De Zwarte Winkel DE GENESTET EEN TROETELKIND voe/" van 't -Cmd- voer vaa Ouwehand Confectie ST. NIGOLAAS CADEAU FOTO SI EEK ES' Fotografische inrichting 10 M M M 49 l Adverteniiën RECLAMES. Zwarte Costuums Zwarte Japonnen Zwarte Mantels Zwarte Rokken Zwarte Blouses Zwarte Stoffen Zwarte Zijde LIJNMARKT 8 - UTRECHT Leidscliew35 17c - Telefoon 11418 - Utrecht Zondags geopend ?£ÉBhBHÊ8^ ckder odervirxli: bel Dames Vrealenöurg b.d Cath.brug UTRECHT. 3 regels 2.Iedere regel meer 0.40 (1829—1861). Toen onze bekende Nederlandsche dichter uitriep „O. land van mest en mist. van vuilen. kouden regen, e.nz*". bedoelde hij daarmede geens zins iets minachtends te zeggen. Maar zooals ieder onzer, zal ook hij als gevolg van ons wisselvallig kli maat. dikwijls kou hebben gevat. Wie thans aan verkoudheid lijdt, vindt hiertegen een afdoend mid del in ÏTALIANOj hetwelk tevens zóó. lekker is, dat het een aange name zijde vormt van deze overi- genst zeer lastige ongesteldheid. XTALÏANO staat onder medische- con trole van Dr. VAN HAMEL ROOS en HARMENS. Gefabriceerd door de Fabr. van King- pepermunt. van elke huismoeder vormt altijd de fijne wasch. Indien ze maar een zeepsoort gebruikt, waar mede haar fijnste linnengoed zonder slijtage verrukkelijk frisch cn helder blijft, is al het overige kinderspel. Daarom vormt Dubbel tjes Zeep en Dubbelte-s Zeeppoeder een uit komst voor nauw gezette huisvrouw. U kent de verpak king, nietwaar? Blauw met roo- de streep. Wascholinefabriek Amersfoort. mmm ÖO cis, per doos ci 12 cac kels 41 BEVRIJD U VAN DEN RUGPIJN! Rugpijn waarschuwt u, dat uw nieren ver zwakt kunnen zijn. Uit rugpijn blijkt dan, dat gij een specifiek niermiddel diept te ge bruiken om deze belangrijke levensorganen te versterken. Waag u niet aan uitstel! Begin onmiddellijk Foster's Rugpijn Nieren Pillen te gebruiken. Dit middel kan aan de nieren nieuwe kracht geven, zorg dragen voor goe de bloedzuivering, cn rugpijn, blaasstoornis- sen, waterzuchtige zwellingen, pijn in de spieren of gewrichten, matheid, vermoeid heid, zenuwachtigheid, duizeligheid en urinestoornissen doen verdwijnen. Tal van mannen en vrouwen, die gedu- ren de de- laatste 25 jaren leden aan nier kwalen en dc pijnlijke verschijnselen daar van, getuigden, dat Foster's Pillen hun kracht en gezondheid herstelden. Aarzel niet! De werking van dit specifieke middel is rechtstreeks op de nieren gericht, en als deze organen goed werken, wordt het bloed behoorlijk gezuiverd e-n krachtig. Daarom worden Foster's Rugpijn Nieren pillen dan ook algemeen aanbevolen tegen rheumatiek, lendepijn. ischias, rugpijn cn andere ernstige gevolgen van nierzwakte. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten a 1.75 per flacon. HUlHH.LVlri_U.H»bWtK OM EEN VEN ZEKERINGS SOM VAN 11,000. - Dc afgehakte vinger Het gerechtshof te "s Hertogenbosch heeft bevestigd het vonnis van de rechtbank te Bre da, waarbij I A. B.r koopman te Bergen op Zoom, veroordeeld is tot 3 jaar gevangenis straf wegens oplichting (het doen afkappen van een vinger om van de verzekeringsmaatschap pij Fatum wegens ongeval een uitkeering van f 11,000 te krijgen). DOOD DOOR SCHULD. Het ongeluk met Verkade Jr. Het gerechtshof te Amsterdam wees arrest in de zaak tegen den 25-jarigen krui denier F. K. te Noordwijkerhout, die in hoo- ger beroep was gegaan van een vonnis dei rechtbank te Haarlem, waarbij hij wegens het veroorzaken van dood