X BUPr-FO! ITYV. STAND. PREDIKBEURTEN. INGEZONDEN STUKKEN. De heer v. d. Poel dringt er bij den voorzit ter op aan het voorstel te doen een damming met riool te maken bij wijze van proef. De heer Jan v. Leeuwen ondersteund ook dit voorstel en acht een doorloop van 1.50 M. vol doende voor het water nabij de Zwaai. Hét kunstzijdewater uit Ede is veel nadee- liger dan het water van onze fabrieken. Het plan van de gemeente Ede acht ik voor onzo gemeente van groot belang. We moeten contact zoeken met Ede, de Exa- nereerende Landen enz. om te bereiken dat het kunstzij de water door de Jufferswij k wordt af gevoerd. Spr. maakt hiervan een voorstel om hiermede de commissie te belasten. De voorzitter: „Ik heb zelf contact met Ede dat blijkt uit het rapport, de zaak is dus al Ioopende, ik acht dit voorstel niet noodig. Spr. vraagt of het nemen van de proef geen bezwaar heeft, waarna verdere behandeling met de Exonereerende Landen kan worden voortgezet. De heer v. Asselt merkt op dat het een groot verschil is op welken tijd van het seizoen de I>roef zaï worden genomen. Pc voorzitter zegt dat er een normale afvoer moet zijn. De heer Hekster: „We moeten rekening houden of de voorwaarden van de Exoneree rende Lartden aannemelijk zijn. De zaak moet toch voortgang hebben. Als we niet slagen tot demping zou ik graag een berekening wen- schen van de kosten tot het verbeteren van de schoeiingen. De voorzitter stelt voor dat de commissie de zaak zal afhandelen met Ede en de eventueele kosten zal berekenen voor het verbeteren van de schoeiingén indien niet tot demping wordt besloten. Besloten. Wethouder Van Son zegt, dat de heer De. Geit heeft opgemerkt dat B. en W. de com missie heeft vergeten. Hieraan heeft de com missie zelf schuld. De opdracht aan de com missie was dat ze een begrooting van kosten zouden maken met een teekening door den ge meenteopzichter, welke zou worden opgezon den aan -de Exonereerende Landen. Dit is ech ter niet geschied. Doordat geen begrooting was ingediend meenden we dat de commissie niet klaar was. De voorzitter zegt, dat de opzichter'het plan wel heeft uitgewerkt, doch dit niets te maken heeft met het gesprokene van v. Son. De heer Rebergen leest een stuk voor uit een courant van 16 Nov., uitgegeven door den heer Van Son, betreffende de Griftdemping, 't welk niet overeenkomst, volgens spr., met de meening van den heer Van Son, kenbaar ge maakt in de stukken. De heer v. Son zegt dat de heer Rebergen hem wil uitlokken, wat geschreven is staat juist. De heer Rebergen: Dan zijn de stukken niet goed." De voorzitter: De stukken zijn wel goed." De heer Rebergen: „Ik ben nog niet veel wjjzer geworden, v. Son zegt wat geschreven staat is myn raeening, terwtfl hem in de stuk ken een andere meening is toegedaan; dan heeft hij zeker twee meeningen. De voorzitter stelt voor met het financieels gedeelte tot demping te wachten tot de voor waarden van de Exonereerende Landen bekend zijn. Besloten. 3. Behandeling van bezwaarschriften enz. le gen den aanslag in de Hondenbelasting en schoolgeldregeling dienst 1924. Wordt in geheime zitting behandeld. 