RU- 2 5 ./Vtjyr V firL°r R^d-^ NÏ^^rr^sper^pel r w^* ?ta1'Trow- =ïrtr, lastf^Bsassitert» rsr w,i!,r «aast &s&iïa-«sf' —%ssst2: £ss /9 voor V'eenendarl, Bsnswoude, Scherpenzeel, Wqgdertej-, Lensden, Stoutenburg, Barneveld en Edo JAC. VAN HARDEVELD 7E VEENENDAAL Dit nummer bustaaf ui! drie bladen No. 96 VRIJDAG 3 DECEMBER 1926. 48STE JAARGANG EERSTE BLAD. HET ABONNEMENT KOST: uBij vooruitbetaling) PER QRIE MAAMDENf 1 VOOR HET BUITENLAND 2.25 DIT BLAD VERSCHIJNT DINSDAGS EN VRIJDAGS PLAATSELIJKE UITQEVER: ADVERTENTIËN KOSTEN Van 1-6 regelsf 1.25 0.20 0.05 Iedere regel meer Bewijsnummer „.ede ene. W,,hdu,.»»,S% «28 g» SPKo» 55 PLAATSELIJKE BERICHTEN. te Bodegraven htT NIEtJ\& ai von. Rrpnir^i»n p li n' voor Biltho.en.de Bilt en Omstreken. Bureau A Hèvekotte te Bilthoven HET N!FtTWS vnr, PnJ v Baarn, Eemnes, Bunschoten, Hoogland, Hilversum, Soest. Soessdijks M.iuruu.uun zul|.n en n-i. j'.t- Bureau Firnru H.M.Hcek. t. Mua™'u HET NIEUWS .ru^M '"r u'^m ^d.lioesr deu Berg. Ntflr.uech. en I. r. rl-erh- Bureau C. VordeëlrX Cn,,2'SVc!4 Bosch en Du.n co Auurittz Bureau J. W. Kraal Wc, te Ze,., - HET N1EUWS voor SIC vIITmo^^B Wegwaai HuiS Vcenendaal. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Woensdag 20 Nov., 's avonds 7 uur, ten gemeentehuize Voorzitter: Burgemeester Mr. J. J. P. C. v. Kuijk. Afwezig de heer J. v. Buuren. Na voorlezing van het gebed door den Voor zitter wordt overgegaan tot punt 1 der agen da. Mededeeling van ingekomen stukken: a. Kennisgeving van J. H. Boer, dat hij zijne benoeming tot onderwijzer aan de Openbare Lagere School in deze gemeente aanneemt. b. Bericht van ontvangst d.d. 9 November i-1. van Gedeputeerde Staten dezer Provincie van de d.d. 1 November j.l. vastgestelde Verorde ning tot wijziging van die op de winkelsluiting in de^e' gemeente. c. Besluit van Gedeputeerde Staten dezer Provincie d.d. 9 November 1926, 3de Afdeelirig No. 2903/2134, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 1 November j.l. waarbij aan den Ontvanger dezer Gemeente vergund wordt zijn als zoodanig te stellen zekerheid in aan de Gemeente in onderpand te geven effecten te doen bestaan. Burgemeester en Wethouders stellen voor de onder a tot en met c genoemde stukken voor kennisgeving aan te nemen. Besloten. la. Aanbeveling ter benoeming van een lid van het Burgerlijk Armbestuur, ontstaan doo de periodieke aftreding van Godert van Ma nen. Door het Burgerlijk Armbestuur worden voor die vacature aanbevolen: No. 1. Godert van Manen. No. 2. Gerard van Dijk. Bij stemming wordt benoemd de heer Go dert v. Manen. lb. Voordracht van Burgemeester en Wet houders tot vaststelling van het eerste supple toir kohier der belasting op de honden, dienst 1926. B. en W. stellen voor het bedoelde kohier vast te stellen op een bedrag van 23. Besloten. lc. Alsvoren tot verhoogfug van het subsidie aan de" Ooenbare Leeszaal te Utrecht. B. en W. stellen voor daar de afdeeling al hier reeds 73 leden telt en degelijke lectuur wordt verstrekt de subsidie te brengen van ƒ0.50 op ƒ0.75 per lid per jaar. Z. h. st. besloten. ld. Alsvoren tot dc overdracht van het Ge- meenteliik Electriciteitsbedrijf aan de N. V. Prov. Utrechtsche Electriciteits-Maatschappij te Utrecht. B. en W. stellen voor tot overdracht onder bepaalde voorwaarden, waarmede B. en W. zich volkomen kunnen vereenigen. Na eenige opmerkingen van den Heer Kek ster wordt hiertoe z. h. st. besloten. Ie. Alsvoren tot het beschikbaarstellen van de eierhal aan de Veenend. Pluimveevereeni ging V. P. V. tot het houden van een tentoon stelling van pluimvee en konünen. Door de Pluimveevereeniging wordt de eier hal aangevraagd van 19 tot en met 26 Januari. 