Veenendaals dagblad Ky is de schendingen van bestand moe Buiten Tegenstrijdige verklaringen in duikboten-affaire Braziliaanpolitie dacht dat zij Bormain gevonden had Loonsom steeg per man in '<;6 met 10,3 pti. Gelders-Utrechtse streekcourant voor Rijn- en Gelderse Vallei Thaise troepen wellicht naar Vietnam Soekarno zal spreken Mr. B iesheuvel is tegen steun van de overheid Boerderij in Darthuizen afgebrand kic. Geen wapenstilstand met nieuwjaar? Koudere nacht Goed geteld VERLIEZEN NUTSSPAARBANK Bondsspaarbank Artsen en fondsen in België akkoord Spoorwegongeluk in Polen Mr. Van der Stoel contra mr. Luns Bedrij soverdracht in de landbouw Oplicter in priesterkleren Explosie bij BASF ijl tig ontslagen bij spinnerij HOORTOESTELLEN op Winkelsluiting Oudejaarsdag fxe/i A Bur. voor redactie en administratie Prins Bernhardiaan 28. Veenendaal. Telet. 08385-3550 (adm), 3757 en 3955 (red Giro 1321600 Rhenen: Boekhandel C Waiboer en Recl.- bureau J. Baars VALLEI Voortzetting van het nieuwsblad „De Vallei", opge richt in 1926 Uitg Wegener's Couranten Concern n.v. Advert losse mm-prijs 17 cent Kleine annonces „Vraag en Aanbod" op di, do en za i-10 woorden f 1.5C. ieder woord meer 15 cent Vrijdag 30 december 1966 - 40e jaargang no. 144 SAIGON Premier Ngoejen Cao Ky van Zuid-Viëtnam heeft vandaag mee gedeeld, dat hij misschien gedwongen zal worden af te zien van een voorge nomen vierdaags bestand, in verband met het Viëtnamese nieuwjaar in februari, „vanwege de herhaalde communistische schendingen van het 48- uursbestand met Kerstmis.** Ky zei. dat het al te laat was om het bestand van 48 uur te herroepen, dat middernacht zal ingaan. De premier sprak in Dalat in het centrale bergland, waar hij met vrouw en kinderen enkele dagen rust is gaan nemen en een agrarische ontwikkelings conferentie is gaan bijwonen. Ky zei dat de communisten 't kerst bestand 122 maal hadden geschonden, waardoor levens van Amerikaanse en Zuidviëtnamese militairen verloren wa ren gegaan. „Uit geheime inlichtingen was geble ken", zei premier Ky, „dat de commu nisten het tweedaagse bestand hebben aangegrepen, om troepen en materieel te verplaatsen naar voordeliger posi ties." Uit Amerikaanse kringen in Saigon is op Ky's uitlatingen nog geen commen taar gegeven. Zij hebben over de inci denten tijdens het kerstbestand nooit anders willen spreken als over inder daad „incidenten". Ky noemde ze evenwel schendingen. Als ze tijdens het komende weekeinde opnieuw voorkomen, zei hij, „dan zal de regering zich beraden over het aan gekondigde bestand met Viëtnamees nieuwjaar." Als de Viët-Cong met zijn schendin gen doorgaat, zei Ky, „is het waar schijnlijk dat er geen „tet" (Viëtna mees nieuwjaar) bestand zal zijn, om dat onze manschappen en officieren zich niet door de communisten de han den zullen laten binden, zodat ze pro fijt kunnen trekken uit het bestand om te moorden en te terroriseren." I)e kans bestaat dat Thailand zich bij de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland zal aan sluiten in het stationeren en gebruiken van gevechtstroepen in Zuid-Viëtnam. Volgens welingelichte zegslieden in de Thaise hoofdstad Bangkok, bestaat het plan een regiment van 700 tot 800 volle dig uitgeruste soldaten, opgeleid voor oorlogvoering in de jungle, in kleine groepen naar Viëtnam te sturen. Zij zouden alleen worden gebruikt in acties die rechtstreeks van invloed zijn op de verdediging van Thailand, aldus de zegslieden. Donderdag verklaarde vice-premier generaal Prapas Charusathien tegen