Veenendaals dagblad Heden kritieke in Djakarta dag Buiten Senaat beslist lieden over belastingwetten Auto tegen boom: drie vrouwen omgekomen Offensief begonnen in Mekong-delta Bloedige onlusten in Lesotho ontbrandt Ziekenfondsen willen akkoord; artsen: nog geen standpunt Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Strijdkrachten houden parade Waarschuwing aan Soekarno en aan Peking Erhard treedt af als praeses CDU Spanl trof man op het hoofd Brand vernielde twee woningen Toch zuurstof op de maan? Onderhandelingen vandaag in beslissende fase 6 goudstaven uit vliegtuig verdwenen Meer aardgas hij Britse kust Hoeveel bos? Kotalla trouwde in <*evan<:enis Staatsgreep verijdeld in Soedan Vochtige lucht Bur voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telef. 08385-3550 (adm). 3757 en 3955 (red Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad De Vallei" opge richt in 1926 Uitg.Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di do en za 1-10 woorden 1,50. ieder woord meer 15 cent Woensdag 28 december 1966 - 40e jaargang no. 142 DJAKARTA Naar van gezaghebbende zijde wordt vernomen, zullen een veertigtal militaire bataljons, in*totaal meer dan dertigduizend man, heden opnurrcheren naar het Merdekaplein in Djakarta tot voor het presidentiële paleis. Deze „parade", zoals zij officieel wordt genoemd, zou bedoeld zijn als waar schuwing voor Soekarno, dat het leger zal ingrijpen als hij zich tegen de poli tiek van generaal Suharto blijft verzetten. Tevens zou deze parade bedoeld zijn, zoals aan de deelnemers is meege deeld, als waarschuwing voor Peking-China na een op 22 dezer door een niet nader geïdentificeerde Chinese leider gehouden rede, waarin deze de Indone sische communisten zou hebben aangespoord „de wapens tegen het leger op te nemen" met de steun van China. De aankondiging van de parade werd gedaan, nadat dinsdag de chefs van de strijdkrachten hun vierde confe rentie met Soekarno hadden gehad, waarbij echter evenals bij de vorige gelegenheden generaal Suharto niet aanwezig was. Terwijl president Soe karno een week geleden nog zei, dat hetgeen in de Indonesische hoofdstad gebeurde „niet representatief" voor de rest van Indonesië was, verkondigde generaal Suharto in een thans door An- tara gepubliceerde verklaring aan het leger ,dat het politieke en economische leven van Djakarta „de harten en her senen van Indonesië" weerspiegelde, en LONDEN Zes staven goud ter waarde van 120.000 gulden zijn tussen de vliegvelden Londen en Beiroet ver dwenen, zo heeft de Britse luchtvaart maatschappij BOAC dinsdagavond be kend gemaakt. De staven maakten deel uit van een partij goud aan boord van een toestel van de luchtvaartmaatschap pij van het Midden-Oosten dat het goud op 9 december vervoerde. De rest van de partij is op de plaats van bestem ming aangekomen. HAMBURG Prof. Ludwig Erhard is van plan begin januari zijn ontslag in te dienen als voorzitter van de CDU. In een gesprek met het tijdschrift Die Welt heeft Bruno Heck, minister van Gezinszaken en bestuurslid van de CDU, gezegd dat de oud-kanselier hem dit dinsdag telefonisch heeft meege deeld. Hij had daaraan toegevoegd, dat hij de kandidatuur van Josef-Her- mann Dufhüs voor het partijvoorzitter schap zou steunen. Dufhüs is voorzitter van de afdeling Westfalen-Lippe van de partij. Vermoedelijk zal in maart op een partijcongres de opvolger worden gekozen. LONDEN Het booreiland van de Arpet Group heeft voor de derde keer aardgas aangeboord. Deze keer ter hoogte van Cromer op de kust van Norfolk. De eerste bron die werd aangeboord levert 40y2 miljoen kubieke voet gas per dag, de tweede 45y2 miljoen. De bedrijfsdirecteur van het consor tium, L. Adair, heeft meegedeeld, dat er goede hoop is dat de nieuwe bron even produktief zal zijn als de twee vorige. |%/Vet tussenpozen van ettelijke jaren publiceert het Staatsbosbeheer een z.g. voortschrijdende statistiek van het Nederlands bos, want men kan er onmogelijk een moment-opna me van maken. De