1927, voor de te houden tentonsteliing. B. en W. hebben hiertegen geen bezwaren, waarom zii den Raad voorstellen gunstig op het verzoekschrift te beschikken. Z. h. st. besloten. lf. Alsvoren tot het toekennen van een sub sidie aan de Veenend. Pluimveevereeniging V. P. V. voor het houden van een tentoonstel ling van rduimvee en konijnen. Door de Pluimveevereeniging wordt voor de^e tentoonstelling f200.subsidie gevraagd. De beide wethouders zün van oordeel,- dat or geen enkel gemeentebelang betrokken is bij het houden eener dergelijke tentoonstelling er» stellen de vergadering voor, als een kleine te gemoetkoming in de te maken kosten voor d?e tentoonstelling aan hot Bestuur een subsidie toe te kennen van 25. De Voorzitter is een andere meening toege daan. Z. i. wernt een dercelü'ke tentoonstelling wel degelük nut af en zal zeer zeker büdrage.n tot bevordering van de pluimveeteelt, hetgeen tot gevolg heeft een toename van de kippen- stapel en weder als gevolg hiervan een druk kere markt. Met het voorbeeld van de gemeen te Barneveld voor oogen, waar in dit jaar reeds de 6e tentoonstelling yvenl gehouden, gesteund door de gemeente, stelt hii aan de vergadering voor. aan de bovengenoemde vereeniging een subsidie tot het gevraagde bedrag te verleu nen. De heer Van de Weerd zegt met belangstel ling van het advies van B. en W. kennis te hebben genomen. Als wc op het voorstel der beide wethouders ingaan is het een beleediging voor de veresni- ging. Ik meen, wanneer men iets probeeren wil, wat een algemeen» doch ook een gemeen tebelang* is, men niet een eerste poging van de plu mveevereeniging moet tegenwerken. Als do pluimveevereeniging een tentoonstelling orga niseert is een ieder aangetrokken tot de ten toonstelling, waar voor een liefhebber veel te leeren is. Het is nuttig cn een financieel belang voor den pluimveehouder in het algemeen. De aan voer van pluimvee wordt grooter, evenals de eierproductic enz., wat in 't belang van de ge meente is. Ik kan niet begrijpen, dat de beide wethouders daar tegen zijn. Spr. hoopt dat de raadsleden het verzoek der V. P. V. algemeen zullen steunen. De heer Jan v. Leeuwen zegt eveneens, dat een groote aanvoer van pluimvee van groot belang voor de gemeente is. We kunnen niet ontkennen, dat de pluimveehouderij voor den boerenstand een Belangrijke bron van inkom sten is. Spr is er ook voor de subsidie te ver leen en. De heer v. Eist: .,Ik volg niet het voetspoor var. vorige vergadering, waarin ook aan de zangvereen. „Dc Harpe Davids" subsidie is verleend. Ik ben tegen het geven van subsi dies aan vereenigingen. Hat is een verkeerd middel als de Raad door middel van subsidie moet aansporen tot een beteren kippenstand onder de boeren. Het is* den boer ziin eigen be lang veel eieren te kunnen rapen. Wc begeven ons op een glibberig pad en zijn zoo spoedig n ƒ.1000.per jaar aan subsidie. „Ik ben verleenen vaii do govn.dgdc subvn* die. De heer v. Asselt kan niet deelen het ge zeg-, de van den heer Jan van Leeuwen. Spr. zegt dat het den boerenstand niet ten goede komt. Een boer heeft geen rasldppen, daar de eier- productie daarvan meestal gering is. Spr. stelt voor inplaats van ƒ200.100.— subsidie te verleenen. De Voorzitter zegt, dat het de bedoeling is verbetering van ras en dit niet aan de mooie veeren ligt, doch aan de meerdere eierprodue- tie. De heer Hekster zegt, dat hij zich in vorige vergadering heeft aangesloten bij den heer v. Eist tegen de subsidie aan „De Harpc Da vids". Het is een moeilijke zaak. Daarbij komt dat de Winkeliersvereniging pok reeds subsi die heeft van de gemeente, waarom ik nu te gen het verleenen aan de Pluimveevereeniging bent. 4 De heer Jac. v. Leeuwen merkt op, dat de leden der Pluknvee^ereeniging reeds geld heb ben ingezameld langs de huizen. Zoo gaat het dubbel op. Spr. is tegen het verleenen van subsidie. Wethouder v. Son zegt, dat hij afgeschrikt is van de verleende subsidie