4. Alfrvoren dienst 1924. Wordt in geheime zitting behandeld. o. Alsvoren dienst 1925. Wordt in geheime zitting behandeld. Bij rondvraag vraagt de heer v. d. Weerd in lichtingen omtrent de verhooging der huren van de bewonöTs van Patrimonium's Bouwver- eeniging. Spr. is ter oore gekomen dat iemand is verhoogd van 5.op 7.50 huur. De voorzitter merkt op, dat zoo iemand dan verhooging van salaris heeft gekregen, en hij 1/7 deel van zijn inkomen moet betalen. De heer v. d. Weerd meent dat er wei meer zullen zijn die dan te weinig huur betalen. Spr. wenscht een onderzoek. Besloten. De heer v. d. Poel wjjst op de slechte ver lichting aan den Munnikeweg nabij de gemeen- téwoningen. De voorzitter deelt mede, dat deze zaak in onderhandeling is, zoodat spoedig verbetering zal komen. De heer Hekster zegt, dat het de vraag is of men to weten kan komen hoeveel het in komen bedraagt van de bewoners van Pair. bouwvereeniging, waarna de huur kan worden bepaald. Het staat vast, dat vorig jaar door velen te weinig is betaald. Spr. stelt voor dat bij de eerstvolgende controle der boekhouding van Patr. Bouwvereeniging, de ontvanger de inkomsten van de bewoners moet onderzoeken. De heer v. d. Poel merkt op, dat de ont vanger dit niet na kan gaan, in de aanslagen der Rijksinkomsten belasting, daar inwonende kinderen hiervoor niet zijn aangeslagen. Niets me'er aan de orde zijnde gaat de Raad over in geheime zitting, ter behandeling van punt 3, 4 en 5, waarmede de openbare verga dering wordt gesloten. Vcencndaal. De Burgemeester der ge meente Vecnendaal, maakt bekend dat ter secretarie dezer gemeente terug te bekomen zijn de navolgende op den openbaren weg gevonden voorwerpen een zwart lederen kinderschoentje en een nieuw kindertasch je, dat als verloren is aangegeven een rij wielbelastingplaatjc en dat is weggeloopen een witté' fox met bruine vlekken. Vecnendaal. Plüimvcemarkt 30 Nov. Hanen 1.201.50. Kippen 1.40— 2.—. Jonge hanen 0.5501.Eenden 0.80 —1.05. Duiven p. p. 0.40—0.50. Tamme ko nijnen 1.302.40. Wilde konijnen 0.90- 1.05. Hazen 1.60—2.75. Aanvoer 235 stuks Vecnendaal, 30 Nov. Alhier is een ze kere T. hi. uit Ede gearresteerd en gevan kelijk naar Arnhem overgebracht verdacht van het plegen van abortus provocatus: Zijn vrouw, die ook gearresteerd was, werd echter toegestaan nóg ecnige zaken bij haar thuis to regelen. Toen men kwam om haar te halen bleek zij gevlucht te zijn. Tot op heden is geen spoor van haar ontdekt. Vecnendaal. Blijkens advertentie in dit blad heeft de houthandelaar L. vdn den Bosch alhier ontvangen een partij prim dmrnschc vlotdeclen. Niettegenstaande de zeer Tiooge scheeps- bevrachting Is het hem gelukt door aan koop van een zeer groote partij, dc prijs laag te kunnen stellen, terwijl dc opgegeven maat gegarandeerd wordt. Men raadplege genoemde advertentie. Veenendaal. Gegadigden verwijzen we naar een advertentie in dit blad betreffende ren te houden aanbesteding door de Erven B. Kreel in Hotel Bijkerk nam. 7 uur en een aanbesteding door den architect G. de Geit in Hotel „De Korenbeurs" nam. 8 uur, beide op Vrijdag 10 Dec. a.s. Veenendaal. De inwijding van de nieuwe kerk aan het Boersland der Chr. Geref. Gemeente alhier is vastgesteld op Vrijdag 17 Dec. a.s. 