thans openbaar ge maakte uitkomsten moeten als een ge middelde van de toestand tussen 1952 en 1964 worden beschouwd. (De eerste opneming was van 19381942). Wel, het blijkt, dat we nu minder naaldhout hebben (toen 70%, nu 59%), doch meer loofh'out, al is het slechts een stijging van 1000 ha. Totaal be zitten we in ons vaderland thans 260.000 heet. bosoppervlakte tegen 249.000 bij de laatste publikatie. Het doet mij genoegen te zien, dat we trots mogen zijn op 35.000 heet. (14% v. h. totaal) zg. improduktief bos, want ontplooit de natuur zich vaak op haar voordeligst. De echte natuurterreinen liepen helaas van 226.000 ha terug tot 156.000 ha en daarvan is 53% of 82.000 ha heide. De oppervlakte van ons land beslaat 3.338.930 ha (zonder het water) en daarvan heeft het bos 7,8% en de natuurgebieden 4,7%. De staat bezit aan bossen 55.000 ha, de gemeenten 40.000 ha, de natuurbe- schermende verenigingen 10.000 ha en de particulieren toch altoos nog 153.000 ha. Het is wel een beetje droge kost, die ik U op 't eind van het jaar opdis, maar we krijgen in deze tijd nog wel meer balansen en becijferin gen onder ogen. 28-12-'66 A. B. WIGMAN dat Djakarta de „politieke barometer van de natie" was. In Djakarta, de „poort van Indonesië en het centrum van de aandacht der wereld" moest de orde gehandhaafd worden. De strijdkrachten moesten een leidende rol spelen bij het wegvagen van alle afwijkingen en wanbeheer in Indonesië en zo de achting van het volk winnen. De garnizoenscommandani van Dja karta maakte bekend, dat eenheden der vier krijgsmachtonderdelen land macht. marine, luchtmacht en militai re politie van het terrein der vierde Aziatische spelen aan de zuidkant van de hoofdstad zullen oprukken naar het nationale monument voor het Merdeka (vrijheidspaleis). In hun verklaring vroegen de mili taire leiders aan alle Indonesiërs, pre sident Soekarno inbegrepen, zich te hou den aan de Pantjasila. Indonesië's grondwet, en aan alle besluiten van het volkscongres. Voorts verzekerden de militaire leiders het kabinet van pre mier Suharto van hun steun. In de laatste dagen is de druk op Soekarno om zich in het openbaar over zijn activiteiten in verband met de mislukte staatsgreep uit te spreken, toegenomen. Vorige week gingen Indo nesië's militante anti-communistische studenten weer de straat 'op, om te eisen dat Soekarno gedagvaard zou wor den voor een bijzondere militaire recht bank. Daarna hebben ze aan het leger gevraagd Soekarna „terecht te wijzen", omdat hij Lot dusver nog geen lust heeft getoond te doen wat van hem ge vraagd wordt. President Soekarno heeft de basis perswet, die vorige maand door het parlement werd aangenomen, onderte kend, aldus meldt Antara. Minister van Buitenlandse Zaken Ma- lik heeft een Mexicaans verhaal van zes jaar geleden over een liefdesaffaire welke Soekarno met een Mexicaanse filmster genaamd Bertha gehad zou hebben, tegengesproken, nadat hij hier over met Soekarno had gesproken in aanwezigheidvan de Mexicaanse am bassadeur in Djakarta Plutar C. Albar- ran, de ministers van Justitie en Voor lichting en procureur-generaal Sugi- harto. Juichende Indonesische meisjes klom men vandaag op tanks, pantserwagens en jeeps om militairen te kussen, die meededen aan grootscheeps militair ver toon in Djakarta. Het begon met een parade van twee uur in de buitenwijken van de Indonesische hoofdstad, waaraan elf bataljons deelnamen. Nederhand ver schenen evenwel ook eenheden van le ger, marine, luchtmacht en de politie ten tonele, die optrokken naar het Mer dekaplein. Honderdduizenden mensen stonden langs de straten toen de voertuigen voorbijreden. Bloemen werden naar de militairen geworpen. Tijdens het militaire machtsvertoon hadden de leiders van de legeronderde len en de politie hun vijfde bespreking met president Soekarno binnen «en week. EMMELOORD De 54-jarige land bouwer St. Sipma in de Noordoost polder is dinsdagmiddag hij een bedrijfsonge val om het leven gekomen. De man was bezig met het