door schuld tot vijf maanden gevangenisstraf was veroordeeld. Zooals men weet had verd. op 25 April j.l., als bestuurder van een automobiel, een mqtor met duo aangereden. De op den duo zittende heer V., een zoon van Eduard Verkade, kreeg zulke verwondingen, dat hij eenige oogenblik ken later aan de gevolgen daarvan overleed. K. verkeerde, evenals zijn metgezel van T., op het oogenblik der aanrijding, in kennelijken staat van dronkenschap. Het Hof veroordeelde verd., met gedeelte lijke vrijspraak van het hem in de dagvaar ding ten laste gelegde, eveneens tot vijf maan den gevangenisstraf. De procureur-generaal mr. dr. Van Geuns die de geheele ten laste legging bewezen had geacht, had vernietiging van het vonnis der Haarlemsche rechtbank en veroordeeling van verd. evenals in eersten aanleg tot vijf maanden gevangenisstraf gevorderd. Verdediger was mr. L. G. van Dam uit Haarlem. DE KINDERMOORD TE MAASTRICHT. Het O. M. teekent hooger beroep aan. Het O. M. bij de rechtbank te Maastricht heeft tegen het vonnis der rechtbank, waarbij J. Wellens, die zijn driejarig dochtertje doo- delijk had mishandeld, tot vier jaar gevange nisstraf was veroordeeld, hooger beroep aan- geteekend. Dc eisch was zes jaar. NACHTELIJKE FAMILIETWIST TE HAARLEM. Zijn schoonzoon met een voor-» vork bewusteloos geslagen. Maandagnacht is in de Tulpenstraat te Haar lem een hevige twist ontstaan onder familie leden. Even over twaalven begaf de 25-jarige C. K., wonende in de Tulpenstraat, zich naar het hui^ van zijn 44-jarige schoonvader, P. C., die in dezelfde straat woont, no. 42. Met de zen schoonvader leeft hij in ongenoegen. Aan de woning gekomen sloeg hij er in woede -eenige ruiten in. Midden in den nacht, om half drie onge« veer, kwam K. terug, nu echter met een zaag, waarmede hij de ruiten en de gordijnen bij C. ging bewerken. Ook wilde hij C. en diens zoon met de zaag te lijf gaan. C. nam daarop een oude voorvork van een rijwiel en bracht daarmee zijn schoonzoon een aantal slagen toe, waardoor K. aan het achter hoofd en boven het linkeroog zoodanig werd verwond, dat hij bewusteloos ineen zakte. Hij werd binnengedragen in perceel 50 in de Tulpenstraat, vanwaar hij perbrancard naar het St. Elisabeth's Gasthuis werd overgebracht. Men constateerde hier dat K. een lichte her senschudding had bekomen. C. en diens zoon zijn voor onderzoek aan het bureau gebracht. MOORDAANSLAG. Maandagavond is bij de maréchaussee-ka zerne te Woudrichem een moordaanslag ge- pleeg op den maréchaussee Blokland. De da der, de 4T-jarige visscher C. V., is gearres teerd en gevankelijk naar 's Hertogenbosch overgebracht. VALSCHE MUNTERS VEROORDEELD. Valsche zilverbons. Dc rechtbank te Maastricht heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen de ged. Duit- schers F. W. E. B. en A. R., die te Heerlen valsche zilverbons hebben vervaardigd en die in de maand September te Sittard, Maastricht en Heerlen hebben Üitgegeven. Verdachten werden veroordeeld respectievelijk tot drie, twee en twee jaar gevangenisstraf. Tegen den medeplichtige J. K. luidde het vonnis een half jaar gevangenisstraf HEERLIJKE MELK. Te slecht voor de varkens. Voor den kantonrechter te Goes heeft terecht gessen een melkverkooper to Goes, die werd bekeurd door een keurmeester, toen hij bezig was een koe te melken, wier uiers overdekt waren met zweren, zoodat bloed en etter er» kersten in de melk terecht kwamen. Toen