T H EDE MAVO ND <31 officiële opening von de 8TREEKBEUR8 „VEW1BETO II" 'diacandag TOEGANGSPRIJZEN AUT0-SC0QTER Nationale Reclasseringsdag Een aardig strijkje Bestuur „GEEL-BLAUW" 4 TAK S BERGER LEVERTRAAN De prijzen WAAR PARKEREN ZILVEREN AMBTSJUBILEUM 1S§ Telefoonnummer „VEWIBETO" „PRINS HENDRIK" eindwedstrijd Dagelijks geopend van 2-11 uur GAIT JAN KRUUTMOES J Voor Veenendaal en omliggende plaatsen en het district „de Gelderse Valleic< Redacteur-Uitgever: W. A. van Son Bergweg 7, Veenendaal, Telefoon 717 DOOR DE COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE UTRECHT Deze beurs is een echte verkoopbeurs 'edenavond om 8 uur zal de „VEWIBETO II" door de Commissaris der Koningin de heer M. A. Reinalda, worden geopend. De eerste VEWIBETO vier jaar geleden is 'n geweldig succes geweest, dat juist bij deze tweede beurs, met de ervaringen van toen, een dankbaar gebruik is gemaakt. Hierdoor is thans een beurs ontstaan, waarop meer dan 90 standhouders hun artikelen, in allerlei toonaarden, ten toon hebben gesteld. Het geheel maakt dan ook een enorme indruk, want het geweldige gebouwencomplex is meer dan 200 meter lang. De ingang tot deze .Jaarbeurs in zakformaat" is door de Sandbrinkstraat, kort bij het marktterrein en de feestelijk versierde en geïllumineerde ingang, doet het prima. Wat er alao op deze beurs te zien zal zijn? Te veel om neer te pennen, want, wanneer U de lijst van de standhouders doorleest, zult U bemerken dat er bijna geen artikel ontbreekt. Zoals men wel weet is deze beurs georganiseerd door de Veenendaalse Winkeliersver. Handel en Nijverheid" en in de ganse omtrek weet men wat dat betekend. Het zal weer in één woord af zijn. De toegansprijs is vastgesteld op 50 pent per persoon en kinderen t.e.m. 14 jaar 25 cent, Kin deren onder de 10 jaar, zonder geleide, GEEN toegang. Nabij het tentoonstellingsterrein is een auto scooter opgesteld, zodat ieder, die daar idee in heeft, ter afwisseling een leuk ritje kan maken Collecte van 29 Sept. t.e.m. 4 Oct. a.s. Aanmelden van collectanten: Buurtlaan 92, Patrimoniumlaan 49 en Pr. Bernarhardlaan 128 In het grote restaurant zal steeds een aardig strijkje aanwezig zijn, hetgeen de gezellige sfeer ten zeerste zal verhogen. De nieuwe Zaterdagmiddagvoetbalver, heeft in vergadering het volgende definitieve bestuur ge kozen: voorzitter de heer J. H.H. Jansen en ver volgens de heren G. Rebergen, W. Binsbergen, A. Rebergen en A. Middelhoven. De elftalcommissie werd als volgt samengesteld: F. Leemans, G. v. Enk, P. Rebergen, J. Gaasbeek en H. v.d. Loosdrecht. BOEKHANDEL G. LEGEMAAT Stand Vewibeto II S heeft voor U tegen zeer voordelige prijzen BOEKEN - VULPENNEN BALLPOINTS ENZ. Alles in onze stand is te koop en kan direct worden medegenomen G. Legemaat, Zandstraat, Veenendaal 4 De meeste ouders geven hun kinderen des avonds k a een lepel A Met geijkte gehalte aan vitamine A en D y Verpakt in onze bekende ronde flessen 7 Geeft U het Uw kinderen ook?? 4 fa. J. F. TAK - DROGISTERIJ Hoofdstraat 106 - Telefoon 632 - Veenendaal ZATERDAG 4 OCTOBER Zaterdag 4 October a.s. zal het weer DIERENDAG zijn. Eén dag in het jaar krijgen onze dieren weer eens een extra lekker hapje. Eén dag in het jaar eens extra lief te zijn voor onze huisdieren. Hun trouw en aan hankelijkheid mag toch éénmaal in het jaar wel herdacht worden, Wees dus goed op die datum voor onze huisdieren niet alleen, dcch ook de dieren van de straat, de zieken, trouwens allen. Niet vergeten? Zaterdag 4 October: DIERENDAG Voor de zoveelste bezoeker(ster) worden door de standhouders verschillende prijzen beschikbaar gesteld. Ook het bestuur van de V.W.V. stelt prijzen beschikbaar o.a. voor elke 500ste bezoeker. Op het markterrein en t.o. de Frisia Fa brieken aan de Kerkewijk. Verder: Houdt U streng aan de regels van het verkeer envolgt de bevelen van de verkeers agenten stipt en ordelijk op. Dit bevorderd in hoge maten het aan en afrijden van de fiet sers en automobilisten. 