opzetten van een aantal dakspanten voor zijn nieuwe schuur. Op een gegeven ogen blik viel één van de nog niet gestutte spanten om en trof de man op het hoofd. Hij overleed in een ziekenhuis te Zwolle. A Terwijl de storm rond het boek „De j dood van een President" schijnt te zijn geluwd, is mevrouw Jacqueline Kennedy met John en Caroline, die een vriendinnetje heeft meegenomen, in Antigua (Brits West-Indië) aange komen voor een vakantie van twee weken. (Van onze Haagse redactie). BREDA In de Bredase strafgevan genis is vanmorgen om tien uur het hu welijk voltrokken tussen Josef Kotalla (58), en Margarete Adelheid Samol (46), verkoopster te Fulda in West- (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De Eerste Kamer be slist vandaag over de belastingwetten, die veertien dagen geleden door de Tweede Kamer werden aangenomen. Na de vergadering van gisteren, zag het er naar uit, dat het kabinet-Zijlstra, ook wel zou kunnen rekenen op de over winning in de Senaat, al zou het ook deze keer wel even spannen bij de stemming over het wetsontwerp tot Duitsland. Kotalla, als kampbeul te uitstel van de belastingverlaging. Voor Amersfoort eens de schrik van Neder- 1 dit laatste ontwerp kreeg prof. Zijlstra land. werd na de oorlog ter dood ver- dinsdag de steun toegezegd van KVP oordeeld. Zijn straf werd later omgezet en ARP- Waarschijnlijk zou ook de in levenslang. CHI'-fractie voor uitstel stemmen, hoe- Het was in de gevangenis een een- i wel haar woordvoerder, jhr. mr. I.. E. voudige plechtigheid. Als getuigen tra den op zes functionarissen van de ge vangenis. Margarete Adelheid Samol is de twee de vrouw van Kotalla, die zij sinds haar kinderjaren kende. Beiden zijn afkomstig uit dezelfde plaats in Siie- zië. Kotalla brouwde met Annerose Kreikamp, die zich van hem liet schei den, nadat hij ter tood was veroor deeld, Margarete Samol onderhield daarna contact met Kotalla, die zij de afgelopen twintig jaar regelmatig in de Bredase strafgevangenis ging opzoeken. de Geer van Oudegein, dinsdag ver klaarde, dat het niet gemakkelijk zou zijn aan dit voorstel steun te verlenen. De overige fracties verklaarden zich tegen uitstel, zodat het kabinet-Zijlstra op zijn hoogst zou kunnen rekenen op 39 stemmen, te weten 25 KVP-ers, 7 Anti-Revolutionairen en eveneens 7 christelijk-historischen. De Eerste Ka- DINXTVRLO Tegen vier uur dins dagmiddag is brand uitgebroken in een klompenfabriek aan de Wilhelminastraat te Dinxperlo, als gevolg waarvan een aantal machines voor de vervaardiging van souvenirs verloren ging en voorts twee aanpalende woningen totaal ver woest werden. De inboedels hiervan gin gen verloren. De bewoners van beide huizen, resp. een jong gezin en een we duwe, konden zich op tijd in veiligheid brengen. De vrijwillige brandweer van Dinxper- I lo had de brand tegen half zes bedwon gen. Zij slaagde er in de klompenfabriek zelf, behoudens een kleine werkplaats, te vrijwaren voor vernietiging. Naar de politie aanneemt, zou de brand ontstaan kunnen zijn doordat kinderen uit de buurt met vuurwerk hadden ge speeld. mer heeft 75 leden, zodat een gunstige uitslag slechts een kleine meerderheid zou kunnen hebben. Het wetsontwerp om de omzetbelas ting op 1 juli 1967 met 20 opcenten te verhogen, zou een ruimere meerderheid .verkrijgen, omdat de VVD-fractie, die in de Eerste Kamer over acht zetels beschikt, dinsdag heeft laten weten voor dit voorstel te zullen stemmen. Wel verklaarde dr. W. P. Berghuis, dat twee leden van de AR-fractie tegen de verhoging van de omzetbelasting zouden stemmen, tenzij de minister-president er in zou slagen Hen alsnog te overtui gen. Een orde-voorstel van ir. H. Vos, de fractie-voorzitter van de PvdA, om dit wetsontwerp voorlopig van de agenda af te voeren, teneinde de Kamer in staat te stellen rustig de consequenties van deze belastingverhoging te bezien, werd met 42 tegen 23 stemmen verwor pen. Voor uitstel van behandeling wa ren, behalve de PvdA-fractie, de PSP. de Boerenpartij en de