de keurmeester zeide, dat hij deze melk niet in consumptie mocht brengen, zeide vedachte dit niet te begrijpen, maar als dat niet mocht, zouden zijn huisgenooten dc melk wel consu- meeren, daar de veearts de melk voor de var kens schadelijk had verklaard. De scheikundige van den keuringsdienst deelde mede, dat bij onderzoek de melk vooi de gezondheid zeer schadelijk kon zijn. Het O M vorderde tegen verdachte, die reeds eerder voor den verkoop van zeer vuile melk tot oen geldboete is veroordeeld, thans een maand hechtenis DOOR EEN LOSGESCHOTEN KABEL GETROFFEN. Twee arbeideDS gewond. Op het terrein van dc gemeentelijke han delsinrichtingen aan de Binnenhaven te Rot terdam was men Dinsdagmorgen bezig een ko- lenwagon van een kolentip op een draaischijf te trekken waarbij gebruik werd gemaakt van een kabel met haken en een electrisch gedre ven kaapstander. Op een gegeven oogenblik schoot de kabel los en werd hij door den kaapstander, waarvan men den stroom niet tijdig kon afsluiten, rondgeslagen. De haak trof den 59-jarigen machinist, M. Monfrooi, die tegen den grond werd geslingerd. Hij brak beide armen en beenen en kreeg voorts een ernstige wonde aan het hoofd. De 38-jarige machiniste C. A. H. de Ronde werd eveneens door den haak getroffen en bekwam een vrij ernstige wonde aan het rechterbeen. Beide ge wonden zijn per autJJ^n den G.GbB. naar het ziekenhuis aan den ^PRlsingel ve^Perd en al daar ter verpleging opgenomen. BOTSING TUSSCHEN STOOMTRAM EN VOERTUIG Een paard doodgereden. Dinsdagmorgen is te Deventer de stoomtram, die om 9.56 uur naar Zutphen vertrok, nabij de gasfabriek in bolsing gekomen met een met paard bespannen wagen, die juist uit de poort van deze fabriek kwam Het paard werd door de locomotief doodgereden. De machine ont spoorde. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Het verkeer op de tramlijn naar Zutphen en naar Lochem ondervond geruimen tijd ver traging. DE MIJNONGEVALLEN. Door een steen gedood. Op de mijn Oranje-Nnssau te Heerlen is Zaterdag de Oostea^jker Jeosiog^ die bezig was met het kapp^^lan steenl!^^ door een steen uit het dak gedood. Hij was 39 jaar oud en laat een vrouw en een kind achter. Een mijnwerker doodgekneld. Dinsdagnacht is te Heerlerheide in de ondergrondsche werken der mijn Oranje- Nassau 3 de 34-jarige J. Bree door een kabel van een luchtlier gegrepen en tusschen den trommel van de lier bekneld geraakt. De dood trad onmiddellijk in. Bree laat vrouw en een kind achter, VERKEERSONGEVALLEN. Auto tegen de tram gereden. Te Axel is een automobiel in botsing geko men met de tram. De chauffeur bekwam lichte verwondingen en de passagier een beenbreuk. De auto, welke grootendeels vernield werd, is door de politie in beslag genomen. Auto's van den dijk. Zaterdagavond reed te Vlaardingen een luxe auto, waarin gezeten waren de heeren P. en B., beiden uit Rotterdam, van den Maassluisschen dijk. De beide inzittenden konden nog bijtijds uit den wegen springen, welke beneden aan den dijk tegen een boom terecht kwam. De auto werd ernstig beschadigd. Zondagnacht omstreeks twee uur reed de chauffeur V. S. uit Rotterdam, die vermoede lijk in beschonken toestand verkeerde, met een door hem bestuurde auto* zig-zags gewijze over den Schiedamscheriudljk in de richting Rotterdam. Toen de wagen te ver haar rechts reed, sloeg hij over den kop en rolde van den dijk om tenslotte in de vaart terecht te