over verslaggevers dat, „wij bij de verdediging van ons land niet moeten wachten tot de agressieve krachten on ze grens bereikt hebben, maar deze bui ten onze grens moeten weerstaan." De algemene staking die de Zuidviët- ADVERTENTIE De burgemeester van Veenendaal en Mevrouw Hazenberg-de Jonge geven gaarne aan de ingezete nen gelegenheid tot het wisse len van gelukwensen op maan dag 2 januari 1967 van 17.30 19.30 uur in de bovenzaal van Hotel „DE KORENBEURS". fn verband met de vogelkundige be- tekenis van het Waddengebied, waaromtrent vage plannen tot af sluiting der zeegaten en gedeeltelijke drooglegging van de zee bestaan, het welk een groot verlies voor de natuur bescherming zou betekenen, hebben tellingen van vogels plaats gevonden op de hoogwatervluchtgebieden. De vogelwereld van ons laatste echt- natuurlijke landschap, is, dank zij de grote voedselrijkdom, waarlijk specta culair en geniet, terecht, roem in bin nen- en buitenland. Van alle kanten worden er pressie-groepen tot behoud gevormd en zo waren er op twee dagen van eind augustus 62 ervaren tellers bezig van Texel tot en met de Friese en Groningse Waddenkust. Er werden geweldige concentraties waar genomen; men schatte zo nauw- keurig mogelijk en kwam tot het ver bijsterende getal van 34 miljoen(l) vogels. De scholekster maakte hier van het leeuweaandeel uit, namelijk 163.000, vervolgens de kanoeten en bonte strandlopers (respectievelijk 132.000 en 98.000), maar ook wulpen waren er massaal, namelijk 45.000. Voorts de prachtige eidereend, ver tegenwoordigd door 12.000 exempla ren, terwijl de lepelaars met 520 en de kluut met 8900 stuks eveneens een eervolle plaats op de score-lijst kre gen, al komen er dagen voor, met nóg meer van deze ornamentale vogel figuren. Dan zitten ze namelijk ook bij honderden in het Duitse deel van de Dollart. In vergelijking met vroe gere tellingen bleken de aantallen in dezelfde orde van grootte te liggen. 30 dec. '66 A. B. WIGMAN namese vakbeweging had uitgeschre ven ter ondersteuning van de staking der havenarbeiders van Saigon. is geen succes geworden. De staking had moeten plaatshebben van zonsopgang tot zonsondergang van daag, maar binnen een uur na het be gin, om zes uur vanmorgen plaatse lijke tijd was het duidelijk dat het sta kingsparool niet werd opgevolgd. De energie- en watervoorziening functioneerden normaal. Door de stra ten van Saigon was het het gebruikelij ke gekrioel van vrachtauto's, taxi's en DJAKARTA President Soekarno zal binnenkort zijn langverbeide ver slag uitbrengen aan het Volkscongres over de staatsgreep van vorig jaar. Dit heeft de Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, Adam Malik, vandaag bekendgemaakt. Malik deelde dit mee, na een bijeen komst van drie uur van president Soe karno met het kabinetspresidium en de hoofden van de vier onderdelen van de Indonesische strijdkrachten. De voorzitter van het kabinetspresi dium, generaal Suharto, heeft aan het slot van de bijeenkomst gezegd, dat volledige overeenstemming is bereikt over de wijze waarop de huidige Indo nesische vraagstukken '\ienen te wor den geregeld. Suharto tm, dat dergelij ke vergaderingen in de naaste toekomst vrij veelvuldig gehouden zullen worden, teneinde tot een algemene overeenstem ming te komen. Volgens minister Malik is de vandaag bereikte overeenkomst in overeenstem ming met de besluiten die dit jaar door het Volkscongres genomen zijn. De mi nister zei te hopen, dat alle eisen van het Indonesische volk volgend jaar in gewilligd zullen zijn. autobussen. De meeste winkels waren gewoon open. In het hoofdgebouw van de vakbewe ging was men evenwel nog vol vertrou wen, dat de staking zich in de loop van de dag zou manifesteren. De havenstaking gaat haar vijfde dag in zonder dat er uitzicht is op hervat ting van het overleg tussen beide par tijen. De verliezen van de Amerikanen in Viëtnam zijn in de week voor Kerstmis aanzienlijk toegenomen. 