heer C. A. IJm- kers van de CPN. Men zie verder elders in dit num mer. MOSKOU De wiskundige Joeri Soerkof en de geoloog Cyril Florenski, schrijven in het Sovjet-blad Izvestia, dat in de poolgebieden van de maan ijsformaties voorkomen die voldoende zuurstof kunnen leveren voor personeel van observatoria op de maan. De foto's van de landingsplaats en de gegevens over de gesteldheid van het maanoppervlak die het maanschip Loena-13 naar de aarde heeft gezonden, zijn volgens de Russische geleerde Vladimir Koelebyakin „van zeer goede kwaliteit". In het Russische dagblad Literatoer- naya Gazeta (Literaire Gazet) is van daag de mogelijkheid geopperd ,dat de Russen monsters van het maanopper vlak naar de aarde moeten brengen, voor een bemande maanvlucht plaats heeft. Het blad merkte dit op naar aanlei ding van de proeven naar de stevig heid van de bodem die de Loena-13 met een mechanische arm heeft uitge voerd. Volgens de geoloog Y. Soeloedl- Kondratjef, is de gesteldheid van de maanbodem nog steeds aan wijzigingen onderhevig als gevolg van bevingen. Volgens de Russische professor Le- bedinski neemt de camera van tijd tot tijd foto's van voorwerpen op minder dan een meter afstand. Hierop zijn de tails van de bodemstructuur te zien met millimeter maten. Tijdens de uitzending van maandag stond de zon 19 graden boven de hori zon. Aan de hand van de schaduwen kunnen de deskundigen de hoogte me ten van, heuvels en van stenen, aldus Lebedinski. Hij zei verder, dat op de foto's ook een mechanische hoogtemeter en twee van de vier antennes van de Loena-13 zijn waar te nemen. KHARTOEM In Soedan is dinsdag avond een militaire staatsgreep tegen het bewind van president Ismail El Ahari verijdeld, zo is in de hoofdstad Khartoem meegedeeld. De leider van de coup. een lagere officier, is gearres teerd. De Soedanse vice-premier en minis ter van Buitenlandse Zaken. Ibrahim El Moefti, maakte woensdag bij zijn aankomst in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, waar hij besprekingen gaat voeren over grenskwesties, ook melding van de mislukte staatsgreep volgens hem ondernomen door „enkele officieren". Het was niet iot bloedvergieten gekomen, zo zei hij. Het komplot hield naar zijn zeggen geen verband met de pro- en anti-communis tische betogingen van de afgelopen da gen. SAIGON. Honderden Zuidviëtnanie- Hoewel het offensief dinsdagmorgen se parachutisten en hun Amerikaanse vroeg is begonnen, is het om veilig- adviseurs zijn afgesprongen boven de j heidsredenen pas vandaag bekendge- Mekong-delta om een offensief in te maakt. zetten dat de operatie van Amerikaanse infanteristen tegen wat de „rijstschuur van Vietnam" genoemd wordt, inluidt. De landing had plaats aan de rand van een woud waarin zich soldaten van de Viët-Cong ophouden, op 275 km ten zuidwesten van Saigon. Tegelijkertijd deden keurtroepen van het Zuidviëtna- mese leger aanvallen vanuit helikop ters. MASEROE (Lesotho) De premier van Lesotho, Leaboea Jonathan, heeft vandaag koning Mosjoesjoe II en de lei ders van de politieke oppositie de schuld gegeven van de bloedige onlusten van dinsdag, waarbij zes mensen werden gedood en tien zwaar gewond. Jonathan zegde „drastische maatrege len" toe, om herhaling te voorkomen. Lesotho, het vroegere Basoetoland, is op 4 oktober van dit jaar onafhankelijk Bij een ernstig ongeluk op de weg TilburgBreda, zijn dinsdagmiddag drie dames uit Kaatsheuvel, Rijen en Dongen om het leven gekomen, ter wijl een vierde zwaar gewond werd. De gloednieuwe auto, waarin zij zaten, begon na het passeren van een vrachtauto op onverklaarbare wijze te slippen en vloog tegen een boom. Het ongeluk gebeurde omstreeks half vier, toen de vier dames, die een bezoek hadden gebracht aan een ziekenhuis in Breda, waar de echt genoot van een van hen wordt ver pleegd, weer naar huis reden. De bestuurster van de auto, mevrouw A. Schilders-Schonk (55) uit Kaats heuvel, was bij de botsing op slag dood. Zij was onderwijzeres op de Mariaschool in de Van