VEENEMDAALSCHE Redacteur Uitgever W. A. J. van SON Het ZILVEREN BESTUUR van de Winkeliersver. HANDEL NIJVERHEID' We Van luiks naar rechts, zittend: H. Jansen, 2 e se'cr. W.A. J. van Son le seer Ant. de Ruiter, voorz R. H. de Ruiter, penn. en J v. d. Bosch, 2e voorz. Staande: A Molenaar, adjunct. M. Versteeg. commissaris J Tak. commissaris en A. v.d. Loosdrecht adjunct. Op ons verzoek heeft de burgemees ter van Veenendaal zich bereid ver klaard, voor dit Jubileumnummer, een voorwoord te schrijven, dat wij hier onder laten volgen. Wij zijn burgemees ter, de heer A. Bakker, daar ten zeerste erkentelijk voor. Redactie, V. C. Dat Veenendaal een plaats is, waar een hard werkende bevolking woont, ontdekt spoedig ieder, die ons goede dorp leert kennen. Het is niet toevallig dat hier ver scheidene industrieën, klein begonnen, tot grote bloei kwamen. Evenmin dat hier een winkelstand is, die menige veel grotere plaats ons kan benijden. Ook al niet, dat ons dorp tientallen grossiers telt, die een uitgebreide clien tèle hebben, verspreid over heel Neder land. Al deze verblijdende verschijnselen, die de welvaart van Veenendaal bepa len, zijn, voor zo ver van mensen af hankelijk, gevolg van de omstandig heid, dat de Veenendalers hard werken, prima kooplieden zijn en weten wat volharding is. Het is nu al weer 25 jaar geleden, dat Veenendaalse winkeliers inzagen dat organisatie in de Veenendaalse Winke liersvereniging „Handel en Nijverheid" profijtelijk moest worden geacht. En ze hebben goed gezien. Vanaf de oprichting tot heden, met doorzicht en voortvarendheid geleid, heeft „Handel en Nijverheid" veel mogen doen in het g van de neringdoende midden stand. Onder meer werden meermalen beur zen en tentoonstellingen georganiseerd, die even zovele malen aan plaatsgenoot en vreemdeling toonden „wat goede couragie vermagh" en wat er in Vee nendaal al zo te koop is. In dit jaar, 1948, het jubileumjaar van „Handel en Nijverheid", werd eerst de „Winkelweek" gehouden, die vele duizenden bezoekers van buiten trok en nog vers in het geheugen ligt. En nu weer opent a.s. Maandag de Veenendaalse Winkelbeurs en -tentoon stelling, bij afkorting „Vewibeto" ge noemd, haar poorten. Dat die „Vewibeto" groot en groots wordt opgezet, daaraan twijfelt geen Veenendaler, die „Handel en Nijver heid" kent. Dat daar op smakelijke wijze zal worden geëxposeerd wat onze winkel stand heeft te bieden en wat onze in dustrie presteert, daarvan zijn we even z.eker. Niemand zal een bezoek aan de „Ve wibeto" betreuren. En natuurlijk is ieder welkom! Zo uit Veenendaal zelf als uit wijde omtrek. Ik verwacht tienduizenden bezoe kers, die naar huis zullen gaan met een diepe indruk van de economische be tekenis van ons dorp. Ze zullen profiteren van al wat er te verkrijgen is en bij vernieuwing zien, dat een reis naar Veenendaal om te winkelen zich dubbel en dwars betaalt. Zo verwacht ik voldoening bij bezoe kers en exposanten beide, een voldoe ning, die ik hun gaarne toewens en die ons goede Veenendaal tot heil zal strekken. A. BAKKER, Burgemeester van Veenendaal. 1923-1948 Twee getallen die voor ons leden der V.W.V. heel veel zeggen. Werd niet in 1923 door een club van 16 personen de Winkeliers Ver. opgericht, in verband met de plannen om ter gelegenheid van het 25-jarig Reg. Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, een Winkel- beurs te organiseren. Nu 1948. Regeringsjubileum en het 25-jarig bestaan onzer Ver. en natuur lijk hield dit in, weer een Beurs. In 1923 slechts 23 deelnemers, in 1948 74 standhouders. Wel een teken hoe in deze 25 jaar Elandel en Industrie zijn uitgebreid, dank zij de grote on dernemingslust en arbeidsprestaties van de Veenendalers. 