komen. De chauffeur sprong bijtijds uit den wagen. Gok de passagier P. uit Vlaardingen wist zich tijdig te redden. V. S. die het rechtersleutelbeen heeft gebro ken, is met een andere auto naar Rotterdam gebracht, waar hij op verzoek van de Vlaar- dingsche politie is aangehouden. DE NOODLOTTIGE AANRIJDING BÏJ DE BQSCHBRUG TE 'S-GRAVENHAGE. Een nader onderzoek van deskundigen gelast. Het Hof te den Haag zou Woensdag uitspraak doen in de zaak tegen mr. dr. W. M. Wy ban kier te Wassenaar, die in eerste instantie door de Haagsche rechtbank is veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf ter zake van het ver oorzaken van dood door schuld. Het zou aan verdachte's schuld te wijten zijn geweest, dat in den nacht van 1$ op 16 Febr. jf. een aan rijding. heeft plaats gehad tusschen zijn auto en een taxi op de Koningskade bij de Bosch- brug, bij welke aanrijding een ongeveer 20- jarige jongedame het leven verloor. Bij interlocutoir vonnis besliste het Hof, dat het onderzoek ter terechtzitting onvolledig is geweest en dat alsnog als getuige c.q. des kundige gehoord moeten worden mr. G. Schol ten, rechter-commissaris bij de Haagsche rechtbank en de art^^ Rochat ^^Vos. Dit nader onderzoek zal ^ÊÊits hebbeSWp Woens dag 15 Dec. a.s., des middags te 2 uur. BOTSING TUSSCHEN AUTO EN WAGEN. De voerman onder den auto. Dinsdagmiddag is nabij de halte Grootzand en Lichtmis bij Zwolle een ernstig ongeluk plaats gehad De 18-jarige J. M. uit Berkum werd, toen hij met zijn wagen, bespannen met een paard, den weg wilde oversteken, door een auto aangereden. Door de botsing kwam M onder den auto terecht. Zeer ernstige gewond werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. Van de inzittenden van den auto, afkomstig uit Veendam, bekwam een verpleegster eenige schrammen in het gelaat. GOEDERENTREIN ONTSPOORD. Geen persoonlijke ongevallen. Dinsdagnacht is op d^^oogenaairak Noorde- ijke splitsing nabij he^Bederensta^B te Haar lem de locomotief van een goederentrein ont spoord. De locomotief gleed van den spoor dijk en kwam gedeeltelijk in dc sloot terecht Hij trok den eersten bagage-wagên mede uit de ai!s. De andere wagens, geladen met grint, welke bestemd waren voor Velsen, bleven in de rails staan. Voor zoover bekend, werden de machinist, dc stoker, noch de hoofdgeleidci an den trein gewond en zijn zij met den schrik vrijgekomen. Bij het opruimingswerk, dat onmiddellijk aan gevangen werd, reed nog een der met grint geladen goederenwagens uit de rails. De eerste rein van Rotterdam naar de hoofdstad had, doordat de ontsporing juist plaats had op de splitsing van den hoofdweg, eenige vertraging, dar hij over het goederenemplacement geleid moest worden. 'fc-7 "S MARKTBERICHTEN. KAASMARKT UTRECHT. Op de kaasmarkt waren heden aangevoerd 57 wagens met 15390 K.G. Prijzen voor le kw. van 46-48, 2e kw. f 43—45, met rijks- merk 4651, zwaardere tot 54. Handel matig.' Kaasmarkt Gouda. Aanvoer 235 partijen. Prijzen le kw. 48-r 52, 2e kw. 4447, met rijksmerk le kw. 50—53, 2e kw. 46—49, zware 60. Handel matig. Boter 900 pond aanvoer. Handel matig. Goe* boter 11.05, weiboter 0.900.95. Eieren aanvoer 111 partijen. Prijs kipeieren 912, eendeieren 7—9. Goudsche veemarkt. Aanvoer 6 vette runderen, 625 magere var kens, 383 vette varkens, 26 bokken of geiten, 1043 biggen, 520 schapen en lammeren, 32 nuchtere kalveren. Prijzen koeien le kw. ƒ150—300; nuchtere kalveren