouden hebben gezet om de aandacht op hun acties te vestigen. Er bleek inderdaad in de bunker te zijn ingebroken, maar verder is deze zaak nog door mysteries omgeven. De 40-jarige leraar drs. Karst Bouman uit Goes heeft met zijn gezin de kerstnacht gebivakkeerd in de gaanderijen op het Binnenhof, voor de deur van de Raad van State. Hij kon in de kerstnacht alleen vrede hebben, als hij daar was, waar ook het petitionnement rust, dat hij inzake de oorlog in Vietnam heeft opgesteld en dat door duizenden ondertekend aan de Staten-G ener aal is gezonden. De leraar had zich met zijn vrouw en zijn vier kinderen Titus (4), Ole (6), Machteld (10) en Mischa (11) om vijf uur 's middags op een bank uit zijn autootje op het Binnenhof geïnstalleerd, 's Avonds om negen uur gingen mevrouw Bouman en haar kleinste kin deren weg, omdat de vriesnacht voor hen te koud zou zijn. De vader en de twee oudste kinderen bleven nog (foto hier onder). Om twee uur 's nachts brak men het „beleg" op. nadat ettelijke tientallen belangstellenden hun sympathie had den betuigd. Een onderwijzer uit Haarlem is eerste kerstdag in Den Haag door de politie opgepakt, omdat hij zonder vergunning met sandwich-borden door de binnenstad liep. De borden werden in beslag genomen. De vastenactie van de zes Haarlemse jongelui een meisje van 16 jaar en vijf jongens is verlopen, zoals de initiatief nemer, Harry van der Meulen, zich dat had voorgesteld. Regelmatig kwamen er belangstellenden langs de Dreef, waar zij zich van zaterdagavond 24 uur tot maandag 24 uur, dus 48 uur in totaal, hadden opgesteld. Het moeilijkst hebben zij het de eerste nacht gehad, toen het weer sleclU was. Volgens Tass, heeft de maandeskun- dige Alexander Levedinski verklaard dat de Loena-13 een miniatuurlaborato rium aan boord heeft om zowel de dichtheid als de vastheid te meten van de bodem waarop dit maanschip is ge land. Dit, zei Levedinski, gebeurt met behulp van mechanische manipulators. De Loena is uitgerust met instrumen ten die de maan kunnen „voelen". Deze geleerde vertelde: „Een van de instrumenten, een speciaal toestel vast gemaakt op een lange arm buiten het station, duwde een proefstaaf met een bepaalde kracht de bodem binnen. De bereikte diepte geeft een aanwijzing met betrekking tot de vastheid van de oppervlaktelaag". De professor zei dat stralingsinstru menten vervolgens de dichtheid van de ze zelfde laag onderzochten door de re sistentie van deze laag tegen straling te registreren. Hij lichtte het verschil toe met te zeggen, dat zand op een strand dicht is, maar niet vast, terwijl lava betrekkelijk vast is. maar niet dicht. De zwaardere maanschepen van de toekomst hebben een laag om te lan den nodig die zowel tamelijk dicht, als tamelijk vast is. Het Russische maanschip Loena-13 is zondagmiddag begonnen foto's naar de aarde te zenden, achttien uur nadat het een zachte landing had gemaakt in de „vlakte der stormen". De kwaliteit van de eerste foto's was goed. Het is het tweede Russische maan schip dat een zachte landing heeft ge maakt. Het eerste was de Loena-9, in februari van dit jaar. Het contact daar mee heeft drie dagen geduurd. Toen waren de batterijen leeg. De Loena-13 beschikt over zonnebatterijen, die waar schijnlijk langer meegaan. De Amerikanen slaagden er in in ju ni jl. in een voertuig zacht op de maan te krijgen. De foto's waren helder en scherp. Ze toonden een vlak gebied nabij de „oceaan der stormen". Op een