van 100.aan „De Harpe Davids" in vorige vergadering. Men kan dergelijke /gevallen verschillend beoordee- len. We moeten om de centen denken. De in druk is, dat men denkt,'het is van andermans leer goed riemen snijden. Ik acht dat derge lijke dingen zich zelf moeten bedruipen. De be lastingbetalers beginnen ook te piepen. Wan neer de Raad wat toe wil staan zal ik mijn voorstel niet tot het uiterste verdedigen. Wethouder v. d. Bovenkamp zegt niet direct op de 200.te kunnen ingaan. We meenen, dat men door een tentoonstelling niet meer kippen zal gaan houden. In Barneveld is het iets anders. Daar tracht men de Barneveld- sche kip op den voorgrond te plaatsen en in het buitenland te krijgen. Bij een boer ziet men b'ina geen kippen voor een tentoonstelling. Ik vind een tentoonstelling wel nüttig, maar ben te<ven bet verleenen van zoo'n hoog bedrag. De Voorzitter zegt, dat iedereen niet weet welke kip het beste is, doch men door een ten toonstelling hiervan veel kan leeren.. Als we ons aan Barneveld spiegelen, ziin we niet op den slechten weg. Het komt niet ieder iaar voor dat de Pluimveevereeniging f200. vraagt. We moeten dezen eersten keer de zaak op gang brengen. Het is een algemeen belang en moeten zooiets een duw in den rug geven. De heer v. d. Weerd merkt op, dat in een vergadering van de V. P. V. met kleine meer derheid is besloten tot de aanvrage van de subsidie. Het is echter niet mogelijk dat de vereeniging zich zelf kan bedruipen.- Ook de le den hebben persoonlijk buiten de contributie nog flink bh'gedragen. Dv Ver Rebergen zegt, dat wethouder Van Son in de vorige vergadering de gevraagde subsidie voor -De Harpe Davids" heeft verde digd, terwül hij nu niet meer wenscht te ge ven dan 25. Het voorstel van den Burgemeester om' 200.subsidie te verleenen wordt hierna in stemming gebracht, waarbij de stemmen staak ten, wegens afwezigheid van den' heer J. van Buuren. Tegen stemmen de heeren Van Asselt, Hek- - s/u-er niet gehoord. - ;*i'hii\3ning dat de Grift ster, Van Eist, Leéawe(jt-/an Son en v. d. Bovenkamp, zoodat 4it punt opnieuw in de volgende vergadering zal worden behan deld. lg. Alsvoren tot het aajigaan van een kas- geldleening, groot 189.9^ met het Weduwen- eh Wezenfonds van Eiu ijeesche Burgerlijke Ambtenaren in Ned. Indië. Z. h. st. besloten. lh. Alsvoren tot het aaigaan van een kas- geldleening, groot 170. lA— met dc Natio nale Bankvereeniging*. Z. h. st. besloten. 2. Voorsteleln inzake oen eventueele dem ping van de Grift. De commissie tot denping der Grift, be staande uit de hoeren R. v. Eist, J. v. Leeu wen Hzn. en A. v. d. Wéïrd, stelt voor in be ginsel te besluiten tot het dempen van een ge deelte der Grift en wel het gedeelte vanaf de „Zwaai" tot dc Veenen<j. Stoomspinnerij en Weverij en indien de Directie van dc Stoom spinnerij on Weverij geen bezwaren heeft voor den regelmatigen gang v. ji haar bedrijf, in het alleruiterste geval tot aan het Kostverloren, terwijl do heer v. d. Wcérd voorstelt, öf tot aan dc Molenbrug. of tot ian het punt waar do Grift mot het omleiding kanaal samenvloeit. B. on W. adviseeren hieromtrent het vol gende: f:: De verschillende redenen die de wenschelijk- heid van Griftdemping naar voren gebracht hebben, mogen wij wel fcekend veronderstellen. Hierover nader uit te i ijden zal ons inziens eerst dan noodig zijn, w; Tineer van princjpiee- le bezwaren tegen de 'dieping blijkt. Tot nu toe. hebben wij blei Wij zijn eenstemmig"vk#t te beginnen bij „de Zjvaai", gedempt- moet v/orden en stellen U daarom voor* hiertoe 'in beginsel te besluiten. Onder te ter inzage gelegde stukken zult U ook aantreffen het door het Gemeentebestuur van Ede gemaakte ontwerp voor den afvoer van het Kunstzijde-water door de Ivrakerswijk enz. naar den Rooden Haan buiten dc kom van Veenendaal