's avonds 7 uur. Voor deze gelegenheid zijn 4 predikanten aangezocht te spreken. Naar wc vernemen is de gelegenheid tot opgave van plaatsen opengesteld op Maandag 6 Dec. 'sav. 71/£ uur in de oude kerk, terwijl de verhuring van plaatsen is bepaald op 7 en 8 Dec. a.s. Veenendaal. De gehouden collecte op Zaterdagmiddag j.l. ten behoeve van het te huis voor het misdeelde kind, uitgaande van de Prov. Utr. Vereeniging Het Groene Kruis heeft alhier totaal 170.36 opgebracht. In de verschillende wijken werd gecollec teerd: Bus no. 1 10.— Bus no. 2 13.45 Bus no. 3 9.02 Bus no. 4 11.42 Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus no. o no. 0 no. 7 no. 8 no. 9 no. 10 no. 11 no. 12 no. 13 no. 14 no. 15 no. 16 no. 17 10.92 9.20 10.— 9.10 9.95 9.95 9.55 9.40 8.20 9.37 8.45 11.45 10.93 Totaal 170.36 Een woord van dank aan de jongedames, die in zoo'n korten tijd een dergelijk groot bedrag inzamelden en aan de milde gevers (sters) voor hun bijdrage ten bate van dit schoondoel. S c h c r p e n z e e 1. Marktbericht van 1 December. Aangevoerd 30.000 eieren, prijs 12.tot 13.50 per 100 stuks; boter 2.05 tot 2.15 per K.G.; biggen 10.tot 19.Z; schram men 26.— tot 35.—: zeugen 65.— tot. 110 hanen 1.15 tot 1.35; duiven 0.40 tot 0.60; kip pen 1.30 tot 2.85; konijnen 0.90 tot 2.30 en stroo 11.tot 13.— Sc--herpenzeel. Donderdag jl. had alhier <k verkiezing plaats van twee notabelen der Ned. Herv. gemeente, ter voorziening in de vacatures ontstaan door het periodiek aftre den van den heer W. Lagerweij en het over lijden van den heer G. Vermeer. Uitgebracht werden 89 stemmen. Dc candidaten van dc kiesvereeniging Evan gelie en Belijdenis, de heeren F. Osnabruggc en G. C. Keij, verwierven respectievelijk 64 en 57 stemmen, terwijl de candidaten van dc kiesvereeniging „Helpt Elkander de heeren W. Lagerweij en H. Blanken, respectievelijk 18 en 29 stemmen verkregen. De candidaten van de kiesvereeniging Evan gelie en Belijdenis zijn dus gekozen. Scherpenzcel. Gevonden voorwerpen. Als gevonden üangegeven en terug te beko men bij W. Ederveen aan de Dorpsstraat een portemonnaie met inhoud. Woudenberg. Maandag herdacht het echtpaar J. HendriksenLieftink zijn 65-jarige echtvereeniging, wat voorzeker wel een bijzon derheid genoemd mag worden. Er was echter weinig belangstelling. Woudenberg. NIET MET ALLES VOETBALLEN I Sport o.a. voetballen is goed, doch dan met een bal cp het sportterrein. En niet zcools een dezer degen een jongen op straat deed, trap pen niet tegen een bal, doch een giintsteen. De zuiverheid van zijn schot liet alles te wen- schen over want de dichtbijzijnde groote spie gelruit van bakker Blokhuis moest heft ontgel den. Het glas is wel dik doch tegen zoo iets niet bestand, althans een groote barst was het kenmerk van dien trap. Gelukkig echter is dc eigenaar verzekerd, zoodat dit geen financice- le schadepost beteckent. Wanneer zal men het eens afleeren langs de straat met alles en neg wat te trappen Woudenberg. Voetbal. Zondag speelde Woudenberg 