der fo to's was een ronde krater te zien, waarvan de hellingen kloven en ruggen vertoonden. Een Russische deskundige, prof. Joe- ri Lipski vertelde, dat de foto's 'de in druk bevestigden die was gewekt door de foto's die op 3 februari door de Loe na-9 waren overgeseind. Er is geen stof zichtbaar hetzij op de grond of op de len van het ruimteschip en het grote aantal stenen bevestigd de conclusie LONDEN Uit de Leyhill open ge vangenis in Zuid-Gloucestershire zijn gisteravond opnieuw drie Britse gevan genen ontsnapt. De politie heeft met behulp van honden een grootscheepse klopjacht op touw gezet, maar de vluchtelingen hebben het weer mee. Het regende en er hing tevens een dichte mist. Slechts enkele uren eerder waren vijf gevangenen uit de strafgevangenis van Dartmoor uitgebroken over een tien meter hoge achtermuur van de gevan genis. Zes gevangenen, die met ande ren gymnastiek deden overmeesterden de bewaarders, grepen hun sleutels en gingen er vandoor. Zij werden echter gezien. Bewakers schoten toe en wisten een van de zes te grijpen voordat hij naar de vrijheid kon klauteren. De an deren verdwenen in de regen en mist. In korte tijd zijn 27 man uit de Britse gevangenissen ontsnapt, onder wie Frank (Mad Axe) Mitchell, die op 13 december uit de Dartmoor-gevangenis uitbrak en momenteel Engeland's meest gezochte misdadiger is. Sinds de publikatie van een. officieel rapport, donderdag jl. waarin werd vastgesteld dat geen enkele Britse ge vangenis voldoende tegen uitbraken is beveiligd, zijn in totaal 22 gevangenen uit hun gedwongen verblijf verdwenen. Vijf van hen zijn inmiddels weer inge rekend. AM RITS AR, (India) Een heilige man der Sikhs en acht van zijn volge lingen hebben zich laten bepraten om geen gevolg te geven aan hun voorne men zich door zelfverbranding het le ven te benemen, om op die manier aandacht te vestigen op hun eis dat de Sikhs een afzonderlijke staat in de I'oensjaab krijgen. Sant (heilige) Fateh Singh dronk een glas vruchtensap om te tonen dat hij zijn vasten beëindigde. Oorspronkelijk had hij heden een vasten van tien da gen willen afsluiten door zichzelf in brand te steken. Acht volgelingen die _l_». rrln T-Olldcn dat het maanoppervlak betrekkelijk stevig is. De camera's zijn op de ochtend van kerstdag automatisch in werking ge steld door de zonnestralen. Die stralen schakelden ook het seinen van de foto's in. De New York Times heeft de ver wachting geuit, dat Rusland mogelijk tegen 7 november volgend jaar ter ge legenheid van de 50ste verjaardag van de bolsjewistische revolutie een beman de maanreis zal uitvoeren. In een commentaar op de „zachte" landing van de fotosonde Loena-13 op de maan verklaarde het blad dat uit deze proef en het overseinen van foto's blijkt dat de Russen „veel belang stel len in exploratie van de maan en ver garing van gegevens benodigd voor het veilig landen van mensen." MAASTRICHT De 34-jarige fa brieksarbeider W. Kraag uit Maas tricht is tweede kerstdag dood aange troffen in een blokhut in de nabijheid van het autobaankruispunt bij Mis- burg (district Hairier). Hij lag op een bank en is, voor zóver de politie heeft kunnen nagaan, kennelijk zater dagavond in zijn slaap doodgevroren. Zijn lichaam zal nog aan sectie wor den onderworpen. De politie neemt aan, dat de heer Kraag had gelift en by dit kruispunt niet verder meer kon. Hij zou toen on derdak hebben gezocht in de blokhut. Op 16 december was de heer Kraag uit