109 militairen vonden de dood en 574 werden gewond. Hiermee kwam het aantal Amerikaan se militairen, dat sinds het begin van de strijd in Viëtnam het leven verloor op 6.516. Ook de verliezen van de Viët-Cong waren in genoemde periode hoger dan daarvoor, nl. 1038 doden en 189 krijgs gevangenen. ADVERTENTIE De elektronische apparatuur stelt ons in staat in JANUARI a.s. DE GEHELE DAG OPEN TE ZIJN. BRUSSEL De Belgische com missie artsen - ziekenfondsen heeft 'n akkoord bereikt over de nieuwe con tracten tussen artsen en ziekenfondsen. De honoraria voor spreekuur en huis bezoek van de huisarts worden met 10 frank (ƒ0,75) verhoogd. De honoraria en de vergoeding van verplaatsingskos ten der artsen worden aan het indexcij fer gekoppeld. Het akkoord, dat is geslo ten voor drie jaar, wordt van kracht als het door 60 pet van de artsen is bekrachtigd met een contract. De overeenkomst voorziet ook in 'n vergoeding van 540 gulden per jaar voor kosten van pensioen- en invalidi teitsverzekering van de artsen, zulks in afwachting van een definitieve regeling van het sociale statuut voor de medi sche stand. Dezer dagen is een 12-tons militaire takelwagen tussen Jutphaas en Utrecht in de Vaartse Rijn gereden. Geen van de ingeschakelde takelwa gens bleek evenwel in staat te zijn de grote broer uit het water te trekken, zodat men ten einde raad een tank inschakelde. De tank overwon het probleem glansrijk. WARSCHAU Door een spoorweg ongeluk bij Reppen in de omgeving van Frankfort aan de Oder (op Pools gebied) zijn donderdag zes mensen om gekomen en vijf zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde toen de trein van Sczeczin naar Wroclaw (Breslau in Po len) bij Reppen uit de rails liep, waar door de locomotief en zes wagons van de spoordijk vielen. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Oud-staatssecretaris inr. Van der Stoel ontkent inzage gehad te hebben van de brief, die minister Luns midden november aan de N.V. Nederlandse Verenigde Scheepsbouwbu- reaux in Den Haag heeft gestuurd- De inhoud van deze brief werd deze week bekend uit het antwoord dat minister Luns het kamerlid Nederhorst (PvdA) gaf op vragen betreffende de eventuele bouw van een viertal onderzeeboten op (Van onze parlementaire redacteur). DEN HAAG Minister Biesheuvel voelt niets voor financiële steun van de overheid bij bedrijfsovememing In de landbouw. Hij zag hierbij geen taak voor de overheid. Deze uitspraak van de minister, donderdagavond in de Tweede Kamer gedaan tijdens de be handeling van de begroting van Land bouw en Visserij, lokte kritiek van de Kamer uit. De heer J. T. Mellem'a (CHU) vond het standpunt van de minister te onge nuanceerd. In de landbouw bestaan specifieke moeilijkheden, zo betoogde de heer Mellema, waarbij hij wees op de rente voor geleend kapitaal, die 7 procent bedraagt, terwijl het rende ment slechts 1 procent is. Met de mi nister was hij het eens, dat de grond eigendom een waardevol instituut is, maar het is ongenuanceerd om te zeg gen. dat er bij erfopvolging geen taak is voor de overheid: Dr. ir. J. W. Droesen (KVP) viel de heer Mellema