Veenendaals dagblad Mij. Geneeskunst wil geen breuk met ziekenfondsen Nieuwe kernproef van Chinezen Buiten Aanzienlijk deel Tweede Kamer tegen duikboten voor Z.-Afrika Kamer over bombardementen op Noord-Viëtnam bezorgd Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Waarschuwing aan artsen, anders wellicht veto VREES VOOR SCHEURING IN DE L.H. V. Wisselvallig j uiteinde NUTSSPAARBANK Concorde van de baan Aardbeving in Chili legen wild vraat NOG NIET „Chinese kwestie** spoedig geregeld? kolendamp vergiftiging Studenten in arrest in Barcelona Felle P.v.d.A.-aanval op minister Luns BRÏEF ZATERDAG 31 DECEMBER 1966 ZIJN ONZE KANTOREN GESLOTEN Bur voor redactie en administratie Prins Bernhardlaan 28. Veenendaal. Telet. 08385-3550 (adm 3757 en 3955 (red.) Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C. Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad ..De Vallei", opge richt in 1926. Uitg.: Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za 1-10 woorden 1,50, ieder woord meer 15 cent Donderdag 29 december 1966 - 40e jaargang no. 143 A Aan boord van het m.s. „Oranje Nassau", het vlaggeschip der K.N.S.M., en in de ontvangstzaal van deze Amsterdamse rederij op haar etablissement aan de Surinamekade, is gisteravond en vannacht een gemaskerd en gekostumeerd bal gehouden, dat prinses Margriet, petekind der koopvaardij, en haar bruidegom door de K.N.S.M. werd aangeboden. Het bal, gehouden in de stijl der twintiger jaren, werd bijgewoond door het koninklijk paar, prinses Beatrix en prins Claus, prinses Christina en de heer en mevrouw Van Vollenhoven. Tot de circa 200 gasten behoorden familieleden, studievrienden en -vriendinnen, kennissen van het bruidspaar, leden en oud-leden der hofhouding. De koningin droeg een japon in Jugend-stijl, zwart met groene motieven en een zwart masker met een kanten sluiertje met groene lovertjes. Prins Bernhard was, evenals prins Claus, in smoking. Prinses Beatrix was bijkans onherkenbaar in een fraai, zwart lang gewaad met zilveren rand en het hoofd geheel bedekt met een zilveren turban. Prinses Christina droeg een goudlamé-japon uit de charleston-tijd en zij had, evenals vele andere dames, een lang „sigarettepijpje" in haar hand. Het bruidspaar was, hoe kon het anders, als Pierrot en Pierrette gekleed. (Zie foto). TOKIO De Chinese volksrepubliek heeft gisteren haar vijfde kernbom tot ontploffing gebracht, sinds zij in 1964 op dat gebied begon te experimenteren. Het was China's derde kernproef van het jaar en tweede in acht weken. Op nieuw is er Pekings vastbeslotenheid tV bestaan wel enige tientallen mid delen, die erop gericht zijn grof- en kleinwild of gevogelte uit onze cultuur van bos, boomgaard, akker en hof te weren, maar vele hebben nog nauwelijks het stadium van proef neming bereikt. Of dit met het nieuw tje, dat ik in een Belgisch achtorgaan vond, ook het geval is, zal nog moeten blijken; ik geef het u zonder commen taar door. De wereldveroverende plastics drongen namelijk reeds door tot het bos en brachten beheerder en jager zg. plastiek boommanchetten. Dit zijn van luchtgaten voorziene stroken van 60 cm lengte, die spiraal vormig als een verband) om de stam worden gewonden. Ze zijn zeer weer- bestendig, houden het, volgens zeg gen, stellig een jaar of zes uit, blijven zonder vastbirjden vanzelf zitten en vereisen geen voortdurende controle, terwijl de manchetten voorts zomer en winter dienst kunnen doen. Volgens de uitvinder laten ze lucht, licht en zon door en groeien ze met de stam mee. Voor jagers, die hun veld hebben in de nabijheid van laagstam, fruitaan- plantingen of opgaand loofbos, schijnt deze beveiliging inderdaad van belang te kunnen wezen. Ik kan dit niet aan de groene praktijk toetsen, maar wie er zich voor interesseert moet maar om inlichtingen aankloppen bij firma Bousard, Beekstraat 55, Dikkelvenne (België). 