Maastricht vertrokken. Tot die datum had hij bij familieleden in die stad ge woond. Hij was werkloos. EMMEN In het Noorder-Dierenpark te Emmen is zaterdagavond een vijftig tal dieren wegens gebrek aan zuurstof, ontstaan door brand, omgekomen. Een aantal dieren werd, door snel toedienen an zuurstof door brandweerlieden, nog van de dood gered. De dieren waren ondergebracht in de z.g. kleine boerderij. De brand werd ont dekt door een oppasser tijdens zijn avondrondgang. Hoewel de brandweer zeer snel arriveerde en het vuur vlug kon worden geblust, waren enige rood staartbeertjes, langoorgeiten en een kalf echter reeds omgekomen. De oorzaak van de brand is niet bekend. NEW YORK Jacqueline Kennedy is gisteravond voor een vakantie van twee weken naar Antigua in Brits West- Indië vertrokken. Zij was vergezeld van haar kinderen Caroline en John, en een vriendinnetje van haar dochtertje. MANILLA Met windsnelheden van ruim 130 kilometer per uur heeft de wervelstorm Pamela vandaag dood en verderf gezaaid op de centrale-Fi lippijnen. Er zijn tenminste drie doden en naar het zich laat aanzien duizenden dak lozen. Aanvankelijk dreigde de taifoen zijn westelijke koers te wijzigen, daarbij Manilla en de dichtbevolkte Luzon- streek bedreigend. tempel van Amritsar hadden terugge trokken waren van plan geweest heden zichzelf te verbranden. Dit plan werd opgeheven na een bespreking met een vertegenwoordiger van de Indiaserege ring. Uit kringen der Indiase regering is vernomen, dat de Sikhs het voorstel hun in de gouden tempel gedaan doen de vonrriO^r vnn b«t Hoe- VLAGTWEDDE Door plotseling op treden van gladheid, heeft zich zater dagavond omstreeks half acht in de Wedderstraat te Vlagtwedde een ver keersongeluk voorgedaan waarby twee doden vielen te betreuren. Een perso nenauto bestuurd door mej. G. Potze, met als mede-inzittenden haar ouders, de 59-jarige heer F. Potze en de 57-ja rige mevrouw J. Potze-Boltje, raakte in een slip en botste tegen een boom. Het echtpaar was op slag dood. De dochter is zwaar gewond overgebracht naar een HONGKONG De leider van de Chi nese communistische partij, Mao Tse- toeng, is maandag 73 jaar geworden. „Voorzitter Mao is de rode zon in de harten van de revolutionairen over de hele wereld", aldus het Pekingse Volks dagblad. koem Singh om premier mevrouw Indira Gandhi persoonlijk als scheids rechter te laten optreden in het ge schil over een afzonderlijke staat, heb ben aangenomen. De zaak zal worden bekeken door de commissie, die zal wor den voorgezeten door premier Gandhi. Inmiddels heeft de regering scherpe veiligheidsmaatregelen voor de staat Poensjaab afgekondigd. Openbare bij eenkomsten en optochten zijn voor een maand verboden in de steden Feroz- poer en Hosjiarpoer en voor twee we ken in Amba, een plaats op 50 kilome ter ten oosten van de hoofdstad Tsjan- /Mn troro-h ziekenhuis in Winschoten. De auto werd totaal vernield. De 48-jarige mevr. J. Th. Snijder van Wely uit Groningen is het slachtoffer geworden van een gecompli ceerd auto-ongeluk, dat zaterdagavond tegen middernacht op het viaduct in Rijksweg 4 over de kruisweg in Hoofd dorp plaatshad. Op het hoogste punt van het viaduct was een personenauto door de gladheid geslipt en vijf andere auto's die niet vlug genoeg meer konden stoppen, botsten daarop tegen elkaar. Mevr. Snijder, die in een van deze wa gens zat, werd daar*bij ernstig gewond. Zij werd naar het Sint-Elisabethgast- huis in Haarlem gebracht, waar zij en kele uren later overleed. 