bij. Er is hier wel de gelijk een taak voor de overheid, zo meende hij. Steeds meer boerenzoons weigeren in de richting van de land bouw te gaan. Ook de heer S. van der Ploeg (PvdA) voelde zich meer thuis bij de nuances van de heer Mellema dan bij het koele standpunt van de mi nister. De heer Van der Ploeg vroeg zich af waarom jonge mensen, die we graag voor de landbouw willen behou den, niet met geld van de gemeenschap mogen worden gesteund. De minister zei in zijn antwoord niets aan zijn standpunt toe te kunnen voe gen. „Met overdracht van grond binnen de familie, ben ik met uitspraken over overheidsfinanciering uiterst voorzich tig", verklaarde mr. Biesheuvel. De Kamer keurde zonder hoofdelijke stemming de begroting van Landbouw en Visserij goed. Dat was ook het ge val met de begroting van het Land bouw Egalisatiefonds. De minister nam met enkele vriende lijke woorden afscheid van de heren dr. J. VV Droesen (KVP) en dr. W. H. Vermooten (PvdA) die in de nieuwe Kamer niet zullen terugkeren. Dr. Droe sen is niet minder dan 33 jaar lid van de Tweede Kamer geweest. Een wintersportvakantie met de cara van begint populair te worden. Op het terrein, waar deze familie een pad uitgraaft, staan op het moment meer dan honderd huisjes-op-wielen uit geheel Europa, namelijk in Col de Mosses (kanton Freiburgin Zwitser land. ADVERi ENTIt LUDWIGSHAFEN Bij een explosie in de ammoniakafdeling van de „Ba- dischen Anilin- und Sodafabrik'' in Ludwigshafen zijn donderdagavond veertig personen gewond. De explosie richtte zware schade aan en was op 'n afstand van tien kilometer te horen. RECIFE, (Brazilië) De Brazili aanse politie heeft de geruchten tegen gesproken, dat een man die in een klooster in Recife was gearresteerd, de gezochte nazi-oorlogsmisdadiger Martin Bormann zou zijn. De man, die zich „pater Adolf" noemt, had eni ge dagen geleden zijn toevlucht in het klooster gezocht- Hij werd gearres teerd nadat hij erop betrapt was dat hij zich een heroïne-injeotie toediende. Op zijn huid werden getatoeëerde ha kenkruisen en S.S.-tekens gevonden. Verslaggevers die hem gezien hebben zeiden, dat hij omstreeks 40 jaar oud is, te jong dus om Bormann te kun nen zijn. Hij had een paspoort op naam van Detlev Sonnenburg, vliegtuigkaartjes op naam van „Alfred" voor La Paz naar Sao Paulo en op naam van „pater Adolf" voor Sao Paulo naar Recife. Bo vendien bleek hij uit tijdschriften arti kelen over nazi-misdadigers geknipt te hebben. Tegen journalisten zei hij, tij dens de tweede wereldoorlog luitenant bij n pantser-afdeling geweest te zijn. Is zodanig zou hij tijdens de Duit bezetting twee Franse soldaten hebt opgehangen. Tegen de politie verfcrde hij Adolf Rohl Sonnenburg te z, geboren in Westfalen op 10 fe- bnu 1925. De politie vraagt nadere inlidngen aan Interpol en de Duitse amlsade in Rio. Inaart 1965 werd in Sao Paulo een magearresteerd die Detlev Sonnen- burheette. Deze zei de politie een oudS.-officier te zijn en in Para- guatweemaal de „doodsengel" van Auévitz, dr. Mengele, te hebben ge- zieHij zei van vrienden te weten datiartin Bormann, die doodgewaand wei ontsnapt was en in Brazilië leef de.» politie in Bonn verklaarde toen, datiet was gebleken dat Sonnenburg ooien S.S.