3 op haar eigen terrein voor de U. P. V. B. competitie tegen Barne- veld 2. Deze wedstrijd eindigde in een gelijk spel T—1. Door onfortuinlijk spel wist Woudenberg het winnend puntje niet te be halen. A.s. Zondag speelt Woudenberg I tegen Voorthuizcn I op terrein Maarsbergen. Dit belooft een mooie wedstrijd te worden. Woudenberg. De raad der gemeente Woudenberg was in beroep gekomen tegen een beslissing van Ged. Staten van Utrecht, waar bij goedkeuring was onthouden aan het raads besluit tot opheffing van het openbaar ver volgonderwijs aan beide gemeentescholen. De Kroon heeft ten aanzien van één dezer scholen het besluit van Ged. Staten vernietigd. B a v n e v e 1 d, 30 Nov. Voortgezet werd voor de Utrechtsche recht bank de behandeling van de zaak tegen den handelaar in pluimvee uit Amersfoort, die veer tien dagen geleden terecht had gestaan terzake van diefstal van elf hennen. De verdachte had toen den naam van een zekere B. uit Otterloo genoemd, van wien hij de hennen gekocht had, maar thans bleek, dat die B. nergens tevinden was en dat men dus met een verkeerde opgave ie doen had. Als nieuwe getuige werd thans nog gehoord een veldwachter uit Otterloo, die verklaarde niemand van dien naam te kennen. President: „Dus dat was allemaal maar fan tasie van je, beklaagde?" Verdachte: „Neen, edelachtbare!" De officier meende dat de diefstal wettig en overtuigend is bevezen, na dit verhoor vooral overtuigend, en eischte een gevangenisstraf voor den tijd van regen maanden. De verdediger, mr. De Wijckerslooth de Weerdestein, refereerde zich aan het oordeel der rechtbank. De uitspraak werf bepaald op heden over 14 dagen. Barneveld. Wegens vertrek van hel hoofd der openbart U. L. O. school, die, sedert de openii^feder ciristeliJ^dito, aan „bloed verlies", We wel aan Wronisch verlies van leerlingen had geleden, werd tegen 1 October j.l. een tijdelijk hcofd, afkomstig uit Arnhem, benoemd. Blijkbaar niet zonder moeite, heeft de man gedurende een maand dit „hoofdschap" waargenomen. Toer, echter had hij er meer dan genoeg van, trok tr tusschen uit en liet onze school aan haar lot over. Aanstonds werd naar een plaatsvervanger omgezien, en werkelijk slaagde mei* er in er eentje te vinden. Deze werd wederom tijdriijk benoemd en de ouders van leerlingen, die er reeds over hadden ge dacht hun spruiten elders ter school te zenden, konden hun kroost thuis houden, althans negen heele dagen lang, toen het tijdelijk schoolhoofd no. 2 zijn biezen pakte en zich niet meer om het openbaar U. L. O. te dezer plaatse bekommerde. Toen werd, gedurende een halve week, ee»x op wachtgeld gesteld on derwijzer tot tijdelijk hoofd geproclameerd, tot dat daarna deze functie door een gepension- neerd onderwijzer uit een naburige plaats wordt waargenomen Niet zoa|^»l lang b>Bt dit op dezelfde wijze door ^^aan, of dez^school kan in luttel maanden tijds op meer ex-hoofden dan leer lingen bogen. Barneveld. Terwijl een schilder een aan tal deuren en ramen per handkar naar een nieuw gebouwd perceel in de Schoutenstraat al hier wilde vervoeren, werd <leze kar, die, onder toezicht, een