0 Maandagmiddag had in de gemeen te Oploo een autobotsing plaats, waarbij een man op slag dood was en drie personen werden gewond. De 26- jarige H. A. de Groot uit Bakel kwam om het leven. Van de drie mede-inzit tenden van zijn auto werden er twee naar het ziekenhuis te Boxmeer over gebracht, evenals de bestuurder van de andere auto, die geen voorrang ver leend had. 0 Op de Emmerikseweg in de gemeen te Warnsveld is vanmorgen om streeks tien over zeven de 40-jarige J. C. W. Wiggerink uit Warnsveld, die daar met een fiets aan de hand liep, door onbekende oorzaak aangereden door een personenauto. De man was op slag dood. TOKIO De conservatieve Japanse premier Eisakoe Sato heeft vandaag het Japanse Lagerhuis ontbonden. Op 29 januari zullen algemene verkiezingen worden gehouden. De 65-jarige Sato is de laatste tijd onder zware druk komen te staan om dat sommige leden van zijn liberaal- democratische partij zich aan corruptie 70)V>oU»V»r<Y] como ol't SOEST I)e bezoekers van de mis in de R.-K. Petrus en Pauluskerk in Soest sloeg Tweede Kerstdag bij het betreden van de kerk een dichte walm tegemoet met een overigens welbeken de geur: de dampen stegen op uit de gewelven onder de kerk en kwamen via een rooster bij het altaar het ge itouw binnen. Al sinds jaar en dag was men gewoon bijna opgebrande kaarsen via een roos ter in een ruimte onder de kerk te gooien. In de loop der tijden was er een grote voorraad kaarsstompjes ont staan, die maandag in brand raakte, toen per abuis een brandende kaars door het roostrr werd gegooid. Behalve veel ongemak voor de kerk gangers, heeft de rokende en smeulen de kaarsenmassa ook vrij veel schade veroorzaakt aan de verwarmingsinstal latie van de kerk. FRANKFORT De Duitse journa liste Martina Kischke is, na vier maan den vastgehouden te zijn door de Rus sische autoriteiten, naar haar woon plaats Frankfort teruggekeerd. Mejuffrouw Kischke, 30 jaar oud, was in augustus in de stad Alma Ata in Ka zakstan gearresteerd, waar zjj met de Russische ingenieur Boris Petrenko in het huwelijk wilde treden. Zij werd be schuldigd van spionage en ondermijnen de activiteiten, maar zaterdag zonder bekende reden op het vliegtuig naar Oost-Berlijn gezet, vanwaar zij Frank fort per auto bereikte. Mejuffrouw Kischke heeft tot nog toe geweigerd iets mee te delen over haar ervaringen. WASHINGTON. Ex-president Eisen hower zal vanmiddag uit net militair hospitaal Walter Reed in Washington worden ontslagen, waar hij op 12 decem ber een galblaasoperatie heeft onder gaan. Het herstel van de patiënt is naar wens verlopen. I I i Gedurende de Kerstdagen trok een j in betekenis toenemende rug van ho- ge luchtdruk van de oceaan naar het I continent. Deze was vanmorgen reeds I aangekomen boven Midden-Europa. I De rug ging vergezeld van flinke opklaringen. De invloed van nieuwe j oceaandepressies breidt zich echter j alweer in oostelijke richting over de J Britse eilanden uit. Een eerste regen- zone bracht in de aan de oceaan grenzende landen alweer 5 tot 10 mm regen. Het K.N.M.I. te De Bilt ver- I wacht, dat de storingsgebieden het 1 j komende etmaal geleidelijk verder naar het oosten zullen opdringen. Daarbij zal ook in ons land af en toe regen vallen, bij een geleidelijk J stijgende temperatuur en matige, af 1 en toe vrij krachtige winden, in I hoofdzaak tussen zuid en west.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1