-officier is geweest. Maar hijaat allang bekend als intematio- na«wendelaar. Interpol zocht hem voces gevallen van roof in Duitsland mi hij werd niet uitgewezen. J Duitse consulaat in Recife zei over archieven te beschikken, waarin de naam Rohl Sonnenburg voorkwam. Het betrof een man die tien jaar gele den is overleden. Het consulaat beves tigde dat het document dat „Rohl Son nenburg" bij zich had. was vervalst, en dat de foto was veranderd. Aan de paters Salesianen had „Rohl" gevraagd om enige tijd onderdak. Hij was een „Boliviaanse missionaris, ster vend aan kanker". Toen de man voort durend braakte, ontboden de paters 'n dokter. Die vond in „Rohl's" arm naal- deprikken en zei tot pater Colares, dat er sprake was van 'n verslaafde, die zichzelf verscheidene soorten verdoven de middelen had toegediend. De politie deelde mee dat het hoofd van het klooster de verdenking koes terde dat de man Bormann was. Toen hij werd ondervraagd zei hij dat hij „geen Portugees sprak." Het Duitse consulaat, aldus de poli tie', heeft bevestigd, dat de priester, wiens identiteit de verdachte gebruikte tien jaar geleden was gestorven. Nederlandse werven voor de Zuidafri- kaanse marine. Volgens herhaalde uit latingen van minister Luns, tijdens het begrotingsdebat afgelopen woensdag, had mr. Van der Stoel wel kennis geno men van deze brief en er zelfs enige correcties in aangebracht. Tegenover ons verklaarde de voorma lige onderminister van Buitenlandse Zaken: „Ik heb de tekst van de brief niet gezien en kan er dus ook geen cor recties in aangebracht hebben. Ik weet niet hoe minister Luns tot een anders luidende opvatting is gekomen. Ik denk, dat hij een en ander door elkaar heeft gehaald." Over de inhoud van de brief had mr. Van der Stoel weinig te zeggen. Als hij deze indertijd gekend had. zo zei hij, zou hij hebben aangedrongen op behan deling van de brief in het kabinet alvo rens tot verzending was overgegaan. De brief maakte het betrokken scheeps- boutvbureau duidelijk, dat de toenmali ge demissionaire regering-Cals niet wil de vooruitlopen op beslissingen, die een volgend kabinet zou moeten nemen en dus geen toezegging kon doen of er te zijner tijd een uitvoervergunning voor de onderzeeboten gegeven zou worden. Minister Luns. aldus een verklaring van oud-minister Den Uyl tegenover „Het Parool", zou toegezegd hebben de brief in het kabinet te brengen. De zit ting van het kabinet-Cals, die daarvoor in aanmerking kwam (vrijdag 17 no vember) verviel echter en enige dagen later maakte de demissionaire rege ringsploeg plaats voor het interim-kabi net van prof. Zijlstra. De zaak is daar na wel door het kabinet in nieuwe sa menstelling behandeld, maar de datum van de brief, 16 november, doet ver moeden, dat deze toen al lang en breed bij de geadresseerde aangekomen was. ENSCHEDE De N.V. Enschedese Spinnerij „Tubantia" heeft besloten één van haar drie bedrijfsafdelingen, de twee-cilinderspinnerij, te sluiten. Als gevolg hiervan moet aan in totaal 50 personen ontslag worden aangezegd, van wie de helft buitenlandse arbeids krachten. Aan hen, die ontslag krijgen, zal een afscheidspremie worden toegekend, die in een bepaalde verhouding staat tot leeftijd en dienstverband. Tot de bui tenlandse arbeidskrachten, die worden ontslagen, behoren Spanjaarden en en kele Antillianen. De gemiddelde leeftijd van het perso neel, dat ontslag krijgt, ligt tussen de 30 en 35 jaar. Men heeft zich op het standpunt gesteld, dat zij, die het laatst bij het bedrijf in dienst kwamen, het eerst ki aanmerking komen voor ont slag. De twee-cilinderspinnerij, zowel in Nederland als in Duitsland, ondervindt de laatste 15 jaar een sterke terug gang, vooral op grond van concurren tie van Italië, waar het spinnen ook als huisnijverheid wordt beoefend, waar door sociale lasten kunnen worden om zeild. Ook de Spaanse concurrentie is zeer sterk. DEN HAAG De loonsom per werk nemer is in 1966 evenals in de drie voorafgaande jaren, met meer dan 10 pet. gestegen, zo deelt het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid in een jaaroverzicht mee. De stijging van de loonsom per werknemer, inclu sief sociale lasten, bedroeg in 1966 ten opzichte van 1965 ongeveer 10,5 pet. (1963: 10 pet.; 1964: 15 pet.; 1965: 11 pet De gemiddelde loonkostenstijging ten gevolge van c.a.o.