I CANADA Weet U KRAAL m V Van frankenhuysen m Banketbakker Botergebak anden 5C Piano's - Orgels - Radio VleugelsDucanola'sNewELdisoni Chilisalpeter Ch. Danckaert - Brussel VELD WASCHMACH1NE F. J. KEERS I P00TAARDAPPELEN 100 Kommiezen. Instituut Galand, Postb. 597, Rotterdam, Uw kiem© is lastig /lofen ROBIU - HOOD VERWARMINGSKETELS MAISON CONSTANT HENDRIKSEN RUIME KEUZE IN KAPDOOZEN - MANICURES ETC. VERKADE'S TOFFEE C. F. VA Grootste waarde. Vreeburg 15 Speciaal! 's-GRAVE ZANDE m Vraagt onze concurreerende prijzen. „Hoe wordt ik Kommies?", Dit is een biljart „DE PRINS1' U weet, het zijn verreweg de beste K. H. KUITENBROUWER Pepermunt*-Ka uwbcnbpns geeft Baby juist zooveel J.HOOGEVEEN&Co. Geldersche Rookworst STEGEEVIAN Cd. Deventer d contant en in huurkoop PJANOHANDEL VAN 1840 f 32 Choorsfraai 32 N DER DOES S contant en in huurkoop i Utrecht - Telefoon 14879 WESTERMANN EN SMITHUYSEN geen St. Nicolaas-catieau ie vinden? bij Vredenburg 34 vindt U zeker iets geschikts. ODEURS IN LUXE VERPAKKING - EAU DE COLOGNES VAN 4711 - JOHANNA MARIA FARINA - COTY - HOUBIGANT -B0LD00T. GROOTE COLLECTIE Goedkooi en geschikt voor iedere Beurs. Kantoorboeken Tabellarische kasboeken Drukwerken VOOR ELKE ZAAK BILLIJK EN GOED Op aanvraag zenden wij de volgende brochures Gratis en franco: XII. ONZE V R U CTIT BOOM EN. XIV. KASBOEKJE VOOR DEN. NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER. Keierlandsche DelepaFe van de Ghil'sa'peterproducentee. Inüehtingshureau voor Chilisalpeter) Daendelsstraat 37 's-Gravenhage N. V. Wessanen's Kon. Fabiieken Woimerveer Opgericht 1765 „MODAG" Vier-tact liggende compressoilooze Dieselmotoren van 4 ,|m 70 P.K traant prijs en inlichtingen aan TECHNISCH BUREA" i. DUIKER - Wijnhaven 108 - Tel. 3812 Rotterdam HAARLEMMERDIJK 99 AMSTERDAM TELEFOON 30308 Houtbewerkingsmachines FABRIKAAT: ALLE MODELLEN VOORRADIG HNISCH BUREAU Een wijs man overweegt zoowel kwaliteit ais prijs en koopt een verreweg de beste en voordeeligste a Contant en op Termijn Verkoopdepót: Vinkenfcurgstraat 7 Utrecht VeerstraatIO Hilversum Lange Tiendeweq 53 Gouda Kweekerij „Dahtialust" Overveen. Zie onze aanbied ng van 30 Oct |.l. in dit b'ed Een bekend Kruidkundige 2oó is er maar één' Op den weg, in den trein, op 'twaten op't sportterrein, overal een ware versnapering en voedzaam tevens. Hcesfo'rank vo!g?ns recept van: Dr. Th. Bruinier, Arts v 'h le Groningen is een onover'refbaar milde! (epen Zwaren-fioist Kink- of Slijmhoest, Bronchi us en Asthma, Zijn afkomst waaibsipt li volkomen helicuwbaarhe'd. V/orit altijd mei rroot succes r ebruikt. Cverai verkrijgbaar bij H.H. Afotii en Drogisten. Hos dveriegenwooidiger D. Steenbeek Ter-Apel Alles zuiver van soort en met de hand ge sorteerd, van beste gewassen, gegroeid op zwaten kleigrond. tp gf$ Qroote voorraad Queuen, Ballen, Lakens, enz. Ook groote voorraad prima tweede hands Lakens Biljartfabriek „DE PRINS" LAUWERECHT 12S, UTRECHT. Tal. latere. 12466 tinksi (XóCMlL MQlENAAR'S KINDERMEEL ermee! p* MOLENAAR Co., Westzaan. fancier) J5 u meest n vraagde ketel voor kweekerijen. Importeurs: DEN HAAG. TELEFOON 34027 (3 lijnen) J.t Teneinde misverstand ts voorko men, moeten wij U er op wijzen, dat de door ons geleverde voorzien is van een loodje met den vo ien naam MAARSSEN, PARKWEG 43. TELEF. 44. HEBBEN TE KOOP EN/OF TE HUUR: 2 LANDGOEDEREN, Buitenplaats a. d. Vecht, huizen te Maarsscn. Do«r de Canadian Pacific Railway zijn in de vt*f*thillende districten van Canada Kolonisatie- Commissies opgericht, die ten doel hebben U le. Werk te verschaffen in goede districten. 