18 Oct. a.s. zal de „VEWIBETO" haar poorten openen en zal de bezoe ker kunnen zien wat Handel en In dustrie in nauwe samenwerking hebben tot stand gebracht. Was niet al deze jaretsJhet devies der V.W.V., Veenen daal te maken tot centrumplaats. Moge dan ook deze groots opgezette Beurs weer een steentje hier toe bijdragen. Ik twijfel niet o'f de duizenden bezoekers die wij verwachten zullen een onverge telijke indruk krijgen van VeenendaaPs Handel en Industrie/ Ondanks de vele moeilijkheden die er nog zijn op Econo misch gebied, garandeer ik dat onze zakenmensen, zowel deelnemer aan de Beurs als zij die niet mede doen, alles in het werk zullen stellen het kopend publiek ter wille te zijn. Met de wetenschap van volledige samenwerking tussen alle lagen der be volking zie ik de toekomst van Vee nendaal met vol vertrouwen tegemoet. ANT. DE RUITER, Voorzitter V.W.V. Handel en Nijverheid. Mijnheer de Redacteur Graag voldoe ik aan Uw verzoek om iets te vertellen over het financiële be staan van de jubilerende vereniging. Het is prettig te kunnen vaststellen dat er nooit financiële moeilijkheden geweest zijn. Als er geld nodig was, heeft het Bestuur nooit tevergeefs bij de leden aangeklopt. Toen de bezetter ons wilde dwingen liet kasgeld der vereniging aan hen over te maken, heeft het Bestuur geen ogen blik geaarzeld, om alles wat de vereni ging toen bezat, te schenken aan ver- "/lullende sociale instellingen. De moffen er epen ernaast. Na de bevrijding moesten we weer geheel opnieuw beginnen. Doordat ons steeds groeiende leden tal direct bereid was enkele jaren een verhoogde contributie te betalen, is er nu weer een stevige kas. Dat is trou wens wel nodig, om alle plannen van onze zo actieve vereniging te kunnen uitvoeren. Met de wens dat V.W.V. nog lang mag bijdragenaan de yerhoging der Veenendaalse welvaart in het algemeen en van haar leden in het bijzonder, meen ik wel aan Uw verzoek te hebben voldaan. R. H. DE RUITER, Penningmeester „V.W.V." Ons Jubileum. De Veenendaalse Winkeliersvereni ging „Handel Nijverheid" is één van die verenigingen in ons Veenendaal, die zich in bijzonder grote bloei mag verheugen. Het jaar 1948 is voor de vereniging wel een heel bijzonder jaar, aangezien het 2 5 jaar geleden is, dat een klein groepje personen bijeen kwam en zich ten doel stelde, een winkeliersvereni ging in het leven te roepen. Aldus ge schiedde. Begonnen met 16 leden, is de vereniging thans uitgegroeid met een ledental van 135. Dat dit zilveren jubileumjaar niet onopgemerkt zou voorbijgaan is be grijpelijk en daarom werd reeds in April van dit jaar een Klokjesweek ge houden. Deze Klokjesweek is in alle delen uitstekend geslaagd en is zo'n suc ces geweest, dat vele verenigingen ver buiten onze plaats, inlichtingen kwa men vragen, over de werking van de Klokjesweek. En thans de Jubileumbeurs de „VEWIBETO". Een beurs, zo groots van opzet, als Veenendaal en omgeving, nog nimmer heeft gekend of gezien. Dat aan de organisatie van zo'n beurs, geweldig veel werk is verbon den, behoeft geen nader betoog, want dat door het bestuur hard, ja, heel hard is^ gewerkt, is mij zeker, als secretaris, uitstekend bekend. Laat ik besluiten, met de wens uit te spreken, dat deze Jubileumbeurs mag slagen, doch ook aan die verwachtin gen zal voldoen, welke ieder, die er aan meegewerkt heeft, er zich van heeft voorgesteld. W. A. J. VAN SON, ie Secretaris „V.W.V." 4» r snummer Bergweg 7, Tel 717 Veenendartl

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

Jubileum Beursnummer | 1948 | | pagina 1