26 SEPTEMBER 1952 No. 7 44e jaargang ZONDAGSDIENST DOKTOREN Veenendaal: dr J. H. Kets Tel. 628 De Klomp: dr. W. M. v. Ringelestijn Tele foon K 8387-201. Rhenen: dr. Paris Tel. 432. VOOR POLITIE EN BRANDWEER 3 5 6 VAN BURGEMEESTER BAKKER Eerst thans zijn we in de gelegenheid on derstaand bericht af te drukken: Dinsdag'a.s. 30 Sept. zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer A. Bakker, op 29-jarige leeftijd, werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Koude- kerke. Burgemeester Bakker heeft in de plaatsen waar hij als burgemees ter gestaan heeft, heel- veel tot stand gebracht. In 1946 werd de heer Bakker benoemd tot burgemeester van de plaats Veenendaal, en in de zes jaren van zijn burgemeesterschap - is er in 't Veen heel wat tot stand gekomen. Burgemeester Bakker werd 1 Mei 1898 te Hoo- geveen geboren en is de A.R.-beginselen toegedaan. Nieuwe Telefoonaansluitingen VEENENDAAL 150 Broeks, A.J., Cuneraweg 401 130 Drost. J.L., Privé, Transferfabriek, Groenenlaan 1. 120 Ek, Nelis van, Prins Bernhardlaan 1. 910 Gooyer en G. Schilstra, W. de, 't Veense Verkoophuis, Verlaat 1. 110 Kok, R., Drogist ass. Apoth. Prins Bernhardlaan 23/woonhuis. 931 Koomen, Drs.,G. J., Populierenlaan 10. RHENEN 597 Bakker, G.M.B. Th., Dir. N.V. Steen fabriek ,,De Blauwe Kamer", Cunera weg 2. 529 Bollee, H.B Pension Rest. ,,Rust Wat", Grebbeweg 67. 275 Bos, D., Stationsplein 3. 527 Bouman, A., Vertegenw. Houthandel en Timmerfabriek ,,De Stoomhamer" Grebbeweg 14. 587 Busch, G.,* Plaatwerkerij, Burg. Schim- melpenninckstraat 7. 588 Fopma, G. en C. H. Karreman Nieuwe Veenendaalseweg 198. 577 Goor, P. van, Autoweg 8. 507 „Grebbeberg", Militaire Begraafplaats. 591 Heiden, Th. A. van de, Nieuwe Veen endaalseweg 148. 537 Heynis, A., Utrechtsestraatweg 68. 557 Heijsman, B., Nieuwe Veenendaalse weg 47. 551 Laar, Gebr. J. en D. W. van, Sleperij, Loondors-, ploeg- en maaibedrijf, Cu neraweg 106 Achterberg. 573 Laar, J. A van., Boekhouder Hout handel en Timmerfabriek ,,De Stoom hamer" Levendaalseweg h 517 Lorijnen, L. P., Domineesbergweg 3. Politie - Rijkspolitie 571 Post Rhenen - v.d. groep Rhenen, Woonh. Wmr. H. Heeres, Burg, Schim- melpenninckstraat 19. 561 Woonh. Wmr. E. van V/ijk, Juliana- straat 4. 581 Woonh. Wmr. W.H. van Kerkwijk, Prunuslaan 55. 583 Pull, M., N. Veenendaalseweg 142. 589 Puijk, R., Cuneralaan N.W. 5. 569 Waal A. M. van de, Achterbergse- straat 193. ELST (UTR.) 296 Hensen, M.E.. Administrateur der fa. J. van Egdom en Zn, Ederveen Fran- seweg 23. 258 Peut, L. van de, Ned. Herv. Predikant, Rijksstraatweg 26. 286 Soelen, A. v., Slagerij, Franscheweg 52. 266 Stoker, A.B., Levensmiddelen Fran- seweg 49. EDERVEEN 397 Waterschap ,,Lunterse beek" Bruin- horsterweg 1. 375 Zwars, E., A 5., Renswoude. B i Het dagelijksbestuur van de Win ke li ersvereniging HAND1L EM NIJVIRHIID De heer Ant. de Ruiter, voorzitter (links R. H. de Ruiter, secretaris rechts en midden de penningmeester J. Tak Het telefoonnummer van de VEWIBETO" is: 1.6.0. De schietvereniging ..Prins Hendrik" hield eind- wedstrijd. De uitslagen zijn: Klasse A: 1 C. van Ame- rongen, 2 G. Bouman, 3 M. van Beek 4 W. Kroesbergen, 5 H. van Manen, 6 W.N.A. van Schuppen, 7 J. Roks, 8 G. van Beek, 9 S. Kroes- bergen, 10 J. van Amerongen. Rozenprijs: C. van Amerongen. Negenprijs: G. Bouman, Achtenprijs H. van Manen. Klasse B: 1 H. Wels, 2 C. J. van Amerongen, 3 A. van Hardeveld, 4 J. Boogaard. Rozenprijs: J. Boogaard. Negenprijs: H. Wels. Klasse C: 1 D. Hendriks, 2 H. van Geerenstein, 3 W. van Amerongen, 4 D. Bouman, 5 G. J. van Eden. Rozenprijs: D. Hendriks. Negenprijs: D. Hendriks. Vele attracties en demoristraties Het bekende radio-orkest ,,De Bielenbouwers" zal Vrijdag 3 October a.s. een bezoek aan de Vewibeto brengen. Als conferencier zal optreden Gait Jan Kruutmoes. Meerdere artisten zullen optreden, doch dit zal nader worden bekend gemaakt. eenendaalsche wish r snummer ourant Politie Rijks, Post Rhenen - v.d. Groep Rhenen

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

Vewibeto Nieuwsblad | 1948 | | pagina 1