om. Ons lijkt dit plan van zeer groote beteeke- nis, daar de bezwaren tegen de demping van de zijde van de bewoners van het Benedeneind sdan geheel vervallen. Tiet is evenwel de "vraag, of de demping van de totstandkoming van deze omleiding van het Kunstzijde-water afhankelijk moet worden gesteld of dat de bij de demping betrokken belangen zoo groot geacht moeten worden dat er niet op Ede gewacht mag wor den. Wethouder Van Son wil alleen dan aan demping van onze Grift meewerken, indien vaststaat, dat het Kunstzijde-water niet door Benedeneind en Omleidingskanaal zal gaan. Ook dit punt zal door U moeten worden be slist. Wanneer bovenbedoelde besluiten genomen zijn doet zich de vraag voor, lioevër de dem ping zal worden voortgezet. Op deze vraag luidt ons advies: „zoo ver mogelijk". Evenwel is dit thans nog niet precies uit te maken, daar de kosten in dit opzicht geducht mee spreken, terwül de kosten weer afhangen van de door de Exonereerende Landen te stellen eischen. Teneinde evenwel thans toch voort gang' in deze zaak te brengen, vragen wij aan den Raad, met hoeveel duizend gulden de ge wone uitgaven éérlijks me «kt worden ver meerderd ten beh~e van dee^?nping, in welk bedrag dan rente en aflossing van de leening benevens het gewone onderhoud begrepen wordt. Daar de ojikosten der Exonereerende T anden kunnen worden berekend, zal Uwe» Raad bij het bepalen van het genoemde bedrag zich dus behooren af te vragen, welk jaar- lijksch offer van de belastingbetalers gevraagd mag worden, als maximum, waarboven de na- deelen van zware lasten grooter geacht wor de" dan de voordeelen win de demping. Wanneer dit bedrag door U is bepaald en ook de door de Exonereerende Landen gestelde voorwaarden ons bekend zyn gemaakt, zal er worden uitgerekend wat de kosten zullen zijn per meter en dus hoeveel meter er gedempt zal kunnen worden. Deze gegevens zullen U ver volgens worden aangeboden, waarna U een de finitief besluit kunt nemen. Technische voor lichting zal hierbij niet ontbeerd kunnen wor den, waarom wij U in de derde plaats voor stellen ons blanco credièt te verleenen om ons door een bekwaam Ingenieurs-bureau te laten bijstaan. De demping varrae Grift rs een te moeilijk en gevaarlijk werk dan Öat de voorlichting var. technici die ervaring op dit gebied hebben, kan worden ontbeerd. Daarom loont het thans niet de moeite om technische onderdeden te behan delen; die zullen na de vergadering van de Exonereerende Landen r.og genoeg aan U wor den voorgelegd. De commissie tot demping der Grift, heeft van den Burgemeester van Ede een afschrift ontvangen van het rapport van den directeur van gemeentewerken te Ede, die met het on derzoek naar do mogelijkheid tot afvoer van het ICunstzijdewater was belast. Het. rapport luidt ongeveer als volgt: Ingevolge een opdracht, naar aanleiding van een bespreking tusschen de Heeren Burge meesters van Ede en .Veenendaal, betreffende wijziging der afwatering, te Veenendaal is de zerzijds een waterpassing gemaakt over de 'Vosse-wetering. Uit de bijgevoegde teekening blijkt dat de waterleiding vanaf de kade tot de Boveneindsche Grift een groot verval heeft. Het waterpeil verschilrond 2.30 M. over een afstand van circa 2.200 M. of ruim 1 m.M. per M. Dit afschot is feitelijk grooter dan wel ge- wënscht is in een zandbodem, omdat daarbij uitschuring plaats heeft, waardoor thans ook de Boveneindsche Grift ter plaatse van de Ivrakerswijk uitmondt, verzanding plaats heeft. Wanneer bodem en heulen in de Juffers- wijk en Vosse-wetering de hoogte verkrijgen en bovendien voldoende worden verbreed, is af voer van het water van de Krakerswyk en Ederveen langs deze richting mogelijk te ach ten. Ten einde dit te bereiken zal in de Boven eindsche Grift een stuw moeten worden gezet ten Zuiden van de Jufferswijk