29 dec. '66 A. B. WIGMAN mee onderstreept volwaardig lid te worden van de „atoomclub". De vijfde Chinese proef vond plaats op het traditionele proefterrein van Lop Nor in de provincie Sinkiang. Washington, dat de proef had voor speld, was de Chinezen met de aankon diging een uur voor. De Amerikaanse commissie voor atoomenergie verklaar de, dat de explosie een kracht had van enkele honderden kiloton, en waarschijn lijk 10 tot 15 keer het vermogen had van de bom die Hirosjima vernietigde. Radio-Peking had de Chinezen van tevoren verzocht aan het toestel te blij ven voor een belangrijke mededeling. Die kwam nadat eerst nog een half uur marsmuziek was gespeeld. Als plaats van de proef, werd het westen van China genoemd. Bijzonderheden werden niet verstrekt. Sinds de eerste kernproef in China op 16 oktober 1964, hebben de Chinezen snelle vorderingen gemaakt, ondanks het ontbreken van Russische hulp en weinig economische armslag. Westelijke deskundigen speculeren dat niet-gespecificeerde „kortere we gen" Peking in staat hebben gesteld, sneller vorderingen op atoomgebied te maken dan aanvankelijk was voorzien. In Parijs is onlangs een rapport over de Westelijke verdediging opgesteld waarin de verwachting wordt uitge sproken dat China tegen 1968 in staat zal zijn een waterstofbom tot explosie te brengen. Het Japanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft China's nieuwste kernproef, „een uitdaging aan 't adres van de wereldopinie" genoemd. De explosie komt op een ogenblik, aldus het ministerie, dat pogingen in het werk worden gesteld om kernwa pens te verbieden. De Philippijnse minister van Buiten landse Zaken, Narciso Ramos, heeft China's kernproef „een nieuwe aanwij zing van het tarten door dat land van de wereldmening" genoemd. Op 16 oktober 1964 lieten de Chine zen hun eerste kernbom ontploffen, be staande uit verrijkt uranium. De explo sieve kracht was ongeveer twintig kilo- ton. De volgende kernexplosies vonden achtereenvolgens op 14 mei 1965, 9 mei 1966 (met thermonucleair materiaal) en 27 oktober 1966 plaats. Deze laatste werd met behulp van een draagraket op een hoogte van tussen zeshonderd en duizend kilometer gebracht. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Naar wij uit welingelichte bron vernemen, heeft de Ko ninklijke Nederlandse Mij. ter Bevordering der Geneeskunst 't hoofdbestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (L.H.V.) gewaarschuwd voor de gevol gen van een breuk met de ziekenfondsen. Wanneer de L.H.V. tot een derge lijke breuk zou besluiten en alle patiënten per 1 januari als particulier gaat behandelen, is de mogelijkheid groot, dat het hoofdbestuur van de Maatschap pij zijn veto over dit besluit zal uitspreken. De L.H.V. kan dan tegen een dergelijk veto in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering van de maat schappij. De L.H.V. is ondergeschikt aan het hoofdbestuur van de Maat schappij. De Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst vreest, zo vernemen wij verder, dat een breuk met de zieken fondsen zal leiden tot een scheuring binnen de L.H.V. Een vry grote groep van bij de L.H.V. aangesloten artsen, onder wie een groot aantal Amsterdam mers, heeft ai laten weten bij een breuk met de ziekenfondsen individueel een overeenkomst met de ziekenfondsen te zullen afsluiten. Er bestaat vooral verontrusting over een mogelijke breuk bij een aantal jon ge artsen die financieel grotendeels af hankelijk zijn van de vaste inkomsten van de ziekenfondsen en die hun prak tijk nog moeten betalen. Zij hebben al contact gezocht met hun verzekerings maatschappijen hoe het met de afbeta ling