le kw. 816; schapen Ie kw. 16 —24; vette varkens le kw. 3435K per K Kg. Magere varkens 30—40 per stuk; biggen f 1016; bokken of geiten 410; handel vette varkens vlug; overige soorten matig. Culemborg, 30 November. Op de vee markt van heden werden aangevoerd; 153 koeien en vaarzen en 22 kalveren. Voor koeien besteedde men ƒ150225, voor vaarzen 90170 en voor kalveren f 40 tot f 70. A1 p h e n a/d. R ij n, 2 Dec. Kaasmarkt. Aan gevoerd 41 wagens. Met R.M. le soort 50— 53, dito 2e soort 4649, ongestempelde 50, zware 54. Handel flauw. Alphen a/d Rijn, 2 Dec. 1926. Kaas markt. Aangevoerd 41 wagens. Met R.M. le soort 50—53, 2e soort 46—49, zware 54, ongest. 50. Handel flauw. N ij m e g e n, 2 December. Aardappelen 5 —7, uien 6—8 per 100 kg., roode kool 5 10 ct., witte kool 4—9 ct., savoye kool 410 ct., bloemkool 22—30 ct., bieten 23 ct„ ramenas 47 ct., koolraap 3—7 ct., per stuk, boerenkool 0.80—1 per mand, wortelen 5— 8 ct., prei 8—10 ct., schorseneeren 1822 ct., per bosandijvie 2—5 p. 100 stronk, sla 5—8 ct., per krop, spruiten 15—17 ct., spina zie 18—24. Eist, (Bet.) 2 Dec. Veemarkt. Prijzen: Vet vee 45—50 ct., per pond. Kalfbeesten, handel iets flauwer 225375, jongvee 80—150, biggen 816 per stuk. Aanvoer 90 stuks vee, 7 biggen. Hoogeveen, 2 Dec. Veemarkt. Aanvoer en prijzen 6 stieren 71—141, 124 koeien 90-280, 119 jongbeesten 82—172, 38 kalveren 30—60, 6 Fr. schapen 1327, 13 Dr. schapen 714, 14 varkens 1960, 219 biggen 6—10, 5 geiten 5—10. Handel vlug. Barneveld, I Dec. Heidehonig 0.80 1.taphonig 4560 ct., pershonig 35—» 42 ct., ruwe was 34—39 ct., gesmolten was 1.15—1.28, alles per pond. Barneveld, 2 Dec. Heden waren ter markt aangevoerd 85.000 eieren. Men besteed de f 1314.50 per 100 stuks. Handel matig. Barneveld, 2 Dec. Jonge hennen 2—t 3.50, jonge hanen f 1—2.10, oude kippen 1 2.15, oude hanen f 1.252 per stuk. Aan» voer 10.000 stuks. Handel nog al vlug. Barneveld, 2 Dec. Vette varkens 34— 35 ct., lichte varkens 32—33 ct-., schrammen 21—35 otv vette kalveren 40—54 ct, alles per pond. Zeugen 55—90, biggen f 7—17, nuchtere kalveren 1220 per stuk. Wageningen, 1 Dec. Weekmarkt. Eieren 10—13 per 100biggen 10—22 schrammen 2232 guste varkens 65—1 75dragende id. 7095guste koeien 150-/ 220pinken 125-/ 155kalve ren 40-/ 70. Veiling. Kipeieren 10.90—16eendeieren 7.608.10 r ganseieren 1617kriel kipeieren 6.707 per 100. Aangevoerd 30.000 eieren. Uithoorn, 2 Dec. Op de kaasmarkt wa« ren aangevoerd 63 partijen Goudsche kaas R. M. 5054, 2de srt. 4550, zwaardere 57, zonder rijksmerk f 44—49. Handel kalm. EIERVEILING. Amsterdam Prinsengracht 199, 2 Dec. Kipeierenhoogste prijs 13, middel prijs 11.8012.50, laagste prijs 7.50, eend- eieren 7.50—8.25, koelhuiseieren 7.25— 9.Totaal aanvoer 55.000 stuks. Handel vlug. Wageningen, 2 December. Veiling. Kropsla 8, andijvie 3040 ct., witte kool 1.50-2.50 per 100; witlof le srt 17-22 ct., 2e srt 1013 ct., spruiten 15—19 ct. per K.G., bietenkroten 1, uien 3.504 per 100 K.G., beurré Six 1214 ct., Nouveau Poiteau 2e srt 1012 ct., winterbergamotten 79 ct., winterbeurré 79 ct., ijsbonten 8— 10 ct., winterjannen 6—8 ct., stoofperen II 14 ct., boschappels 20—22 ct., bellefleurs 24 —26 ct., mispels 13—14 ct. per K.G. Culemborg, 30 Nov. Veiling Culemborg en Omstreken. Bergamotten 7—8 ct., winter jannen 8Y14 ct., kampervenen 10ÏOK ct., jodènperen 910 ct., giese wildeman 6K— 10 ct., stoofperen 8V29 ct., groenperen 7Yz —9Y ct., brederode 14Y16 ct., klaasperen 3H ct., handperen 16 ct., wintervijgen 24 ct., comtesse de Paris 20 ct., ijsbenten 9 ct., goud- reinetten 23—35 ct., bellefleur 2930 ct., pep- pelingen 17 ct., zoete reinetten 10 ct., zoete paradijs 10 ct., oranje reinetten 25 cl., zoete appelen 914—15)4 ct., worteleden 214 ct., alles per K.G., witte en roode kool 3Y> ct., savoye kool 414 ct. per stuk. In plaats van kaarten. Verloofd: A. VAN DEN HOOVEN en KNIERKE G. LOKHORST. Hillegersbepg, 3 Dec. 1926. Loenen a. d. Vecht, In plaats van kaarten. Ondertrouwd: LIZE WESTERINK en J. M. VAN DOORNINCK. Burgemeester van Oudewater Epe, (Veluwe), 2 December 1926. Ou de water, Huwelijksvoltrekking te Epc 17 December 1926. Ontvangdag: te Oudewatcr 5 December 1926 in „ae Doelen" van 34*4 uur nam. te. Epe 12 December 1926, Stationstraat van 3P/o uur nam. Getrouwd (bij volmacht) H. TH. HOFFMANN, Luit. ter Zee 2e kl. en M. E. WESTERMANN. Soerabaja, 1 December 1926. Maarssen, Den 19en December a.s. ho pen onze geliefde Ouders H. VERHOEF E. B. VERHOEF—BUCKERT hunne 12 V2 jarige Echtveree- niging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Breukelen, 4 Dec. 1926. Heden behaagde het den Heere onverwachts aan onze zijde weg te nemen onzen geliefden Echtgenoot. Vader, Bc- huwa en Grootvader, den Heer EVERT FLOOR, in den ouderdom van 73 jaar en 5 maandem Uit aller naam. Wed. M. FLOOR—BOS en Kinderen. Grocnckan, 1 Dec. 192G. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 6 December, des middags 12 uur op dc Begraafplaats te Groenekan. Heden behaagde het den Heer© van onze zijde weig tfe nemen in de hope des. eeuwigen leven onzen innig ge liefden Broeder, Zwa ger en Oom, den Heer CORNELIS VAN WOUDENBERG, in den ouderdom van 77 jaar en 8 maanden. De diepbedroefde familie Hoevelaken: G. VAN WOUDENBERG. G. VAN WOUDENBERG BOUWHEER en kinderen. Driebergen: E. VAN WOUDENBERG. N. VAN WOUDENBERG- DE ROOIJ. Vleuten: Wed. G. VAN WOUDENBERG— HOOI J ER. en kinderen. Vleuten, 2 Dec. 1926. Dc begrafenis zal plaats hebben op Maan dag 6 Dec., vertrek van het sterfhuis 12.30. Ondergeteekenden betui gen hunnen oprechten dank, die blijk van belangstelling igaven met hun zilveren Echtvereeniging. C. OUDHOF. R. S. OUDHOF— OVEREEM en kinderen. Westbroek, 3 Dec. 1926. Allen die nog iets te vor deren hebben van ver schuldigd zijn aan H. M. MEUWENHUIZEN, Nieuw- straat 8 te Breukelen, gelie ven hiervan opgave of beta ling, te doen vóór 15 Dec. a.s. BURGEMEESTER cn WET HOUDERS van IJsselstein zijn voornemens op Maandag, 13 December 1926, des voor- middags 11 uur ten gemeente huize in het openbaar bij ïn- scliriiving aan te besteden: Het ophalen en vervoe ren van vuilnis, het le digen van zinkputten enz. voor het jaar 1927. Inschrijvingsbiljetten op ze gel van 0.50, in te leveren vóór het uur van aanbeste ding. De voorwaarden liggen op alle werkdagen van des voor middags 9 tot des namiddags nV-i u. ter gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing. IJsselstein, 1 December 1926. Burgemeester en Wethouders voornoemd. B. en W. van Maarsseveen maken bekend, dat liet ver keer met rij- en voertuigen over een gedeelte van den Looydijk (Heuvellaan) van af 6 Dec. a.s. ten hoogste li dagen gestremd zal zijn. Maarsseveen, 30 November 1926. EGGINK, Burgemeester. H. J. STEVENHAGEN, Secretaris.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

Het Nieuws | 1926 | | pagina 3