en zullen ook de heulen in den Nieuweweg ter plaatse van de voormalige hooge brug, alsmede andere aan wezige heulen moeten worden vergroot, zoo dat het afvoeren van het water langs Juffers- wijk en Vosse-wetering technisch uitvoerbaar is. Tevens zijn door de commissie onderstaan de stukken ontvangen, in verband met de dem ping van de Grift: lc. Een'schrijven van do Veenend. Stoom-: spinnerij en Weverij, dat zij zich ten sterkste moeten verzetten tegen demping van de Grift of tegen eenigen maatregel, waardoor de fa briek niet voorzien zou worden van voldoende water in de rivier, die de fabriek passeert. Ter toelichting diene dat zoowel de beide brandinstallaties, als de noodwatervoorziening voor onze stoommachine op de Grift zijn aan gesloten; dat wij pl.m. 3 jaar geleden een zeer kostbare waterontreinigingsinrichting aan de Grift gebouwd hebben en dat de eigenaardige eischén, welke gesteld worden voor bescher ming tegen brand onzer katoenspinnerij, de aanwezigheid van het Griftwater noodzakelijk maken. 2e. Een schrijven van P. v. Doorn, Jan v. Doorn, Emma v. Doorn en Willem v. d. Broek wonende a. d. Grift over de Zandstraat, waar in ze ernstig bezwaar maken tegen demping daar dit vaarwater voor hen onmisbaar is bij de uitvoering van het landbouwbedrijf. 3e. Een schrijven van de bewoners van de Hooge- en Lage Kant. Ie. dat zij de plannen van de commissie van harte toejuichen en overtuigd zijn dat het gaat om een groot gemeentebelang, zoowel als een buurtbelang. 2e. dat zy tezamen overleg hebben gepleegd hoeveel hunnerzijds zóu worden bijgedragen, opdat de gemeentekas niet alle kosten zou be hoeven te dragen en besloten hebben een be drag toe te zeggen zooals hieronder is ver meld, waai-uit de commissie onze goede wi! kan blijken. 3e. dat voorts nog in aanmerking moet wor den genomen, dat hierbij niet is vermeld een eventueel bedrag van den Polder, voor huis en brug, de Gemeenteschool, de Genie met straat- brug, met welk bedrag de g;ezameliike toezeg ging dan nog kan worden verhoogd en boven dien nog met de bijdragen van enkele buurt bewoners, die nog geen toezegging meenden tc kunnen doen; 4e. dat wi} bij onze overwegingen alleen uitgingen van het plan van demping vanaf de smederij van v. Eist tot aan de straatbrug en dit ook na kennisname voor zoover mogelijk van de plannen van een commissie en de be trokken deskundigen, waaruit voorts door ons werd vernomen (lat het plan bestaat een trot toir langs dc huizen te maken; 5e. dat wij als voorwaarden meenden te kun nen stellen, dat bij eventueele uitvoering de regeling zoo geschiedde, dat wij de vrijheid be houden van het gebruik van het trottoir voor uitoakking van goederen als anderszins; 6e. dat er door uw commissie rekening mee wordt gehouden, dat het hemelwater enz. uit de gangen tusschen onze huizen gelegen mag loopen in de rioleering zonder verdere kosten: 7e. dat het onze wensch zou zijn om op het pleintje bij v. Eist, dat er dan ontsaat, een kleine aanplanting worde eemaakt tot ver fraaiing van het straataanzicht; 8e. Tén slotte spreken wij de hoop uit dat uw commissie bij verdere ontwerping van plannen of- uitvoering daarvan, met ons over leg zal willen plegen en dat spoedig een mooie verkeersweg zal komen in de plaats van de Grift met de vervallen kanten, hetwelk een ontsiering van het centrum onzer gemeente ia. (w.g.) De RUITER, Voorz. H. G. HEIJ, Secretaris. Lijst van toegezegde bedragen: J. Weyers 200.-» J. de Ruiter 300.— J. Goverts 150.— J. F. Tak n 200.— Fa. Joh. de Ruiter 200.— Erv. de Ruiter 200.— R. v. Doorn 100.— Wed. J. Hardeman 150.— L. Hey Pzn. n 150.— S. Goverts 100.— Fa. C. Achterberg 9t 200.— Middelhoven ft 100.— B. v. d. Bosch tt 450.— G. H. v. Leeuwen ft 500.— D. de Ruiter tt 100.— Totaal 3300.