oogenblik aan den kant der straat was geplaatst, door den manufacturier, den heer A. v. d. P., met zijn auto aangereden. De schoK was zoo krachtig, dat alle deuren en ramen over de straat werden geslingerd. Bo vendien werd een schildersleerling, die met de bewaking der kar Was belast, tegen den grond geslagen. Volgens verklaring der ooggetuigen treft den automobilist uitsluitend schuld, daar hij niet alleen te snel had gereden, doch den wagen ook heel onhandig had bestuurd, daar hij meer dan ruimte genoeg had ongehinderd te passeeren. De auto was van voren gedeelte lijk in elkaar gedrukt. Barneveld. In de kunstmoedcr- en broed- machinefabrick van den heer J. H. Dwonende aan den Stationsweg alhier schijnt den laatsten tijd de regel van het mijn en dijn niet al te strengelijk te zijn toegepast. Althans bij een opkooper te Apeldoorn moet een partij afval van aluminium enz. ontdekt zijn, dat uit de hierboven genoemde fabriek was verdwenen, zonder dat den eigenaar hiervan iets bekend was.' Naar wij vernemen heeft een sedert ont slagen bediende uit jPutten reeds bekend, met medewerking van nGg anderen, deze goederen tc hebben «ntvrerjffi eh vervolgens te gelde gemaakt. Nog meer [personeel is ontslagen. De zaak is in'handen dér politie. Hoevelaken. In dc V' oensdag gehou- den raadsvergadering deed naar de „Stand." meldt de voorzitter bij behandeling van de begrooting over 1927 de mededeeling, dat door de komst van dr. Van Aalst voor deze gemeente, die huize „Hoevelaken' zal gasn bewonen, alle opcenten op de personeelc be lasting vervallen kunnen, terwijl het vermenig- vuldigingscijfer van dc gemeentelijke inkom* stenbelasting van 1.5 ^ot 0.6 zal worden te ruggebracht. Ede. Gevestigde en vertrokken personen van 22 November tot en met 27 Nov. 1926. Gevestigd: H. Ca. ter Hogt, Bcnnekom, Veenderweg 7, uit Arnhem. P. C. Vessels (gezin), Bcnnekom, Veen dervveg' 2b, uit Groningen. D. Boers (gezin)/de Klomp 28, uit Veenen daal. Ha. Ca. en Ma. Ca. Driehuis, Poortlaan 42. uit Wageningen. C. Hoeveman (gezin), Kolkukkerweg G1 uit Zutphen. Ja. van Holland, Geld.-Vcencndaal, Bene deneind Vb 5, uit Arnhem. Ca. Ja. Jonkman, Heuvelsehe pad 8, uit Put ten. A. Borggreve, Poortlaan 13, uit Enschedé J. van Donkelaar. Ederveen Ed 235, uit Bunnik. M. C. De^^in. Poor^ui 29, uit Vlagt- wedde. De Nap, G.-Vecnendaal, Boveneindsclie pad 213, uit Renswoudc. G. van Harn. Lunteren, de Veenen Lh 18a, uit. Woudenberg. K. de Groot, Nederwoud Le 64, uit Maas sluis. Ma. Wa. Buddingh, Lunt-eren, Oranjestr. 5, uit 's-Gravcnliage. Ge. Methorst, Lunteren, de Kliert Lg 52 uit Leers urn. .T .L. van Verre, Bcnnekom, Grintweg 30. uit Voorschoten. Ma. G. Dautzciüjerg, Oranjepark 5, uit Heerlen. Aa. Ma. G. Logister, Oranjepark 5, uit Maastricht. Ma. Ca. Pauli, óranjepark 5, uit Ubach over Worms. Ma. Aa. Schrcul. Oranjepark 5, uit Heer len. C. v. d. Pol (gezin), Parkweg 1G I, uit Maastricht. Wed. J. cjB|ager, KU|^nbcrgsehc\veg 13 uit Ahnelo.