2e. Raad en voorlicht, ng te verstrekken bij even- tueele nederzetting. 3e. Te vrijwaren voor moeilijkheden, die nieuw- aangekomenen vaak te wachten staan. Cana da heeft behoefte aan landbouwers. Grootere productie beteekent vermeerdering van rijkdom voor de geheele Canadeesche bevolking. Nergens is vruchtbaar land zoo laag in prijs. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door W. van Ark, Directeur dei Afdeeling „Kolonisatie", die zelf 14 jaren in Canada heeft doorgebracht en in staat is U volledige raadgevingen te verschaffen. Wendt U per brief, of mondeling, tot de Canadian Pacific Railway, Afdeeling Kolonisatie, Coolsingel 91, Rotterdam. of tot het Re sbureau Lindemann, L. Jansstr. 11, Utrecht, DRIEBERGEN DOORN ZEIST II. MEER GRAS, BETER HOOI DOOR CHILISALPETER. III. HOEVEEL. WANNEER HOE? IV. DE TEELT VAN SUIKERRIETEN. V. ROGGE EN HAVER OP ZANDGROND. VI. CHILISALPETER IN DE GROENTETEELT. VIII. TUINMANSKUNST VOOR IEDEREEN. 'IX. DE TEELT VAN VOEDERBIETEN. X. DE TEELT VAN AARDAPPELEN. XI. DE DOELMATIGSTE STIKSTOFBEMESTING VOOR SUIKERBIETEN. door Pref. PAUL WAGNER. N.B Het bekende gratis Notitieboekje voor den Nederland- schen landbouwer is ter perse. Tijdige aanvrage is gewenscht. De meest moderne Bedrijfszekere zuinige en eenvoudige motor F**1! priester Marjiun heeft een boek geschreven, waarin hij zijn methode toelicht. Hij be wijst, dat gewone gezond heidsdrankjes, samengesteld naar gelang van de gevallen, zoogenaamde ziekten kunnen genezen zooals suikerziekte, nierziekte, rheumatiek ver koudheden. hoesten, asthma, bronchitis, verstopping, darm ontsteking, maakziekten, nie ren, bloedarmoede, paludis- mc, malaria, hart, nieren, lever, blaas, slagaderverkal king, vrouwenziekten, veran dering van leeftijd, aderspat- tige wonden. Kostelooze en franco-ver zending van dit boek op aan vrage bil de Drogisterij A. VERWAAL, Rotterdam, le Middellandstraat 49b. Niets dan planten. mm tegen Ratten en Muizen. 100 tevredenheidsbetuigingen van Riik. Gomoenten, Fabrie ken, enz. Ratin voor muizen, Ratin en Ratinin voor ratten. Adres: „RATIN", le v. d. Boschstraat 8, Den Haag. Ui voorradjn heelt de van ouds bekende N.V. J. VAN RIJN Mzn'fc, Guituur Mij. IUandelsvereeniging. thans weer aan te bieden: Extra beste VROEGE en LATE VROEGE: Eerstelingen Schotsche Muizen. School meesters Dukc of York, enz. enz LATE: Eigenheimers, Roode Star Bravo. Zeeuwsche Bonte en Blauwe. De Wet. te velde goedgekeurde Eigenheimers. Blauwe Eigenheimers. Bonte Star enz. De Minister vraagt Wie de GROOTSTE kans van slagen wil hebben, wende zich UITSLUITEND tot Zendt ons deze adv. cn V ontvangt gratis ons boekic: kunnen Uw uiterlijk verbeteren, mits ze goed verzorgd zijn. Laat WRIGLEY'S P.K. Uw gebit helpen schoonhouden; het verwijdert de spijsres- ten die tandbederf zouden veroorzaken. WRIGLEY'S Pepermunt Kauwbonbons zijn goed voor Uw spijsvertering; U knapt er direct van op bij vermoeidheid en dorst. Heerlijk b-l-ij-V'e-n'd-e pepermuntsmaak. H.G.-6 WRIGLEY'S als het t© veel cn als het tc weinig voedsel ontvangt.. gegeven volgens de aanwijzingen op het pakje te verteren als het in normale geval len hebben kan. Niet te veel en niet te- weinig. ]d3f*S Vraagt gratis brochure aan ,.ROBIN-HOOD' KETELS GENIETEN IN KWEEKERSKRINGEN EEN BUITENGEWONE REPUTATIE WAT BETREFT CAPACITEIT, ECONOMISCH STOKEN EENVOUDIGE BEHANDELING ENZ ENZ. DE STEEDS TOENEMENDE VRAAG. NAAR DIT FABRIKAAT IS HIER VOOR EEN DOORSLAAND BEWIJS. IN NEDERLAND WERKEN REEDS HONDERDEN ROBIN HOOD'S TOT VOLLE TEVREDENHEID! J

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

Het Nieuws | 1926 | | pagina 4