-verbeteringen be droeg ultimo 1966: 8,1 pet., waarvan u,3 pet. ter realisering van de gelQke beloning van mannen en vrouwen, 1.3 pet. als huurcompensatie en 0.6 pet. ten behoeve van het inhalen van geveri fieerde meerjarige achterstanden. Van die 0,6 pet. komt 0.3 pet. ten laste van 1967, waardoor in feite dé loonkosten stijging ten gevolge van c.a.o.-verbete ringen voor 1966 op 7.8 pet. gesteld kan worden Het aantal stakingen was in 1966 aan zienlijk minder dan in het voorafgaande jaar. Tot en met november bedroeg het aantal stakingen 20; over dezelfde peri ode van 1965 deden zich 55 geschillen voor. Van de in 1966 opgetreden arbeids conflicten ontstonden er 16 in het eerste halfjaar. In de periode januari-novem- ber 1966 gingen door stakingen 12 647 arbeidsdagen verloren. De loontechnische dienst constateerde voor een aantal belangrijke bedrijfstak ken over de eerste negen maanden van 1966 een lichte daling ten opzichte van 1965 van het gemiddelde percentage zwart loon, nl. 3,4 pet. in 1965 naar 2.5 pet. in 1966. AMERONGEN Een feile brand heeft donderdag laat de kapitale boe •- derij van de familie Geursen te Dart huizen, onder Leersum, in de as ge legd. Woning en deel gingen verloren. Het vee kon worden gered. De brand sloeg niet over naar een grote schuur, zodat deze gespaard bleef. De brandwe ren van Leersum en Amerongen had den een groot deel van de nacht nodig voor het bluswerk. Gevaar voor ando re panden bestond biet. daar dc boer derij geïsoleerd ligt. De brandweerwagen van Amerongen kon zelf niet aan het bluswerk deelne men. Ze reed bij uitwijken voor 'n re genligger in een sloot. De ongedeerue bemanning heeft de wagen achtergela ten en assisteerde vervolgens met man kracht de Leersumse brandweer *mv met afdeling contactlezen ANATOMISCHE BRILAANPASSING VEENENDAAL In verband niet oudejaarsavond zijn de winkels morgen, zaterdag, om vyf uur gesloten. Aldus 'n mededeling van de winkeliersvereniging „Handel en Nijverheid". Achter een depressie, die van de Noordzee naar Zuid-Zweden trok, stroomde met noordwestelijke winden koudere en drogere lucht ons land binnen. In de afgelopen nacht kwa men daarin nog flinke buien voor, maar na het wegtrekken van een randstoring, naderden vanmorgen op klaringen onze kust. Deze hangen samen met een rug van hoge druk. die boven de Britse eilanden is ont staan. Een volgende oceaanstoring kon daardoor nog niet tot ons land doordringen. Een front, dat de grens vormt tus sen de koudere lucht in onze omge ving en zachtere oceaanlucht. loopt over Zuid-Frankrijk. Terwijl een de pressie ten noorden van de Azoren langzaam naar het oosten komt, kan dit front zich ook weer naar het noorden verplaatsen. Er is een klei ne kans, dat het morgen enige regen in het zuiden van ons land veroor zaakt. Afgezien daarvani zullen vooral aanvankelijk flinke opklaringen voor komen, tijdens welke de temperatuur vannacht tot dichtbij het vriespunt kan dalen. 4/.M lit évi N CüL fia-q 7 i

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1