^B B. Schut (gezin), Harskamp Od 133c, uil Barneveld. A. Stam (gezin), Torenstraat 1, uit Am sterdam. Le. Brcunissen, Grootcstraat 87, uit Vage ningen. G. J. Boekhorst. Nijverheidslaan 39. ui*. Arnhem. Aa. T. Bulirs, Berkenlaan 2, uit Arnhem Ge de Kruiff, Veldhuizen Ec 109, uit Vee nendaal. fi. Blolcnbuig, Meulunteren Lb 03, uit G. Blotenburg, Mculiultercn Lb 63, uit Barneveld. M. ,T. Benschop, Lunteren Dorpsstraat 75 uit Vlissingen. Vertrokken: T. van Dijk, G.-Veenendaal, Boveneind- sche pad 110, naar Veenendaal. H. v. d. Brink (gezin), Lunteren, de Flicrt Lg 22, naar Barneveld. W. J. de Bock (gezin), Telefoonweg 29, n, 's-Gravenhage. B. P. Meima, Verl. Maanderweg 2, naar Schoonhoven. De. Langelaar, Veldhuizen Ec 7, naar Renswoudc. Ge. v. d. Pol, Grootestraat 34, naar 's-Gra venhage. J. v. d. Brink, Doesburgerbuurt Ee 122 naar Nijkerk. Ea. van Manen, Géld.-Veenendaal, Va 180 dorp, naar Lange Ruige Weide. G. van Doorn (gezin) Geld-Veenendaal. Bovencindschc pad Va 41, naar Rh enen. Ae. Burema, Bennekom, Bovenweg 5, naar Apeldoorn. Ba. v. d. Ham, Stationsstraat 6, naar Renswoude. Ha. Aa. van Hoeflaken, Geld.-Veenendaal Boveneindsche pad 92, naar de Bilt. J. van Hoeflaken, Geld.-Veenendaal, Bo veneindsche pad Va 72, naar de Bilt. J. H. Lammers, Singel 6, naar Wagenin gen. A. J. T. Wessel, Klaas Katerlaan 8, naar Bergh. W. PrK. Remler (gezin), Harskamp Od 141b, naar Oostenrijk. G. Oelderik, Ederveen Ed 48, naar Jut- phaas. C. W. Westland, Engweg 6, naar Rheden. R. Bucker, Zijdelaan 3, naar Duitschland I. Bucher, Parkweg 55, naar Duitschland. H. J. van den Berg, Nederwoud Lc 84 naar Barneveld. F. Berkhof (gezin), Kolkakkcrweg 31, n. Arnhem. J. P. Huydink, Lunteren, Achterstraat 10, naar Enschedé. Ge. Weigraven, Meulunteren, Lb 14, naar Barneveld. J. W. A. Verbeek, Poortlaan 15, naar Arn hem. W. van Manen (gezin), Geld.-Veenendaal, Va 21 dorp, naar Veenendaal. Je. Giezen, Poortlaan 31, naar Vlagtwedde T. Polmans, Poortlaan 31, naar.Vlagtwed de. M. L. E. Huïsinga geb. Grass, Geld-Vee nendaal, Nieuwe weg 51, naar Apeldoorn. Ede, 29 Nov. 1926. Eieren 11—13.50 pe> 100 st. Biggen 11—18.50 f>er stuk. Aangevoerd 25000 eieren, 60 biggen. Ede De afdeeling Ede v'art den Bijz. Vrijw. Landstorm hield in het Spartagebouw een bui- tengevfonen propaganda-avond. Dc plaatselijke commandant, de heer J. Tulp, opende deze vergadering met een kort welkomstwoord en zette vervolgens het doel van dezen avond uiteen. Er moet getracht wor den meer leden te verkrijgen, ook voor deze afdccling. Meerderen kunnen nog lid worden. Daarna had de prijsuitdeeling plaats van den gehouden schietwedstrijd. Prijswinnaars waren: Klasse A D. Romijn le prijs en Van de Zafnd- schulp 2e prijs; klasse B. Mosterd, le prijs C. Valkenburg, 2c prijs Van Nes;; 3e prijs J. J. Valkenburg; 4e prijs H. de Koning; 5e prijs A. J. Bercndsen; Óe prijs Kuit; 7e prijs en Van Santen poedelprijs Vervolgens werd vertoond dc film Misleid door het Bolsjewisme, nadat de heer Jalink, van Apeldoorn, propagandist van den Land storm, een en ander uiteen gezet had. Daarna kregen we op dc film iets te zien van dc Spartacistischc woelingen in Berlijn. Meer aandacht trok nog dc film, die en kele landdagen, demonstraties, wedstrijden van de Landstormers liet zien. Ten slotte werd het