moet, wanneer het tot een breuk Komi. Een en ander heeft er toe geleid dat tijdens een oniangs genouaen nesloten vergadering van de L.H.V. is besloten artsen, die bij een breuk een individu- de overeenkomst aangaan met de zi», kenfondsen, niet als lid te royeren. Dit in tegenstelling tot een vroeger geuit dreigement van L.H.V-zijde om dit wel te doen. Een niet onaanzienlijk aantal artsen is voorts bevreesd voor een breuk, aangezien dan wel eens een prijzenbe- schikking van het ministerie van Eco nomische Zaken zou kunnen afkomen, waarbij zou worden bepaald, dat de artsen van elke patiënt met een jaar inkomen van minder dan tienduizend gulden niet meer dan f 4,50 per con sult mogen vragen. Zouden zij meer vragen, dan plegen zij in dat geval een economisch delict en zouden zij zich moeten verantwoorden voor de econo mische politierechter. Ook gisteren is er nog geen oplossing gekomen in het zogenoemde „artsencon flict". De landelijke huisartsen, die drie uur vergaderd hebben in het Scheve- ningse Kurhaus, hebben besloten nog geen beslissing te nemen en deze over te laten aan de vrijdagavond in Utrecht te houden algemene ledenvergadering. Afgevaardigden van de artsen en de ziekenfondsen zijn daarna naar minister Veldkamp gegaan om hem de uitslag mee te delen. De vergadering in het Kurhaus werd bijgewoond door ruim zestig afgevaar digden van de plaatselijke huisartsen verenigingen en ongeveer 340 belang stellende artsen. De bijeenkomst, die spoedeisend werd genoemd, was telegrafisch en telefonisch bijeengeroepen en bedoeld om de afge vaardigden te informeren over de stand van zaken tot dusver. De afgevaardigden vergaderen van daag met de plaatselijke huisartsen verenigingen om op hun beurt de art sen weer te informeren. Deze vergade ringen moeten hun standpunt bepalen en de afgevaardigden opdragen vrij dagavond in Utrecht in deze geest te stemmen. Dat de artsen op alles voorbereid zijn, blijkt uit het feit, dat zij aan de voor zitters van de plaatselijke huisartsen- verenigingen reeds biljetten ter eventu ele uitdeling aan de leden/artsen heb ben gezonden, die bestemd zijn om „zo nodig, in de wachtkamers van de 4500 artsen te worden opgehangen. Op deze biljetten komt de volgende tekst voor: „Mededeling aan alle pa tiënten. Met ingang van 1 januari 1967 is uw huisarts geen medewerker meer aan een der ziekenfondsen. Dit betekent, dat er van die datum af uit sluitend nog particuliere patiënten zul len zijn en dat u dan ook per consult of per visite gaat betalen. Met uw huis arts kunt u overleggen of u contant be taalt dan wel of u per maand of per kwartaal een rekening gaat ontvangen. Uiteraard is contante betaling voor u en uw huisarts het eenvoudigst te ver werken, waarbij u dringend wordt ver zocht met gepast geld te voldoen. In de ziekenfondswet is bepaald dat wanneer u bij een ziekenfonds bent aan gesloten, u recht heeft op gehele of ge deeltelijke terugbetaling van uw huis artsenrekening. Daarvoor moet u zich rechtstreeks wenden tot het ziekenfonds waarbij u bent ingeschreven. Bij uw huisarts staat echter voorop, dat u steeds de juiste geneeskundige be handeling zult ontvangen en dat daarop zijn aandacht gericht blijft." De ondertekening is: Landelijke Huis artsen vereniging. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De kwestie van de Chinese lastechnici zal wellicht op zeer korte termijn worden geregeld, zo heeft minister Luns gsteravond in de Twee de Kamer meegedeeld. Deze geruststel lende mededeling, zoals hij het noem de, deed de minister in antwoord op vragen van nir. dr. Geelkerken (AR), bij het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken. Minister Luns verklaarde, dat de re gering er steeds naar heeft gestreefd, zo spoedig mogelijk een eind aan de situatie te maken, maar dat dit alleen mogelijk is in overeenstemming met het Nederlandse recht. De justitie wil de acht lastechnici die al jnaandenlang in het gebouw van de zaakgelastigde van de Chinese Volksre publiek aan de Adriaan Goekooplaan in Den Haag verblijven, verhoren in ver band met de mysterieuze dood van de Chinese ingenieur Hsu. De Chinezen hebben dit tot dusver geweigerd. AMERSFOORT In haar woning aan de Dollardstraat te Amersfoort is woensdag de 68-jarige mevrouw E. van de Peppel door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. Een bezoeker, de 49-jarige concierge T. Ploeg uit Amersfoort, is met ernstige vergifti gingsverschijnselen in het St. Elisabeth- ziekenhuis opgenomen. '6&- De bemanning van een Noordviët- namese batterij luchtdoelgeschut zou dezer dagen bezoek hebben gehad van de Noordviëtnamese dictator Ho Tsji Minh. Hier Ho gefotografeerd te midden van de soldaten. (Officiële Noordviëtnamese foto). BARCELONA De politie van Bar celona heeft zeven studenten gearres teerd, wegens het bijwonen van illega le bijeenkomsten in november en de cember, zo is officieel meegedeeld. Zes anderen die zich op politiebureaus had den moeten melden, zijn niet versche nen. Dinsdag werden acht arbeiders gear resteerd wegens pogingen illegale bij eenkomsten van „arbeiderscomités" te organiseren. John Kennedy jr. dartelt in de golven van de oceaan tijdens de vakantie met zijn moeder en zusje. Het rumoer rond de Kennedy's behoeft hij zich niet aan te trekken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Luns is gis teren in de Tweede Kamer, bij het de bat over zijn begroting, fel aangevallen over zijn standpunt, dat de levering van duikboten aan Zuid-Afrika niet in strijd is met het regeringsbeleid. „Levering van wapentuig aan dit land is onwettig, onvruchtbaar en onaanvaardbaar", al dus prof. dr. C. L. Patijn (P.v.d.A.). „Onze inzichten van recht en billijkheid verdragen geen levering van wapens aan Zuid-Afrika." De, K.V.P.-woord- voerder, mr. Blaisse, verklaarde, dat een groot deel van zijn fractie tegen le vering van de duikboten is. Minister Luns zei bij zijn verdediging met klem, dat het vorige kabinet op grond van het wapenembargo meende, niet aan de werven te kunnen zeggen: „U kunt die schepen uitvoeren." Een beslissing moet worden genomen als het zover is. Aan geen enkele werf of instantie is een uitlating gedaan, die de suggestie kan wekken, dat het huidige kabinet er anders over denkt. De minister zegde, na krachtige aan drang van prof. Patijn, toe een even tuele uitbreiding van het wapenembar go in het kabinet ter sprake te zullen brengen. De kamercommissie voor Bui tenlandse Zaken zal erover worden in gelicht. Prof. Patijn stelde, dat de Nederland se regering, en ook het vorige kabinet, de resolutie van de Verenigde Naties over een wapenembargo ten aanzien van Zuid-Afrika zo heeft uitgelegd, dat het embargo is beperkt tot wapens, die tegen de niet-blanke bevolking van Zuid-Afrika kunnen worden gebruikt. H(j attaqueerde de minister over diens brief aan de N.V. Nederlandse Verenigde Scheepsbouw, waarbij de be trokken werven zijn aangesloten. De minister heeft op 16 november een brief geschreven aan deze vereniging, waarin hij heeft gezegd dat de huidige regering er niet voor instaat dat een volgend kabinet uitvoervergunningen voor de schepen zal verstrekken. Prof. Patijn zei fel: „De minister weet, dat een beslissing om deze ver gunningen te verlenen tot een breuk punt in het kabinet-Cals zou hebben ge leid." Minister Den Uyl heeft de brief van minister Luns niet onder ogen ge had, voegde hij eraan toe. De heer Den Uyl wilde er eerst een bespreking in de ministerraad over. Door de kabinetscri sis is dit niet