Heeswijkstraat te Kaatsheuvel. Zij laat twee kinderen, een jongen van 14 en een meisje van 17 jaar, achter. Haar man stierf vier jaar geleden. Zij had sinds kort haar rijbewijs. Haar schoonzuster, mevr. C. Schilders-van de Klundert (51) uit Rijen, die eveneens om het leven kwam, laat twee jongens achter van 16 en 18 jaar. Haar man wordt in een ziekenhuis te Breda verpleegd wegens reuma. Het derde slachtoffer, mevr. A. Demmers-van de Klundert (55) uit Dongen laat een man en twee zonen achter. De vierde inzittende, mevrouw Schilders-Borsten (51) uit Kaats heuvel, werd bij het ongeluk zeer ernstig gewond. Zij werd in het Maria- ziekenhuis te Breda opgenomen. (Van eeri onzer redacteuren) DEN HAAG Het overleg dat de de legaties van de Landelijke Huisartsen Vereniging (L.H.V.) en de gezamenlijke Ziekenfondsen (G.O.Z.) dinsdag van des middags tot diep in de nacht op het mi nisterie van Sociale Zaken en Volksge zondheid hebben gevoerd, heeft geen re sultaat opgeleverd. Zoals de zaken er voorstonden, leek een breuk tussen art sen en ziekenfondsen vrijwel onvermij delijk. De ziekenfondsorganisaties zijn bereid tot een nieuw contract met de huisart sen, op basis van het rapport van de commissie-Van der Ven, ondanks het feit, dat zij bezwaren hebben tegen de conslusies van de commissie. Zij aan vaarden dan ook geen verantwoordelijk heid voor de argumentatie van het rap port-Van der Ven. Zij zijn bereid voor 1967 een overeen komst aan te gaan op basis van de trend en de prognose voor dat jaar, als mede een pensioenreservering voor de artsen vanaf 1 oktober 1967. De com missie-Van der Ven had voorgesteld die pensioenreservering al 1 juli te laten in gaan. De ziekenfondsorganisaties zijn verder bereid, in overeenstemming met het standpunt van de regering, het resultaat van de besprekingen over het honora rium na 1967 in drie gelijke fasen uit te voeren, onder het voorbehoud dat de gevolgen, die deze uitvoering met zich brengt, passen binaen het algemeen re geringsbeleid op soeiaal-economisch ter rein. „Wij zijn, gelet op het dringende be roep van de regering op de partijen, be reid het uiterste te doen om voor het ko mende jaar een zo normaal mogelijke functionering van de Ziekenfondswet te realiseren", aldus ce woordvoerder van de gezamenlijke ziekenfondsen. De onderhandelingsdelegatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft uitsluitend aan het overleg deelgenomen aangezien zij een kleine hoop had, dat de eisen v^n de minister niet zo strin gent lagen. De acht procent voor het ko mende jaar vindt zij echter onaanvaard baar, temeer omdat geen duidelijke ga ranties kunnen worden gegeven, dat de beloofde 51 pet. honorariumverhoging binnen vier jaar ook inderdaad zal wor den verkregen. Een heden in het Kur- haus te Scheveningen te hoi^den, in de haast bijeengeroepen, vergadering van de L.H.V. zal zich over het rapport- Van der Ven moeten uitsjh-eken. Vanavond zullen de onderhandelings delegaties van de ziekenfondsen en van de artsen hun standpunten aan minister Veldkamp bekend moeten maken. De onderhandelingsdelegatie van de huisartsen meent, dat zij zich in een dwangpositie bevindt, aangezien de uit eindelijke beslissing bij de ledenverga dering ligt die vrijdag was gepland. Op die dag zal de Tweede Kamer zich ech ter al met het conflict hebben bezig ge houden. Donderdag wordt namelijk de begroting van Sociale Zaken en Volksge zondheid behandeld. In Haagse kringen acht men het niet erg waarschijnlijk, dat de regering bij het Kamerdebat bereid zal zijn tot een hoger percentage voor het komende jaar dan acht procent, aangezien de loonstij ging volgend jaar maximaal niet meer dan 5,5 procent zal mogen bedragen geworden binnen het Britse Gemenebest. Het land wordt aan alle zijden omringd door Zuid-Afrika. Jonathan zei dat de 28-jarige koning van Lesotho die gestudeerd heeft in Oxford en politici van de oppositie, beïnvloed waren door „ongewenste en vreemde elementen" die op een staats greep aanstuurden. De