— 4e. Een schrijven van Ged. Staten 'van Gel derland en Utrecht, alsmede van de Collegiën der Exonereerende Landen dat zij geen beslis sing kunnen nemen inzake demping, alvorens een geheel uitgewerkt en door den Raad vast gesteld plan wordt overlegd. Tevens bericht laatstgenoemde College dat «ij in vergadering van 26 Oct. j.l. hebben be sloten, dat zy in beginsel tegen de voorgeno men demping geen bezwaar hebben, mits kome vast te staan dat de belangen der Collegiën inzake waterafvoer in geenen deele geschaad worden, op de uit te voeren werken de ver- eischte goedkeuring van de competente auto riteiten worde verkregen en onder voorbehoud dat de Collegiën niet aansprakelijk zijn inge val van schending van rechten van derden. 5e. Een schrijven van N. G. v. Doorn, H. H. Orthmann, Iz. Hièhseh, J. Hootsen, M. A. de Gooyer, J. Huibers, fa. Boers Zn. en G. v. Barneveld, benevens eenige lijsten te samen pl.m. 300 handteekeningen om de Grift zoo spoedig mogelijk te dempen. 6e. Een schrijven begeleid met pl.m. 160 handteekeningen bewoners van het Boveneind, Klein Schutje, Verlaat enz. met verzoek niet tot demping te willen overgaan. De Voorzitter deelt mede, dat om eventuee le bezwaren te voorkomen van den kant der Exonereerende Landen, hij nog aan de voor stellen wenscht te voegen, in Verband met de waterafvoer van de Grift, een proef te nemen door b.v. nabij de Geldersche brug (brug voor het Polderhuis) een dam te maken met een riool, waardoor het water zal worden afge voerd. Wanneer dit goed werkt kunnen we de Exonereerende Landen overtuigen, dat van geen overstrooming bij eventueele demping sprake kan zijn, en zij verantwoord zijn voor de waterafvoer van die streek. Om te beginnen vraagt de voorzitter wie !n beginsel tegen demping is. Niemand verklaart zich hiertegen. .De heer De Geit merkt op, dat B. en W. heb ben vergeten dat er ook een commissie be staat tot demping van de Grift, waarmee B. en W. geen rekening schynen te houden. De commissie heeft reeds lang haar rapport ingediend en heeft vlug en goed gewerkt. Spr* acht z. i. het rapport beter dan de voorstellen van B. en W. B. en W. zetten de zaak nu op den kop. Ik had gaarne gewild dat B. en W. zouden kunnen zeggen wat de onkosten waren. In de tweede plaats ben ik niet voor raadpleging van een deskundige, de gemeenteopzichter is hiervoor bekwaam genoeg. Het advies van een deskundige kan de gemeente wel 4000. kosten. Wc kunnen het beste de voordracht van B. en W. intrekken en als uitgangspunt beginnen met het rapport van de commissie. De voorzitter zegt, dat men nog niet weet wat de voorwaarden van de Exonereerende Landen zijn. De heer De Geit merkt op, dat het practisch dan het beste is te wachten op de voorwaar den van de Exonereerende Landen. De voorzitter zegt dat B. en W. de commis sie niet heeft vergeten. Daar de commissie nog geen positief voorstel had, ziin wij verder ge gaan, alleen de afstand is nog niet vastgesteld. De heer Davelaar stelt voor de commissie opnieuw opdracht te geven de zaak verder uit te werken, en contact .te zoeken met de Exone reerende Landen, om daarna inet officiéél® plannen in den 'paad te kwneh.' De heer Van Éist (comm.-lid) meent dat de commissie verder is gekomen dan B. en W. De gemeenteopzichter zou met ee". plan ko men, doch tot heden, hebben we nog niete ver-^ nomen. I De voorzitter: We Snoeten eerst plannen aan c!e Exonereerende "Landen oveTleggen, alvorens wi.i wat kunnen doen. De heer v. /Eist: Als de plannen klaar ge weest waren, waren we verder geweest en had den we ze kurtnen overleggen. De voorzitter: De Exonereerende Landen trekken zich niets aan van onze plannen, doch zii nemen zelf een deskundige. Daarmede zijn zij eerder overtuigd, dan dat wij plannen ge ven. <5

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

Het Nieuws | 1926 | | pagina 1