toekomstige vaandel van de afdeeling Ede vertoond, hetwelk ontworpen is door Dr, Schut, voorheen tc Lunteren en daarna dat van Apeldoorn. De heer Jalink zette hierbij in het kort uiteen het doel van de B .V. L. er op aandringende om dezen krachtigen steun te verleenen. Spr. wenscht, dat Ede ook spoedig het vaandel in zijn be zit moge hebben. Hij vertelt hoe dat in Apel doorn gegaan is en hoopt dat zulks ook in Ede navolging moge vinden. De heer J. Tulp sprak daarna eenige woor den van dank tot den heer Jalink en betreurt het dat niet meerderen aan den oproep om dezen avond bij te wonen, gehoor hebben ge geven. Hij spreekt den wensch uit, dat een volgende vergadering beter bezocht mag wor den. Rh enen. Woensdag is alhier nabij Remmerden een lijk aangespoeld. Waarschijn lijk is dit het lijk van den onlangs te Wage ningen vermisten 15-jaiigen jongen. R h e n e n. Voor de Ger. Kerk N. V. weg zal Zondag voormiddag 10 uur en n.m. 3 uur optreden Ds. J. H. Houtzagers van Arnhem- Eist. Men verzoekt ons opname van het volgende Op a.s. Zondag hoopt de Herv. Gemeente alhier haar kerkgebouw weer in gebruik te nemen. Na ïiet ongeluk op 31 Oct. jl. dat nog bijtijds is opgemerkt en waardoor erger is voorkomen, heeft zij vier Zondagen verga derd in het lokaal achter de kerk. Door de goede zorgen van de H. Kerkvoog den is niet alleen het verbrande gedeelte ge heel vernieuwd, maar heeft de kerk een ge heel ander aanzien gekregen. De muren zijn gewit, het plafond is schoongemaakt en al het houtwerk vernist. Moge de gemeente dan ook weer hare be langstelling toonen door getrouw op te gaar» naar het huis des gebeds en zich te stellen onder dc levende prediking van Gods Woord» A m c r o n g c n. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Amerongen en dc daar onder ressortcerendc hulppostkantoren werd gedurende de maand November 1926 inge legd 8906.42, terugbetaald 8497.71. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3544. 9^9 Amerongen. Op Maandag 6 Dec. a.s des avonds te 7 uur zal door de Amcrong- sche Burgerwacht prijs worden geschoten in hotel „Buitenlust" alhier, in verband waar mede het café verbonden aan dat hotel, voor het publick gesloten zal zijn, na 7 uur 's avonds. Gemeente Veenendaal, Gehuwd: C. Bouman, 19 jaar en E. P. Has selaar, 19 jaar. Geboren: Albertus, zoon van A. van Kestc- ren en J. van Hasselaar. Herdrik, zoon van H. van Oostenbrugge en W. van Hardcveld, Joannes Gerardus zoon van H. P. Hoogland en R. Meijer. Aaldert, zoon van R. Harte- man en J. Schoeman. Jannetje, dochter van H. Roor en G. Slotboom. Cornelia, dochter v. W. v. d. Craats en N. v. d. Haar. Overleden: J. H. Roor, oud 76 jaar, wedn. van J. Homoet. Cornelia Spies, oud 78 jaar, wed. van D. dc Man. Gemeente LEERSUM. GetrouwdJ. J. W. de Ridder 30 jaar en C. J. Boon 23 jaar. Overleden A. v. Ruller 71 jaar, in leven echtgenoot van P. Rijksen. A Zondag 5 December. Ned. Herv. Kerk. VEENENDAAL. Voorm. 9}/> uur ds. vai Wijngaarden. Nam. 5 uur ds. Jongebreur. Radio-uitzer. ding. Beide beurten coll. open schaal te: bate v. d. Radio-uitzending. Geref. Kerk. Voorm. 