gebeurd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft gisteren vrij algemeen bezorgd heid uitgesproken over de Amerikaan se bombardementen op Noord-Viëtnam, waarbij ook de burgerbevolking wordt getroffen. De heer Ruygers (PvdA) diende een motie in, waarin de rege ring werd gevraagd een dringend be roep te doen op de Verenigde Staten om alles na te laten, wat de door haar zelf gevraagde bemiddelingspogingen van Oe Thant zou kunnen bemoeilij ken. Minister Luns zei, dat ook de rege ring het betreurt, dat de Verenigde Staten zich opnieuw genoodzaakt heb ben gezien de luchtaanvallen te ver sterken en te verhevigen. Zij brengen groot leed met zich mee en houden het risico in van een verharding van de verhouding van de tegenpartij en daar mee van verscherping van de bestaan de toestand. De minister zal de regering van de Verenigde Staten van de Nederlandse zienswijze op de hoogte brengen. Ver moedelijk zal hij hiervoor het krach tigste diplomatieke middel gebruiken, namelijk de Amerikaanse ambassa deur in ons land bij zich ontbieden, zo verklaarde hij. De kans op vredesonderhandelingen lqkt verminderd. Hij waarschuwde er echter voor eenzijdige offers te vragen of voorafgaande voorwaarden te willen stellen voor de gang naar de onder handelingstafel. De regering zal alles doen, aldus mi nister Luns, wat in haar vermogen ligt om de pogingen van Oe Thant te doen slagen. Aan de motie van de heer Ruygers had hij dan ook geen behoef te. Bovendien wordt de inhoud volledig gedekt door de motie-Nederhorst, die begin van deze maand, met steun van de vijf grote partijen is aangenomen en waar de regering mee instemt. De meeste andere fracties sloten zich bij deze opvatting aan. Behalve de P.v.d.A. zou alleen de P.S.P. de motie steunen, De C.P.N. vond haar „buitenge woon slap" en wees de motie af. Er zou vanmiddag over gestemd worden. De minister ontkende dat de vorige minister van Economische Zaken, drs. Den Uyl, niet op de hoogte was van de inhoud van de brief aan de scheeps werven. Minister Luns had hem de brief telefonisch voorgelezen en de heer Den Uyl had zich daarmee akkoord ver klaard. „Anders had ik zeker nader met hem overlegd", aldus minister Luns. Ook de toenmalige P.v.d.A.-staatsse cretaris Van der Stoel kende volgens de minister de inhoud van de brief, en had er zelfs enkele verbeteringen in aange bracht. Deze had hem ook gezegd, de indruk te hebben dat drs. Den Uyl de zaak in het kabinet wilde bespreken. In zijn repliek bleef prof. Patijn erbij dat zijn inlichtingen anders uitwezen dan de minister betoogde. De V.V.D.- woordvoerster, mevr. Stoffels-van Haaf- ten, onderschreef het reeds herhaalde lijk meegedeelde regeringsstandpunt, dat Zuid-Afrika niet het recht mag wor den ontnomen wapens te verkrijgen om zich tegen agressie van buitenaf te ver weren. Ir. Van Dis (S.G.P.) vond het niet doorgaan van de leveranties der duik- boten funest voor de werkgelegenheid, i „Als wij het niet doen, doen anderen het." PARIJS De Franse vliegtuigindus trie gonst van geruchten over een op handen zijnde reorganisatie van de gro te Sud-Aviation fabrieken, die, in sa menwerking met Engeland, de superso nische „Concorde" maken. Generaal René Puget, president-direc teur van Sud-Aviation, verklaarde dat het plan van de regering om hem te vervangen door de gewezen prefect van politie van Parijs, Maurice Papon, on derdeel van een reorganisatie van de Franse vliegtuigindustrie zou kunnen zijn. Die reorganisatie, dacht Puget, zou kunnen inhouden dat de regering zou afzien van projecten aan de uitvoering waarvan men bezig is of die in over weging zijn. Puget had het niet met zo veel woorden over het Concorde-pro ject, maar waarnemers legden het wel in die zin uit. Grote luchtvaartmaatschappijen heb ben al 50 Concordes voor een geschat te waarde van 16 miljoen dollar per stuk besteld. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Luchtvaart heeft gezegd dat de Franse vliegtuigindustrie zal worden gereorganiseerd, om haai gelijkwaardig te maken aar. de Engel se en eventueel aan de Amerikaanse. O Overleden. Generaal Herbert Gille, die een groot aandeel heeft gehad b(j de oprichting van Hitiers keurkorps, de Waffen-SS, is op 69-jarige leeftijd in zijn woning te Stemmen, bij Hannover, overleden. Gille was een van Hitiers meest onderscheiden officieren. Hij was leider van de SS-Viking-tankdivisie aan het Russische front, vanaf oktober 1942. Mr. Blaisse (K.V.P.) sprak „bezorg de teleurstelling" uit over de uitlatin gen, die kardinaal Spellman tijdens zijn kerstbezoek aan Zuid-Viëtnam heeft gedaan. De kardinaal heeft daar gezegd, dat de oorlog in Vietnam wordt gevoerd „voor het behoud van de beschaving" en alleen met een overwinning kan worden bekroond. Mi nister Luns wilde deze opvatting ge heel voor rekening van de kardinaal laten. De P.S.P.'er Bruggeman keerde zich tegen een uitspraak van minister Luns over de handtekeningenactie van de hr. K. F. Bouman uit Goes. Minister Luns heeft gezegd het een niet passende procedure te vinden door een aantal handtekeningen, van wie dan ook, de volksvertegenwoordiging tot een be paald standpunt te willen brengen. De heer Bruggeman noemde dit een uiting van regentenmentaliteit. Hij drong aan op eën kamerdebat over Viëtiiam, zo als in het adres van de heer Bouman wordt gevraagd. ANTOFAGASTA (Chili) De noord kust van Chili is over een afstand van ongeveer 100 kilometer getroffen door een aardbeving. Volgens de eerste be richten is in de havenstad Taltal voor al schade aangericht. Zowel in Chili als langs de Ameri kaanse westkust en op Hawaii werd onmiddellijk voor de aardbeving ge waarschuwd, maar aan het begin van de middag konden alle waarschuwingen worden ingetrokken omdat de verwach te vloedgolf uitbleef. Voor zover op het ogenblik bekend vonden er drie mensen de dood terwijl 65 personen in het ziekenhuis zijn opgeno men. Van hen zouden er 12 ernstig zijn gewond. De autoriteiten vrezen dat het doden cijfer zal stijgen zodra de verbindingen zijn hersteld. Zij hebben meegedeeld, dat de helft van de woningen in Taltal. een stadje met 3.000 zielen, is verwoest. Ook de Argentijnse stad Mendoza, een stad met een bevolking van 750.000 zie len, is door een aardbeving getroffen. Er is hier echter geen schade aange richt, terwijl er ook geen slachtoffers zijn te betreuren. Mendoza ligt bijna 1000 kilometer ten westen van Buenos Aires, vlak bij de Chileense grens. (Van onze weerkundige medewerker) De regen vloeit rijkelijk in deze al zeer natte decembermaand, nu een j omvangrijke depressie bij IJsland de j dienst uitmaakt en randstoringen als waterdragers fungeren. Vandaag trekt zo'n storing met veel regen en i motregen over ons land naar Duits- land, waarna het weer morgen onder een rug van wat hogere luchtdruk tijdelijk wat verbetert, bij afnemen- j de kans op regen. Vervolgens is het woord aan een nieuwe randstoring, die vanmorgen om negen uur nog ruim driehonderd j kilometer van Ierland was verwij- derd. De centrale atmosferische ver- j warming wordt opgeschroefd tot een niveau van 8 tot 10 graden mor- 1 gen een tikkeltje lager en de vorst i in Noord-Rusland en Scandinavië (vannacht matig tot streng) krijgt ondanks de kracht van een Russisch hogedrukgebied van 1055 millibar. geen enkele kans op korte termijn naar West-Europa uit te breken. Het zal eerst wel Driekoningen moeten j worden ADV EK f EN'I lb VEENENDAAL, Kerkewijk 6 RHENEN, Fred. v. d. Paltshof 16 AMERONGEN, Imminkstraat

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1