zes doden zijn volgens de premier een inspecteur van politie en vijf man nen „die er ongelukkig voor hen door de koning bijgesleept werden". Jonahan sprak van „een komplot tus sen de koning en de oppositie dat al lang bestond". De staatsgreep waar naar Mosjoesjoe en de politici streefden, zei hij „zouden de koning de dictatoria le bevoegdheden geven waarnaar hij al tijd heeft verlangd". Het gevecht ontstond bij wegversper ringen die de politie had opgericht in een poging een vergadering van de op positie te voorkomen, die door de rege ring van premier Leaboea Jonathan was verboden. De koning zou de verboden bijeen komst toespreken die zou worden ge houden op de Thaba Bosigo, een berg met vlakke top waar de Basoeto's in 1868 een beroemde overwinning op de Boeren behaalden. De gevechten zijn een uitvloeisel van de reeds lang bestaande wrijving tussen premier Jonathan politiek leider van het modern Lesotho en het staats hoofd, koning Mosjoesjoe II, een 28- jarig opperst stamhoofd met opleiding aan de universiteit van Oxford. De koning vreesde dat onder de on afhankelijkheid zijn stamgezag zou ver dwijnen en hij een koning pro forma zou worden. In een poging zich te hand haven ging hij een verbond aan met de links-georiënteerde oppositiepartijen waarbij de sterk georganiseerde en op Peking georiënteerde Basoetoland Con grespartij BCP). De linkse partijen hoopten aan kracht te winnen door ten minste tijdelijk de jaspanden van de on tevreden koning vast te houden. De jonge koning Mosjoesjoe van Lesotho, is vanmorgen door zijn premier onder huisarrest geplaatst. De parachutisten zijn meteen in ge vecht gewikkeld geraakt met de Viët- Cong. Tot dusver zijn hier 29 strijders van gedood en 4 gevangengenomen. Zes- verdachten worden ondervraagd. Men moet niet verwachten dat zich gedurende 1967 belangrijke wijzigingen zullen voordoen in de toestand in Viët- nam. Vergroting van de Amerikaanse troepensterkte daar zal ongetwijfeld noodzakelijk zijn. Het einde van de oor log schijnt nog niet nabij. Dit verklaar de de opperbevelhebber van de Ameri kaanse troepen in Viëtnam, generaal Westmoreland, in een televisie-inter- vieuw dat dinsdagavond door „Columbia Broadcasting System" werd uitgezon den. Recente optimistische geluiden over de situatie in Viëtnam zijn een gevolg van miskenning van het karak ter van deze oorlog. Een guerrilla strijd, waarin het winnen van een of zelfs meer gevechten nog niet bete kent dat het einde van het conflict na der komt, aldus de generaal. Sir Robert Thompson, een van de meest gezaghebbende deskundigen op het gebied van guerilla-oorlogsvoering. is van mening dat het waarschijnlijk ongeveer 10 jaar zal duren om de com munisten in Viëtnam in militair op zicht te kunnen verslaan. Vandaag, de derde dag van de sta king van Viëtnamese havenarbeiders in de Zuidviëtnamese hoofdstad, wordt er op geen enkel schip in Saigon gewerkt. De Amerikaanse functionarissen zetten hun pogingen voort om tot een schik king te komen met de plaatselijke vak bondsleiders. Vochtige en zachtere lucht, die gisteren over de Britse eilanden en West-Frankrijk in aantocht was, is de afgelopen 24 uur verder in ooste lijke en noordoostelijke richting op gedrongen. Een volgend storingsge- bied bereikte inmiddels Ierland. Dit zal donderdag dicht bij ons land ko men en aanleiding geven tot regen en motregen en verder stijgende temperaturen, bij matige tot krach tige zuidwestelijke winden De algemene luchtdrukverdeling wordt momenteel gekenmerkt door een zeer groot depressiegebied boven de oceaan. Een hogedrukgebied ver plaatst zich hierbij van de Azoren naar Portugal en Spanje. Tevens be vindt zich een krachtig hogedrukge bied boven Oost-Rusland. Hierbij is de luchtdruk tot bijna 1060 millibar gestegen. De eerder genoemde zach tere oceaanlucht zal zich ook verder over Duitsland naar het Oosten uit breiden. De vorstgrens verwijdert zich hierdoor verder van ons land.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1