9V2 en nam. 5 uur ds. Berends. Chr. Geref. Kerk. Voorm. 9J/2 en nam. 5 uur ds. de Bruin Geref. Gemeente. Voorm. 9*/2 en nam. 5 uur ds. Kieviet. Ned. Protestantenbond. Afd. Veenendaal. Voorm. 10y2 uur ds. Poldervaart te Utrecht Ned. Herv. Kerk. RENSWOUDE. Voorm. 9^2 uur d§. Em men- Geref. Kerk. Voorm. 10 en nam. 5 uur Lezen. Ned. Herv. Kerk. SCHERPENZEEL. Voorm. 9l/2 en nam. 51/: uur ds. Harthoorn. Geref. Kerk. Voorm. 9'/2 en nam. 5^2 uur Preeklezen 8 Dec. nam. 6V2 uur ds. L. v. Loon. Geref. Gemeente. Voorm. 9Yz cn nam- 6V2 uur de heer B Roest. Ned. Herv. Kerk. WOUDENBERG. Voorm. 9fy uur ds. Kle; wegt. Nam. 2Y2 uur dezelfde (H. Doop.) Ned. Herv Kerk. BARNEVELD. Voorm. 9K- en des nam. uur Ds. Van Montfrans. Geref. Kerk. Voorm. 0% uur en *s avonds 5 uurDs. Korfker. Geref. Gemeente. Voorm. 014, 's nam. 2 en s av. 5Y> uur Dr. Fraanjc. Ned. Herv. Kerk. EDERVEEN. Voorm. 9V2 cn nam. 2 uur c1 heer de Bruin. EDE. Voorm. half 10 ds. Japchcr. Nam. 2 uur ds. van Boven. Lutli. Kerk Ede. Voorm. 10.30 uur ds, J. W. Brass van Rot terdam. Christelijk Geref. Gemeente Bergstr. Voorm. 10 uur cn nam. 5 uur ds. W. Hen drikscn. Ned. Herv. Kerk. LUNTEREN. Voorm. half 10 uur ds. Schi' mei. Nam. 2 uur ds. Schimmel. (Doop). Geref. Kerk. Voorm. half 10 cn nam. half 3 uur ds Schaafsma. Ned. Herv. Kerk. RI-IENEN. Voorm. 10 uur ds. van Willens waard. Nam. G uur ds. Couvéo van Amerongen. 8 Dcc. nam. 7Vo uur Bijbellezing door ds Wi Heilswaard. Ned. Herv. Gemeente. OVERBERG. Voorm. 10^ uur dc heer J Fölkerts. Oud GercL Gemeente. Voorm. 9y2 uur Lezen. Geref. Kerk. RENSWOUDE. Voorm. 10 en nam. 3 tf" Ds. Dijken, Em. predikant tc Rhchen. ELST. Voorm. 10 uur Ds. Hoogendijk Nam. 6 uur dc heer Viegen. LEERSUM. Voorm. half 10 de heer Van Dijk en av. C uur Ds. Hogendijk van Eist. Ned. Herv. Kerk. AMERONGEN. Voorm. 10 uur ds. Couvét Doopsbediening. Nam. half 6 ds. Couvéc. Aangifte voor den Doop Zaterdagavond Dcc. te 7 uur in dc Consistoriekamer. Buiten verantwoordelijkheid der Redadiê, De copie wordt niet teruggegeven. Mijnheer de Redacteur, Wilt U zoo vriendelijk zijn onderstaand n Uw veelgelezen blad op te nemen, waarvooi bij voorbaat mijn dank. In Het Nieuws van 26 Nov. staat een jacht avontuur overgenomen uit de A. C., waarbij een haas aan het jachtgezelschap ontkomen, in een sloot geraakte om daarna onder de jas van een boer te verdwijnen. De inzender vertelt daarbij niet dat de haas verminkt was en dat hij met een gebroken poot. de vlucht nam; vandaar dat iemand van het gezelschap werd nagestuurd om hem op te halen. Deze persoon kwam echter voor de breede -loot, waar hij niet over kon en nu dacht ik het zwaar verminkte dier uit zijn lijden tc ver lossen. Daar hij onder raspelwerk zat kon ik hem niet bereiken waarna hij nog een paar hon derd meter voortstrompelde en daarbij in een sloot geraakte en verdronk. Dat ik het dier met een stok bewerkte en later geschreeuwd zou hebben: ,,Mien stok, mien stok" is niet waar, die taal heb ik niet uitgesproken, de stok had een waarde van 2 a 3 ccm' A. v. d'. BRANDHOF, Overberg.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

Het Nieuws | 1926 | | pagina 2